תושדח - תשוחנ
Copper - News2005 ילוי
םיפסותב תשוחנ ןונימ תתחפה
הליטנ הלולע ב"הרא University of California ירקוח ירבדל
העיפשתש ,וזכ רתי תמרל םורגל הלולע תשוחנ ףסות לש העובק
.תיברימה ותכירצ תמר תא ןיטקהל שי ךכיפלו תואירבה לע

תולועה תויומכמ רטפיהל לגוסמ וניא ףוגהש םיארמ םירקחמ
לע הערל עיפשהל לולע ףוגב תשוחנ רתיו ןוזמבש ולא לע
.ינוצמיח יטנאה ורשוכב עוגפלו ןוסיחה תכרעמ
םירקוחה יאצממ יפלו ג"מ 3,000 לע םויכ דמוע יברימה ןונימה
.ג"מ 2,000-ל ותיחפהל שי

.US Agricultural Research Service

2005 רבמטפס
תואירה קזוח תנטקהל הרושק ההובג תשוחנ תכירצ
,תואירה תואירב לע תילילש העפשה תשוחנל
.תיבויח העפשה םוינלסלו C ןימטיולש דועב
479 רחא ובקע ,הינטירב University of Nottingham ירקוח
ריואה חפנ תא םהב וקדבו 65 דע 18 ינב ,רקחמה יפתתשמ
.יתאירה םרשוכל דדמכ ,חוכב הפישנב אצויה

.European Journal of Clinical Nutrition

2005 רבוטקוא
רמייהצלא טאהל יושע תשוחנ ףסות
תורדרדיה בצייל יושע תשוחנ ףסותש םינימאמ םיינמרג םירקוח
.רמייהצלא ילוחב תיביטינגוק
םהיתולוכי ורטנ Saarland University Medical Center ירקוח
,הלחמה לש תינוניב דע הלק הגרדב ,םילוח 70 לש תויביטינגוקה
,הנש ךשמב (Copper orotate) תשוחנ ףסות ג"מ 8 ולבקש
.(ובצלפ) המד ףסות ולבקש םירחא םילוחל האוושהב

םדב תשוחנה תמר ןיב היצלורוק האצמנ םילוחהמ 87.5%-ב
ושענש תואיגשה ותחפ ,התלע וזש לככ .תויביטינגוקה םהיתולוכיו
.םילוחה ידי-לע
רוסחממ םילבוס רמייהצלא ילוחש החנהה תא תמיא רקחמה
תשוחנה תומכ ןיב םאתמ אצמנ אל םירקוחה תעתפהל .תשוחנב
.םדב תשוחנה תמרו הייתש ימב

.Journal of Alzheimer's Disease

2006 יאמ
תואירבל וליעוי תשוחנ תוחפו םויזנגמ רתוי
תומר םהל םישנאש הליג תפרצ ליל Pasteur Institute-ב רקחמ
תיחפהל םייושע ,םדב תשוחנ לש תוכומנ תומרו םויזנגמ לש תוהובג
.50%-ב ןטרסל ןוכיס
תולחממ תוומל ןוכיס תולידגמ ץבא לשו תשוחנ לש תוהובג תומר
.הנש 18 ךשמ םינחבנ 339 רחא בקע רקחמה .תונוש

.Epidemiology

2006 טסוגוא
תילכש תורדרדיה םימרוג תשוחנו םינמוש סנרט
תשוחנ לש ההובג הכירצ םע דחי םינמוש סנרטב רישע טירפת
.ילטנמה דוקפיתה לש תורדרדיה ץיאהל םילולע
,ב"הרא וגקיש Rush Institute for Healthy Aging ירקוח
,םינש 5.5 ךשמ 74 עצוממ ליג ינב םיפתתשמ 3,718 ורטנש
.םיינשה לש ףוריצב קר רבודמש םישיגדמ

תויהל יושע ולא םיאצממ ירוחאמ ןונגנמהש םיריבסמ םירקוחה
דיאולימע גוסמ םידיטפפו תשוחנה ןיב תילילש תידדה העפשה
.חומב םיקאלפ תריציל םירושקה אטב

2007 סרמ
םד-ילכו בל תולחמ לע לקהל היושע תשוחנ
יבבל דוקפית םקשל םייושע תשוחנ יפסותש אצמ םירבכעב רקחמ
.(Hypertrophy) היפורטרפיה הנוכמה הייעב ,לדגומ בל ילעבב
יקאטנק University of Louisville ירקוח ירבדל
םילבוסה לש םטירפתל תשוחנ תפסוה ב"הרא
.ותנטקהל איבה לדגומ בלמ
.בלה לש םדה ילכ תלועפ רופישל תסחוימ הבטהה

.Journal of Experimental Medicine