1 תושדח - ןדיס
Calcium - News 1


ץמאמ ירבש דגנ D ןימטיוו ןדיס
ןמוש תגיפס תיחפמ בלחמ ןדיס
(4) סגה יעמה ןטרסו ןדיס
לקשמב הדיריב תוקזח תומצעל ןדיס
(1) דשה ןטרסל ןוכיסו ןדיס
ןדיס תפסותב קר םצעל D ןימטיו
תינומרעה ןטרסל ןוכיסו ןדיס תכירצ
םיפסות לע תומצעל ףידע ןוזממ ןדיס
םייטורופואטסוא םירבשל ןדיס
(2) דשה ןטרסל ןוכיסו ןדיס
תרכוסו D ןימטיוו ןדיס
הילכ ינבאו ןדיס ףסות
(1) סגה יעמה ןטרסו ןדיס
בלהו לורטסלוכ ,ןדיס
לקשמב הדירי ריבגמ ןדיס
(1) תינומרעה ןטרסו ןדיס
(2) תינומרעה ןטרסו ןדיס
ןויריה תלערל ןוכיסו ןדיס
םידליל ןדיס ףסות
(2) סגה יעמה ןטרסו ןדיס
תוקינמ תוהמיאל ןדיס
לקשמו לורטסלוכ ,ןדיס
(3) סגה יעמה ןטרסו ןדיס1993 סרמ
הילכ ינבאו ןדיס ףסות
.הילכ ינבא תורצוויהל ןוכיס ריבגי רתי ןונימב ןדיסש ששח שי
(Oxalate) טלסקוא תשרפה ןיטקהל רבדה יושע ינש דצמב
.הז ןוכיס הניטקמה ,ןתשב
ןדיס לש תרבגומ הליטנש איה תיפוסה הנקסמה ,תאז םע
.תוילכב םינבא לש ןתורצוויהל ןוכיס הניטקמ

2002 סרמ
(1) סגה יעמה ןטרסו ןדיס
לש הנטק תפסות ב"הרא Harvard Uni.-ב םירקוח ירבדל
םהב ןיטקת ,ידמ טעמ ונממ םיכרוצה ולא לש םתנוזתב ןדיס
.סגה יעמה ןטרס יגוס רפסמל ןוכיסה תא תיצחמב
ךכב םיניטקמ םויב ןדיס ג"מ 800 דע 700 םיכרוצ רשא ולא
סגה יעמה לש ילאמשה דצה ןטרסל ןוכיסה תא דאמ
.(Left-side Colon Cancer)

2002 לירפא
בלהו לורטסלוכ ,ןדיס
ןיב רשק וליג דנליז-וינ Auckland Medical School ינעדמ
,םהירבדל .םדב לורטסלוכה ןזאמ רופישו ןדיס ףסות תליטנ
היושעו לורטסלוכה תומר תא תרפשמ ןדיס לש תימוי הליטנ
.ץבשו בל תלחמל ןוכיס ךכיפל ןיטקהל

American Journal of Medicine

2004 ינוי
לקשמב הדירי ריבגמ ןדיס
CU-Health Sciences Center's Center-ב םירקוח ירבדל
.לקשמב טולשל עייסל יושע ןדיס for Human Nutrition
רשא ,םירחא םימוד םירקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םירבד
.ףוגב ןמוש תפירש הריבגמ ןדיס תפסות יכ ואצמ

הנשמ תרבגומ ןדיס תכירצש אצמ םירבכעבו תודלוחב רקחמ
תמרוגו ןמושה יאת לש (Metabolism) םירמוחה ףוליח תא
םדא-ינבב םא אוה ררבל רתונש לכ .םהמ תתחפומ הריבצל
.המוד ךילהת שחרתמ

תכירצ תא םיתיחפמ םלקשמב תיחפהל םיצורה םישנא םויכ
תרבגומ הכירצ .הנוכנ הניא וז השיגש ררבתמו בלחה ירצומ
.לקשמ דירוההל ץמאמב עייסת ןמוש ילד בלח ירצומ לש

CNN

2005 יאמ
(1) תינומרע ןטרסו ןמוש לד בלח ,ןדיס
ב"הרא היפלדליפ Fox Chase Cancer Center-ב רקחמ
תא הלידגמ ןמוש ילד בלח ירצומו ןדיס תכירצ יכ הליג
.תינומרעה ןטרסל ןוכיסה
הנגהב עייסל םייושע םירצומ םתואש הליג רחא רקחמ
.(Colorectal cancer) תעבטה יפו סגה יעמה ןטרס ינפמ


,םיכופה םיאצממ הלעה Fox Chase ינעדמ לש םרקחמ
תוניטקמ םויב ןדיס ג"מ 800 לעמ תוכרוצש םישנ םהיפל
.46%-ב תעבטה יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ךכב

ליפכמ (םיפסותמו ןוזממ) ןדיסה תורוקמ ינש לש םבוליש
.דבלב םהמ דחאב שומיש תמועל ,הז ןוכיס תנטקה

Cancer Epidemiology


2005 רבמבונ
(2) תינומרעה ןטרסל ןוכיסו ההובג ןדיס תכירצ
םירקמ 1,269 ןחבו הנש 17 ךשמנ רשא ATBC רקחמ
םיכרוצ רשא םירבגש הנקסמל עיגה תינומרעה ןטרס לש
חתפל לופכ ןוכיסב םייוצמ םויב ןדיס ג"מ 2,000 לעמ
.תינומרעה ןטרס
(Cream) תנמשה בלחה ירצומ ןיבמש םיחוודמ םירקוחה
.רתויב ןכסמה םרוגה איה

American Association for Cancer Researches


2006 סרמ
ןויריה תלערל ןוכיס ןיטקמ ןדיס
הכירצש הליג (WHO) ימלועה תואירבה ןוגרא תוסחב רקס
ןיטקהל היושע (םויב רתוי וא םרג 1.5) ןדיס לש תרבגומ
.ןויריהה תפוקתב ןויריה תלערל ןוכיס
.2002 תנשמ ופסאנש םינותנ לע תוססבתמ רקסה תונקסמ
םירקחמ 12 תואצות ונחבנ ,ב"הראב ךרענ רשא ,רקסב
.תינופצה הקירמאמ םישנ 4,000 ופתתשה םהב םייערקא

Cochrane Database of Systematic Reviews


2006 לירפא
םידליל ליעומ וניא ןדיס ףסות
Menzies Research Inst.-ב התשענש םירקחמ 19 תריקס
תלעות םיקיפמ םניא םיאירב םידליש האצמ הילרטסוא
םה םהב םירקמב םג ,וב רשעומה ןוזממו ןדיס יפסותמ
.תצלמומה תימויה הכירצה לע םינוע םניא
.םיאירב 18 דע 3 ינב יבגל ןוכנ אצמנ הז אצממ

Pediatrics


2006 רבמבונ
(2) סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןדיס
ןיטקהל הייושע םיפסותמו ןוזממ ןה ןדיס לש ההובג הכירצ
.40%-ב ,םישנב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס
Vanderbilt Uiversity Medical School-ב ךרענ רקחמה
55.5 עצוממ ליג תונב םישנ 73,000 לעמ קלח וב ולטנו ןיס
ינפמ הניגמ הניא םייתנוזת םיביס תכירצש אצמנ ןכ .םינש
.הז ןטרס
ןב תחפומ ןוכיסב תויוצמ ןדיס הברה תוכרוצה םישנש אצמנ
.ןדיס טעמ תוכרוצל סחיב סגה יעמה ןטרסל 40%

International Journal of Cancer


2007 ראוני
ןדיסל תוקוקז תוקינמ תוהמא
ךמותה הנבמה ןפי Tohoku University-ב םירקוח ירבדל
שלחהל לולע םייכינחהו םיינישה ביבס ,הקינמה םאה הפב
הנוזת לע דיפקהל םאה לע ןכלו ,ןדיס תלד הנוזת ללגב
.הקנהה תפוקתב ,ןדיס תריתע

שחרתמה תא ףקשמ אוה ךא תודלוחב השענ רקחמה
,םצע תסמ ןדבואל רתי ןוכיסב הנותנה ,תישונאה םאב
.תקפסמ הניא ןדיסה תכירצ רשאכ דחוימב

Journal of Periodontology


2007 ראוני
לקשמ תתחפה תעב לורטסלוכ תמרל D ןימטיוו ןדיס
םישנ יכ וליג University of Laval-ב םיידנק םירקוח
תפוקתב D ןימטיוו ןדיס תולטונה ,רתי לקשממ תולבוסה
לורטסלוכה תמר תא רפשל תולוכי ,לקשמב הדיריה
לע םירקוחה וחווד תועובש 15 רחאל הקידבב .ןמדב
.LDL-ל HDL לורטסלוכ סחיב יתועמשמ רופיש

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
(3) סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ ןדיס
וז הנגהו סגה יעמה ןטרס ינפמ הניגמ ןדיס ףסות תליטנ
ףסותה תא םילטונה .ותליטנ םויס רחאל םינש 5 תכשמנ
רקחמב הלגתה הז אצממ .12%-ב הז ןוכיס םיניטקמ
.ב"הרא Calcium Polyp Prevention Study בקוע
17% רועישב תחפומ ןוכיסב ואצמנ ןדיס ףסות ולטנש ולא
.לודיגה לש ובושל

Journal of the National Cancer Institute


2007 ראורבפ
ץמאמ ירבש דגנ ןדיסו D ןימטיו
...ףסות


2007 סרמ
ןוזממ ןמוש תגיפס תיחפהל יושע בלח ירצוממ ןדיס
ןדיס יכ וליג קרמנד University of Copenhagen ירקוח
יפדוע תא ןיטקמ ,םיפסותמ אל ךא ,בלח ירצומב ורוקמש
.החוראה רחאל םדב ןמושה

ותרוצ) (Triacylglycerol) לורצילגאירט תומר יכ אצמנ
15-ב ותחפ (החוראה רחאל םדב ןמושה לש תירקיעה
ולא תמועל ,בלח ירצוממ ןדיס וכרצש ולאב זוחא 19 דע
.םיפסותמ ותוא וכרצש

American Journal of Clinical Nutrition


2007 סרמ
(4) סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ D ןימטיוו ןדיס
הכירצש אצמ ב"הרא University of Hawaii-ב רקחמ
D ןימטיו ףורצב םיפסותמו בלח ירצוממ ןדיס לש ההובג
.30%-מ רתויב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל הייושע
US National Cancer Institute תוסחב ךרענש רקחמב
עצוממ ליג ינב ,םישנ 105,000-ו םירבג 86,000-כ ופתתשה
.הנש 60

American Journal of Epidemiology


2007 לירפא
תומצעה לע הרימשל לקשמב הדירי תעב ןדיס תכירצ
תוכירצ ,לקשמב תיחפהל תוסנמה רבעמה ליג ינפל םישנ
ךכב עונמל ידכ ,ההובג תומכב ןדיס ךורצל ךישמהל
.םירבשוסיזורופואטסוא
עצוממב ןלקשממ ותיחפה רקחמב ופתתשה רשא םישנה
םצעה תופיפצב העיגפ לכ אלל ,םישדוח 6-ב ג"ק 5.5
.רקחמה תליחתל האוושהב

American Journal of Clinical Nutrition


2007 יאמ
(1) דשה ןטרסל ןוכיס םיתיחפמ D ןימטיוו ןדיס
ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב ךרענש רקחמ
תולודג תויומכ תוכרוצה רבעמה ליג ינפל םישנש אצמ ב"הרא
,דשה ןטרסל ןוכיס ךכב תיחפהל תויושע D ןימטיוו ןדיס לש
.40%-ל בורקב
םישנ 10,000-מ רתוי ,םינש 10-כ ךשמב ,ורטינ םירקוחה
עצוממ ליגב ויהש ,וירחא םישנ 21,000-כו רבעמה ליג ינפל
.םינש 55.2
םאתהב ,זוחא 39-ל 35 ןיב הענ דשה ןטרסל ןוכיסה תתחפה
רחאל םיש יבגל המוד הבטה האצמנ אל .הכירצה לדוגל
.רבעמה ליג

Archives of Internal Medicine


2007 יאמ
ןדיס תפסותב קר םצעל ליעומ D ןימטיו
ועיגה היגלב Katholieke Universiteit Leuven ירקוח
,םירבשל ןוכיס תנטקהל ,D ןימטיו ףסות תליטנש הנקסמל
.ןדיס ףוריצב קר הליעי
ולאל דחוימבו םישישקל רבכמ הז ץלמומ םיינשה בוליש
בוליש יכ אצמנ .סיזורופואטסואל רתי ןוכיסב םייוצמה
.18%-ב ךריב םירבשל ןוכיס תיחפמ םיינשה

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2007 ינוי
(3) תינומרעה ןטרסל ןוכיס הלידגמ ההובג ןדיס תכירצ
אצמ ,(ATBC) םדוק רקחמ ינותנ לע ססבתהש רקחמ
ברקב ,תינומרעה ןטרסל ןוכיסו ןדיס תכירצ ןיב רשי רשק
.םינשעמה םירבג
ופתתשה דנלניפב ךרענו הנש 17-כ ךשמנש ,רקחמב
רשא ולא ןיב יסחי ןוכיס וקדב םירקוחה .שיא 27,000-כ
וכרצש ולא תמועל ,םויב רתוי וא ןדיס ג"מ 2,000 וכרצ
>הצובקה ןיב ןוכיסה סחי .םויב תוחפ וא ג"מ 1,000
.1.63 היה הינשל הנושארה

International Journal of Cancer


2007 ינוי
םיפסות לע ףידע ןוזממ תומצעל ןדיס
ןה ןוזממ ןהלש תימויה ןדיסה תנמ תא תוכרוצה םישנ
ותוא תולטונה ולא תמועל ,רתוי תואירב תומצע תולעב
ב"הרא Barnes-Jewish Hospital-ב רקחמ .םיפסותמ
.רבעמה ליג רחאל ,תואירב םישנ 168 רטינ

רתוי בוט בורל גפסנ ןוזמהמ ןדיס םירקוחה ירבדל
,ןדיס תוחפ וכרצש םישנל .רתוי ההובג םצע תופיפצ רצויו
םצע תופיפצ התיה ,(ןוזממ) יטטאיד ורוקמב היה אוה ךא
.רתוי ההובג

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ילוי
םייטורופואטסוא םירבשמ םילבוסל D ןימטיוו ןדיס
ןגהנפוק Uni. Hospital Hvidovre-ב םירקוח ירבדל
וקיפי םייטורופואטסוא םירבשמ םילבוסה םישנא קרמנד
.הנש ךשמב D ןימטיוו ןדיס לש בלושמ לופיטמ תלעות
70-מ תוחפ ינבב םצעה תופיפצ תא לידגמ הז לופיט
.םצע ןדבוא תיחפמ אוה רתוי םירגובמבו

תמחפ ג"מ 3,000 תב תימוי הנמ ולביק רקחמה יפתתשמ
תודיחי 1,400 ףוריצב (Calcium carbonate) ןדיסה
.ובצלפ וא (Cholecalciferol) לורפיסלקלוק
לופיטמ תוחפ םינהנ 70-מ הלעמל ינב םירקוחה ירבדל
םיעצבמ םניאו רתוי םישלח בורל ולא םישישקש ןוויכ ,הז
.רתוי םיריעצל המודב ,תיתעונת תוליעפ

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ילוי
(2) דשה ןטרסל ןוכיס תיחפמ בלח ירצוממ ןדיס
הכירצ תפרצ University of Paris ירקוח לש םהירבדל
דשה ןטרסל ןוכיס תיחפהל היושע בלח ירצומ לש תרבגומ
ךשמנש ,רקחמב .תוחפל 45%-ב ,רבעמה ליג ינפל םישנב
.םישנ 3,627 ופתתשה ,םישדוח 18

Annals of Nutrition and Metabolism


2007 ילוי
תרכוס םירפשמ / םיענומ D ןימטיוו ןדיס
תא רפשל יושע ,ללוכ ףסותכ ,D ןימטיוו ןדיס לש בוליש
ןילוסניאה תומר תאו (Blood Sugar) םדב רכוסה תמר
.2-גוס תרכוס ילוח לש םמדב (Insulin Levels)

ןוטסוב Tufts-New England Medical Center ירקוח
םיינילק םירקחמו םייתיפצת םירקחמ ינותנ ורקס ב"הרא
.םירגובמב

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology

.