םויתיל
Lithium

.ינחלוש חלמ שמיש אוה רבעב .חלמכ עבטב ץופנ םויתיל
...ב לופיטל םויתיל שמשמ היפרתוכיספב
(Manic-depressive illness) היסרפיד-הינאמ תלחמ
.(Bipolar disorder) תיבטוק-וד הערפה םג הנוכמה    
.ןואכיד
(ןיגורסל) תופיצר אל תוצרפתה תערפה
.(Intermittent Explosive Disorder)   
תיביסלופמיא תוישיא וא/ו חורה בצמ תוביצי-יא תוערפה
.(Mood instability and/or impulsivity in personality    
disorders)    
לופיטה ןפוא
אוהו ג"מ 600 דע 150 ,ללכ ךרדב ,היה יתלחתה ןונימה
.הגרדהב לדגוי   
,עובשב םיימעפ-םעפ ,םד-תוקידב ועצובי לופיטה ידכ ךות
.שורדה זוכירה תלבקל דע   
.םייעובש דע עובש ופלחי העפשהה תליחת דע
.םויתילה תעפשה תרפתשמ ,תכשמנ הכירצהש לככ
.םייחה לכ םיתיעלו םינש רפסמ ,ללכ-ךרדב ,ךשמי לופיטה

תוחיכש יאוול תועפות
.הכר האוצ
.דער
.תושישת/השלוח
.תוליחב
.ןתש לש רבגומ ןתמ
.לקשמב היילע
.םיילגרב ,םיידיב תוחיפנ
.זוכירו ןורכיז ,הדימל תויעב
.אמצ

תונכס
...םיאבה םייונישל םורגל הלולע תכשוממ הכירצ 

תוליער תועפות
...בקע תוליער לש תועפות ונכתי
.ההובג תימעפ-דח הכירצ
.םוצ
.רתי ןונימ
.חלמ לד טירפתל רבעמ
.םילושליש/תוכשמתמ תואקה

...תוללוכ ולא תועפות
.רומח דער
.רומח לושליש
.הכילהב תוערפה
.םונמנל השק הייטנ

.ילכש לובליב
.םילימ תעילב
.תואקה
.היצנידרואוק תויעב
.םירירש דער

תליטנ תא קיספהל שי ולא םינימסתמ דחא תעפוה םע
.תושדח תוארוה תלבקל לפטמל תונפלו םויתילה

תוצלמהו ףסונ עדימ
.רכממ וניא םויתיל
.םדאל םדאמ הנוש ןונימה
.ןמזב הנמ לוטיל חוכשל אל ידכ ,תרוכזת תכרעמ ונב
.שורדה ןונימה תא קיודמב ולט
םילטונ םתא ןתוא תופורתה תמישר תא םכמע וחק
.יאוול תועפות לכ לע תידיימ וחוודו םוקמ לכל    
.תושדח תופורת תליטנ ינפל לפטמב וצעוויה
תושדח תופורת םכל םימשורה םיאפורל ורפס
.םויתילה תליטנ לע    
.תושבייתהממ ענמיהל ידכ הברה ותש
.ןוירהל סנכיהל ךתנווכ לע אפורל ירפס
.ןמזב תושורדה םדה תוקידב עוציב לע ודיפקה
תוצעייתה אלל ,ינוציק ןפואב חלמה תכירצ וניטקת לא
.לפטמב תמדקומ     
.הקידבה רחאל םויתילה תא ולט םדה-תקידב לש םימיב
.לוהוכלא תכירצ יבגל לפטמב וצעוויה