2 תושדח - ןדיס
Calcium - News 2


(4) לקשמו בלח ירצוממ ןדיס
(3) הנוזתמ םירבשל ןוכיסו ןדיס
(1) התומת דגנ ןדיסו D 'טיו
(4) סגה יעמהו D 'טיוו ןדיס
(4) םירבש דגנ ןדיס+D ןימטיו
ןושיע-יאו ןדיס
(2) רבגה תודירשו הובג ןדיס
תלעותה לומ םינוכיס :ןדיס
(5) לקשמב הטילשל D 'טיו+ןדיס
(5) םצעה תופיפצו D 'טיו+ןדיס
(6) תומצעל D 'טיו םע ןדיס
(7) םירבג תומצעו D 'טיוו ןדיס
(2) בלח ירצומ ןמוש שבשמ ןדיס
(1) המונלמ דגנ D 'טיוו ןדיס
(1) תורגובמ ב בל ףקתהו ןדיס
(8) םירבשל ןוכיסו ןדיס תכירצ
(2) רוע ןטרס דגנ ןדיסו D 'טיו
(2) תוילכב םינבאל רושק ןדיס
םד ץחל רתיו ןויריהב ןדיס
יעמב הקיטויבורפ רובעל ןדיס
(6) לקשמו םדב ההובג ןדיס תמר
(2) בל ףקתהל ןוכיסו ןדיס תולולג
(3) תירלוקסו-וידרק תוחיטבו ןדיס
םייח םיכיראמ ןדיסו D 'טיו
(1) ןמוש ףרוש טרוגוי
ןדיס תגיפסל עייסמ שבד
ינטב ןמושו ןדיס ,בלח ,C 'טיו
בלל ןוכיס הווהמ ןדיס ףסות
(1) תרכוס ילוחל D ןימטיו
ןדיסל רוקמ :םיגדו םחל בלח
(1) סגה יעמהו ןדיס ,D 'טיו
(1) ץמאמ ירבשו ןדיס+D 'טיו
(2) םירבש ענומ ןדיס
תיברימ הכירצ
ץבשל ןוכיס ןיטקמ ןדיס
(1) רתי תנמשהו ןדיס טועימ
םיקרפמ תקלד םע םידליב ןדיס
םצעהו CLA-ל ינויח ןדיס
םד ץחלו ןדיס+D 'טיו
סיזורופואטסואו ןדיס םע ןוזמ
(2) סגה יעמה ןוכיסמ ןדיס
(3) םישנב ןטרסו ןדיס
(2) תרכוסמ םיניגמ D 'טיוו ןדיס
(2) לקשמב הדיריל עייסמ ןדיס
(1) הילכ ינבא תעינמו ןדיס
(1) ףידע בלחמ ןדיס
(3) םייתרכסב ןחרזו ןדיס ,םיביס
(3) םינמשב לקשמ רופישו ןדיס


...ןדיס ואר

2005 סרמ
(1) המלשה / לקשמב תדרלו ןמוש ףורשל רזוע טרוגוי
...ותפסוה


2005 לירפא
המלשה - ןדיס תגיפסל עייסמ שבד
...רקחמ


2007 רבמבונ
ןטבה ןמוש דגנ ןדיסו בלח ירצומ ,C ןימטיו
...תרבגה


2008 ראוני
בלל ןוכיס הווהמ ןדיס ףסות
רבעמה ליג רחאל םישנל םיאפורה םיצילממ םיתיעל
תואירב לע רומשל ידכ ןדיס ףסות תחקל (Menopause)
ךכ לע םיעיבצמ םירקחמ רפסמ .(Bone Health) םצעה
םדה ילכ תולחמ ינפמ ןגהל םייושע ןדיס יפסותש
לורטסלוכה תמר תדרוה ידי לע (Vascular Diseases)
.םדב (LDL) ערה

םינש 55 תונב םישנ 1,471 ופתתשה וב ,ילרטסוא רקחמ
רבעמה ליג רחאל ,תואירב םישנ יכ ,הלעמו
תודעומ הז ףסות ולטנש (Postmenopausal Women)
.(Stroke) יחומ ץבשו (Heart Attack) בל ףקתהל רתוי
.םינש 5 ךשמב ,םישדוח 6 ידמ וקדבנ םישנה ,רקחמה

BMJ


2008 ראורבפ
תרכוס ילוחל D ןימטיו לש רתוי תוהובג תומר
...ףסות


2008 סרמ
ןדיסל בוט רוקמ םה םיגדו םחל ,בלח ירצומ
...לע


2008 לירפא
(1) סגה יעמה ןטרס דגנ ןדיסו D ןימטיו
...ינעדמ


2008 לירפא
(1) ץמאמ ירבש תיחפמ ןדיסו D ןימטיו בוליש
...ףסות


2008 ינוי
(2) םירבש תוענומ ןדיס תולולג
...ףסות


2008 ילוי
ץבאו ןדיס ,םויזנגמ ףסותל תיברימ הכירצ תומר
םוקמ ןיאש תרסומ (EFSA) תיפוריאה ןוזמה תוחיטב תושר
םישמשמה םילרנימה תורוצ 3 תוחיטבל עגונב הגאדל
לופכ ןונימב וליפא ,(Food Supplements) ןוזמה יפסותב
האב וז תעד תווח .הליגרה הנוזתב ללכ ךרדב יוצמה הזמ
תואירבה ןוזמ ינרצי תודחאתה תדוגאל דצמ הינפל הבוגתב
.(European Commission) תיפוריאה תודחאתהל הינטירבב
ג"מ 2,500 ,םויזנגמ ג"מ 250 :םיימויה םינונימב רבודמ
.ץבא ג"מ 25-ו םויצלק/ןדיס

EFSA


2008 טסוגוא
ץבשל ןוכיס הניטקמ ןדיס תכירצ תרבגה
...תרבגה


2008 רבמטפס
(1) רתי תנמשהו ןדיס טועימ
...םירקוח


2008 רבוטקוא
תינורגיש םיקרפמ תקלד ילוח םידליב הכומנ ןדיס תגיפס
...רקחמ


2008 רבוטקוא
םצע תיינבב CLA-ה תונורתי רובע ינויח ןדיסה
ב"הרא University of Massachusetts Amherst-ב רקחמ
,CLA הליכמה הנוזתה תעפשה תא חתינש ,םירבכעב ךרענש
תא הרפיש ןדיס תפסות יכ אצמ ,ןדיסב רובגית אלל וא םע
דחוימב ,(Bone Mass) םצעה תסמ לע CLA-ה תעפשה
תלחמ רועיש תנטקה ךכמ האצותכו םירכזב
.(Osteoporosis) סיזורופואטסואה

תדמוצמ תיאלוניל הצמוח
CLA (Conjugated Linoleic Acid/CLA)

Journal of Food Science


2008 רבמבונ
םד-ץחל םידירומ םניא ןדיסו D ןימטיו
...ףסות


2009 ראוני
סיזורופואטסואל םיבוט ןדיסה תונוזמ לכ אל
...ירבדל


2009 ראורבפ
(2) תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תיחפמ ןדיס
...רקחמ


2009 ראורבפ
(3) ןטרס ינפמ םישנ לע ןגהל היושע ןדיס תכירצ
ךרענ רשאו םינש 7 ךשמנש ,(הבקוע) יביטקפסורפ רקחמ
(Calcium) ןדיס תכירצש אצמ National Cancer Institute-ב
ןטרס תולחמ דחוימבו ןטרס תולחמ ינפמ ןגהל היושע
(Gastrointestinal Tract Cancers) לוכיעה תכרעמב
.(Colorectal Cancer) תעבטה יפו סגה יעמה ןטרסב רקיעבו

ןטרסל ךופה סחיב םירושק ואצמנ ןדיסו (Dairy) בלח ירצומ
.דחאכ םישנבו םירבגב (Digestive System) לוכיעה תכרעמ

Archives of Internal Medicine


2009 סרמ
(2) תרכוס ינפמ םיניגמ D ןימטיוו ןדיס
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
לשו (Calcium) ןדיס לש תורבגומ תוכירצ יכ םיחוודמ
ןילוסניאה תומר תא רפשל ,תויושע (Vitamin D) D ןימטיו
תולת אלל ,(Diabetes) תרכוס ינפמ ןגהלו (Insulin)
.(Dairy) בלח ירצומ תכירצב

תומר תולעב ואצמנ ןדיס לש תוהובג תומר וכרצש םישנ
ןילוסניא תומרל ןמס - (C-peptide) C דיטפפ לש תוכומנ
D ןימטיו לש תוהובג תומר םע םירבג ןמזב ובו תוכומנ
.הז ןמס לש תוכומנ תומר ילעב םה םג ויה

Journal of Nutrition


2009 סרמ
(2) לקשמב הדיריל עייסמ ןדיס
...םישנא


2009 לירפא
(1) הילכ ינבא לש ןתורצוויה תעינמב עייסמ ןדיס
Uni. of Wisconsin School of Medicine and ירקוח
ךותמ 20%-ל בורק יכ םיריבסמ ב"הרא Public Health
טלסקוא םויצלקב םרוקמש הילכ ינבאמ םילבוסה ולא
םג םילבוס (Calcium Oxalate Kidney Stones)
השרפה ונייהד ,(Hyperoxaluria) הירולסקוארפיהמ
.(Urinary Oxalate) ןתשב טלסקוא לש תפדוע

(Dietary Oxalate) הנוזתהמ טלסקואה תרישקל תודוה
,ןדיס םיליכמה תונוזמ וא ןדיס ףסות תכירצ ל תודוה
טלסקוא ףדוע תורצוויה תעינמב עייסל ולא ינש םייושע
.(Hyperoxaluria) הירולסקוארפיה ונייהד ,ןתשב

םרוקמ רשא הילכ ינבאב םילפוטמ 22 ופתתשה רקחמב
.טלסקוא םויצלקב

Urology


2009 לירפא
(1) םירחא םירצומב ורובגת ינפ-לע ףידע בלחמ ןדיס
...ירקוח


2009 ינוי
(3) תרכוס ילוחב ןחרזהו ןדיסה ןזאמו םיביס תריתע הנוזת
Uni. of Texas Southwestern Med. Center ירקוח
םיביס תריתע הנוזת יכ וליג ב"הרא סאלאד
הלק העפשה תלעב תויהל היושע (High-Fiber Diet)
(Phosphorus) ןחרזהו (Calcium) ןדיסה ןזאמ לע
.(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס ילוח םישנאב

לע תרכוס םע םילוחל םיצילממ רשאכ םירקוחה ירבדל
תימקילגה המרה תא רופשל ידכ םיביסב הרישע הנוזת
.(Lipids) םידיפילה תמר תאו
םירישע םייתנוזת םיביס תורוקמ רוחבל םהל ריכזהל בושח
.ןדיס םג ומכ ,(Soluble Fiber) םיסיסמ םייתנוזת םיביסב
ילוח םילפוטמ 13 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
תומר תועפשה תא םירקוחה וקדב םהב 2-גוס תרכוס
.תונושה םיביסה

Diabetes Care


2009 ינוי
(3) םינמשב לקשמב הדירי רפשמ וניא ןדיס
...ירקוח


2009 ינוי
(4) לקשמב הדיריל רזוע ןכא בלח ירצוממ ןדיס
...תלדגה


2009 רבמטפס
(3) יחהמ ההובג ןובלח תנוזתל םירושקה םירבש ענומ ןדיס
תדרוהב עייסל היושע (Calcium) ןדיס תכירצש אצמנ רבעב
הנוזתל רושקה (Hip Fracture) ךריב רבשל לדגומה ןוכיסה
.(Animal Protein) יחהמ ןובלח לש ההובג

יתועמשמ ןורתי ןדיסה תכירצל יכ תעכ הליג שידח רקחמ
הרישע הנוזתל רושקה ןוכיסה תא לטבמ/גיסמ אוה - ףסונ
.יחהמ ןובלחב
םירבג 1,752-מ ולבקתהש םינותנ לע וססבתה םירקוחה
:םדוק לודג רקחמב ופתתשהש םישנ 1,972-ו
םיפתתשמה ואלמ םהב ,Framingham Offspring Study
.םינש 4 ךשמב םתנוזת יבגל ןולאש

American Society for Bone and Mineral Research
31st Annual Meeting


2009 רבמטפס
(1) התומת םיתיחפמ ןדיסו D ןימטיו
...D ןימטיו


2009 רבמצד
(4) תעבטה יפו סגה יעמה תואירבל D ןימטיוו ןדיס
םיחוודמ ב"הרא הטנלטא Emory University ירקוח
לש םתואירב תא רפשל םייושע D ןימטיוו ןדיס יפסותש
(Rectum) תעבטה יפ לשו (Colon) סגה יעמה יאת
.(Tumors) םילודיג תוחתפתה ינפמ םהילע ןגהל ךכבו

לש הירוטסיה םע םישנו םירבג 92 ופתתשה רקחמב
(Benign Colorectal Tumors) םיריפש םילודיג
.סגה יעמב

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2010 ראוני
(4) םירבש ינפמ ןגמ ןדיס םע D ןימטיו
...רקחמ


2010 ראוני
תולולגב שומיש בקע םצע ןדבוא םיליבגמ ןושיע-יאו ןדיס
ןויריה תעינמל
...םישנ


2010 ראורבפ
(2) רבגה תודרשיה תא תרפשמ ההובג ןדיס תכירצ
תכירצ Karolinska Institutet-ב םיידבש םירקוח ירבדל
1,953) ץלמומה ימויה ןונימה לעמ תומרב (Calcium) ןדיס
התומתל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע (ג"מ 990 תמועל ג"מ
(Cancer) ןטרסו (Heart Disease) בל תולחממ (Mortality)
םיידבש םירבג 23,366 לש םהינותנ תא ללכ רקחמה .25%-ב
.םינש 79 דע 45 ינב

American Journal of Epidemiology


2010 ילוי
תלעותה לע םילוע ןדיס יפסות תליטנב םינוכיסה
ריבגהל הלולע ןדיס יפסות תליטנש הנקסמל עיגה רקחמ
םיאצממהמ .(Heart Attack) בל ףקתהל ןוכיסה תא
םיירלוקסווידרק םיעוריאל םימרוג ןדיס יפסות יכ הלוע
בל ףקתה ומכ ,רתוי םיבר (Cardiovascular Events)
(Fractures) םירבשה רפסמ תמועל ,(Stroke) יחומ ץבשו
.םיענומ םהש

,הזילנא-אטמ וכרע דנליז וינ Uni. of Auckland ירקוח
יפסות תליטנל םיעגונה םייארקא םירקחמ 15 וללכנ הב
ינותנ ופסאנ םהב ,תונורחאה םינשה 20-ב ועצובש ,ןדיס
11,921

BMJ


2010 רבמטפס
(5) לקשמב טולשל םיעייסמ D ןימטיוו ןדיס רתוי
תכירצ תרבגה יכ אצמ םייתנש ךשמנש ינילק רקחמ
םייושע םדב D ןימטיו לש רתוי תוהובג תומרו ןדיסה
.(Weight Loss) לקשמב הדיריל רוזעל

תכירצ בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ירקוח לש םהירבדל
D ןימטיו תומרו םויב םרגילימ 580 תב תעצוממ ןדיס
5.3 תב הדיריל תורושק רטילילימל םרגוננ 30.2 תונב
תושורדה ןדיסה תומר .םייתנש ךשמב ,לקשמב ג"ק
.(Dairy) בלח ירצומ תכירצמ ולבקתה

D ןימטיו תומרו נ"מ 156 תב ,רתוי הכומנ ןדיס תכירצ
ןה םג תורושק ואצמנ רטילילימל ג"נ 14.5 תונב םדב
.םייתנשב ,ג"ק 3.3 תב לקשמ תדירי :ףוגה לקשמל

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמבונ
(5) םצעה תופיפצ תלדגהל D ןימטיו + ןדיס
בוליש יכ וליג דנליפ University of Kuopio-ב םירקוח
םצעה תופיפצ תלדגה םשל ליעי ןדיס םע D ןימטיו
רבעמה ליג רחאל םישנ רובע (Bone Mineral Density)
ןדיסה תכירצ רשאכ םג ,(Post-Menopausal Women)
.תקפסמ

תובקעב תיתועמשמ הלדג ולא םישנב םצעה תופיפצ
1,000 םע בולישב D ןימטיו תוימואלניב 'חי 800 תכירצ
.םינש 3 ךשמב וכרצנש ,ןדיס ג"מ
.םינש 71 דע 66 תונב םישנ 3,432 ופתתשה רקחמב

Osteoporosis International


2011 ראוני
(6) הרשעה ליגב תורענ תומצע קזחמ D ןימטיו םע ןדיס
...יפסות


2011 ראוני
(7) םירבגה תומצעל ליעומ וניא D ןימטיו םע ןדיס ףסות
...ירקוח


2011 ראורבפ
(-2-) בלחה-ירצוממ ןמושה תכירצ תעפשה תא שבשמ ןדיס
...רקחמ


2011 ראורבפ
(1) ןוכיס רתיב םישנב המונלמל ןוכיסו D 'טיוו ןדיס
...ירקוח


2011 לירפא
(1) תורגובמ םישנב בל ףקתהל ןוכיס לידגמ ןדיס
םישנ םיריהזמ הינטירב British Heart Foundation ירקוח
םילולעש ןדיס יפסות תליטנ ינפמ (Older Women) תורגובמ
,(Heart Disease) בל תלחמל ןוכיסה תא לידגהל
.(Stroke) יחומ ץבשלו (Heart Attack) בל ףקתהל
D ןימטיו םע דחי ןדיס תוכרוצ תובר םישנ םירקוחה ירבדל
.תומצעב םירבש תעינמל

BMJ


2011 יאמ
םירבשל ןוכיס הניטקמ הניא ההובג ןדיס תכירצ
(8) םייחב רתוי רחואמ
אצמ (הבקוע) טרוהוק הידבש Uppsala Uni.-ב רקחמ
הנטקהל הרושק הניא ןדיס תכירצב תיתגרדה הלדגהש
.(Fractures) םירבשל ןוכיסב תפסונ

ןדיס תכירצ ןיב רשקה תא ךירעהל התייה רקחמה תרטמ
ךרי ירבש ,םירבש לש גוס לכל ןוכיסו ךורא חווטל
.(Osteoporosis) סיזורופואיטסואו (Hip Hractures)
לודג רקחמב ופתתשהש םישנ 5,022 ופתתשה רקחמב
,19 ךשמנש ,רקחמב .תוידבש םישנ 61,433 ללכש םדוק
.שיא 61,433 ופתתשה ,םינש

BMJ

2011 ינוי
(2) םישנב רועה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ ןדיס םע D ןימטיו
...ירקוח


2011 ינוי
(2) םינוכיסה לע םילוע תונורתיה ךא ,היילכ ינבאל רושק ןדיס
לידגהל םילולע ןוזממ ןדיס + D ןימטיו יפסותש אצמ רקחמ
החמומ ירבדל ךא ,(Kidney Stones) הילכ ינבאל ןוכיס
.םינוכיסה לע םילוע ולא םיפסות תונורתי
לודיגל םירושק עובש ךשמב ולא םיפסות תליטנ יכ אצמנ
ןתשה יכרדב םינבא לש ןתורצוויהל ןוכיסב
.17%-ב (Urinary Tract Stones)

:םדוק לודג רקחמ ךותמ ,םישנ 36,282 ינותנ וללכנ רקחמב
'חי 400 ולביק םישנה .s Health Initiative/WHIWomen
.ובצלפ וא ןדיס ג"מ 1,000 + D ןימטיו תוימואלניב

American Journal of Clinical Nutrition


2011 טסוגוא
בל ףקתהל ןוכיס קיודמב תואבנב תואבנמ ןדיסה תומר
תדידמ יכ םיחוודמ ב"הרא דנלירמ Johns Hopkins ירקוח
(Coronary Arteries) םיילילכה םיקרועב ןדיסה תומכ
בל ףקתהל רתוי בוט (Predictor) יוזיח יעצמא שמשל היושע
CRP-ה תמר רשאמ ,(Stroke) יחומ ץבשלו (Heart Attack)
.(ףוגב םש יא יתקלד ךילהתל ןמס הווהמה םדב)

תומר ילעב םלוכ ,שיא 2,000-מ רתוי ופתתשה רקחמב
.תוילמרונ LDL לורטסלוכ

The Lancet


2011 רבוטקוא
םד ץחל רתי תעינמל קר בוט ןויריהב ןדיס
רקחמב ,דנליאת Khon Kaen University-ב םירקוח
ףסותש םירסומ ,םימדוק םירקחמ 21-מ םינותנ ללכ רשא
הדיל ענומ וניא (Pregnancy) ןויריהב (Calcium) ןדיס
(Birth Weight) הדיל לקשמ וא (Preterm Birth) תמדקומ
(Hypertension) םד ץחל רתי תעינמב רוזעל קר יושעו ךומנ
.ןויריהב

Cochrane Database of Systematic Reviews


2011 רבוטקוא
יעמב הקיטויבורפ לש תודרשיה רפשמ ןדיס
לורטסלוכה תומר תא ןיטקמו
...רקחמ


2012 סרמ
(6) לקשמב דירוהל תרזוע םדב ההובג ןדיס תמר
הדנק ןוטקסס University of Saskatchewan ירקוח
תומר םע םילפוטמ יכ וליגש םירקחמ ינש לע םיחוודמ
םיילילכה םיקרועב תורומח (Calcium) ןדיס
(Severe Coronary Calcium)
תצעל בישקהל רתוי ההובג ההובג היצביטומ ילעב םה
,םהל םרגנש קזנב םמצעב וחכונ םהש רחאל םהיאפור
(Coronary CT) CAC CT תריקס עוציב רחאל ופצ םה וב
.(Coronary Arteries) םיילילכה םיקרועב ןדיסה לש

(Statin Therapy) םיניטאטסב לופיטב תוקבד וארה םילפוטמה
דחאה רקחמב .(Lose Weight) לקשמ תדרוהבו
.שיא 518 ינשבו םילפוטמ 2,100 ופתתשה

Coronary Calcium Scan = CAC CT

American College of Cardiology (ACC) 2012
Scientific Sessions


2012 יאמ
(2) בל ףקתהל רבגומ ןוכיסל תורושק ןדיס תולולג
ריבגהח םילולע (Calcium) ןדיס ףסות םילטונה םישנא
.(Heart Attack) בל ףקתהב תוקלל םהייוכיס תא ךכב

,םילפוטמ 2,400-מ הלעמל לש םהינותנב ופצ םירקוחה
European Prospective Investigation רקחמב
.into Cancer 7 Nutrition/EPIC
64-ו 35 ןיב ענ ,רקחמה תליחתב ,םילפוטמה לש םליג
.עצוממב םינש 11-כ ךשמנ רקחמה .םינש

Heart


2012 יאמ
(3) תירלוקסו-וידרק תוחיטבל םיפסותמ רתוי בוט הנוזתמ ןדיס
German Cancer Research Center-ב רקחמ יאצממ
(Calccium) ןדיס יפסות תליטנש םיארמ הינמרג גרבלדייה
בלה רירש םטואל ןוכיס ריבגהל הלולע
.(Myocardial Infarction/MI)
,תוסנל ןדיס תפסותל םיקוקזה לע ,םירקוחה ירבדל ,ןכל
.(Diet) הנוזתמ ותכירצ תא ריבגהל ,הנושארבו שארב

Heart


2012 ינוי
םישישקב םייחה תלחות תא םילידגמ ןדיסו D ןימטיו
...בוליש


.