ןדיס
Calcium


ףוגב ללוכה ולקשמ .ףוגב רתויב ץופנה לרנימה אוה ןדיס
.ג"ק 1.5-ל עיגהל יושע

ןדיסה ידיקפת
תוקזח םיינישו דלש תומצע תיינב
.םירירש תיינבב תופתתשה
.ףוגל היגרנא תקפסה
.םינוש םימיזנא תלועפב תופתתשה
.םדה תוישירק תוניקת
.םייבצע תותוא תרבעה
.םירירש ץוויכ תולועפ
.ןיקת בל בצק לע הרימש
.תונבצעו חתמ תעינמב עויס
.םייבצע תותוא תרבעה
.םירירש ץוויכ תולועפ
.ןיקת בל בצק לע הרימש
.תונבצעו חתמ תעינמב עויס

. . . . . . . . הלילב רתוי בוט גפסנ ןדיסה

ענומ ןדיסה
.תוכירפ םיינרופיצ
.םד-ץחל רתי
.םיקרפמ יבאכ
.לורטסלוכ רתי
.הניש ידודנ


...ב לופיטל שמשמ ןדיס ףסות
.סיזורופואטסוא
.(Rickets) תככר


תצלמומ תימוי הכירצ
ג"מ
ליגה
800
1,300
8 דע 4
13 דע 9
1,300
1,000
18 דע 14
50 דע 19
1,200
1,200
הלעמו 51 ליג
ןויריהב םישנ
1,200
1,500
תוקינימ םישנ
(1) רבעמה ליגמ ,םישנ

רגאמ לודליד תעינמל ,רבעמה ליגב םישנל ינויח ןדיסה (1)
.סיזורופואטסואו תומצעב ןדיסה
.םויב ג"מ 2,500 תכירצ תבשחנ רתומה ןוילעה לובגכ

ןדיס יפסות תליטנל תוירשפא יאוול תועפות
.תוריצע
.תוחפנתה
.םיזג

תורהזא
.ןדיס יפסותב תרפוע האצמנ ,ב"הראב וכרענש תוקידבב
ץלמומ ןכל .תונורחאה םינשב קר הארנכ ,הלחה העפותה
.תרפוע יוליגל הקידב העצוב םא תנייצמש תיותה תא אורקל

טנוברק ןדיס םע לטינה ,הובג ןונימב ןדיס ףסות בוליש
"בלח-ילקלא תנומסת" תייעבל תמרוג ,(Calcium carbonate)
איה ,וז הייעבל תועדומל תודוה .(Milk alkali syndrome)
.רתוי תמייק הניאו טעמכ

אפורב ץעוויהל ןגמה תטולב לש תוליעפ רתימ םילבוסה לע
.ןדיס ףסות תליטנ םדוק

ךכיפל .םירחא םילרנימ םע ,ףוגב ותגיפסב הרחתמ ןדיסה
,תועובש רפסמ לע הלועה הפוקתל ןדיס ףסות םילטונה לע
.לרנימ-יטלומ ליבקמב לוטיל

.ןדיס לודליד םרוג (יחהמ דחוימב) םינובלח ריתע טירפת

,םהמ תולודג תויומכ תכירצ ןכל ,ןדיס םירשוק םיביס
.וב רוסחמל םורגל הלולע

.ןדיס לוליד םה ףא םימרוג ןרתנו לוהוכלא ,ןיאפק

תורוקמ
,טרוגוי :וירצומו בלח ,'דכו תפל ילוקורב :םיקורי תוקרי
,תינמח יניערג ,לעוש תלוביש ,םיאלמ םינגד ,'דכו תוניבג
,(Salmon) ןומלס/תיתלאו (Sardines) םינידרס :םיגד
,רזג ,היוס ילופ ,תיבורכ ,התשפ יערז ,םושמוש יערז
,הנילוריפס תצא ,הבסק ,היליזורטפ ,תיריע ,םוש ,בורכ
,ליזרב יזוגא ,היפאפ ,םינאת ,יבלח קוטסיפ ,הימב
םינטובו ,םידקש


םינוש ןוזמ ירצומב (ג"מ) ןדיסה תויומכ

>400 דע 350
300
טרוגוי
(ןמוש 1%) בלח
לפס 1
לפס 1
300 דע 150
220
(Ice cream) הדילג
(Sardines) םינידרס
לפס 1
'רג 60
90
70
םילשובמ היוס ילופ
(ןמוש לד) 'גטוק תניבג
לפס 1/2
לפס 1/2
50
45
זופת
םחל
'חי 1
תוסורפ 2
35
269
לשובמ ילוקורב
תושבוימ םינאת
לפס 1/2
'חי 10
161
58
תלשובמ הנבל תיעועש
לשובמ לצב
לפס 1
לפס 1...בולישב דחוימב הליעי ןדיסה תגיפס
.(ןדיסה תגיפסל תינויח ותוחכונ) D ןימטיו ,C ןימטיו ,A ןימטיו

...םה ןדיסה תגיפס תא םיבכעמה םימרוג
.ןחרזו ןגנמ ,םויזנגמ ,לזרב


ףסונ עדימ
,תוריפ םינמנ ויתורוקמ לע .ןדיס ןדבוא תעינמב עייסמ ןורוב
.תוינטקו תוקרי 
.ףוגב גפסנ וניא בלחה ירצומב ןדיסש הנעט העמשנ רבעב
.ןוכנ וניא רבדהש וחיכוה םייעדמ םייוסינ 
.וירצומו בלח רשאמ ,ןדיסל רתוי בוט רוקמ םיווהמ תוקרי
םג תשרדנ ,ןדיסב יד ןיא תואירבו תוקזח תומצע חותיפל
.הייחשו הציר ,הכילה ומכ ,העובק תינפוג תוליעפ 


ןדיסה ףסות תריחב
.תיברימ ןדיס תומכ קפסיש ףסות רוחבל דציכ איה הלאשה
.Carbonate-ו Citrate, Lactate, Gluconate:םינוש םיבכרהה

.ףסותב שיש תירטנמלאה ןדיסה תומכ אוה הריחבל חתפמה
.הגיפסל ,ףוגה תושרל תדמוע ןדיסה תומכ וז
ךא ,רצומה תיוות לע וז תומכ המושר םירצומה תיברמ יבגל
לכל (mg) ג"מב ללוכה לקשמה קר ןייוצמ םירקמ רפסמב
םע דחי ןדיסה לקשמ תא ללוכ הז רפסמ .(Tablet) הילבט
.תימיכ וילא םירושקה ,רצומב םירחאה םיביכרמה

רצומב ירטנמלאה ןדיסה תומכ תעיבקל רתויב הטושפה ךרדה
.(Nutrition Facts) םייתנוזתה םיכרעה תיות תא קודבל איה
לע ססובמ (% Daily Value) ימויה הכירצה זוחא ,ןדיס יבגל
םיגציימ ימויה ךרעהמ 10% לכש ךכ ,ירטנמלא ןדיס ג"מ 1,000
.(0.10 x 1,000 mg = 100 mg) ירטנמלא ןדיס ג"מ 100
.ג"מ 600 ליכמ אוה ,ימויה ךרעהמ 60% םנשי ףסותב םאש ךכ

.(Serving size) שורדה ןונימל בל םישל םג שי

הדימע למסמ ,(ב"הראב) רצומה יבג לע USP רוציקה ןויצ
תדמוע וירוחאמו U.S. Pharmacopeia :רצומה תוכיא ןקתב
.רצומה (Disintegration) תוסיסמ תגרד
.התוליעי הנטק ,טאל תססומתמ הילבטהש לככ

(Bone meal) תומצע חמק םיליכמה םירצומב שומישמ וענמיה
םירמוח ףסונב ליכהל םילולע ולא .(Dolomite) טימולוד וא
.ןסראו תיפסכ ,תרפוע ומכ ,םיליער
,םירחאמ רתוי םירקי Chelated calcium גוסמ םירצומ ,ןכ ומכ
.הקדצה אלל

.