םורב
Bromine

קפומה ,ףירח חיר לעב ,ינונמש-ההכ םודא ,ילזונ רמוח אוה םורב
,םיקרח תרבדה ,םיפסותו םיקלד תיישעתב שמשמ אוה .םי-יממ
.םוליצ יחלמ רוצייו תופורת תיישעת
דימורב תרוצב ,םורב לש תמיוסמ תומכש הרעשה הנשי
.חכוה םרט רבדה ךא ,תואירבל תינויח ,(Bromide)
   יוכידל תופורתו העגרה תופורתב דימורב יחלמ ושמיש רבעב
.םתוליער הררבתהש רחאל ,קספוה רבדה .ינימה קשחה
העילב לש הרקמב תוומ םורגל לולעש לכעמ רמוח אוה םורב
.תושק תויווכ םרגי ףוגב ועגמ .הפיאש וא    
תכרעמל ,םייניעל ,המישנה תכרעמל םישק םיקזנ םרוג םורבה
.רועלו תיזכרמה םיבצעה    
רמוח םע עגמב הקילד םרוגה ,קזח ןצמחמ רמוח אוה םורב
.רחא    

תוליער
.תוומ םורגל הלולעו הליער הלודג םורב תומכל הפישח
...םיללוכ הלק תוליער ינימסת
.םיילכש םיכילהת תטאה
.ןורכיזב העיגפ

.הניש תוערפה
.תונבצע

.תושישת
.השלוח

...םיללוכ םיפסונ םינמיס
.תרוחרחס
.ןטב יבאכ
.(Pulmonary edema) תיתאיר תקצב

.שאר-יבאכ
.לועיש
.ףאהמ םומיד

...םורגת רתוי הפירח תוליער
.ןואכיד.םישוח תוהק
.תויזה
.לובליב
.םונמינ

...ינוציק הרקמבו
.תואיצמה םע רשק ןדבוא .(Psychosis) הזוכיספ