דוי
Iodine

ינויח לרנימ בשחנ אוה .רוע תועיצפל יוטיח רמוחכ לכל רכומ דוי
.סירתה/ןגמה תטולבב ונממ 80% םייוצמ םדאה ףוגב .רתויב

לש ילמרונ םירמוח ףוליחל דוי לש המועז תומכל קוקז םדאה
.ראווצב תאצמנה ,ןגמה תטולב ינומרוה רוציי ךות ,םיאתה   

ירביא ראשב םלורטינב עייסמו םינלער ינפמ חומה לע ןגמ דויה
.םמחתהל ףוגה לע השקי ,דויב רוסחמ תעב .ףוגה  

רוסחמ
.תרחא וז המרב ,דויב רוסחממ םילבוס םיבר םישנא
תשחרתמ ,ןגמה תטולב לש הלדגה :(Goiter) תקפזה תלחמ
     .ןגמה תטולבל דוי תקפסאב ינוציק רוסחמ םייק רשאכ

היוס ילופ ,(Turnip) תפל ,(Cauliflower) תיבורכ ,יח בורכ
רשא ,(Goitrogens) םינגורטיוג תובוכרת םיליכמ םינטובו
הלולע םהמ תמזגומ הכירצ .ןגמה תטולב תוליעפל תועירפמ
.וז הנכס לרטנמ ולא םילכאמ לושיב .תקפז םורגל

תטולב תוליעפ-תת לש תועפות רפסמב אטבתי דויב רוסחמ
...ןהב ,(Hypothyroidism) ןגמה
(1) .(Cretinism) תנטרק
.ישקשק/שבי רוע
.הלפה תנכס
.תוירופ יא/תורקע
.תולפה יוביר
.יוקל םד-רוזחמ
.םד-ץחל טועימ/תת

.תושישת
...וא לקשמב היילע
.לקשמב הדירי
.תורגב יעצפ
.יתבשחמ לובליב
.ילנומרוה ןוזיא תויעב
.השק רוזחמ

לולע ןוירהה ךלהמב םאב דויב רוסחמ (1)
דולייב רומח ילכש רוגיפ :תנטרק םורגל   
.(Dwarfism) תוסננו   
ףוליח ךילהתל יארחא (Thyroxin) ןיסקורית ןומרוהה
.ףוגה לקשמל בושחו היגרנאה לש םירמוחה
הובג המר .םונמינו תודבכב אטבתת ולש הכומנ המר
.תונבצעבו תויביטקא-רפיהב אטבתת ולש
.ןגמה תטולב תויעב :ואר
רתי תכירצ/ףוגב דוי רתי
.ג"קמ 1,100 ועבקנ דוי תכירצ לש ןוילע לובגכ
...ב ואטבתי ףוגב דוי לש ידמ תוהובג תומר
.(Nervousness) תונבצע.תויביטקא-רפיה

הלולעו איה םג תנכוסמ (ג"קמ 3,000 לעמ) דוי לש רתי תכירצ
.(דויב רוסחמ בקע ללכ-ךרדב תמרגנה) תקפז תלחמ םורגל

תורוקמ
םתכירצו ותוא םיגפוס ,דוי הב עקרקב םיחמוצ רשא םיחמצ
.םדאל בוט רוקמ הווהמ
.הפאמ ירבד תיישעתב ,קצב בוצייב םג שמשמ דוי

םהילע .דויב רוסחממ ,ללכ-ךרדב ,םילבוס םינועבטו םינוחמצ
,םינגד,הקוריה הוולעה תא םילכוא םהב תוקרי ךורצל דיפקהל
םי-חלמ ,(דועו לזרב ,תשוחנ ,ןדיסב םג םירישע רשא) םי-יחמצ

.לבוקמ ףסות ןה (Potassium Iodine) ינגלשא-דוי תוילבט .לצבו

הביסמ .חלמל ותוא םיפיסומ דויב רוסחמ תעינמל
,'חלמ תלוטנ הטאיד' לע םירמושה םישנא לע ,וז
.דוי ףסות לוטיל

תצלמומ תכירצ
.ג"קמ 150 הניה תצלמומה תימויה דויה תכירצ

...בולישב דחוימב ליעי דויה

תושדח
2005 רבמצד
םיריעצב תורגב יעצפל רושק בלחב דוי
ב"הרא קרוי-וינ University of Buffalo-מ גולוטמרד ירבדל
תורגב יעצפל ירקיעה םרוגה תויהל בלחב דוי לש ותואצמה הלולע
.םיריעצב
לע ףסונבו דויב רשעומ אופסמ תורפ תולבקמ םימוהיז תעינמל
.דוי תסימתב הבילחה דויצ תאו ןהיניטע תא םיצחור ךכ

.Journal of the American Academy of Dermatology