1 תושדח - לזרב
Iron - News 1

תולייחל לזרבב תלעותה
דשה ןטרסל רושק רבצנ לזרב
ןויריהב לזרבו תילופ הצמוח
ץיממ לזרב תגיפס רפשמ בלח
יתיילכ דוקפית רפשמ לזרב
לזרבו ץבא תגיפסל לצבו םוש
בל תקיפס-יא ילוחו לזרבב רוסחמ
לזרבל םיקוקז םינטק תוקונית
תוינווינ תולחמו םדב לזרבה תמר
התומתו לזרבה תריבצ סוטטס
םישנל לזרבב רשעומ םיזופת ץימ
תוומב תושישק םינכסמ םיפסות
הקיטויבורפ לע לזרבה תעפשה
לזרב תגיפסל השידח ךרד
רבעמה ליג רחאל תושישתל לזרב
םידוליב ADHD םצמצמ לזרב
הימנא דגנ תילופ הצמוחו לזרב
תרכוסו תוהובג לזרב תומר
םישנב ןורכיז רו
הדיל רחאל ןואכיד דגנ לזרב
ןטרסו לזרב תסמעה
לוטסלוכו ןטרסל ןוכיס
תרפוע תלערהו לזרב ףסות
לזרבה ליבומ הלגתה
לזרבב רוסחמ דגנ היוסב ןיטירפ
לזרב תגיפס םירפשמ םידיאונטורק
לזרבו ץבאב םינטק םידלי יכרוצ
RLS-ל רושק חומב לזרבב רוסחמ
לזרבב רוסחמ ענומ םיזיע בלח
לזרב םירסח םינמש םיטוטעז
לזרבל רוקמכ תוצא
הירלמל ןוכיסו לזרבב רוסחמ


...לזרב ואר

2002 ראורבפ
הימנא דגנ תילופ הצמוחו לזרב לש יעובש ףסות
הליעי תילופ הצמוחו לזרב ליכמ רשא יעובש ףסות תליטנ
ירקמ תיחפהל ידכ ,םוי ידמ םתליטנ ומכ הדימ התואב
ירקוח ועיגה וז הנקסמל .לאפנב תורגבתמ תורענב הימנא
.ודוה יהלד University College of Medical Sciences
הימנאה תוחיכש .15 תונב תורענ 209 ופפתשה רקחמב
תולטונה ברקבו 20%-ל 68.6%-מ הדרי ימוי ףסות תולטונב
.13.4%-ל 70.1%-מ הדרי איה יעובש ףסות

Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine


2004 ראורבפ
תרכוסו תוהובג לזרב תומר
ןוכיסב אצמיהל תולולע ןמדב ההובג לזרב תמר םע םישנ
סיזוטמורכומה ילוחש עודי .תרכוסב תוקלל 3 יפ ןב
.2-גוס תרכוסב תוקלל םידעומ (Hemochromatosis)

,םיאתב עוגפל תולולע תוהובג לזרב תומר םירקוחה ירבדל
ןילוסניאה לוצינב עוגפלו םירביא לש םדוקפיתל עירפהל
םדב רצוויהל הלולע יתשרותה םרוגל טרפ .ףוגה ידי-לע
רישע ןוזמ לש תרבגומ הכירצ בקע ההובג לזרב תמר
.רתי ןונימב לזרב ףסות תליטנ וא לזרבב

Rush Uni. Med. Center-ב היגולונירקודנא תקלחמ שאר
תמר תולעב תובר םישנ יכ רמוא ולא םיאצממ לע קלוחה
.ןילוסניאל הבוגתה תניחבמ יוארכ תודקפתמ ההובג לזרב

JAMA Pediatrics


2004 לירפא
םישנב ןורכיז רופישל לזרב
ופתתשה וב ,ב"הרא הינבליסנפ Penn State Uni.-ב רקחמ
(הנש 35 דע 18 תונב) תוריעצ םישנש אצמ ,םישנ 149
ןנורכיז תא ךכב רפשל תויושע (ג"מ 60) לזרב ףסות תולטונה
.ןהלש זוכירה רשוכ תאו
לק רוסחמ הלגתה ןהב םישנ יבגל םג ןוכנ אצמנ הז אצממ
ףסותה .תוימנאכ ורדגוה אלו ישדוחה רוזחמה בקע לזרבב
םייביטנגוקה ןהעוציב וושוה זאו םישדוח 4 ךשמב ןתינ
.רקחמה תליחתב ודדמנש ולא תמועל

Experimental Biology 2004 meeting, Washington DC


2005 ראוני
הדיל רחאל ןואכיד דגנ לזרב
אצמ הקירפא םורד University of Cape Town-ב רקחמ
רופיש לע וחוויד ,לזרב יפסות ולטנ רשא תוימנא תוהמא יכ
.הדיל רחאל תוששחהו ןואכידה תומרב יתועמשמ
תוהמא יבגל םג םייתועמשמ תויהל םיויושע רקחמה יאצממ
.לזרב ידמ טעמ תוכרוצ ךא תוימנא ןניא רשא

Journal of Nutrition


2005 סרמ
ןטרסו לזרב תסמעה
,ב"הרא Med. Uni. of South Carolina-ב םירקוח ירבדל
םישנא ,םילרנימב םירשעומה תונוזמה תייגוס תא וקדבש
אצמיהל םילולע לזרבב רישע בר ןוזמ םיכרוצה םימיוסמ
לש ההובג המר ילעב םישנאב רבודמ .ןטרסל ןוכיס רתיב
.םדב (Transferrin) ןירפסנרט בויסנ

םרוג הווהמ 60%-מ ההובג ןירפסרט תמר יכ אצמנ רבעב
םיכרוצה 45%-מ ההובג המר ילעב םישנא .ןטרסל ןוכיס
ןטרסל 2.24 יפ ןוכיסב םייוצמ לזרב ג"מ 18 לעמ םויב
ולא לע .לזרב תוחפ םיכרוצה תילמרונ המר ילעב תמועל
.תוינוזת תולבגמ לע דיפקהל הז ןוכיסב םייוצמה

NI

2005 ילוי
דורי לורטסלוכ ילעבב ןטרסל ןוכיס
םדב דאמ ךומנ LDL לורטסלוכו לזרב ההובג המר בוליש
.ןטרס תלחמל ןוכיס ריבגמ
ב"הרא Medical Uni. of South Carolina ירקוח ירבדל
ינפב .הלחמל םרוג הווהמה ,תינוצמיח הקע הז בוליש רצוי
66%-ב הז ןוכיס הלידגמ לזרב לש ההובג המר ,םמצע
ןוכיסה תא לידגמ םיינשה לש בולישו 54%-ב LDL-הו
לש בולישב םג המוד רועישב לדג ןטרסל ןוכיסה .168%-ב
םיאצממ תועמשמ .הכומנ HDL תמר םע ההובג לזרב תמר
תליטנ ינפל לורטסלוכה תומרב בשחתהל שיש איה ולא
.לזרב ףסות

American Journal of Epidemiology


2005 ילוי
תרפוע תלערה ינפמ ןגמ לזרב ףסות
Manchester Metropolitan Uni.-ב םירקוח לש םהירבדל
חומ יקזנ ינפמ םידלי לע ןגהל יושע לזרב ףסות הינטירב
יד םירקוחה ירבדל .תרפועב םוהיזמ האצותכ םימרגנ רשא
ידכ םדב לזרבב רוסחמ םע דחי םדב תרפוע ג"קמ 10-ב
.(IQ) לכשמה תמרב הדיריל םורגל
םתגיפס לע לזרבה םע םירחתמ ןגנמהו תרפועה יכ ררבתמ
.לוכיעה תכרעמב

Manchester Metropolitan University


2005 רבמטפס
לזרבה ליבומ הלגתה
הלוקלומה והיז הינטירב King's College London ירקוח
הבוט הנבהל ליבוי רבדה .יעמב לזרבה תגיפס לע תיארחאה
,(5 יפ דע) רתוי בוט גפסנ יחה תמקרמ לזרב עודמ רתוי
.יטטניס לזרב ףסות לש וחותיפלו חמוצהמ לזרב רשאמ
תלעופו (Haem Carrier Protein) HCP1 תארקנ הלוקלומה
.(Duodenum) ןוירסירתב ,יעמה לש ןושארה וקלחב

Cell

2006 ראוני
לזרבב רוסחממ םילבוסל היוסב ןיטירפ
...ןיטירפ


2006 רבמטפס
לזרב תגיפס םירפשמ םידיאונטורק
הלאוצנו סקאראק Laboratorio de Fisiopatologia ירקוח
ןיתנסקאיזו ןיאטול ,ןפוקיל םהב ,םידיאונטורקש וליג
םינגד לע תססובמה החורא ןמזב לזרבה תגיפס תא םירפשמ
תגיפס תא םיניטקמה םימרוג לש םתעפשה תא םילטבמ ףאו
.התו הפק ומכ ,לזרבה
ויהש רקוב תחוראב דחוימב הרכינ םידיאונטורקה תעפשה
םחל וא (Wheat-Based Breakfast) הטיח לע תססובמ
.(Corn Bread) סרית
.הנש 32.89 עצוממ ליג תונב תובדנתמ 128 ופתתשה רקחמב

Nutrition Research

2007 ראוני
לזרבו ץבאל םינטק םידלי יכרוצ
רוסחמב אצמהל םילולע םמא בלחמ םילמגנה םינטק םידלי
6 ליג תביבסב הליחתמ הז רוסחמ תייעב .לזרבו ץבא לש
ובוליש תליחת םע דבב דב םידליה יכרוצ םירבוג וב ,םישדוח
.הצחמל קצומ ןוזמ לש
Uni. of Colorado Health Sciences C.-ב םירקוח ירבדל
רשב אוה ולא םיכרצ קפסל רתויב בוטה רוקמה ב"הרא
ידכ הקיפסמ הניא חמוצהמ ןוזמ תכירצו (Liver) דבכו
.וז השירד לע תונעל

The Journal of Nutrition


2007 ינוי
RLS-ל רושק חומב לזרבב רוסחמ
ורזענ וב ,הינמרג University of Tuebingen-ב םידקמ רקחמ
תורסח םיילגרה תנומסת ילוחש הליג ,MRI קרוסב םירקוחה
הדיריב םינייפאתמ (Restless Legs Syndrome\RLS) החונמה
.חומה ירוזיא לכב לזרבה תמרב

11th International Congress of Parkinson's Disease
and Movement Disorders


2007 ילוי
לזרבב רוסחמ ענומ םיזיע בלח
הוושיהש דרפס University of Granada/UGR-ב רקחמ
,תודלוח לע ,הרפ בלח לש ולאל םיזיע בלח לש ויתונותי ןיב
םיזיע בלחל יכ אצמ םדב לזרבב רוסחמ תעינמ תניחבמ
.הרפ בלח תמועל םילודג תונורתי שי

ףא אלא לזרבב רוסחמ ענומ קר אל םיזיע בלחש ררבתה
םירקמה ינשב .(םצעה תוככרתה) תומצעהמ לזרב לודליד
.ןדיסב רשעומ בלחב םירקוחה ושמתשה

תובוט תומר ואצמנ םיזיעה בלח תא ולביק רשא תודלוחב
,ףוגב ןדיסה ןזאמ לע יארחאה ,PTH ןומרוהה לש לש רתוי
,לזרבה לש (Bioavailability) תיגולויבה תונימזל תודוה
.םויזנגמהו ןחרזה ,ןדיסה

Dep. of Physiology of the Uni. of Granada/UGR


2007 רבמטפס
לזרב םירסח םינמש םיטוטעז
...םידלי


2007 רבמבונ
לזרבל רוקמכ םי תוצא
Inst. Venezolano de Investigaciones Cientificas ירקוח
לודיגש וליג ,שיא 96 ופתתשה וב רקחמב ,הלאוצנו סאקראק
יתלב ילכלכ רוקמ קפסל היושע (Marine Algae) םי תוצא
.C ןימטיו רישע רוקמ ןתויה לע ףסונב ,לזרבל יתרגש
ג"מ 196 תוליכמ Gracilariopsis תחפשממ תוצא יכ אצמנ
לכל ,זרוא לע תוססובמה תוחוראב בטיה גפסנ רשא ,לזרב
.הצא םרג 100

Journal of Nutrition


2008 טסוגוא
ןויריהב הירלמל ןוכיס ןיטקמ לזרבב רוסחמ
...םישנ


2009 ינוי
לזרב ףסותמ תלעות הנקפת תולייח
...תליטנ


2009 טסוגוא
דשה ןטרסל םירושק ןוזממו רבצנ לזרב
דנלטרופ Oregon Health and Sciences Uni. ירקוח
תיתועמשמ רושק ןוזממ רבצנש לזרב יכ םירסומ ב"הרא
תיטסיצורביפ דש תלחמל ןוכיס תלדגהל
.דשה ןטרסלו (Fibrocystic Breast Disease)

רקחממ םתושרל ודמעוהש םינותנב ושמתשה םירקוחה
,דשה ןטרסב תולוח םישנ 248 ופתתשה וב ,בחרנ יניס
םישנ 1040-ו םייטסיצורביפ ייוניש ולגתה ןהב םישנ 346
.תרוקיב תצובקכ ושמישש תואירב

International Journal of Cancer


2009 רבוטקוא
תודירש םירפשמ ןויריהב לזרבו תילופ הצמוח
...ירקוח


2009 רבמבונ
תוריפ ץיממ לזרב תגיפס םירפשמ בלח ינובלח
...ירקוח


2010 ינוי
בל תקיפס-יא ילעבב יתיילכ דוקפית רפשמ לזרב
ןילופ Medical Uni., 4th Military Hospital ירקוח
ךשמב תנתינה ידירו ךות לזרב תייפרת יכ םייחוודמ
הביטימ קר אל בל תקיפס-יאמ םילבוסל םישדוח רפסמ
תינפוג תוליעפ עצבל םהל תרשפאמו םילוחה תשוחת תא
יתיילכה דוקפיתה תא םג םהב תרפשמ אלא ,רתוי הבוט
.(Renal Function)

Medscape


2010 ילוי
לזרבו ץבא תגיפס םיריבגמ לצבו םוש
...םירקוח


2010 ילוי
התומתב תינורכ בל תקיפס-יא ילוח ןכסמ לזרבב רוסחמ
שיא 546 ופתתשה וב ןילופ Wroclaw Med. Uni.-ב רקחמ
תקיפס-יא ילפוטמ יכ אצמ םינש 3 ךשמנו 55 עצוממ ליג ינב
ןוכיס רתיב םייוצמ (Chronic Heart Failure) תינורכ בל
.תוכומנ םמדב לזרבה תומר םא התומתו בל תלתשהב ךרוצל

European Heart Journal


2010 רבמטפס
לזרב ףסותל םיקוקז םינטק תוקונית
,םלוהקוטש Karolinska Institute-ב ךרענש ידבש רקחמ
,דורי לקשמב ודלונש םיאירב תוקונית 285 ופתתשה וב
לבקל ילובג ךומנ לקשמב ודלונ רשא תוקונית לע יכ חוודמ
6 ליג דע לזרב ףסות ולביקש ולא תוקונית .לזרב ףסות
.הימנא וא לזרבב רוסחמ וחתיפ אל םישדוח

Pediatrics


2010 רבמצד
תוינווינ תולחמו םדב לזרבה תמר
םירקחמ קרסש University of Manchester-ב רקחמ
,םילוגס תוריפ לש םתכירצ יכ הנקסמל עיגה םימדוק
עייסל היושע קורי הת תייתשו תולוחכ תוינמכוא ומכ
הצופנ תשרט ,רמייהצלא תלחמ לש םתעינמב
.ןוסניקרפ תלחמו
וניאש לזרב אוה ,םירקוחה ירבדל ,ולא תולחמל םרוגה
םינלער לש םרצוויהל םורגל לולע רשא יוארכ רושק
םיליסקורדיה םילקידר םניה ולא ,םינכוסמ
תומקרו םיאת לע םיעיפשמה (Hydroxyl Radicals)
.תוינווינ תולחמל םימרוגו ףוגב

Archives of Toxicology


2011 ראורבפ
התומתל רושק וניא לזרבה תריבצ סוטטס
הליג ב"הרא ןוטסוב Johns Hopkins Uni.-ב רקחמ
ןיב רשק לכ ןיא ,םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב יכ
םדה תמזלפב לזרב לש ההובג הריבצל םינמס ןיב
רתיו - (Transferrin) ןירפסנרטו (Ferritin) ןיטירפ -
.תונוש תולחממ התומתל ןוכיס

Cardiovascular Diseases & Nutrition, Metabolism


2011 יאמ
םישנב הימנא לע לקמ לזרבב רשעומ םיזופת ץימ
םיפוטע לזרב יחלמ תרזעב תוריפ יצימ קוזיח
הלוז ךרד תווהל היושע (Microencapsulated)
ירקוח .הימנאל ןוכיסב םישנב לזרבה תומר תאלעהל
Spain’s Inst. of Food Science & Technology
לש םתייתש תעפשה יכ םירסומ and Nutrition
הכירצ רחאל הכרענש הקידבב הרכינ ולא תואקשמ
.םישנ 122 ופתתשה רקחמב .תועובש 16 תב תימוי

British Journal of Nutrition


2011 רבוטקוא
תוומב תושישק םינכסמ םיפסות
...רקחמ


2011 רבוטקוא
הקיטויבורפ לע לזרבה תעפשה
םתוליעפ תא םימצמצמ םימייוסמ םייטויבורפ םיקדייח ינז
יעמ תלחמ בלשב תרצונה לזרבב הרישע הביבס תעפשהב
םימרוגו ןורק תלחמו סיטילוקב ומכ ,הליעפ (IBD) תיתקלד
הינטירב Bristol University ירקוח .הלחמב הגופהל ךכב
.טנטפ םהילע ואיצוהו ולא םינז ודדוב

PloS ONE


2012 ראורבפ
לזרב תגיפסל השידח ךרד
הלגתה רשא תוינטקמו תוקרימ לזרב תגיפסל שידח ןונגנמ
.לזרבב רוסחמל ןורתפה תויהל יושע
Children’s Hosp. Oakland Res. Inst./CHORI ירקוח
םיריבסמ ,תודלוחבו םדא-ינבב ןה ךרענש רקחמב ,ב"הרא
לרנימ ,ןיטירפמ לזרב תגיפס רשפאמ שידחה ןונגנמה יכ
ףסונב תאז לכ ,תוינטקב רישע ןובלחב ףוטעה לודג לזרב
ולא ומכ ,תונטק לזרב תובוכרת לש הליגרה הגיפסה לע
.ןוזמ יפסותב תויוצמה

The Journal of Nutrition


2012 ילוי
רבעמה ליג רחאל תושישת דגנ לזרב ףסות
ופתתשה וב ,ץייווש University of Geneva-ב רקחמ
חוודמ ,תועובש 12 ךשמנ רשא 53 דע 18 תונב םישנ 198
תיצחמל בורקב תושישת םיצמצמ לזרב יפסותש ךכ-לע
.תוימנא ןניאש םישנהמ
,47.7%-ב תושישתה תגרד תדירי תא םיכירעמ םירקוחה
.(המד) ובצלפה תצובק תונב ברקב 28.8% תמועל

Canadian Medical Association Journal


2012 רבמצד
ךומנ לקשמב ודלונש םידוליב ADHD םצמצמ לזרב ףסות
ןתמ יכ םירסומ הידבש Umea University-ב םירקוח
םצמצל יושע דורי לקשמב ודלונ רשא םידליל לזרב יפסות
ומכ ,תויתוגהנתה תויעב לש ןתוחתפתהל ןוכיס םהב
.םהייחב רתוי רחואמ (ADHD) תיביטקארפיה בשק תערפה

ןיבמ 95% הז ללכבו תוקוניתה לכ תא ונחב רשא םירקוחה
םהב וכירעה יצחו שולש ליגב ,ןיקת לקשמב ודלונש ולא
.תוגהנתהו היצנגילטניא
ןיב (IQ) לכשמה תמר יבגל םייתוהמ םילדבה ואצמנ אל
,תויתוגהנתהה תויעבב םילדבה ואצמנש דועב,תוצובקה יתש
.ADHD ומכ

Pediatrics

ואר
...2 תושדח - לזרב

.