לזרב
Iron

םימודא םד יאת לש םתיינבל רקיעב ,לזרבל םיקוקז ףוגה יאת
.ןצמח םהילא םיאשונה

.דבאש לזרב תמלשהל םירוגא ףוגב לזרבהמ 30%
.ןוירהה תפוקתב ,השאל דחוימב שורד אוה
!הימנא םורגי וב רוסחמ

םדב ןצמחה תא אשונה ןיבולגומה תריציל שורד לזרבה
.םירירשל ותוא אשונה (Myoglobin) ןיבולגימו    
.ףוגב םיבר םימיזנאבוםינובלחב ביכרמ הווהמ אוה
,םיזוחא 30-ל 4 ןיב ענ ןוזממ לזרבה תגיפס רועיש
.םיפסונ םימרוגבו וב ףוגה ךרוצב ,וב והנבמ תולתב    
לזרבמ רתוי בוט גפסנ (Heme iron) יחב ורוקמש לזרב
.(Nonheme iron) חמוצב ורוקמש    

תצלמומ תימוי הכירצ
ג"מ רובע
10
רגוב רבג
18
10
6
50
30
15
םינש 12 דע 11 ינב םירענ
םינש 10 דע םישדוח 6 ינב םידלי
םישדוח 6 דע ודלונ ךאש םיללוע
15 דע 11 תונב תורענ
(1) תרגוב השא
הקינימ
50
10 ליג לעמ הרענ

םד דוביא בקע רקיעב הלודג השאל תצלמומה תומכה (1)
.ישדוחה רוזחמה תעב     

רוסחמ
...םה ףוגב לזרבה רגאמ תדיריל םימוטפמיסה 
.רוויח רוע
.טקש-יא
.יוקל הרוטרפמט תוסיו
.השלח ןוסיחה תכרעמ
.יביטנגוק דוקפיתב הדירי

.תיללכ תושישת
.תושידא/היתפא
.המישנ רצוק
.ןושיל ןוצר
.ןובאית רדעה
.שאר יבאכ

...םייוצמ היוקל לזרב תריגאל ןוכיס רתיב
.ישדוחה רוזחמה בקע ,תוירופה ליגב םישנ
.הדילה תעב םד ןדבואו קוניתה יכרוצ בקע ,ןוירהב םישנ
םהל קיפסהל הרומאש לזרב תומכ םע ודלונש םיללוע
.םישדוח 6-ל    
םהלש ריהמה לודיגה בצק בקע ,עברא דע הנש ינב םידלי
.ךכ םשל הקיפסמ הניאש ,םפוגב לזרב תומכו    
תויומכ םיכרוצה םידלי .לזרב לד רוקמ אוה בלח
,םירחא תונוזמ ןובשח לע ,ונממ לש תולודג
.(Milk anemia) בלח תימנא חתפל םילולע
בצק בקע ,הימנאל םידעומ תורענו םירענ .םירגבתמ םירענ
םארמל םתגאדו םיביצי יתלב הליכא ילגרה ,ריהמה לודיגה    
.ינפוגה    
םילולע םהיצמאמ .םיכורא םיקחרמל םיצרה םיאטרופס
.םימודאה םדה יאתב עוגפל    
תוריפ ךורצל אל םיתיעל םילולע הלא .םיקודא םינוחמצ
.לזרב תגיפס םיריבגמה ,C ןימטיוב םירישע    

תורוקמ
יחהמ
לגע רשב ,רקב רשב ,דבכ דחוימב) םודא רשב ,תוילכ ,דבכ 
.(ןומלחה) םיציבו (תופדצ דחוימב) םיגד ,ףוע ,הזר רשב ,(שבכו 
חמוצהמ
ומכ ,תוקרי ,((2) רדה-ירפ דחוימ) תוריפ ,םיאלמ םינגד םחל 
.הסיסת ירמשו תוטטב ,המדא-יחופת ,תוינבגע ,ילוקורב 
.ןוזמהמ לזרב תגיפסב רזוע C ןימטיו (2) 
,(Apricots) םישמשמ ,(Prunes) םיפיזש ומכ ,םישבוימ תוריפ 
.םיקומיצו (Peaches) םיקסרפא ,םינאת ,םירמת 
רתוי לזרב תגיפס הריבגמ ,םינגדו תוקרי םע רשב תכירצ 
.יחה םלועמ םניאש תורוקמה לכמ 

...בולישב דחוימב הליעי לזרב תגיפס

לזרב יפסות תליטנ
רפשת הז ןפואב .הקיר הביק לע לזרב יפסות לוטיל ץלמומ
.ותגיפס תא הביקה תצמוח
םילכאמ םע ותליטנ איה לזרב תגיפס רופישל תרחא ךרד
.הדש תות וא םיזופת ץימ ומכ ,C ןימטיוב םירישע

...םורגל הלולע לזרב יפסות תליטנ
.ההכ האוצ .תואקה
.תוריצע

.הביק לוקלק
.הליחב
לזרב תגיפס םיבכעמה תונוזמ
(Phytates) םיטאטיפו דרתב (Oxalates) םיטלסקוא
.םהמ לזרבה תגיפס םיענומ םיאלמ םינגדב    
תיעועש ,היוס ילופ םהב ,תוינטקו (Bran) ןיבוס ,הפק ,הת
.םישדעו (Dried beans) השבי    
.לזרב תגיפס בכעל הלולע םיביס לש ההובג הכירצ :תיללכ

.תושדח :ואר   

>