3 תושדח - ןדיס
Calcium - News 3


(7) בל ףקתהו םיקרועב ןדיס


...ןדיס ואר

2012 ילוי
ןדיסה תא לדלדמ חלמ ידמ הברה
אצמ הדנק הטרבלא University of Alberta-ב רקחמ
,ידמ ההובג ,(Sodium) ןרתנ ונייהד ,(
Salt) חלמ תכירצש
.ףוגב ( Calcium) ןדיסה תמר תא לדלדל הלולע

ידי לע םירדסומ ןדיסהו ןרתנה יוצימ םירקוחה ירבדל
ןרתנ שירפהל הסנמ ףוגה רשאכ ןכלו תויאת תוכרעמ ןתוא
.ףוגהמ ןדיס םג קחרומ ההובג חלמ תכירצ ללגב ,ףדוע

American Journal of Physiology/Renal Physiology


2012 רבוטקוא
תוילנומרוה תוערפהל תורושק תוכומנ ןדיס תומר
ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב םירקוח
תולולע ןדיס ידמ טעמ תוכרוצה םישנ יכ םיחוודמ ב"הרא
םזידיאורייתארפ-רפיה תארקנה תילנומרוה הערפה חתפל
.(Primary Hyperparathyroidism) ינושאר

לש רתי תשרפה םע דבב דב תשחרתמ וז הערפה
,(Parathyroid Hormone/PTH) דיאוריתאראפה ןומרוה
ןוכיס רתיב םילפוטמה תא דימעמ רשא רבד
.(Kidney Stones) תוילכב םינבאו (Fractures) םירבשל

רתוי לש ןהינותנ ורקסנ ,הנש 22-כ ךשמנש ,רקחמב
.םינש 66 דע 39 תונב תויחא 58,000-מ

BMJ


2012 רבמבונ
(1) בלה תואירבל םיחוטב ןדיס יפסות
CT קרוסב שמתשהש Harvard Medical School-ב רקחמ
ןוכיסה תא םילידגמ םניא ןדיס יפסות יכ אצמ םדקתמ
.(Arterial Hardening) םיקרוע תושקתהל

םילשמ רוקממ ןהו (Dietary) יתנוזת רוקממ ןדיס ןה יכ אצמנ
םיילילכה םיקרועה תודייתסה לע ועיפשה אל (Supplemental)
.(Coronary Artery Calcification)

עצוממ ליג ינב םירבג 588-ו םישנ 690 וללכנ רקחמה ינותנב
.הנש 70

American Journal of Clinical Nutrition


2013 ראוני
ףוגה ןמוש תמר תא םיניטקמ D ןימטיו תפסותב ןדיס
...םירקוח


2013 ראורבפ
(1) םירבגב התומתל ןוכיסל םירושק ןדיס יפסות
אצמ ב"הרא דנלירמ National Cancer Inst. רקחמ
(Supplemental Calcium) ןדיס יפסות תכירצ ןיב רשק
(Mortality) התומתו (םויב רתוי וא ג"מ 1,000) הלודג
.םישנב אצמנ אל הז רשק .םירבגב

ןוכיס הלידגמ הלודג ןדיס תכירצש הליג םיאצממה חותינ
.(Cardiovascular Disease) תוירלוקסו-וידרק תולחמל

םישנו םירבג 388 229 וללכנ ,הנש 12 ךשמנש ,רקחמב
.ב"הראב תונידמ 6-מ הנש 71 דע 50 ינב

JAMA: Internal Medicine


2013 סרמ
(1) םירבש דגנ ליעומ וניא ודבל ןדיס ףסות
ןדיס תכירצ ןיב רשק וקדבש ב"הרא NIH-AARP ירקוח
התומת ןיבל (Supplements) םיפסותו (Diet) הנוזתמ
(Cardiovascular Dsease Mortality) םד ילכו בל תולחממ
דבלב תוטעומ תויאר ,םימדוק םירקחמ תקירס ךותמ ,ואצמ
תיתועמשמ םיניטקמ דבלב ןדיס יפסות יכ ןויערב תוכמותה
.(Osteoporotic Fracture) יטורופואטסוא רבשל ןוכיס

Medscape


2013 יאמ
(1) םידליב תומצעה תו חתפתהל ינויח םויזנגמ
...םויזנגמה


2013 יאמ
(1) םישנב םימי תוכיראל םירושק ןדיס יפסות
םיחוודמ הדנק לואירטנומ McGill University ירקוח
תונהיל תויושע ימוי ןדיס ףסות תולטונ רשא םישנ יכ
.תרפושמ (Life Expectancy) םייח תלחותמ

.שיא 9,033 ופתתשה ,הנש 12 ךשמנש ,רקחמב
:רתוי לודג םדוק רקחמ ךותמ רזגנ רקחמה
.Canadian Multicentre Osteoporosis Study

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2014 ינוי
ידמ רתוי הז - D ןימטיוו ןדיס יפסות
...רקחמ


2014 רבוטקוא
םצעה תופיפצב הדירי עונמל יושע ןדיס ףסות
(2) רבעמה ליג רחאל םישנב
םיחוודמ ב"הרא University of Colorado-ב םירקוח
םצעה תופיפצב הדיירי עונמל יושע ןדיס ףסות יכ
םישנב (Bone Density)
.(Post-Menopausal Women) רבעמה ליג רחאל

(Exercise) ינפוג לוגרית םא קודבל התייה םירקוחה תרטמ
ןומרוה תומר תא לידגמו (Calcium) ןדיסה תומר תא דירומ
רחאל םישנב (Parathyroid Hormone/PTH) סירתה תרתוי
םיריעצ םירבג םיטלתאב ופצנ ולא םייוניש .רבעמה ליג
.ןמז ךואל תתחפומ םצע תופיפצל םהב םימרוג םה יכ אצמנו
.םינש 65 דע 57 תונב םישנ 33 ופתתשה רקחמב

Exercise & Science in Sports & Medicine


2015 לירפא
ירלוקאמ ןווינל רושק ןדיס ףסות
תא םיליפכמ םויב רתוי וא ןדיס ג"מ 800 םילטונה םישנא
AMD / ליג-תייולת תירלוקאמ תונוונתהב תוקלל ןוכיסה
.(Age-Related Macular Degeneration)

University of California, San Francisco ירקוח
248 הז ללכב ,הלעמו 40 ינב שיא 3,191 וכירעה ב"הרא
.ירלוקאמ ןווינמ םילבוסה שיא

JAMA Ophthalmology


2015 טסוגוא
תילובטמ תנומסתל ןוכיס םיניטקמ םויזנגמו ןדיס
ןיטקהל םייושע (Magnesium) םויזנגמו (Calcium) ןדיס
,(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסתל ןוכיסה תא
רבעמו לעמ םינונימל ,ךכ םשל ,םיקוקז םירבג ךא
.םיצלמומה םינונימל

ב"הרא ויהוא Case Western Reserve University ירקוח
.תאז ןוחבל ידכ םירגובמ 9,148-ב ושמתשה

British Journal of Nutrition


2015 טסוגוא
(2) םיקרועה תא םטוא וניא ןדיס ףסות
םיחוודמ ב"הרא הנאידניא Purdue University ירקוח
םרוג הווהמ וניא ןדיס ףסות םימדוק םיחווידל דוגינב יכ
.(Heart Attack) בל ףקתהל וא תויבבל תויעבל

ןדיסב וטעלוה רשא םיריזחב ושמתשה רשא ,םירקוחה
ינבב ןדיס ג"מ 2,000-ל ךרע יווש ,הנוזתמו םיפסותמ
,ןדיסב הרישע הנוזתש םירסומ ,םישדוח 6 ךשמב ,םדא
םרוג הווהמ הניא ,םויב ג"מ 2,000 לע הלוע הניאש
.בל ףקתהל ןוכיס

Journal of the American Heart Association


2015 רבמטפס
תואירב תא תרפשמ הניא ןדיסה תכירצ תלדגה
(3) שישקב םצעה
...ינש


2016 טסוגוא
םיססתומ תונוזמ םיפידע בלהו םצעה תואירב רופישל
(4) ןדיס יריתע
וכרענש םירקחמ 70 לעמ תללוכש ,םימדוק םירקחמ תריקס
לש התואנ הגיפס םשל יכ הלעמ ,תונורחאה םינשה 40-ב
(Dairy) בלח ירצומ ומכ ,םיאירב תורוקממ אובל וילע ,ןדיס
תאז ,(Leafy Greens) םיקורי םילעו (Fermented) ססתומ
.בלהו םצעה תואירב קוזיחל

Open Heart


2016 רבמטפס
תלוכיה לע אל ךא ,ןורכיזה לע עיפשמ ןדיסב רוסחמ
ב"הרא הדירולפ The Scripps Research Institute ירקוח
תוחתפתה לע תיתועמשמ העפשה שי ןדיסב רוסחמל יכ ואצמ
ררבתה .(Cognition) היצינגוקה דוקפית לעו (Brain) חומה (Mitochondria) הירדנוכוטימל ןדיס האיבמה הלעת תמיסחש
(Memory) ןורכיז תדיריל תמרוג - אתה לש חוכה תנחת -
.התנתשה אל הדימלה תלוכי ךא ,תוריפ יבובזב

Cell


2016 רבוטקוא
,ןדיסה תומר תלדגהב םיפסותל םיווש בלח ירצומ
םצעה תואירב םשל
ןוזמ ןיב לדבה ןיא יכ אצמ םירקוח תצובק הכרעש רקחמ
תלדגה םשל (תוילבט וא טרוגוי ,רשעומ בלח) םיפסותל
ליג רחאל םישנב םצעה תואירבל םדב ןדיסה תומר
תלדגה םשל ,(Post-Menopausal Women) רבעמה
.רבעמה ליג רחאל םישנ 12 ופתתשה רקחמב .ןדיסה תומר

Bone Reports


2016 רבוטקוא
(3) בלל קיזהל םילולע ןדיס יפסות
םיעירתמ ב"הרא דנלירמ Johns Hopkins Med ירקוח
תא תולעהל הלולע םיפסות תועצמאב ןדיס תכירצ יכ
םיקרועב (Plaque Buildup) קאלפ תורבטצהל ןוכיסה
ןדיסב הרישע הנוזתש תורמל תאז ,בלל קזנ םורגלו
.ולא םינוכיס ינפמ הניגמ

ןדיס יפסות ןיבש סחיב קר רבודמ יכ םיריהזמ םירקוחה
םיאצממב ןיא יכו (Atherosclerosis) םיקרועה תשרטל
.(Cause and Effect) האצותו הביסל החכוה

:םדוק לודג רקחמ ינותנ לע ךמסנ רשא ,רקחמב
ופתתשה ,Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis
2,742-ב םירקוחה ודקמתה םהמ שיא 6,000-מ רתוי
.םינש 10 ךשמנ רקחמה .םינש 84 דע 45 ינב שיא

Journal of the American Heart Association


2017 יאמ
רבעמה ליג תליחת תא םימידקמ ןדיסו D ןימטיו
...םירקוח


2017 ילוי
C. Diff יקדייחב םוהיזו ןדיס
רוברא-ןא Uni. of Michigan Medical School-ב רקחמ
(C. diff) ליסיפיד-יס קדייחהש הליג םירבכעב ב"הרא
ידי-לע לעפומ ,םייעמב רומח (Infection) םורגל לגוסמש
תא קפסל םג יושע ליעפמה םרוגה ךא ,ותביבסב ףדוע ןדיס
.הייעבל ןורתיפה

(Clostridium difficile / C.diff) ליסיפיד-יס קדייח
םיררוגתמ רשא םירגובמ םילפוטמ לע רקיעב עיפשמ
.רוגס דסומב ךשוממ ןמז םיהוש וא תובא יתבב

םה רתויב הובגה ןוכיסב םישנאה יכ וליג םירקחמ
הקיטויביטנאב םיכשוממ םילופיט ורבעש ולא
חווט תבחרו תכשוממ
רשא ,(Long-term Broad-spectrum Antibiotics)
(Immune System) ןוסיחה תכרעמ תא השילחמ
תוימוהיז תולחמל םיעיגפ םילפוטמה תא הריתומו
.(Infectious Diseases)

האוצ תועצמאב םיצפומ ליסיפיד-יס לש םיגבנ
םתיא םיטקייבואה לכ תא םימהזמו (Feces)
.עגמב םיאב םה

םוחתב עוצקמ ישנא תועצמאב איה הז םוהיז תצפה
םימהוזמ םיטירפ םע עגמב עדומב םיאבש תואירבה
.םיידיה תציחר םידיפקמ םניא רשאו

לש בחר ןווגמ םורגל לולע ליסיפיד-יסב םוהיז
תוחפה אוה (Diarrhea) לושליש ,םייעמ תאולחת
.(Colitis) סגה יעמה לש תקלד וא םהבש רומח
.תוומל םורגל הז קדייח לולע םימיוסמ םירקמב


םורגל הלולע ןדיסב תפדוע הביבס יכ יכ םיריבסמ םירקוחה
עודמ ריבסמ הז רבד .ליסיפיד-יס לש (Germinate) וגושגשל
יתבב םיריידו םילוח תיבב ךשוממ ןמז םיזפשואמה םישישק
ולא םישנאש ןוויכ ,הז קדייחל רתויב םיפשחנה םה תובא
ףדוע ןדיס םיררחשמה םיפסותב וא תופורתב םילפוטמ
.םפוגל

םפוגש וא הכומנ D ןימטיו תמר ילעב םה ולא םישנאמ םיבר
ליסיפיד-יסו םינוש םיאולחת ללגב ןדיס גופסל לגוסמ וניא
.ולא םירובצמ רתאמ

םילפוטמה לש םפוגמ ןדיסה תקחרה יכ הלוע רקחמהמ
.ליסיפיד-יס קדייחה לש וגושגיש תא תרצוע

PLOS Pathogens


2017 ילוי
(4) בל ףקתהל ןוכיסה תא תולידגמ תוהובג ןדיס תומר
םיחוודמ הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet ירקוח
רבגומה ןוכיסה תדימ תא תועבוק םדב תוהובג ןדיס תומרש
(Coronary Artery D.) תילילכ בל תלחמ חתפל םדאה לש
.(Heart Attack) בל ףקתהו
םדה תשירק ךילהתב ןדיסה תובישח תא םישיגדמ םירקוחה
םדה ץחלב הטילשו (Blood Clotting)
םירירשה תוצווכתהבו (Blood Pressure Regulation)
לש םהינותנב ורזענ םירקוחה .(Muscle Contraction)
.שיא 184,305

ןדיס יפסות תכירצ םא רשאל ולכי אל םירקוחה ,תאז םע
בל ףקתה וא תילילכ בל תלחמל ןוכיסה לע איה םג עיפשת
.אשונב ףסונ רקחמ שורד םהירבדלו

JAMA


2017 טסוגוא
(6) םירבגב םצע ןדבוא תעינמב עייסמ וניא ןדיס
אל יכ םיחוודמ דנליז וינ University of Auckland ירקוח
(Dietary Calcium) הנוזתמ ןדיס תכירצ ןיב רשק אצמנ
םצעה ןדבוא בצקו (Bone Mineral Density) םצעה תופיפצ
.(Rates of Bone Loss)

התיחפה אל הנוזתמ ןדיס לש תרבגומ הכירצ םירקוחה ירבדל
הרדשה דומעב ,(Hip) ךריב םצעה ןדבוא תא תיתועמשמ
88 דע 39 ינב םירבג 323-ב ,ותוללכב ףוגב וא (Spine)
.םייתנש ךשמנ רקחמה .םינש

British Journal of Nutrition


2017 רבוטקוא
(5) בל םודל ןוכיסה תא ליפכמ ךומנ ןדיס
ב"הרא הינרופילק Cedars-Sinai Heart Institute-ב םירקוח
אצמיהל םילולע םדב הכומנ ןדיס תמר םע םישנא יכ םירסומ
,(Sudden Cardiac Arrest) ימואתפ בל םודל רבגומ ןוכיסב
.התומתל םיליבומה םימרוגהמ דחא

:םדוק לודג רקחמב ופסאנ רשא םינותנב ושמתשה םירקוחה
םירקוחה .Oregon Sudden Unexpected Death Study
תמר תא ולא םישנאב וקדבו בל םוד לש םירקמ 267 והיז
.םמדב ןדיסה

Mayo Clinic Proceedings


2017 רבמצד
(2) םירגובמב םירבשו D ןימטיוו ןדיס ףסות ןיב רשקה
...הריקס


2018 ראורבפ
ןוסניקרפ תלחמל םרוג חומב ןדיס רתי

תומכלש אצמ הינטירב University of Cambridge-ב רקחמ
םתורשקתה ןפוא לע העפשה שי (Brain) חומב ןדיסה
ןוסיקרפ תלחמל רבד לש ופוסב םימרוגה ,םירמוח לש
ןיאלקוניס-אפלא ןובלחב רבודמ .(Parkinson's disease)
,בצע יאת תוצקב םג רתיה ןיב ,יוצמה (Alpha-synuclein)
.(Neurotransmitters) םירטימסנרטוריונה תא קיזחמ אוה םש

Nature Communications


2018 סרמ
םיפילופל ןוכיס םילעמ D ןימטיוו ןדיס יפסות
...רקחמ


2018 סרמ
יוזיחל רתוי הבוט םיילילכה םיקרועב ןדיס תוקידב
(6) דבלב הקע תוקידבמ בל ףקתה
Intermountain Medical Center Heart Institute ירקוח
הימדה תויגולונכט בוליש יכ וליג ב"הרא יטיס קייל טלוס
.(Heart Attack) בל ףקתהל ןוכיסב יוצמ ימ קויד רתיב הזוח

םיילילכה םיקרועב ןדיסה תמר תא דודמל היה גוהנ הכ דע
תועצמאב (Stress) סרטס/הקע ןמזב (Coronary Arteries)
םינורטיזופ תטילפ תייפרגומוט
(Positron Emission Tomography/PET
.(Computed Tomography/CT) (CT) יט יס קרוסו


2019 סרמ
(7) בל ףקתהל ידימ ןוכיס לידגמ םיקרועב ןדיס
טלוס Intermountain Healthcare Heart Institute-ב רקחמ
ןדיס לש ורדעיה וא ותוחכונ יוהיז יכ אצמ ב"הרא יטיס קייל
לש (Coronary Artery Calcium/CAC) םיילילכה םיקרועב
.בל ףקתהל ידיתע ןוכיס תעיבקב רוזעל יושע לפוטמ

לש הירוטסיה אלל םילפוטמ 5,547 ופתתשה רקחמב
ללגב יאופרה זכרמל ועיגהש םיילילכ םיקרוע תלחמ
םיפתתשמה .2016 דע 2013-מ (Chest Pain) הזחב באכ
.יאופרה םבצמ תכרעהל PET-CT תקידב ורבע

ויה CAC התליג םתקירסש םילפוטמ יכ וואצמ םירקוחה
האוושהב ,םוי 90 ךותב ,יבבל עוריאל רתוי הובג ןוכיסב
.םיילילכה םהיקרועב CAC התליג אל םתקידבש םילוחל

American College of Cardiology Scientific Sessions
in Atlanta

.