םוימדק
Cadmium

,תונורחאה םינשב הכפהש הדבכ תכתמ איה,תרפוע ומכ ,םוימדק
הבצחנ אל דוע לכ .תואירבה לע התעפשהל עגונב הגאדל אשונ
.םימב וא ריואב ,ןוזמב האצמל היה ןתינ אל ,המדאה ןטבמ
קוקזה ,ףוגב הפילחהל ,ךכ לשב ,הלולעו ץבאל המוד איה הנבמב
.םינוש םירביאו םימיזנא ידוקפית רובע ץבאל

םוימדק-ץבא סחי
ותריגאו םוימדק תוליערש ןוויכ ,בושח וניה םוימדק-ץבא סחיה
.ץבאב רוסחמה לודיג םע םילדג ףוגב
דועב ,(זרואבו חמקב ומכ) ןיערגה בלב םוימדקה זכרתמ םינגדב
,(ושוטיל) ודוביע תאצותש ךכ ,ןיערגה תפטעמב יוצמ ץבאהש
!םוימדק-ץבא סחיה תלדגהו ץבאה תומכ תנטקה איה
.וז תוליער ענמת ץבא לש תקפסמ תומכ תכירצ

תובקעב םג הרוק ךכו הז סחי הערמ םידבועמ םינגד תכירצ
.םיאלמ םינגד :ואר .(דבועמ) ליגר חמק תכירצ
,תאז תמועל ,דוליב .ליגה םע תולעל תוטונ ףוגב םוימדק תומר
.הז לרנימלל רכז לכ ןיא

םוסחמ תא רבוע וניא םוימדקש ,אוה ןיינעמה
תא רבוע אוה ןיא ךכו רבועהו םאה ןיבש הילשה
.תיפסכו תרפוע םע הרוקש יפכ ,חומ-םדה םוסחמ
.הקנהה ןמזב םג קוניתל רבוע וניא םוימדק

ג"קמ 40-כ ךרוצ אוה םהמ םוימדק ג"מ 40-כ שי םדא ףוגב
קלחש ןוויכ ,רוזיאל םאתהב הנתשמ תכרצנה תומכה .םויב   
.ןוזמב ורוקמ יראה   
,דבלב 20%-כ הגיפסה רועיש .תוילכבו דבכב רבצנ םוימדק
.םירחא םילרנימל סחיב הברהמ הובג אוה ךא   
האוצה ךרד השענ רבדה .ירמגל ףוגהמ קחרומ וניא םוימדק
.ןתשהו   
םוימדקב םימהזמה תורוקמ
,הפק ,םימ יווק ,דבועמ ןוזמ ,תוירגיס ןשע םה םוהיזה ימרוג
.תופדצו םחפ תפירש ,הת
ךכל תודוה) למשח יטוח תיישעתב תוגוסגסב שמשמ םוימדק
םירמוח ,הקימרק תיישעתב םג ומכ ,(ןייוצמ למשח ךילומ אוהש
.(תונעטנ) םוימדק-לקינ תוללוסו םיילטנד

,תורחא םילימבו םוימדק ג"קמ 20-כ שי תוירגיס תסיפחב
.הירגיס לכל םוימדק ג"קמ 1-כ    
הרתיהו םהב םיגפסנו תואירל םיבאשנ וז תומכמ 30%   
םירחא םישנא ידי-לע תפאשנו הריפסומטאל תטלפנ    
.הביבסב םירחא םימהזמל תפסוותמ וא    
שומישה בקע ,םוימדקל רוקמ תווהל לולע םימ רוניצ
.היזורוק תעינמל םירמוחב וב השענש
,םוימדק טעמ םיליכמ (ץבא יפוצמ) םינוולוגמ תורוניצ
.םהיניב םירבחמש ךותירה ירמוח םג ומכ
רורחשו קוריפ ,היזורוק םימרוג םייצמוח וא םיכר םימ
.תורוניצב םייוצמה םירחא םילרנימו םוימדק
,םויזנגמו ןדיס יחלמ םיליכמה ,תאז תמועל ,םידבכ םימ
םילרנימ תפילד ךכ םיענומו תורוניצה תא השעמל םיפצמ
.םהמ םירחא

םהב םילעפמ ,ץבאה תיישעת ,ץבא תורכמ
תא םימהזמ ,הדלפה תיישעתו םחפ םיפרוש    
.םוימדקב ריואה   
,םימב ותואצמה בקע ,תולדג עקרקב םוימדקה םוהיז תומר
האצותכו ריואב םוימדק תואצמה בקע ,בויב ימוהיז ללגב    
.םיטפסופב םירישע םינשדב שומישמ    
.םוימדק לש תויתועמשמ תומר ליכהל םילולע התו הפק
,המדא-יחופת ומכ ,םישרושה תא םילכוא םהב תוקרי
.םוימדק לש תיתועמשמ המר ליכהל םה ףא םילולע    
תוכיכרו (רטסבול) םהינימל םינטרס ומכ ,םיהמ ןוזמ
לש תיסחי ההובג תומכ אוה םג ליכמ (ןהנימל תופדצ)    
ןוזיאהש ךכ ,ץבאה תמר ההובג םקלחבש ףא ,םוימדק    
.רמשנ םוימדקל סחיב    
םיפסונ םיקזנ
,תוינוצמיח תובוגתב זרז םוימדקה הווהמ םימיוסמ םירקמב
.םיישפוח םילקידר ללגב תומקרל קזנ םורגל תולולעש    
תוילכל קזנ ,םד-ץחל רתיב אטבתהל הלולע הז ךילהת   
.הילכ ינבאו   
,םיקרוע תשרטו בלל קזנ םורגל םג תולולע תוהובג תומר
.תודלוחב יוסינב ולגתהש םיאצממ    
,ןוסיחה תכרעמב םידוקפת רפסמ אכדמ םוימדקש הארנ
לידגמ אוה .םיסוריוו םיקדייחל תדוגנת תשלחה דחוימב    
.תינומרע ןטרסו תואיר ןטרס רקיעב ,ןטרס תולחמל ןוכיס   
,תומצע יבאכ םרוג אוה .תומצעה לע םג עיפשמ םוימדק
םיתוויע ךכב םרוגו תומצעה תא שילחמו םיקרפ-יבאכ    
.(הרדישה דומעב דחוימב) םירבשו    

תושדח
2003 ינוי
ןטרסב תנכסמ םוימדקל הפישח
US National Institute of Environmental Health ןוגרא
הלולע הכומנ םוימדק תמר לש תכשוממ הפישח יכ הזרכהב אצי
.ןטרס םורגל
םיאת לש תויצטומ ןקתמו רתאמה ןונגנמה תא םלוב םוימדקה
.ןטרסל ןוכיס ךכ לידגמו םיאתל רובעל םימגפל רשפאמה רבד

2003 ילוי
דש ןטרסל רושק םוימדק
Lombardi Cancer Centre at Georgetown University ירקוח
םוימדק לש תונטק תויומכל הפישח יכ ואצמ ב"הרא ןוטגנישוו
המודב גהנתמ םוימדקש ןוויכ ,דש ןטרסל ןוכיס לידגהל הללוע
.ישנ ןומרוהל
רשא העפות ,תינימה ןתורגב תא םוימדקה ץיאה תודלוחב יוסינב
תורודל הרבע וז העפות .50%-ב דש ןטרסל ןוכיס הלידגמכ העודי
,םהלשמ םיאצאצ דימעהל וכישמה םיאצאצה םג רמולכ ,םיאבה
.תמדקומ תינימ תורגבל ועיגהש