ןומיטנא
Antimony

.ץראה רודכ םורקב יוצמה ,(הנבל-הפוסכ תכתמ) דוסי אוה ןומיטנא
,יעבט ןפואב ונשי אוה .םיחמצלו םייח-ילעבל ,םדאל שורד וניא אוה
.םימבו ריואב ,עקרקב ,תוריעז תויומכב
תוצומחתב הביבסה תא םהזמה יעבט רוקמ
.שעג-ירה אוה ,(Antimony oxides) ןומיטנא
םוהיז רוקמ .טפנבו םחפב םג יוצמ אוה
.תוינוכממ הטילפ יזג אוה םדא ידי

,תומחלה ,םירבצמל תרפוע רוצייב קוזיחל הישעתב שמשמ ןומיטנא
םיכילומ יאצח ,תוקיצי ,םיבסימ ,תכתמ תורוניצו תכתמ יחטשמ
.לידבו תרפוע תכתהו
םיעבצ ,םיקבד ,ימוג ,קיטסלפ ,ליטסקט תיישעתב ותוא םיפיסומ
.ולא םירמוח תוחקלתה תעינמ םשל ,ריינו
.ןסראל המודב ,םדאל ליער תויהל לולע אוה תומיוסמ תובוכרתב

ןומיטנאל הפישח
הפיאש ,(םידא וא קצומ םע) עגמב ןומיטנאל ףשחהל לולע םדאה
רשא םילעפמ ,ךותיהה ירוכ תיישעתב שמשמ אוה .העילב וא
לולע אוה םשמ .תלוספ תפירשל םינשבכו םומיחל םחפב םישמתשמ
.ריואו היתש ימ ,(עקרקה םוהיזמ) ןוזמ תועצמאב םדאל עיגהל

...ב אטבתהל הלולע ןומיטנאל תכשוממ הפישח
.תואקה.הביק יביכ
.םילושליש
.תואירו בל תויעב
.ןטב יבאכ

...םורגל הלולע םתמישנו ןומיטנא ידאל תכשמתמ הפישח
.תואירהו םייניעה ייוריג
...םורגת ןומיטנא תעילב
.תואקה

...םורגל לולע רועב ןומיטנא לש ךשוממ עגמ
.רוע יוריג

...תואבה ףוגה תוכרעמל ליער ןומיטנאש דשח ונשי
.וב השיחה תכרעמו רוע
.הייברה תכרעמ
.םד-ילכו בל/םד
.םיבצעה תכרעמ
.המישנה תכרעמ

תוקידב
,ןתש תוקידבב תישענ ןומיטנאל הפישח תדימ
.םד וא/ו האוצ
תורהזא
ןטרסמ ןומיטנא (Antimony trioxide) ןומיטנא דיסקואירטב
.םדאל םג הזכ תויהל לולעו םייח-ילעב    
,(Moss) םיבחט ללכהמ םיאצוי .ללכ-ךרדב רבצנ וניא ןומיטנא
תובוכרת רוגאל םילגוסמה ,(Fungi) תוירטפו (Lichen) תויזזח    
.ןומיטנא    
אשניהלו הריפסומטאב םיריעז םיקיקלחל דמציהל לולע ןומיטנא
.עקרקל הרזח ותעיקש ינפל ,םילודג םיקחרמל ריואב    
.םוינימולא וא ןגנמ ,לזרב םיליכמה םיקיקלחל דמצנ אוה עקרקב