Q2 תושדח - לזרב
Iron - News 2

לזרב תגיפס ןיטקמ ןידיספה
םיטנאירטונורקימ תגיפסו לזרב
םייעמה יקדייחו לזרב ףסות
לזרב תונימזו טפסופוריפ לזרב
טרוטב קיט תרמוח ןיטקמ לזרב
סירתה תטולבו ןויריהב לזרב
ילאירטקב םוהיזו לזרב ףסות
בל תלחמב ןכסמ לזרבב רוסחמ
םייביסרגא תוקוניתו לזרב
ןיגוריסל ןתמב לזרב תגיפס
1-גוס תרכוסו ןויריהב לזרב רתי
ןויריהב ןואכידו לזרבב רוסחמ
(2) תוכנו חומב לזרב:הצופנ תשרט
םיינלטק םימוהיז דגנ הנוזת
לזרב ינויל רבוח ןירפוטקל
לזרב תגיפסל ןונגנמ
תושישת דגנ לזרב ףסות
(1) ADHD ןיטקמ לזרב ףסות
לזרבה תמרו הקנה ךשמ
ןוסניקרפ תלחמו לזרב
תוירטאיכיספ תוערפהו לזרב
הזילאידב םוהיזו לזרבה ןונימ
היצנמידו לזרבב רישע ןוזמ
תיזיפו תיביטינגוק ליעומ לזרב
(1) הצופנ תשרטו חומב לזרב
םיינפוג םיעוציבל לזרב ףסות
(2) ADHD-ו לזרבב רוסחמ
םיקחרמל םיצרב תושישת
רמייהצלאל ןוכיסו חומב לזרב
םד תמורת רחאל לזרב ףסות
לזרב תגיפסל הקיטויבורפ


ואר
...לזרב
...1 תושדח - לזרב


2012 ראורבפ
לזרב תגיפסל שדח ןונגנמ
Children's Hospital Oakland Research Institute ירקוח
לזרב תגיפסל ןונגנמ יוליג לע םיחוודמ ב"הרא דנלקוא
אלא ,(Meat) רשבמ םניאש תורוקממ (Iron Absorption)
תווהל יושעש ,(Legumes) תוינטקו (Vegetables) תוקרימ
ןונגנמה .(Iron Deficiency) לזרבב רוסחמ תייעבל ןורתפ
הפוצמ) לזרב ןהו (Ferritin) ןיטירפ תולוקלומ ןה ללכש
אצמנ ,יעמב ינשה תגיפסל דחאה לש הערפה אלל (ןובלחב
.םדא ינבבו תודלוחב

The Journal of Nutrition


2012 ילוי
רבעמה ליג ינפל םישנב תושישת ןיטקמ לזרב ףסות
198 ופתתשה וב ץייווש University of Geneva-ב רקחמ
(הימנאמ תולבוס ןניאש) םינש 53 דע 18 תונב םישנ
ןיטירפ תמר תטלעב ויהו (Fatigue) תושישת לע וחווידש
וחוויד לזרב ףסות ולביקש ולא יכ אצמ הכומנ (Ferritin)
.יגולוכיספ קדבמ תלקס יפל 50%-כ תב הלקה לע

Canadian Medical Association Journal


2012 רבמצד
ךומנ לקשמב ודלונש םידליב ADHD ןיטקמ לזרב ףסות
לזרב ףסות יכ ואצמ הידבש Umea University-ב םירקוח
(Low Birth Weight) ךומנ הדיל לקשמב תוקוניתל ןתינה
תויתוגהנתה תויעב חתפל ןוכיס םהב תיחפהל יושע
,(ADHD) זוכירו בשק תערפה ומכ (Behavioral Problems)
.םהייחב רתוי רחואמ

לקשמב ודלונ רשא תוקונית 300-ל בורק ופתתשה רקחמב
וקדבנ רשאו םינוש םינונימב לזרב ףסות ולביקש ,ךומנ
םהב וכירעה םירקוחה .םינש יצחו שולש רחאל שדחמ
.תוגהנתהו (העפשה האצמנ אל היבגלש) היצנגילטניא

Pediatrics


2013 לירפא
הכומנ לזרב תמר העמשמ רתוי תכשוממ הקנה
ופתתשה וב ,הדנק וטנורוט s HospitalSt. Michael-ב רקחמ
הקנה יכ אצמ ,םינש שש דע הנש ינב םידלי 1,647
רוסחמ לע עירתהל הלולע ךורא ןמז ךשמב (Breastfeeding)
שדוח לכ דגנכ ,לדג ךכל ןוכיסה .(Iron Deficiency) לזרבב
ןיטירפה תמר יפ לע ושענ תודידמה .4.8%-ב ,הקנה לש ףסונ
.(Serum Ferritin) םדה בויסנב

Pediatrics


2013 ינוי
ןוסניקרפ תלחמ ינפמ הניגמ העפשה לעב לזרבה
לזרב תומרש אצמ הילטיאמ רקוח תושרב ימואל בר רקחמ
ןוכיסה תתחפהל תורושק תויהל תויושע םדה בויסנב תוהובג
.(Parkinson's Disease) ןוסניקרפ תלחמ חתפל

תמרב ל"ד/ג"קמ 10 תב הלדגה לכ יכ םיארמ םיאצממה
םירקוחה .3%-ב הלחמל ןוכיסה תא הניטקמ םדב לזרבה
.הז אצממ ירוחאמ דמועה ןונגנמה והמ וליג םרט
ןופצ ,הפוריאמ שיא 130,000 לעמ ופתתשה רקחמב
.הילרטסואו הקירמא

PLOS Medicine


2013 ינוי
םידליב תוירטאיכיספ תוערפהל רושק לזרבב רוסחמ
הליג ןיס ןאווייט National Yang-Ming Uni.-ב רקחמ
רוסחממ האצותכ ,(Anemia) הימנא םע םירגבתמו םידלי יכ
תוירטאיכיספ תוערפהל רבגומ ןוכיסב םייוצמ ,(Iron) לזרבב
תינואכיד הערפה הז ללכב ,(Psychiatric Disorders)
תויבטוק וד תוערפה ,(Depressive Disorder)
(Anxiety Disorder) הדרח תערפה ,(Bipolar Disorder)
.(Autism) םזיטואו

חומה תוחתפתהב חתפמ דיקפת שי לזרבל םירקוחה ירבדל
ןבלה רמוחה לש (Myelination) היצנילאימ הז ללכ ,(Brain)
תוכרעמ לש דוקפיתהו תוחתפתההו (White Matter)
ללוכ ,םינוש (Neurotransmitter Systems) םירטימסנרטוריונ
(Norepinephrine) ןירפניפרונ ,(Dopamine) ןימפוד
.(Serotonin Systems) ןינוטורס תוכרעמו

בקע ,הימנאל יכ תורפסב בטיה תודעותמ תויודע תומייק
תיביטינגוק תוחתפתה לע תיתועמשמ העפשה,לזרבב רוסחמ
(Intelligence) היצנגילטניא ,(Cognitive Development)
.(Developmental Delay) יתוחתפתה בוכיעו
האצותכ הימנא םע םירגבתמו םידלי 2,957 ופתתשה רקחמב
.תרוקיבכ ושמישש 11,828-ו הכומנ לזרב תמרמ

BMC Psychiatry


2013 ינוי
הזילאיד ילפוטמב םוהיזל ןוכיס לע עיפשמ לזרבה ןונימ
Uni. of North Carolina at Chapel Hill-ב םירקוח
םיתיעל םיחתפמ (Dialysis) הזילאיד ילוחש ואצמ ב"הרא
םד יאת לש תוכומנ תומר וא (Anemia) הימנא תובורק
ילופיט לבקל זא םיבייחו ,(Red Blood Cells) םימודא
.(Intravenous Treatments) םיידירו ךות לזרב

ןוכיסה תא ריבגמ רצק ןמז ךשמב לזרב לש לודג ןונימ
םירומח (Infections) םימוהיז חתפל ולא םילוח לש
,(Bacterial Growth) םיקדייח לש תוחתפתה םידדועמה
.(Immune System) ןוסיחה תכרעמב תעגופה
הכורא ןמז תפוקת ךשמב ונתינש רתוי םינטק םינונימ
.םיחוטב רתוי הברה ואצמנ
.םישדוח 3 ורטונש םילפוטמ 117,050 ופתתשה רקחמב

Journal of the American Society of Nephrology


2013 טסוגוא
היצנמידל ןוכיס תיחפמו הימנא ענומ לזרבב רישע ןוזמ
...םירקוח


2013 רבוטקוא
םיימנא םידליל תינפוגו תיביטינגוק ליעומ לזרב ףסות
...יפל


2013 רבוטקוא
(1) הצופנ תשרטל ןמס חומב לזרב רתי
טושפ וניא (Multiple Sclerosis) הצופנ תשרט לש ןוחביא
רבד ,םימוטפמיס ןתוא ןהל תורחא תולחמ לולשל שיש ןוויכ
.בר ןמז ךירצמה
ךרד ואצמ הדנק University of Western Ontario ירקוח
תשרט לש הצופנ הנוכת םה חומב לזרב יעקשמ .תאז זרזל
ומרגנש וא הלחמל הביס םה ולא םא עודי אל לבא ,הצופנ
.הללגב
,(Gray Matter) רופאה רמוחב לזרב יצברמ וליג םירקוחה
יכ ךכ לע עיבצמה רבד ,םילפוטמה לש םחומב קומע
.הלחמה לש דואמ םדקומ בלשב הליחתמ תורבטצהה

םיאפורה ,MS לש הנחבאל עיגהל ידכ יכ איה הנקסמה
:םיבייח

םיבצעה תכרעמב קזנ לש םירוזא ינש תוחפל אוצמל
חומה םהב ,(Central Nervous System/CNS) תיזכרמה 
םייטפוא םיבצעו (Spinal Cord) הרדשה טוח ,(Brain
.(Optic Nerves
דחא שדוח תוחפל שחרתה קזנה יכ ךכל תויאר אוצמל
.דרפנב 
.תורחאה תוירשפאה תוביסה לכ תא לולשל

ןחבאל ןתינ תוקוחר םיתעל קר יכ איה רבדה תועמשמ
.ןושארה ףקתהה רחאל הלחמה תא

Multiple Sclerosis and Related Disorders


2014 לירפא
םיישנ םיינפוג םיעוציב ריבגמ לזרב ףסות
וכרעש הילרטסוא University of Melbourne ירקוח
םירקובמ םירקחמ 22 יאצממ הללכש הזילנא-אטמ
ריבגהל יושע ימוי לזרב ףסות יכ התליג םייארקאו
תודוה ,םישנ לש םיינפוגה םהיעוציב תא תיתועמשמ
(Oxygen Consumption) ןצמחה תכירצ תרבגהל
(Lower Heart Rate) בלה בצק תדרוהו תיברימה
.ךכל תודוה
וארה םדא ינבו םייח ילעבב ןה םירקחממ םינותנ
יעוציבב עוגפל תולולע תוכומנ לזרב תומר יכ
.(Physical Exercise Performance) תינפוג תוליעפ

Nutrition


2014 רבמטפס
םידליב ADHD אבנמ לזרבב רוסחמ
School Health and Primary Healthcare Clinics-ב רקחמ
לזרבבו (Ferritin) ןיטירפב רוסחמ תעפשה תא ןחבש ראטק
תויביטקארפיהו זוכיר בשק תערפה תוחתפתה לע
אצמ (Attention Deficit Hyperactivity Disorder/ADHD)
םירושק D ןימטיווב רוסחמו ןיטירפ ,לזרב לש תוכומנ תומרש
.תאז עונמל יושע לזרב ףסות יכו ADHD תוחתפתהל

ADHD םע םינש 18 דע 5 ינב םידלי 630 ופתתשה רקחמב
.תרוקיב תצובקכ המוד ליג ינב הערפה אלל םידלי 630-ו

Annals of Medical and Health Science Research


2014 רבמטפס
חורה בצמ תערפהו תושישת גיפמ לזרב יוריע
םיקחרמל םיצרב
ב"הרא West Virginia Uni. School of Med.-ב רקחמ
(Intravenous Iron Supp.) יוריעב לזרב ףסותש הליג
(Overall Mood) יללכ חור בצמ ,(Fatigue) תושישת רפשמ
םיארמה םיאצממ אלל תאזו םיקחרמל (Runners) םיצרב
14 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב .לזרבב רוסחמ
.םיקחרמל םיצר

PLOS One


2015 יאמ
רמייהצלאל ןוכיס לידגמ חומב לזרב
הילרטסוא University of Melbourne-ב םירקוח ירבדל
ןוכיס רתי תונייצמ (Brain) חומב תוהובג לזרב תומר
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמב תוקלל

...תוצובק 3 ופתתשה רקחמב
תילמרונ היצינגוק ילעב שיא 91 .1
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע שיא 144 .2
רמייהצלא ילוח שיא 67 .3

לזונב (Ferritin) ןיטירפה תמר הדדמנ רקחמה תליחתב
תגציימכ (Cerebrospinal Fluid/CSF) הרדישהו חומה
.חומב לזרבה תמר תא
תויביטנגוק תוניחב םיפתתשמה ורבע ךכ-רחא םינשה 7-ב
תונוונתה תא ןוחבל ידכ MRI קרוס תועצמאב םחומ תקירסו
.חומה

...תוצובקה 3 לכב
הכומנ היצינגוק ילעב ויה תוהובג ןיטירפ תומר םע ולא .1
רקחמה תפוקת ךלהמב רתוי 
סופמקופיהה לש תצאומ תוצווכתהמ םהב האצמנ .2
תונורכיז תושבגתהב ברועמה חומה רוזיא :(Hippocampus
רמייהצלא תלחמב תוקלל רתויב הובגה יוכיסה ילעב ויה םה .3

ןוכיסה םרוגכ עודיה ,APOE-e4 ןגה ילעב יכ ואצמ םירקוחה
תומר ילעב ויה ,תונקדזהה רחאל רמייהצלאל רתויב קזחה
העיבצמה הדבוע ,הרדישהו חומה לזונב ןיטירפ לש תוהובג
רמייהצלא תלחמל ןוכיס לידגהל לולע APOE-e4-ש ךכ-לע
.חומב לזרבה תומר תלדגה ידי לע

Nature Communications


2015 ראורבפ
רחאל ןיבולגומה תוששואתה ןמז רפשמ לזרב ףסות
םד תמורת
גרבסטיפ Institute for Transfusion Medicine ירקוח
תומר ילעב (Blood Donors) םד ימרות יכ וליג ב"הרא
ןמז תא רצקל םילוכי תוילמרונ (Hemoglobin) ןיבולגומה
תמרב הדיריה יפל) ןיבולגומהה תמר תדירימ תוששואתהה
ינויפ לזרב ףסות תרזעב ,(Ferritin) ןיטירפ :לזרבה ןמס
ףסות ולטנ אלש ולאל האוושהב ,ךומנ ןונימב (הפה ךרד)
םדה ימרות ברקמ 35% דע יכ תוארמ תוקידב .לזרב
רקחמב .םדה תמורת תובקעב (Anemic) םיימנא םישענ
.םדוק םישדוחה 4-ב םד ומרת אלש ,שיא 215 ופתתשה

JAMA


2015 רבוטקוא
50%-ב ,רבגותמ הקשממ לזרב תגיפס הריבגמ הקיטויבורפ
Sahlgrenska University Hospital-ב םיידבש םירקוח
תגיפסב רוזעל היושע (Probiotics) הקיטויבורפ יכ ואצמ
,לזרבב רבגותמה תוריפ הקשממ (Iron Absorption) לזרב
ליגב תואירב םישנ 22 ופתתשה רקחמב .50% דע רועישב
.ןוירפה

British Journal of Nutrition


2015 רבמבונ
ףוגב לזרבה תגיפס תא ןיטקמ ןידיספה
סיסב לע לזרב ףסות לטונה ישנה ףוגל יכ וליג םירקוח
.תושורדה תויומכב ותוא גופסל השק ,םד דוביא ללגב ,ימוי
היורקה ןובלח תיומד הנטק הלוקלומ איה ךכל םרוגה
דיימ (Liver) דבכב תרצוימ רשא ,(Hepcidin) ןידיספה
הדיקפת םש ,יעמל ףוסבל העיגמו ףוגל לזרבה תסינכ םע
.ףוגב גפסנה לזרבה תומכ תא תסוול אוה

לזרבה ירגאמש תוריעצ םישנ 50 ופתתשה רקחמב
.(Anemia) הימנאמ ולבס םרט ךא ,םילדלודמ ויה ןהלש
רחאל ואישל עיגמ ןידיספהה זוכיר יכ ואצמ םירקוחה
רחאל םג ויד הובג זוכירב אצמנ אוה ךא ,תועש 8 דע 6
לגוסמ ףוגהו לזרבה תגיפס תא ןיטקהל ידכ ,תועש 24
.הינשה לזרבה תנממ קלח קר גופסל

Blood


2016 ראוני
םיטנאירטונורקימ תגיפס לע עיפשמ לזרב ףסות
ךרענש ,ןיס Sichuan Agricultural University-ב רקחמ
(Diet) הנוזתב (Fe) לזרב ףדוע יכ ששח הלעמ תודלוחב
ומכ ,תורחא (Metals) תוכתמ תגיפס לע עיפשהל יושע
לזרב רתיש ששחל ליבומש המ ,(Manganese) ןגנמ
םיטנאירטונורקימ תגיפס לע עיפשהל לולע םיפסותמ
.םירחא םיינויח

ירמוח םה (Micronutrients) םיטנאירטונורקימ
.רתויב תונטק תויומכב ףוגה קוקז ןהל הנוזת

British Journal of Nutrition


2016 ראורבפ
םייעמה יקדייח לע לזרב ףסות תעפשה
...רוסחמ


2016 לירפא
תיגולויב תונימז הלידגמ טפסופוריפ לזרב תבורעת
לזרב לש
בברעל םיעיצמ הינמרג Dr. Paul Lohmann GmbH ירקוח
(Ferric Pyrophosphate/FePP) טפסופוריפ לזרב תקבא
יטילוטורפה ןוזיאה לע עיפשהל םילגוסמש םירחא םינוי םע
תיגולויב תונימז גישהל ידכ (Protolytic Equilibrium)
.רתוי הבוט

Food Chemistry


2016 ילוי
טרוט תנומסתב קיטה תרמוח תא ןיטקמ לזרב
Ohio State Uni. College of Medicine-ב ינושאר רקחמ
תרמוח תא ןיטקהל יושע לזרב ףסותש אצמ ב"הרא סובמולוק
טרוט תנומסתמ םילבוסה (הנש 18 ליג דע) םידליב (Tic) קיטה
רוסחממ םילבוס םה םא ןיב ,(Tourette's syndrome/TS)
.אל וא לזרבב
הכומנ (Ferritin) ןיטירפ תמר ילעב םילפוטמ םירקוחה ירבדל
.הלחמל ןוכיס רתיב םייוצמ

20th International Congress of Parkinson's Disease
and Movement Disorders


2016 ילוי
סירתה תטולבב הלחמל רושק ןויריהב לזרבב רוסחמ
לסירב Saint-Pierre University Hospital-ב םיגלב םירקוח
(Pregnancy) ןויריהב םישנהמ 44% דע יכ םיריהזמ היגלב
תויוצמו ןושארה רטסמירטב (Iron) לזרבב רוסחממ תולבוס
סירתה/ןגמה תטולבב הלחמל (50% ןב) רבגומ ןוכיסב ןכל
םיכוביסל ןוכיסה תא ריבגמה רבד (Thyroid Disease)
תמדקומ הדיל ,(Miscarriage) הלפה ומכ ,ןויריהב
.(Low Birth Weight) ךומנ הדיל לקשמו (Preterm Delivery)

לידגהל ןויריהל סנכיהל תוצורה םישנ לע םירקוחה ירבדל
.לזרבב רישעה ןוזמה תכירצ תא

European Journal of Endocrinology


2017 ינוי
ילאירטקב םוהיז תדימ לע עיפשמ לזרב ףסות
Medical University of Innsbruck-ב םירבכעב רקחמ
(Dietary Ion) הנוזתמ לזרב לש רתי תכירצש אצמ הירטסוא
ינפמ ןנוגתהל ףוגה תלוכיב עוגפל הלולע םיפסותמ וא
(Salmonella Bacteria) הלנומלס ומכ ,םיקייזמ םיקדייח
תויעבב וא (Anemia) הימנאב םילפטמה םיאפור לע ךכיפלו
.ךכב בשחתהל לזרבב רוסחמל תורושקה תורחא

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology


2017 ילוי
בל תלחמל ןוכיס לידגמ לזרבב רוסחמ
אצמ הינטירב Imperial College London-ב רקחמ
ינפמ (Protective Effect) הניגמ העפשה שי לזרבל יכ
.(Coronary Artery Disease/CAD) תילילכ בל תלחמ
48,000- מ רתוי לש םייטנגה םהינותנ וללכנ רקחמב
.םישנא

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology


2017 רבוטקוא
ודלונש תוקוניתב תיביסרגא תוגהנתה ןיטקמ לזרב ףסות
ךומנ לקשמב
(Iron) לזרב ףסות יכ םירסומ הידבש Umea Uni. ירקוח
,(Low Birth-Weight) ךומנ לקשמב ודלונש תוטועפל ןתינה
תוגהנתה םהב ןיטקמ ,םישדוח 6-ל תועובש 6 םיליגב ויב
רפסה תיב ליגב (Aggressive Behavior) תיביסרגא
התייה אל לזרבה ףסותל .םינש 7 ליגב - (School Age)
רקחמב .(Intelligence) היצנגילטניאה לע העפשה
.תוטועפ 285 ופתתשה

Pediatric Research


2017 רבוטקוא
ןיגוריסל ןתמב רתוי הבוט לזרבה תגיפס
תולבוס רשא םישנ יכ םיחוודמ ץייווש ETH Zurich ירקוח
תוליעי רתיב לזרבה ףסות תא הנגופסת לזרבב רוסחממ
,(Alternate Days)) םיימוי ידמ ותוא הנלוטית ןה םא
.תימוימוי הליטנל האוושהב ,רקובב
ופתתשה דחאב .םירקחמ 2 יאצממ לע ססבתמ רקחמה
.םישנ 20 ינשבו םישנ 40

The Lancet Haematology


2017 רבמבונ
דולייב 1-גוס תרכוסל ןוכיס לידגמ ןויריהב לזרב רתי
ואצמ קרמנד Herlev University Hospital-ב םירקוח
בורקמ הז ודלונש (Infants) תוקוניתב ההובג לזרב תמר יכ
ועיגש ינפל (Type-1 Diabetes) 1-גוס תרכוסב םתוא תנכסמ>
>.1-גוס תרכוס חתפל לופכמ רתוי ןוכיסב רבודמ .םינש 16 ליגל
םאה ליג םע התלע לזרבה תלוכת יכ םירקוחה ואצמ ,ןכ ומכ
.םינבב וזמ ההובג התייה תונבב ותמרו

םיתיעלו ןויריהב םיחיכש (Anemia) הימנאו לזרבב רוסחמ
תושירד תא קפסל ידכ לזרב ףסות תליטנ תצלמומ תובורק
וכרצ ןויריהב םישנהמ 37%-ש אצמ םדוק רקחמו םאה
.תצלמומה המרהמ רתוי

.16 ליג ינפל 1-גוס תרכוס םע םידלי 199 ופתתשה רקחמב

Nutrients


2018 ראוני
ןויריהב יהמיא ןואכידל ןוכיס ריבגמ לזרבב רוסחמ
ןויריהב םישנש וליג הדנק University of Toronto ירקוח
ןוכיס רתיב ואצמנ לזרבב רוסחממ ולבסש (Pregnancy)
.(Perinatal Depression) יתדיל-םדק ןואכידל
םישנ תאפרמב ורקיב רשא םישנ ינותנ וקדב םירקוחה
.2016- ל 2009 ןיב שפנה תואירבל

Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada


2018 ילוי
(2) תוכנ תואבנמ חומב לזרב תומר :הצופנ תשרט
MRI קרוס תועצמאב (Brain) חומב לזרבה תומר יופימ
השידח הקינכטב לעופה
היושע (Quantitative Susceptibility Mapping/QSM)
הובג ידיתע ןוכיסו הלחמב השק תומדקתה תוהזל רוזעל
תשרט ילפוטמב (Physical Disability) תינפוג תוכנל
.(Multiple Sclerosis) הצופנ

תאז וליג ב"הרא קרוי וינ University at Buffalo ירקוח
רתוי תוהובג תומר ילעב ויהש הצופנ תשרט םע םילפוטמב
קלחב רתוי תוכומנ תומרו חומה לש דחאה וקלחב לזרב לש
.התומדקתהו הלחמה תרמוחל םאות אצמנ הז סופד .רחאה

Radiology


2018 טסוגוא
םיינלטק םימוהיז דגנ םילעופ םיצופנ הנוזת יביכרמ
הקיטויביטנאב ךרוצ םילטבמו
ולביקש םירבכע יכ םיחוודמ ב"הרא Salk Institute ירקוח
ינלטק ילאירטקב םוהיזמ ודרש ןוזמב ורוקמש לזרב ףסות
םירחואמ תורוד ךכמ האצותכו (Lethal Bacterial Infection)
ךרוצה עמנ ןכו םייסרא תוחפ ושענ ולא םיקדייח לש רתוי
תורודל איבמ היהש (Antibiotics) הקיטויביטנאב שומישב
ינפב םידימע םישענ רשא ,ולא םימהזמ לש רתוי םייסרא
.(Antibiotic Resistance) הקיטויביטנא

תוססובמ ןניאש תויגטרטסא יכ וארה םיינילק-הרפ םירקחמ
תונשל תולוכי ,תויתנוזת תויוברעתה ומכ ,הקיטויביטנא לע
םזינוגטנאמ (הלחמ ימרוג) םינגותאפל לפוטמה ןיב סחיה תא
.הלועפ ףותישל

קדייחב ומהוזש םירבכעב ךרענ ,םימי 14 ךשמנש ,רקחמה
םרוגה (Citrobacter rodentium) םויטנדור רטקבורטיצ
.תוומל םיינוציק םירקמבו לקשמ ןדבוא ,לושלישל

Cell


2018 רבמטפס
ענומו לזרב לש םיישפוח םינויל רבחתמ ןירפוטקל
םיאתה לע תוקיזמ תועפשה
קדב הבודלומ ואניסיק Institute of Chemistry-ב רקחמ
םינויל דמציש ךכ ןירפוטקלה הנבמ תא תונשל ןתינ דציכ
יכ ואצמ םירקוחה .לזרב לש רתוי םיבר םיישפוח
דיקפת (Arginine 121) 121 ןיניגרא ונימאה תצמוחל
.ןירפוטקלה תוביציב חתפמ

רתי תפישח ענומ (Lactoferrin) ןירפוטקל ןובלחה
םיישפוח םיטטושמה לזרב לש םינויל םיאתה לש
.הקזוחב םהילא דמצנ אוהש ךכ ידי-לע ,ףוגב
םיכילהת רפסמל םיינויח םיישפוח םיטטושמה םינויה
הלולע םהמ ידמ הלודג תומכ ,תאז םע .םייגולויב
םורגל םיתיעלו ףוגב DNA-לו םינובלחל קזנ םורגל
.םיאת תומל ףא

EPJ E

.