דירואולפ
Fluoride

.םיינישבו תומצעב זכורמה ,טרוק דוסי אוה (Fluorine) רואולפ
.העיזבו תוילכה תועצמאב ףוגהמ תקחרומ תכרצנה ותומכמ תיצחמכ
.תומצעב רקיעב תרגאנ הרתיה
וניה םדב וזוכיר .רואולפ םרג 3-ל 2 ןיב ףוגב שי ילמרונ בצמב
.םד רטיל-ילימ 100 לכל ג"מ 0.3-כ
הצופנה ,רואולפה לש (רואולפ-ןרתנ בורל) תבוכרת וניה דירואולפ
.עבטב
דירואולפה ידיקפת
תוחתפתה ךילהתב (זרז) רוזילטק אוה (Fluoride) דירואולפ
ליימאה יופיצב ביכרמו ןתעפוה םדוק ,םיינישה (ליימא) גוגיזה   
.ללכב םייניש לש   
הלחמ :םייניש (םירוח) ןובקרו (Caries).תששעמ ןגמ אוה
.םיקדייח ידי-לע תמרגנה תימוהיז   
ינפ לעש (Plaque) דבורב םיקדייחה תוחתפת תא זרזמ ןוזמ   
.תוינגרוא תוצמוח תריצי םרוגה רבד ,םיינישה   
הז דבור (pH) תויצמוח דוע לכ ךשמנ ןש גוגיז ןדבוא   
.5.5 המרמ הכומנ   

רתוי דימע רמוחל ןשה שיבגמ קלח ריממ דירואולפה
.(Fluoropatite) טיטפורואולפ ארקנה ,הצמוחב
,66 ליג תא רבעש םדאל ,תצלמומה תימויה הכירצה
.לקשמ ג"ק 1 לכל ג"מ 0.05 איה ,םייניש ןובקר תעינמל

תורוקמ
תובוכרתבו זג תרוצב ,ץראה רודכ תפילקב רואולפה אצמנ עבטב
.םי-ימב םג יוצמ רואולפ .םורב םע וא רולכ םע ,ןרתנ שי ןהב
לכ ןיבמ ליער תוחפה אוה (Sodium fluoride) ירואולפ ןרתנ
.םלוכמ הבוטה איה ונממ הגיפסהו רואולפ שי םהב םיחלמה

.הייתש ימ אוה דירואולפל ירקיעה רוקמה
רשא ,םייתיישעת תונוזמבו רוחש התב ,םיהמ ןוזמב יוצמ אוה
.ויגוסל רמושמ רשבו תוקוניתל ןוזמ ומכ ,ףוע שי םהב

בכרהב יולת רבדה .דירואולפ לש תוריעז תויומכ שי םיחמצב
.וחמצ םה וב עקרקה

ידכ ,הייתשה ימל רואולפ םיפיסומ ,םלועב םיבר תומוקמב
םרוגל רשקב תועיד יקוליח םנשי .(Dental caries) תששע עונמל
.הז השעמב תוליערה
ונייהד ,םרוגב םוקמב ,האצותב לופיטל המגוד וזש הרבס הנשי
.ןוזמב רכוס לש רתי תכירצ :יוקלב

ןוזמה אוה םיגד םהב ,םלועב םינוש תומוקמב
םירוח תויעבמ תוחפ םישנא םילבוס ,ירקיעה
.םייניש ןובקירו

.םילרנימ/םינימטיו יפסותב דירואולפ םיפיסומ ןיא ללכ-ךרדב
ותמר םהב תומוקמב קר םידלי רובע םיצלמומ ולא םיפסות
.רטילל ג"מ 0.3-מ הנטק הייתשה-ימב
ג"מ 0.6-מ הלודג םימב דירואולפה תלוכת םהב תומוקמב
.ופיסוהל ךרוצ ןיא ,רטילל

(םויל ג"מ) תצלמומ תימוי הכירצ(םינש) ליגה
0.25
0.5
1
3 דע 1/2
6 דע 3
16 דע 6

,יטיא רורחשב דירואולפש וארה םירקובמ יתלב תונויסנ
.םישדח םצע יאת תריצי םיתיעל םידדועמ ,ןדיס םע

רוסחמ
תודימעו תששע לש רתי תוחיכשב אטבתי דירואולפב רוסחמ
רקיעב) םישישקב הרקי רבדה .םיינישהו תומצעה לש הדורי
.סיזורופואטסואל המודב םירבשו םיקדסכ עיפויו ,(םישנב
שומישל ליבקמב ,דירואולפ לש העובק הכירצ
ןיטקהל הייושע ,תורלפומ םייניש תוחשמב
.םייניש ןובקיר תנכס תיתועמשמ

...תופסונ תויבויח יאוול תואצות רואולפ תכירצל
היושע רואולפ תכירצש וליג םימידקמ םירקחמ
,(Otosclerosis) ןזואה תשרטב לפטל עייסל
בקע העימש ןדבואב תאטבתמה הלחמ
.ןזואב םיעקשמ תורבטצה
,רגובמ ליגב העימש ןדבוא ןיטקהל םג יושע ,דירואולפב לופיט
.ןזואה תומצעב ילרנימ לוליד בקע

רתי תכירצ
יאוול תועפות עונמל ינש דצמו תששע ןיטקהל וא עונמל ידכ
הלעת אלש ,הפיצר זוכיר תמר לע דיפקהל שי ,תויוצר יתלב
םורגת 2 ppm לע הלועה המר .(ןוילמל דחא קלח) 1 ppm לע
.עגפת אל םיינישה לע הרימשה ךא ,רמונמ םייניש גוגיז

,תצלמומהמ המכ יפ הלודגה תומכב דירואולפ םיכרוצה םידלי
:רמונמ םייניש גוגיז חתפל םילולע ,םהיניש תונבנ וב ליגב
.םילרנימב רוסחמ בקע ,םייקפוא םינבל םיספ

ןובקרל תושיגר םהיניש ויהי םיינוציק םירקמב
תעילב וניה ,ךכל ירקיעה םרוגה .םייניש
.םיינישה תחשמ

תומצעב רקיעב ,תומקר תודייתסה ליחתת 20 ppm דע 8 תמרב
.םיקרפ תקלד לש תועפות םרגיהל תולולעו םיקרפמבו
הלידגה בצק תטאה :רכינ קזנ םרגיהל לולע 20 ppm-ל רבעמ
ףוליח ךרעמל םירושקה םירביאב דחוימב ,םייאת םייונישו
.הייברה ירביאו הילכה תרתוי תוטולב ,תוילכ ,דבכ ומכ ,םירמוחה
.תינלטק היהית 50 ppm לעמ הכירצ
השעיש ,דירואולפה םע ןדיס יפדוע ובכרתי תוליער לש הרקמב
.ליעפ תוחפו סיסמ תוחפ