חומה ןומיאו לכשמ תנמ
IQ & Brain Training
...חומה
...חומה תפילק
...םוי-םויה ייחב חומה לוגרית

 
חומה
רשא ,שארב אצמנה רביא אוה חומה
םיבצעה תכרעמ לש התוליעפ תא זכרמ

33 דע 15 ליכמ אוה .םירוציה לכ טעמכב (Nervous System)
(Nerve Cells) בצע יאת םג םייורקה ,(Neurons) םינוריונ דראילימ
םיילמשח תותוא תועצמאב האלה וריבעהלו עדימ דבעל םדיקפתש
תישענ בצעה יאת ןיב וז הרבעה .(םינומרוה) םיימיכ םירסמו
םירבחמה (םיתמצה) םיחוורמה ,(Synapses) תוספניסה תועצמאב
.םירחא בצע יאת יפלאל םינושה בצעה יאת ןיב

 
חומה תפילק
רופאה רמוחה םג הנוכמ רשא ,(Cerebral Cortex) חומה תפילק
תיבצעה המקרה לע הסכמה ינוציחה הטעמה איה (Gray Matter)
4 דע 2 אוה היבוע .וב רתויב לודגה קלחה תא הווהמו חומה לש
ינש ,חומה (Lobes) תונוא יתש לע הסכמ חומה תפילק .מ"מ
.(Cerebral Hemispheres) חומה יקלח

חפנב רתוי לודג חטש הל םינקמה םילפקמ היושע חומה תפילק
(Nerve Cells) בצע יאת לש תובכש שש םנשי םהבו ןותנה שארה
.םהיניב םירבחמה (Nerve Pathways) םיבצעה ילולסמו

...לש םדוביע לע (ללכב םיקנויבו) םדאב תיארחא חומה תפילק
.(Memory) ןורכיז
.(Attention) בל תמושת
.(Perceptual Awareness) תיתסיפת תועדומ
.(Thought) הבישח
.(Language) הפש
.(Consciousness) העדות

...לע ןכו
.(Advanced Motor Function) םדקתמ ירוטומ דוקפת
.(Social Abilities) תויתרבח תולוכי
.(Problem Solving) תויעב ןורתפ
.(Vision) הייאר
.(Hearing) העימש
.(Touch) עגמ
.(Movement) העונת
.(Smell) חיר

םקלחו חומה תפילק לש היקלח ינשב יוצמ ולא םידוקפיתמ קלח
.דבלב דחא קלחב

יאת לש םתומב תואטבתמ תורחא חומ תולחמו רמייהצלא תלחמ
.חומה תפילקב בצע

 
םוי-םויה ייחב חומה לוגרית
.חומל בלוצ ןומיא ומכ םה (Neurobic exercises) םייבוריונ םיליגרת
,חיר ,הארמ) םיינפוג םישוח תובלשמה חומל תושדח תויווחב רבודמ
ןיב םירוביח םירגמה "תישגר השוחת" בולישב העימשו םעט ,עגמ
םיעייסמה םירמוח רתוי רצייל בצע יאתל םימרוג ,םינוש חומ ירוזיא
םידימע תויהלו קזחתהל םיכומס םיאתל םיעייסמו ןורכיזל דאמ
.תונקדזהה תעפשה ינפב רתוי

ינשה ודיצב שומיש .תיטננימודה הניאש דיה תרזעב םייניש וחצחצ
.די תועונת דבעמו טלושה חומה תפילק רוזיא תא קזחי חומה לש
.םיינישה תחשמ תא םג וז ךרדב ומשיי

תוסיוול דבלב שושימה שוחב ושמתשה .תומוצע םייניעב וחלקתה
.םימחה םימהמ תווכיהל אלש ורהזיה .םירקהו םימחה םימה זרב
.הז ןפואב וחלקתהו םג וצחרתה

םירוזיא ליעפי רבדה .םכלש רקובה תויוליעפ רדס תא ופילחה
האצותכ תכעוד ולא םירוזיאב תויוליעפ .חומה תפילקב םישדח
.תיטמוטואל תכפוה רשא תוימוימויה תויוליעפה תרגשמ
.םתלגרתה וילא הזמ הנושה תושדח ץורעב ופצ
.בלכה םע רחא בוביסל ואצ

הרגישבש םירבד .םשאר לע םתוא ודימעה .םירכומ םיצפח וכפיה
הרגישכ חומה ידי-לע םגוית בקע םהמ תעדה תחסהל םימרוג
ןויסינ ךות ,חומה לש ינמיה ודיצ תא ליעפי ךופיהה .תיטמוטוא
.שדחה ףירצתב םיסחיה תאו םיעבצה ,תונושה תורוצה תא שרפל
.הנש-תוחולו תונומת םג וכפיה

היווחמ תלעות קיפי חומה .ןחלושה דיל הבישי תומוקמ ופילחה
םידעוסה ןיב רשקו הייאר יסחי הנשת תומוקמה תפלחה .וז השדח
.לפלפו חלמ ומכ ,םינוש םיצפח שופיחו רדחה הארמ תא ןכו

םע הפקה חיר תא םירשקמ םיבר .םכפא םע שדח רשקה ורצ
תמיוסמ תוליעפ םע שדח חוחינ לש רשקה תריצי .םוי לש ותליחת
.חומב םינוריונ יצורע שדחי (לינו וא רדה ירפ חוחינ ומכ)
.עובש ךשמב םכילע בוהאה חוחינ תיצמת םכתטימ דיל וקיזחה
ןמזבו טבמאה רדחב ןכוו הציקיה םע דיימ התוא וחירהו וחתיפ
.םישבלתמ

.םישדח תוארמו תוחוחינ טולקל ידכ תינוכמה ןולח תא וחתיפ
ךיישמו תונורכז דבעמ חומב (Hippocampus) סופמקופיהה
תוהזל וסנ .תילטנמ הפמ תיינב םשל תוארמו תולוק ,תוחוחינ
.םככרדב םישדח תולוקו תוחיר

יכרע תא תוהזל וסנ .םכסיכבש ןטק ףסכ תועבטמב ועשעתשה
תפילק תא חתפי רבדה .שושימה שוח תרזעב םינושה תועבטמה
.תוספניסה תא וב קזחיו חומה

,דבלב שושימה שוח תרזעב םיצפח יוהיזב וקחש .שושימב יוהיז
.ץפחה תייאר אלל

לכבש םירצומה לכ תא ורקס טקרמרפוסב .םיגצומה ללכ תריקס
םתוא םירצומ תודוא דומללו תוהזל וסנו םירבעמה דחאב םיפדמה
.םיריכמ םכניא

םיילולימ םניאש םיקלח הליעפמ תונמא .הצובקב תונמואב וקסיע
קלח תא הליעפמ תונמוא לש התריצי .חומה תפילק לש םיישגרהו
תובשחמ לש ןדוביע ןכו םימקרמו םיעבצ ,תורוצ לע יארחאה חומה
תשמשמה תיראנילו תיגול הבישח לש הזמ ןיטולחל הנוש ןפואב
הנוע ומכ ,םיוסמ אשונל םירושקה םירבד ורייצ .םויה תיברמ ךשמב
.יוושכע עוריא וא שגר ,הנשב הנוע

העפשה תלעב הניה ךכמ תוענמיה .םייתרבח םירשק רוציל וברה
ןוזמו תואקשמ תונקל ופידעה .תויביטנגוקה תולוכיה לע תילילש
קלדה רובע ומלשו הריכמ תונוכמ ינפ לע םישיואמ םינכודב ריהמ
.טמוטואה רישכמב יארשא סיטרכ תועצמאב אלו דרשמב

חומה לע העיפשמ לוקב תעצבתמה האירק .הנוש ךרדב וארק
.הטקש האירקמ הנוש ךרדב

וררועי םישדח תוחירו תוחוחינ .םכל םירכומ םניאש םילכאמ ולכא
םירכומ םניאש םיחבטמ ילכאמ ולכא .תויופצ יתלב תושוחת םכב
.םירכומ יתלב םינילבת הז ללכב ,םכל

...ואר
...1 תושדח - חומה ןומיאו לכשמ תנמ
...2 תושדח - חומה ןומיאו לכשמ תנמ
...3 תושדח - חומה ןומיאו לכשמ תנמ