2 תושדח - חומה ןומיאו לכשמ תנמ
IQ & Brain Training - News 2
חומה ךות לא שדח ןולח
ואידיו יקחשמ לש םתעפשה
תויעב ןורתפו ישונאה חומה
IQ-ב עוגפל םילולע םימוהיז
דוקפית רפשמ םיזופת ץימ
םידובא תונורכז רותיא
חומה תא ןיקזמ ץבש
ןבל רמוח ןדבואו ריוא םוהיז
חומב םיעגופ סנארט ינמוש
ןבלה רמוחל יגולויב ןמס
'זורפ רופריפל היסרווידרק
תוחפ למגתמ זוטקורפ
חומל רתויב בוטה ןוזמה
םיריעצל תיטירק REM תנש
םישנ לש ןחומ חפנו םימס
חומה דוקפיתו תינפוג 'עפ
םירגבתמה חומו הקיסומ
היצינגוקה רופישל תינכות
סרטסו ףוגה ןמוש
םימי תוכיראו היצנגילטניא
ןילוסניאל תדוגנת
חומל םד תמירזו יתיילכ יוקיל
תוירושיקו תינוכית-םי הנוזת
חומה ידי-לע דיאולימע קוליס
ןמסכ ירלוקאמ טנמגיפ
חומה תא קזחמ היוס ןובלח
תיחומ תוליעפו ןימטיו-יטלומ
היתשו הכומנ לכשמ תנמ
םירחא לש םהיתונווכ בושיח
טאל ןקדזמ ישונאה חומה
שישקה חומו ינפוג לוגרית
תיסלק הקיסומל הנזאה
לכשמ תנמו תכשוממ הקנה
היצנגילטניאו םזיטוא לש םינג
ןויווש-יאל תושיגר
שאר יעגפנ לש םחומ תונדזה
חומל הליעומ בלח תכירצ
חומל עייסמ רואב לופיט
תורגבתהה ליגב היתש
שדח קחשמ תדימל תוריהמ
יחומ קזנו E 'טיוב רוסחמ
ןגמו קזחתמ E 'טיו
הדימלל הליל תנשב ךרוצה
חומב עגופ ריווא םוהיז
ץוציפ בקע תויחומ תוערפה
חומה חפנו תינוכית-םי הנוזת
הניגמ תילטנמ תרגתאמ הדובע
ינוע םע ריוא םוהיז תעפשה
לולצ חומ תרצוי האירב הנוזת
תעגופ רשי םרזב תיחומ היירג


...חומה ןומיאו לכשמ תנמ ואר
 
2012 ראוני
חומה תא קזחמ היוס ןובלח
...רקחמ

2012 לירפא
תיחומ תוליעפ םירפשמ ןימטיו-יטלומ יפסות
...ירקוח

2015 ראורבפ
לוהוכלא תכירצב ןוכיס רחיל הרושק הכומנ לכשמ תנמ
רשק אצמ הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet-ב רקחמ
תכירצ תומכל םיעגונה םינוכיס רתוי תליטנו הכומנ לכשמ תנמ ןיב
םינותנ וחתינ םירקוחה .םיריעצ םירגובמ ברקב הפירחה היתשה
.אבצב םידבש םירבג 49,321 ידי-לע לוהוכלא תכירצל וסחייתהש

Experimental Research & Alcoholism: Clinical


2015 ראורבפ
םירחא לש םהיתונווכ בשחמה חומב רוזיאה אצמנ
תועעורתהל יארחאה חומב םוקמה תא ורתיא םירקוחש הארנ
תלוכיה - (Successful Social Interchange) תחלצומ תיתרבח
סוזר ףוק לש וחומ יופימ רחאל תאז ,דגנמש דצה תונווכל תופצל
.(Rhesus Monkey)

Cell


2015 סרמ
הכ דע ורבסש יפכמ רתוי טאל ןקדזמ ישונאה חומה
הארנ יכ םירסומ הינטירב University of Cambridge ירקוח
יפכמ ריעצ לש הזל רתוי המוד ןקז םדא לש ישונאה חומהש
תויפצת ךמס-לע התנבנ תמדוקה הרבסה .הכ דע ורבסש
םייונישב (fMRI) ילנויצקנופ MRI רישכמ תועצמאב ושענש
תוינוריונה תויוליעפב םייוניש ךמס-לע אלו םד-ילכב
םייח תונש ךשמנ רשא רקחמב .(Neuronal Activity)
.םיאירב םיבדנתמ 335 ופתתשה

Human Brain Mapping, BBSRC


2015 סרמ
חומ יקזנ ינפמ םישישק לע הניגמ ינפוג לוגרית
לע ךכב םיניגמ רידס ןפואב ינפוג לוגרית םיעצבמ רשא םישישק
םהלש העונתה תולוכי לע עיפשהל הלולעש תורדרדיה ינפמ םחומ
רישכמב שומיש ךות השענש ,רקחמה .(Movement Abilities)
לש םחומב םינטק קזנ ירוזיא הליג ,(fMRI) ילנויצקנופ MRI
,םילדג ולא םירוזיאש לככ יכ ואצמ םימדוק םירקחמ .םישישק
.הכילהב םיישק ומכ ,העונתה יישק םג םילדג

וקדב ב"הרא וגקיש Rush University Medical Centre ירקוח
ופתתשה רקחמב .חומ יקזנו רידס ינפוג לוגרית ןיב רשקה תא
ולאב חומה יקזנ יכ ררבתה .80 עצוממ ליג ינב םישישק 167
.םהלש העונתה תולוכי לע ועיפשה אל ,רידס ינפוג לוגית ועציבש
.ולא םיאצממ וניש אל ןואכידוףוגה תסמ סקדניא

Neurology


2015 סרמ
לע םיארחאה םינג לע העיפשמ תיסלק הקיסומל הנזאה
םייחומ םידוקפית
הקיסומל הנזאה יכ אצמ דנלניפ (Uni. of Helsinki-ב רקחמ
רשא םינג לש םתלועפ תא הריבגמ (Classical Music) תיסלק
תיבצע-ןיב הרבעה תרפשמו ותעסהו ןימפודה תשרפהב םיברועמ
.ןורכיזו דומיל תרפשמ ,חומב בצעה יאתב
העיגפל םירושקה םינג לש םתוליעפ השילחמ הקיסומל הנזאה
ולא תועפשה יכ ןייצל שי .חומב םינוריונ לש דוקפיתבו הנבמב
.ילקיסומ ןויסנ ילעב םישנא ברקב קר ואצמנ

ScienceDaily

2015 סרמ
תורגבב רתוי ההובג לכשמ תנמל הרושק תכשוממ הקנה
םיחוודמ ליזרב Federal University of Pelotas-ב םירקוח
םידומיל ,רתוי ההובג היצנגילטניאל הרושק תכשוממ הקנה יכ
.תורגבב רתוי ההובג הסנכהו רתוי םיהובג

Lancet Global Health


2015 סרמ
רתוי ההובג היצנגילטניאל םירושק םזיטוא לש םינג
Queensland Institute for Medical Research-ב םירקוח
(Genetic Variations) תויטנג תויצאירוש ואצמ הילרטסוא ןייבסירב
יטסיטואה םורטקפסב תוערפהל תורושק רשא
םילבוס םניאש םישנאב ,(Autism Spectrum Disorders/ASDs)
יאנתב ,רתוי הבוט טעמ תיביטנגוק תלוכי םהל תונקמ ,םזיטואמ
.םזיטואמ םילבוס םניא םהש

Molecular Psychiatry


2015 סרמ
ןויווש-יאל תושיגר לידגמ חומב ימיכ יוניש
תכשמתמ העפשה יכ אצמ ב"הרא UC Berkeley-ב רקחמ
.(Compassion) הלמח המיצעמ חומב ןימפוד לש
ןוזיאה תא הנשמ רשא הפורת הליכמה הלולג ורצי םירקוחה
חומה תפילקב (Neurochemical Balance) ילקימיכ-וריונה
תונעיהל ךכב תמרוגו (Prefrontal Cortex) תיתיזח-םדקה
,(Prosocial Behaviors) תויתרבח-ורפ תויוגהנתהב קוסעל
רקחמב .תורוקמה לש רתוי תינויווש הקולח תחטבה ומכ
.םישנ 18 םהב ,שיא 35 ופתתשה

Current Biology


2015 סרמ
ץאומ ןפואב ןקדזמ שאר יעגפנ לש םחומ
המודב ,הנתשמ תויניצר שאר תועיגפ םע םישנא לש םחומ הנבמ
Imperial College London ירקוח .רתוי םינקז םישנא לש םחומל
1,500 לעמ לש םחומ לש MRI ירישכמ לש תוקירס וחתינ הינטירב
ךותמ םדא לש וליג תאבנמה הנכות תונבל ידכ םיאירב םישנא
.וחומ תקירס
113 לש םחומ ליג תא ךירעהל ידכ הנכותב ושמתשה םירקוחה
חומ תועיגפ ווחש םיפסונ םילפוטמ 99 לש םחומ תאו םישנא
הכירעה הנכותה .(Traumatic Brain Injuries/TBI) תויטמוארט
רתוי םינש 5-ב עצוממב הינשה הצובקה ישנא לש םחומ ליג תא
.השעמל היה אוהש יפכמ

Annals of Neurology


2015 סרמ
חומל הליעומ בלח תכירצ
סזנק University of Kansas Medical Center-ב רקחמ
בלח תכירצ ןיב םאתמ אצמ ,שיא 60 ופתתשה וב ,ב"הרא
.חומה תואירבו (Milk Consumption)
ןויתטולג יעבטה טנדיסקוא-יטנאה לש ויתומרב רבודמ
ירבדל ,רשאו םיאירב םירגובמ םישנא לש םחומב יוצמה
דלשל וב שיש הברה תובישחל טרפ ,חומל ליעומ ,םירקוחה
.םירירשלו

The American Journal of Clinical Nutrition


2015 לירפא
חומל עייסמ רואב לופיט
תא קדב ,ב"הרא VA Boston Healthcare System-ב רקחמ
בורקה ,(תודוידמ ורוקמש) םודא רואב לופיט לש ותעפשה
30-כ ךשמנ רשא (Near-Infrared Light) םודא-ארפניאל
.(Gulf War) ץרפמה תמחלמ יקיתו 160 לש םחומ לע ,תוקד
ןקנחה תצומחת תקופת תא ריבגמ םודא רואב לופיט יכ חכוה
םדה תמירז תא רפשמה רבד,תודוידה תומקוממ הב הביבסב
םיעצפ לש םייופירל רבכמ הז תשמשמ וז הטיש .הז רוזיאב
םינייסנה לש םחומ תקירסמ .םיקרפמו םירירש יבאכב לופיטלו
לש םייופירל ליעוה לופיטה .הלדג חומב םדה תמירז יכ הלע
הרבדה ירמוחל הפישח וא םיצוציפ ידי-לע ומרגנש חומב םיקזנ
יפכ ,םירחא (Neurotoxins) םיבצע ינלערל וא (Pesticides)
.ץרפמה תמחלמב הרקש

EurekAlert!


2015 לירפא
תוגהנתהה לעו םינגה לע העיפשמ תורגבתהה ליגב היתש
רגובמ ליגב
הלולע תורגבתהה ךלהמב (Binge Drinking) תזרפומ היתש
העפשהל םורגלו יטירק בלשב חומה לש ותוחתפתהב עוגפל
ירבדל תאז ,תורגבל דע תוגהנתהה לעו םינגה לע תכשמתמ
ךרוצל ושמתשהש ב"הרא University of Illinois-ב םירקוח
תוערפהב תנכסמ ,םהירבדל ,וז הייתש .תודלוחב םרקחמ
םזילוהוכלא הז ללכב ,(Psychiatric Disorders) תוירטאיכיספ
.תורגבב

Neurobiology of Disease


2015 לירפא
שדח קחשמ תדימל תוריהמ
וקדב ב"הרא University of California, Santa Barbara ירקוח
דועב שדח עוצקמ תדימל לע רהמ טלתשמ םישנאהמ קלח עודמ
.רתוי ךורא ןמז רבדה ךירצמ םירחאלש
ירוזיא ןיב םירוביחה תא קדבש רקחמ םירקוחה וננכית ךכ םשל
קחשמב קחשל ודמל רקחמב םיפתתשמהש ןמזב םינוש חומ
.טושפ
התיה רהמ םידמולב תיבצעה תוליעפה יכ תעדל וחכונ םירקוחה
השדח הנבות קפסמ וז תונוש חותינו טאל םידמולב רשאמ הנוש
תוידדהה תוליעפה לע רוא ךפושו הדימל ןמזב חומב הרוקה יבגל
.םינושה חומה ירוזיא ןיב
חומה ,(fMRI) ילנויצקנופ MRI קרוסב ורזענש ,םירקוחה ירבדל
לש העוציבל ול םישורד םניא רשא ונממ םיקלח הרזעל סייגמ
.םילכ זגרא ךותמ םילכ לש דימתמ שופיחל המודב ,הרטמה

Nature Neuroscience


2015 לירפא
יחומ קזנ םורגל לולע E ןימטיוב רוסחמ
(Zebrafish) הרבז יגדב ,ב"הרא Oregon State Uni.-ב רקחמ
שוביש ידי-לע ,יחומ קזנל םורגל לולע E ןימטיוב רוסחמ יכ הליג
.ולש תיבצעה תואירבל םיינויח רשא חומל הנוזת ירמוח תקפסא

Lipid Research


2015 לירפא
חומה לע ןגמו קזחתמ E ןימטיו
,(Zebrafish) הרבז יגדב ,ב"הרא Oregon State Uni.-ב רקחמ
,ב"הרא National Institutes of Health-ה ןוכמ ידי-לע ןמומש
.חומב DHA-ה לש ויתומר לע הרימשב רזוע E ןימטיו יכ הליג
.חומה יאת םורקב ביכרמ הווהמ DHA-ה יכ םיריבסמ םירקוחה

Journal of Lipid Research


2015 לירפא
בטיה דומלל ידכ הבוט הליל תנשב ךרוצה
תחלצומ הדימל יכ ואצמ הינטירב University of London ירקוח
ןשי דמולהש רחאל תשחרתמ התיכב תוהשה רחאל חווט תכוראו
הפשמ םילימ תדימל ידי-לע השענ יוסינה ."דמלנש רמוחה לע"
,תינוימדה הפשה יקוח יפל ,תואיכ ןתוא דומלל ידכ רשא תוינוימד
םיכילהתל הרושקה הניש תחונמב ךרוצ היה יכ ,םירקוחל ררבתה
.חומב

Cognitive Psychology


2015 לירפא
חומב עגופ חווט-ךורא ריווא םוהיז
ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Med. Center-ב רקחמ
םרוג ,תוכומנ תומרל ולו ,ריוא םוהיזל תכשוממ הפישח יכ אצמ
יביטנגוק יוקילל ןמס שמשמ רשא הזכ קזנ חומל
.תורחא תויגולוריונ תויעבלו ליגל רושקה (Cognitive Impairment)
(Fine Particle Air Pollution) ןידע/קד קבאב םוהיזב רבודמ
םשל יורקה ,רטמ-ורקימ 2.5 לע הלוע וניא ויקיקלח רטוק רשא
עיגמו ףוגל תולקב רדוח אוה ריעזה ורטוק ללגב .PM2.5 רוציק
תויתואירב תויעבל םהב םרוגו חומה ךות לאו תואירה ךות לא
תונוש

Stroke


2015 לירפא
הלק תיטמוארט תיחומ העיגפ םע םישנאב תויחומ תוערפה
ץוציפמ האצותכ
(DTI) השידח הטישב לעופה MRI קרוסב ושמתשה וב רקחמ
תיחומ העיגפ ילעב יכ הליג (Diffusion Tensor Imaging)
(mild Traumatic Brain Injury/mTBI//LOC) הלק תיטמוארט
(Loss of Consciousness) םתרכה תא ודביאש ולא דחוימבו
.(White Matter) ןבלה יחומה רמוחב םיינבמ םימוממ םילבוס
הרכהה ןדבואב הוולמה הלק תיחומ העיגפ דציכ הארמ רבדה
.(Verbal Memory) ילברו/ילולימה ןורכיזה יעוציבב הדיריל הליבומ

NeuroImage: Clinical


2015 לירפא
חומה חפנ תא הלידגמ תינוכית םי הנוזת
תוקבד יכ אצמ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University-ב רקחמ
(Brain Atrophy) חומה תונוונתה עונמל היושע תינוכית-םי הנוזתב
.םישישק ברקב היצינגוק רמשלו רגובמ ליגב

American Academy of Neurology (AAN) 67th
Annual Meeting


2015 יאמ
רגובמ ליגב חומה לע הניגמ תילטנמ תרגתאמ הדובע
היושע (םייחה ךשמב) תיחומ הניחבמ תרגתאמ רשא הדובע
העיגפו (Cognitive Decline) תיביטנגוק הכיעד ינפמ ןגהל
.רגובמ ליגב ןורכיזב
תוהמ הינמרג University of Leipzig ירקוח לש םהירבדל
תניחבמ רתוי הבושח םייחה ךשמב תעצובמה הדובעה
העיפשמכ העודיה) הלכשהה רשאמ חומה תואירב לע העפשהה
.הלעמו 75 ינב 1,054 ופתתשה רקחמב .(היצנמידל ןוכיסה לע

Neurology


2015 יאמ
דליב לכשמ תמר ןיטקמ ינועו ריוא םוהיז לש ליער בוליש
Columbia Uni. Mailman School of Public Health-ב רקחמ
םיישק התווחש םאל ודלונ רשא םידלי יכ אצמ ב"הרא קרוי-וינ
תרוצב) תוהובג ריוא םוהיז תומרל ןוירהב ופשחנש ,םיילכלכ
םייתעבט-בר םייטמורא םינמימחפ
ילעב 5 ליגב ואצמנ (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)
לכשמה תונמ תומר תמועל הברהב תוכומנ לכשמ תנמ תומר
.םהוזמ ריואו םיילכלכ םיישק התווח אלש םאל םידליב

Neurotoxicology and Teratology


2015 יאמ
לולצ חומ תרצוי האירב הנוזת
ופתתשה וב ,הדנק וירטנוא McMaster University-ב רקחמ
,הלעמו 55 ינב ,הובג ירלוקסו-וידרק ןוכיס םע םילפוטמ 27,860
םהב וקדבו ,םינש 5 ךשמב טירפתה תא םירקוחה ורטינ םהב
רתוי הנטק הדירי וליג ,ןורכיזהו הבישחה רשוכב הדיריה תא
.רתוי האירב התייה םתנוזתש ולא לש ילטנמה
,םודא רשב טעמ תכירצ םירקוחה ורידגה האירב הנוזתכ
.םיגדו םיזוגא ,תוקריו תוריפ עפש ,לוהוכלא לש הנותמ הייתש

Neurology


2015 יאמ
לכשמה תנמב תעגופ רשי םרזב תיחומ היירג
ב"הרא הניילורק ןופצ Uni. of North Carolina-ב םירקוח
תיחומ היירג ורבעש םישנא לש לכשמה תנמ יכ םיחוודמ ב"הרא
(Transcranial Direct Current Stimulation/tDCS) רשי םרזב
ותוא (המד) ובצלפ לופיטל האוושהב תוחפ הברה הרפתשה
.תרוקיבה תצובק הלביק

Behavioural Brain Research


2015 יאמ
חומה ךות לא שדח ןולח
ושע הינמרג ןגניביט University of Tuebingen-ב חומ ירקוח
ידוקפית MRI קרוס תועצמאב ישונאה חומה רקחמב בושח דעצ
חומה ירוזא ןיב תויצקארטניאה תא ונחבש ,םירקוחה .(fMRI)
תומכו םדה תמירז רחא בקעמ יפל - ףיקע ןפואב תאז) םינושה
תפקתשמ איהש יפכ ,תוליעפה יכ תעדל וחכונ (חומב ןצמחה
חומב בצעה יאת לש םתוליעפ תא הגיצמ ןכא ,fMRI-ה רישכמב
.תאז םישוע םה ןפוא הזיאבו

Current Biology


2015 יאמ
חומה לע ואידיו יקחשמ לש םתעפשה
,םירגובמ ופתתשה וב ,הדנק Universite de Montreal-ב רקחמ
(Video Games) ואידיו יקחשמב םיקחשמה רשא דועב יכ הליג
,רתוי הליעי (Visual Attention) תיתוזח בשק תלוכי םיניגפמ
לע תוכמתסמה טווינ תויגטרטסיאב ושמתשי םהש רתוי ריבס
לע אלו (Caudate Nucleus/יבנזה ןיערגה) חומב לומגה תכרעמ
האוושהב (Hippocampus) סופמקופיהה :יבחרמה ןורכיזה תכרעמ
.ואידיו יקחשמב םיקחשמ םניאש ולאל
ואידיו יקחשמב בר ןמז םילבמה םישנא יכ איה םירקוחה תנקסמ
סופמקופיהה לש תתחפומ תומלש ילעב תויהל םילולע
ןוכיס םע ההוזמה רבד ,(Reduced Hippocampal Integrity)
.רמייהצלא תלחמ ומכ ,תויגולוריונ תוערפהל רבגומ

Proceedings of the Royal Society B


2015 יאמ
תוימוימוי תויעב ןורתפב חישק וניא ישונאה חומה
"החישק הרוצ"-ב לעופ ישונאה חומה יכ הבשחמה תלבוקמ
תכרעמ ליעפמ אוה ונייהד ,תומיוסמ תולועפ עוציבל (Hardwired)
.םישנאה לכ ידי-לע ההז ןפואב ,תויעב ןורתפל העובק םילכ

וז הסיפת יכ הליג הדנק וירטנוא Western University רקחמ
ןורתפב רבודמשכ שימג ןפואב לעופ חומה יכו ןיטולחל היוגש
תולחמב םיידיתע םילופיט תונשל יושע הז עדיו תוימוימוי תויעב
.חומה לש
עצבל ושקבתה רשא 34 דע 9 ינב שיא 51 ופתתשה רקחמב
ידוקפית MRI קרוס תועצמאב םחומב היפצ ךות תויוליעפ
םיליעפה חומה יקלח יכ ררבתה תוקירסה חותינמ .(fMRI)
םידבוע קר םניאו ףרה אלל םינתשמ המישמה עוציב ךרוצל
.(On or Off) םיבכ וא

The Journal of Neuroscience


2015 יאמ
לכשמה תנמב עוגפל םילולע םימוהיז
םימוהיז יכ הליג קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמ
תדדמנ וזש יפכ ,תיביטנגוקה תלוכיב םוגפל םילולע (Infections)
תוקלו םוהיזה תמר ןיב רשי סחי םייקו ,לכשמה תמר םלוסב
רפסמל םגו םוהיזה תרמוחל רשי סחיב הלדג רשא היצינגוקה
5 םילוח-תיבב וזפשואש םישנא לש לכשמה תמר .םימוהיזה
רקחמב .תודוקנ 9.44-ב הנטק ,םוהיז תייעב ללגב,רתוי וא םימעפ
.םינד 190,000-ל בורק ופתתשה

PLOS ONE


2015 יאמ
םישישקב חומה דוקפית רפשמ םיזופת ץימ
םינונובלפ יכ םיחוודמ הינטירב University of Reading-ב םירקוח
הנוזת ירמוח קפסל םייושע (Orange Juice) םיזופת ץימב םייוצמה
לש התעפשה תא םצמצל התרטמש הטאידב חומה לש וקוזיחל
8% ןב רופיש ומיגדה םירגובמ םירקוחה ירבדל .תיביטנגוק הכיעד
,תועובש 8 ךשמב םיזופת ץימ תייתש רחאל ,יביטנגוקה דוקפיתב
.תרוקיב תצובקל האוושהב
ידמ ותש רשא 67 עצוממ ליג ינב םירגובמ 37 ופתתשה רקחמב
.םיזופת ץימ ל"מ 500 םוי

American Journal of Clinical Nutrition


2015 יאמ
םידובא תונורכז תאיצמ
הקיטנגוטפוא תייגולונכט עויסב ,ב"הרא סטסו'צסמ MIT-ב םירקוח
,רוא תועצמאב חומב בצע יאת תוליעפב הטילש :(Optogenetics)
.תרחא ךרדב תולעהל היה ןתינ אל םתוא תונורכז רזחשל וחילצה
היזנמא/החכשה תלחממ האצותכ "ודבא" רשא תונורכזב רבודמ
.(Amnesia)

Science


2015 ינוי
םינש 8-ב חומה תא ןיקזמ ץבש
ב"הרא University of Michigan Medical School-ב םירקוח
ץבשה .עצוממב םינש 8-ב ןיקזמ חומה ץבשמ האצותכ יכ ואצמ
.הבשחמה תוריהמ לעו ןורכיזה לע עיפשה
םישישק 4,900-מ רתוימ ולבקתהש םינותנמ םילוע ולא םיאצממ
.65-מ הלעמל ינב

Stroke


2015 ינוי
חומב ןבל רמוח ןדבואל םרות ריוא םוהיז
םהב תומוקמב תוררוגתמה תורגובמ םישנ ופתתשה וב רקחמ
ןבל רמוח לש התוחפ תומכ תולעב ןהש אצמ הובג ריואה םוהיז
תומוקמב ויח רשא םישנל האוושהב ,חומב (White Matter)
םישנ 1,403 לש ןחומ תא וקרס םירקוחה .יקנ היה ריואה םהב
.89 דע 71 תונב

Annals of Neurology


2015 ינוי
חומה דוקפיתב םיעגופ סנארט ינמוש
דבועמ ןוזמב םישמשמ רשא ,סנארט ינמוש לש ההובג הכירצ
תאו םקרמה תא ,םעטה תא רפשל ידכ (Processed Food)
דוקפית תערהב הרושק ,חומה לש ודוקפיתב םיעגופ ,ףדמה ייח
.םתורכתשה תונש אישב םירבגב ןורכיזה
םינותנ וחתינ ב"הרא וגאיד ןס Uni. of California ירקוח
םירבג 694 לש םילימ 86 תריכז ןחבמו םתנוזת תריקס יבגל
סנארטה ינמוש תכירצ תומכ ןיב רשי סחי אצמנ .תוחפו 45 ינב
.ןורכיזה תערהו

PLOS ONE


2015 ינוי
םדה-ילכו חומב ןבלה רמוחל יגולויב ןמס
(Biomarker) יגולויב ןמס ואצמ ןפי Hiroshima Uni. ירקוח
(White Matter) ןבלה רמוחב םייונישה תרמוח תא הארמה
(Age-Related White Matter Changes/ARWMCs) חומב
ימינפה הטעמה :(Endothelial Function) ילתודנאה דוקפיתהו
םירקוחה ירבדלש Telomere G-tail-ב רבודמ .םדה-ילכ לש
(Telomeres) םירמולט .היצנמידו ץבשל ןמסכ םג שמשל יושע
.םימוזומורכה תוצק תא תוסכמה תופיכה םה

Hiroshima University, Department of Cellular and
Molecular Biology


2015 ינוי
חומב םד תמירז רפשמ םירודזורפ רופריפל היסרווידרק
קיוואייקר National University Hospital of Iceland ירקוח
השענה ,(Cardioversion) ךופיה/היסרווידרק יכ םיחוודמ דנלסיא
תוערפה םינקתמ וב יאופר ךילה ,םירודזורפ רופריפ לש הרקמב
םדה תמירז תא רפשמ ,למשח וא תופורת תועצמאב בלה בצקב
ליג ינב םילפוטמ 26 ופתתשה רקחמב .דורי יחומ דוקפיתו חומל
.62 עצוממ

European Heart Rhythm Association
EUROPACE-CARDIOSTIM 2015 meeting (EHRA)


2015 ינוי
חומב תולמגתמ תושוחת תוחפ רציימ זוטקורפ
קר אל יכ אצמ ץייווש לזאב University of Basel-ב רקחמ
,התוחפ (Satiety) עבוש תגרדל םרוג (Fructose) זוטקורפש
.(Glucose) זוקולגמ תוחפ לומגה תכרעמ תא םג הרגמ אוה
,םייתואירב םינוכיסב הוולמה תרבגומ הכירצל םרוג רבדה
טואגו (Fatty Liver) ינמוש דבכ ,תרכוס ,רתי תנמשה ומכ
.תונכומ תוחוראו םיקתוממ תואקשמ תכירצ לש האצות
,זוקולג וכרצ רשא םיריעצ םירבג 12 ופתתשה רקחמב
םחומ תוליעפ .תירוניצ תועצמאב (המד) ובצלפ וא זוטקורפ
.MRI רישכמ תרזעב החונמ ןמזב הקרסנ

PLOS ONE


2015 ילוי
חומל רתויב בוטה ןוזמה
לילכה ב"הראב םירטאיכיספה ןוגריאש תישילשה הנשה וז
(Food and Brain) חומו ןוזמ יורקה שגפמ ויתולועפ ןיב
.תילטנמה תואירבה לע העיפשמ הנוזת דציכ אשונב קסועה
ליעומה ןוזמכ (Oysters) תופדצ םירקוחה ופיסוה הנשה
.חומל רתויב

American Psychiatric Association annual meeting


2015 ילוי
םיריעצ לש םחומ תוחתפתהל תיטירק םולח תנש
ב"הרא Washington State University Spokane-ב םירקוח
תוריהמ םייניע תועונת / (REM Sleep) םולח תנש יכ םיחוודמ
.(Experiences) תויווחו (Skills) תויונמוימ תרמשמ
אמייק תונורכזל םויב ורבצנש תויווח תוכפוה וז הניש ןמזב
תא קפסב םידימעמ ולא םיאצממ .(Lasting Memories)
בלש תושבשמה תופורתב ךלוהו רבוגה שומישבש תלעותה
תפורתו (Stimulants) םיצירממ םירמוח ומכ ,הנישה לש הז
.(Antidepressants) ןואכיד תודגונ

Science Advances


2015 ילוי
םירבג לש אל ךא ,םישנ לש ןחומ חפנ ןיטקמ םימסב שומיש
ב"הרא .Uni. of Colorado Denver School of Med ירקוח
(Stimulant Drug Abuse) םיצירממ םימסב שומישל יכ ואצמ
םג ,םישנ לש ןחומ חפנ לע חווט-תכורא תילילש העפשה שי
רבודמ .ולא םימסמ תורזנתה לש תכשוממ הפוקת רחאל
,(Reward) לומגה לע םיארחאה חומה ירוזאב םייונישב
.(Executive Control) הטילשהו (Learning) הדימלה

םימסב שומישמ תוענמיה לש םישדוח 13.5 רחאל הקידב
םיצירממ םימסל רבעב תורוכמ ויהש םישנ יכ התלעה
,(Gray Matter) רופא רמוח ןחומב םינוש םירוזיאב ורסח
רובע םיבושח ולא םירוזיא .תואירב םישנל האוושהב
,(Emotion) שגר ,(Decision Making) תוטלחה תלבק
םילגרה תיינקהו (Reward Processing) לומג דוביע
.דבלב םיירעזמ םייוניש ומיגדה םירבגה .(Habit Formation)

םישנו םירבג 127 ופתתשה (MRI קרוס תועצמאב) רקחמב
ךשמב םימסל םירוכמ רבעב ויהש םישנו םירבג 59 ףסונבו
.םיאירב םישנו םירבג 68 ןכו הנש 15-מ רתוי

Radiology


2015 ילוי
םישישקב חומה דוקפית תא תרפשמ תינפוג תוליעפ
אצמ ב"הרא University of Kansas Medical Center-ב רקחמ
רופישל תודוה בל תמושתו תודקמתה רפשל םייושע םישישק יכ
ינב ופתתשה םישדוח 6 ךשמנש רקחמב .םהלש ינפוגה רשוכה
םינייסנה .תיביטנגוק הדיריל ןמיס לכ וארה אל רשא הלעמו 65
.םינוש ןמז יקרפ ךשמב תוינפוג תויוליעפ ועציבש תוצובק 3-ל וקלוח
תיבוריא תינפוג תוליעפב העקשההש לככ יכ וליג םירקוחה
ךכמ תיחומה תלעותה םג הלדג ,הלדג (Aerobic Exercise)
.לוגריתה ךשמ אלו העבקש איה לוגריתה תמצועו

PLOS ONE


2015 ילוי
םירגבתמ לש םחומ לע הקיסומה תעפשה
הרשכה יכ וליג ב"הרא וגקיש Northwestern University ירקוח
ןוכיתה רפסה תיבב םידומילה ןמזב הרשעה-ינב לש תילקיסומ
.םחומ תוחתפתה תא דדחל היושע

תרפשמו םילילצל חומה תבוגת תא תרפשמ הקיסומה
.(Language Skills) תופשה תדימל רשוכ תא 
לע רתוי הלודג העפשה התייה תרומזתב תופתתשהל
.םיניצק תרשכהל סרוקל רשאמ חומה 
המוקמ תא ושיגדה הקיסומה תדימל לש היתואצות
.םידומילה תינכותב 
.דומלל ןוצר תררועמ הקיסומה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2015 ילוי
חומה לדוגו היצינגוק תרפשמ חומה רשוכ רופישל תינכות
ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Medical Center ירקוח
ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םישישק םילפוטמ יכ םיחוודמ
12 ךשמב ,יחומ רשוכ לש תימוחת-בר תינכות ומילשהש
ואיבהו םייביטנגוק םיעוציב ךכל תודוה ורפיש ,תועובש
.(Hippocampal Size) סופמקופיהה לש וחפנ תלידגל
ינב ,םירגובמ 127 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
.ןותמ יביטנגוק יוקיל םע ,םינש 70.7 עצוממ ליג

Alzheimer's Ass. Int. Conference (AAIC) 2015


2015 ילוי
סרטסו ףוגה ןמוש ןיב רשקה
ב"הרא University of Florida Health ירקוח לש םהירבדל
םינושה ףוגה ירביא לע חומה תעפשה לע עודי היה הכ דע
ףוגה ןמוש :ךופהה ןוויכב םג םיחלשנ תותוא יכ ררבתמ תעכו
חומה הב ךרדה לע עיפשמה תוא חולשל לגוסמ (Body Fat)
.ףוגב םירמוחה ףוליח םעו סרטס םע דדומתמ
חומל חולשל ףוגה לש ותלוכיב עוגפל יושע ףוג ןמוש ידמ רתוי
לוכאל הקושתה ומכ ,סרטסה תבוגת תא וב הבכי רשא תוא
.רתי תנמשהל תמרוגה (סרטס תובקעב)

Psychoneuroendocrinology


2015 ילוי
יטנג ורקיעב אוה םימי תוכיראו היצנגילטניא ןיב רשקה
London School of Economics and Political Sc.-ב םירקוח
רשקהמ 95% יכ וליג םימואת תוגוז לש םינותנ וחתינ רשא (LSE)
.יטנג רשק אוה (Lifespan) םייח-תלחותו היצנגילטניא ןיבש
רתוי ךורא ןמז תויחל םיטונ רתוי םיחקפ םימואת יכ ואצמ םה
םניאש םימואתב דחוימב טלב רבדה .םיחקפ תוחפה רשאמ
.םיהז םימואתב רשאמ םיהז

International Journal of Epidemiology


2015 ילוי
חומה דוקפית לע העיפשמ םייחה עצמאב ןילוסניאל תדוגנת
University of Wisconsin School of Medicine-ב רקחמ
הרושק (Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנת יכ הליג ב"הרא
ןורכיזלו חומב (Glucose) זוקולג לש רתוי ךומנ םירמוח ףוליחל
ןוכיסב םינותנ רשא ,רחואמה הדימעה ליגב םירגובמב עורג
.רמייהצלא תלחמל
הלולע ןילוסניאל תדוגנתש םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
חומה הב ךרדה יוניש ללגב רמייהצלא תלחמל ןוכיס לידגהל
ליג ינב םירגובמ 150 ופתתשה רקחמב .זוקולגב שמתשמ
.תילמרונ תויביטנגוק ילעב םינש 60.7 עצוממ

JAMA Neurology


2015 טסוגוא
תוערפהל ןוכיס לידגמו חומל םד תמירז ןיטקמ יתיילכ יוקיל
Erasmus University Medical Center ירקוח לש םהירבדל
עייסל היושע (Kidneys) תוילכה לש תואירב לע הרימש דנלוה
הדיריל ליבוהל לולע תוילכה לש יוקל דוקפית .חומה לע הנגהב
.היצנמידל וא/ו ץבשל רבד לש ופוסבו חומה לא םדה תמירזב
רקחממ וחקלנש םילפוטמ 2,645 ינותנב ושמתשה םירקוחה
.(Rotterdam Study) םדוק לודג

Journal of the American Soc. of Nephrology (JASN)


2015 טסוגוא
חומה לש תינבמ תוירושיק רמשל היושע תינוכית םי הטאיד
לש םתוקבד יכ םירסומ תפרצ University of Bordeaux ירקוח
תינבמ תוירושיק םהב רמשל היושע תינוכית-םי הנוזתב םישישק
םיבחרנ םיחוטשב (Brain Structural Connectivity) חומה לש
רושעב ףא אטבתי הז רבד .(White Matter) ןבלה רמוחה לש
תייהשהל ךרע הווש ,רבגומ יביטנגוק ןורתיל רושקו רתוי רחואמ
.םינש 10 דע רועישב תיביטנגוקה תונקדזהה
רקחמב ופתתשהש םישישק 146 ינותנ לע וססבתה םירקוחה
.(Bordeaux Three-City Study) םדוק

Dementia & Alzheimer's


2015 טסוגוא
ליגה םע הנטק דיאולימע קלסל חומה תלוכי
Washington Uni. School of Medicine-ב םירקוח ירבדל
רתוי ךשוממ ןמז חומל שורד תונקדזהה םע ב"הרא סיאול טנס
יושעש רבד (Amyloid-Beta) אטב דיאולימע ןובלחה תא תוקנל
.ןמזה םע לדג רמייהצלא תלחמל ןוכיסה עודמ ריבסהל
םיבלשב 87 דע 60 ינב םישנו םירבג 100 ופתתשה רקחמב
.הלחמה לש םינוש

Annals of Neurology


2015 טסוגוא
חומה תואירבל ןמסכ ירלוקאמה טנמגיפה
ירלוקאמה טנמגיפ/ןעבצה תדידמש םיארמ םירקחמ 2 יאצממ
(Biomarker) יגולויב ןמסכ שמשל היושע (Macular Pigment)
יניצר רוסחמ אצמי רמייהצלא ילוחבו תיביטנגוקה תואירבל
.םידיאונטורקב
רשק לע םיחוודמ Waterford Institute of Technology ירקוח
םיעוציב תדידמו ןיעב ירלוקאמה טנמגיפה תומר ןיב יתועמשמ
םע שיא 121-ו תוכומנ טנמגיפ תומר ילעב שיא 105-ב םייביטנגוק
ןכתי םירקוחה ירבדל .תמדקומ ליג תיולת תירלוקאמ תונוונתה
תא טיאהל םייו/שע ןיתנסקאיזו ןיאטול םידיאונטורקה יפסות יכ
.תיביטנגוקה הכיעדה לש התומדקתה

Journal of Alzheimer's Disease