תושדח - םויזנגמ
Magnesium - News


(4) תרכוסו םויזנגמ
(3) ץבשו םויזנגמ
(2) הקיטויברפו םויזנגמ
(4) סגה יעמה ןטרס
םיילגרב תויוצווכתה
(1) טפלוס םויזנגמ
(3) בלל םויזנגמ
(1) ןורכיזו םויזנגמ
(2) תומצעהו םויזנגמ
(4) בלל םויזנגמ
(3) תומצעהו םויזנגמ
םיינפוג םיעוציבו םויזנגמ
(2) טפלוס םויזנגמ
םויזנגמו היגלאימורביפ
MND יבאכל םויזנגמ
םיאירב םיקרועו םויזנגמ
תיביטנגוק תואירבו םויזנגמ
ףוגה יבצקמ יפל םויזנגמ
(2) םדה ץחלו םויזנגמ
(5) בלל םויזנגמ
םויזנגמו רוזחמב הנרגימ
(1) תרכוסו םויזנגמ
(1) סגה יעמה וטרס
(1) תומצעהו םויזנגמ
(2) סגה יעמה ןטרס
תילובטמ תנומסתל ןוכיס
תשוחנ תוחפו םויזנגמ
תוקלד תיחפמ םויזנגמ
(2) תומצעו םויזנגמ
(2) תרכוסו םויזנגמ
(3) תרכוס םויזנגמ
הרמ ינבא דגנ םויזנגמ
(1) ץבשו םויזנגמ
ץבאו ןדיס ,םויזנגמ
(2) ץבשו םויזנגמ
(1) םדה-ץחלו םויזנגמ
(1) הקיטויברפו םויזנגמ
(1) בלל םויזנגמ
המתסא ילוחב האירה תואירב
(3) סגה יעמה ןטרס
(2) בלל םויזנגמ


...םויזנגמ ואר

2002 יאמ
םויזנגמב רוסחמו רוזחמ ןמזב הנרגימ
ואצמ ב"הרא ןילקורב Downstate Medical Center ירקוח
הובג סחיו (Ionized magnesium) ןנוימ םויזנגמב רוסחמ
ןנוימ םויזנגמ תמועל ןנוימ ןדיס לש ידמ
תיברמב ,(Ionized calcium/ionized magnesium ratio)
רוזחמה תעב הנרגיממ תולבוס רשא םישנה
תסיפת תא תקזחמ וז הדבוע .(Menstrual Migraine)
תעב הנרגימ תוחתפתהל רושק ןנוימ םויזנגמש ,םירקוחה
.רוזחמ


2003 לירפא
(1) תרכוסב הטילשל עייסמ םויזנגמ ףסות
Mexican Social Security Institute, Durango ירקוח
,תרפשמ הפה ךרד םויזנגמ ףסות תליטנש ואצמ וקיסקמ
ןילוסניאל ףוגה תבוגת תא ,2-גוס תרכוסמ םילבוסהמ קלחב
רוסחמ םהירבדל .(Metabolism) םירמוחה ףוליח תאו
ברקב הצופנ העפות הניה (Hypomagnesemia) םויזנגמב
.תרכוס ילוח

Diabetes Care


2005 רבמצד
תעבטה יפו סגה יעמה וטרס ינפמ ןגמ םויזנגמ
תומרש ואצמ הידבש Karolinska Institute-מ םירקוח
ינפמ םישנ לע ןגהל תויושע יטטאיד םויזנגמ לש תוהובג
.(
Colorectal Cancer) תעבטה יפו סגה יעמה וטרס
ןוכיסב תויוצמ םויזנגמ לש ההובג המר תוכרוצה םישנ
.טעמ ונממ תוכרוצה םישנל סחיב הלחמל 40% ןב תחפומ

Journal of the American Medical Association


2005 רבמצד
(1) סיזורופואטסאל ןוכיס תיחפמ םויזנגמ
היושע ,ףסות תועצמאב וא ןוזמהמ ,םויזנגמ תכירצ תרבגה
(Bone Mineral Density) םצעה תופיפצ תא לידגהל
.םישנבו םירבגב סיזורופואטסואל ןוכיס תיחפהלו םישישקב
םצעה תופיפצ תא לידגת םויזנגמ ג"מ 100 לש תפסות לכ
הרדשה דומעב ךריב דחוימב ,םירבשל ןוכיס ןיטקתו 2%-ב
.דיה ףכבו

Journal of the American Geriatric Society


2006 ראוני
סגה יעמה ןטרס ענומ םויזנגמ
טירפת יכ וליג ב"הרא University of Minnesota ירקוח
.םישנב סגה יעמה ןטרס לש תוחיכש ןיטקמ םויזנגמ ריתע
יפ ןטרסו םויזנגמ תכירצ ןיב רשק ואצמ אל םירקוחה
דחי ללכ-ךרדב םיריכזמ ותוא ,(Rectal Cancer) תעבטה
ידבש רקחמ יאצממל דוגינב תאז ,סגה יעמה ןטרס םע
הניטקמ (םויב ג"מ 356) ההובג הכירצש אצמנ .םדוק
.25%-ב הז ןוכיס

American Journal of Epidemiology


2006 סרמ
תילובטמ תנומסתל ןוכיסו םויזנגמ תכירצ תרבגה
Northwestern Uni. Feinberg ירקוח לש םהירבדל
ךופה סחי םייק ב"הרא וגקיש School of Medicine
ןוכיסו םיריעצ םירגובמ ידי-לע םויזנגמ תכירצ ןיב
אל .(Metabolic Syndrome) תילובטמ תנומסתל
לע (BMI) ףוגה תסמ סקדניא לש העפשה האצמנ
.הז סחי

Circulation


2006 יאמ
ןטרס םיענומ תשוחנ תוחפו םויזנגמ רתוי
םייושע םדב תשוחנ תוחפו םויזנגמ רתוי םהל םישנא
ירקוח תאז וליג .50%-ב ןטרס תולחמל ןוכיס ןיטקהל
.תפרצ ליל Pasteur Institute
4,000-מ הלעמל ופתתשה ,הנש 18 ךשמנש ,רקחמב
תאז םיריבסמ םירקוחה .60 דע 30 ינב םירבג
.הנממ תועבונה תוקלדבו תינוצמיחה הקעה תנטקהב

Epidemiology


2006 ילוי
תוקלד תיחפמ םויזנגמ ףסות
תמר תא תיחפהל היושע םויזנגמ ףסות לש תימוי הליטנ
הטעומ הכירצ בקע ,בל תלחמ םורגל תולולעש תוקלדה
.הז לרנימ לש ידמ
הניילורק םורד Medical Uni. ירקוח לש םהירבדל
.CRP-ה תמר תנטקהל םויזנגמה םרוג ב"הרא

Nutrition Research


2006 רבמצד
(2) תורענ לש ןהיתומצע קוזיחל םויזנגמ תולולג
םצעה תסמ תא תיתועמשמ לידגמ םויזנגמ לש ימוי ףסות
.סיזורופואטסוא ינפמ ןהילע ןגהל יושעו תורגבתמ תורענב
Yale Uni. School of Medicine-ב רקחמ תנקסמ וז
300 לש םויזנגמ ףסות תעפשה ונחב םירקוחה .ב"הרא
.ךריה םצעב אצמנ רופישה רקיע .ג"מ

The Journal of Clinical Endocrinology & Metab


2007 יאמ
(2) תרכוסל ןוכיס םיתיחפמ םויזנגמו םיביס
םיביסב םירישע רשא ,םיאלמ םינגד לש םתכירצ תלדגה
תרכוס תוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל היושע היושע םויזנגמבו
.25%-מ רתויב
German Inst. of Human Nutrition-מ םירקוח ירבדל
ןוכיס ןיטקת םויב םיביס םרג 29 תכירצ ,הינמרג םדסטופ
15.1 איהש תעצוממה הכירצה תמועל 27%-ב הלחמל
.םויב םרג

Archives of Internal Medicine

2007 ילוי
(3) תרכוס תוחפ = םויזנגמ רתוי
תוחתפתהל ןוכיס תיחפת םויזנגמ ריתע ןוזמ תכירצ תלדגה
םלוהקוטש Karolinska Institutet ירקוח .2-גוס תרכוס
םויזנגמ תכירצב ג"מ 100 לכ לש לודיגש םיחוודמ הידבש
םויזנגמהש ךכל תודוה ,15%-ב הלחמל ןוכיסה תא תיחפת
.(Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנת ןיטקמ

Journal of Internal Medicine


2008 ראורבפ
הרמ ינבא תוחפ = םויזנגמ רתוי
היושע םייתנוזת תורוקממ םויזנגמה תכירצ תלדגה
(Gallstones) הרמ ינבא תוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל
.תיברימה םויזנגמה תכירצב 28% דע ,רבגב
Uni. of Kentucky Medical Center-ב רקחמב
.םירבג 42,705 ופתתשה ,םינש 13-כ ךשמנ רשא
יתועמשמ ןוכיס םרוג הווהמ הרמ ינבא תלחמ
.(Gallbladder Cancer) הרמה סיכ ןטרסל

The American Journal of Gastroenterology


2008 סרמ
()1 םינשעמ םירבגב ץבש ענומ םויזנגמ
תכירצ יכ חוודמ הידבש Karolinska Inst.-ב רקחמ
םיאלמ םינגד ומכ ,ןוזמ תורוקממ ההובג םויזנגמ
יחומ םטוא עונמל היושע (Whole-Grain Cereals)
םירבג ברקב ,ץבש לש גוס :(Cerebral Infarction)
הנוכת סחייל ןתינ אל םיפסונ םירקחמ אלל .םינשעמה
.(Supplements) ןוזמ יפסותמ םויזנגמ יבגל וז
ונשיעש 69 דע 50 ינב םירבג 29,133 ופתתשה רקחמב
.םויב רתוי וא תוירגיס 5

Archives of Internal Medicine


2008 ילוי
םיחוטב ןוזמל ץבאו ןדיס ,םויזנגמ תפסוה
...ינעדמ


2009 לירפא
(2) ץבשל ןוכיס הלידגמ הכומנ םויזנגמ תמר
...רקחמ


2009 יאמ
(1) םד-ץחל רתימ םילבוסל םויזנגמ
...םירקוח


2009 יאמ
(1) תורענב םויזנגמ תגיפס תרפשמ הקיטויברפ
...רקחמ


2009 רבמצד
(1) דבלב ,םירבג לש םבילל ליעומ םויזנגמ
תלדגהש ואצמ ב"הרא הטוי Brigham Young Uni. ירקוח
תילילכ בל תלחמל ןוכיס ןיטקהל היושע םויזנגמ תכירצ
.דבלב םירבג ברקב ,(Coronary Heart Disease/CHD)

Journal of the Am. Academy of Nurse Practitioners


2010 ראורבפ
המתסא ילוחב האירה תואירב תא רפשמ םויזנגמ
המתסא ילוחב תואירה תואירב תא רפשל יושע םויזנגמ
(Lung Capacity) האירה תלוביק .םילוחה ייח תוכיא תאו
ןכ .6%-כב ,ףסותה ןתינ םהב םישדוח 6 ךלהמב הלדג
ןילוכתמל הבוגתב םיילאיכנורב םירופיש ופצינ
ימיכ רמוח :(Bronchial Response to Methacholine)
ירקוח לש םהירבדל .תואירה תוצווככתהל םרוגה
ףסות ב"הרא ןוטגנישוו תנידמ Bastyr University
.הנותמ דע הלק המתסא ילוחל ליעוהל יושע םויזנגמ
המתסא ילוח 55 ופתתשה םישדוח 6.5 ךשמנש ,רקחמב
םויזנגמ תנמ ולביק רשא ,55 דע 21 ינב הנותמ דע הלק
.ג"מ 340 תב תימוי

Journal of Asthma


2010 סרמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ
תלדגהש ואצמ ןפי ויקוט National Cancer Center ירקוח
תוחפ אלל ,וב םירישעש ןוזמ תורוקממ םויזנגמ תכירצ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע ,םויב ג"מ 327-מ
ךשמנ רשא ,רקחמב .52%-ב םירבגב (Colon Cancer)
תכירצ .57 עוצממ ליג ינב שיא 87,117 ופתתשה ,םינש 8-כ
ותכרעה ךותמ התשענ רקחמב םיפתתשמה לש םויזנגמה
.וחוויד םה םהילע הנוזתה יביכרמב

Journal of Nutrition


2010 רבמבונ
םישנב ,תימואתפ בל תקיפס יאל ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ
אצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
האצמנ םויזנגמב םירישע תונוזמ לש םתכירצ תלדגהש
תימואתפ תיבבל התומתל ןוכיסה תנטקהל הרושק
םויזנגמה תכירצ .(Sudden Cardiac Death/SCD)
37%-ב ןוכיסה תנטקהל הרושק האצמנ רתויב ההובגה
.רתויב הנטקה תעצוממה הכירצל האוושהב

American Journal of Clinical Nutrition


2011 ראוני
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ ףסות
ןילוסניאל תושיגר רפשל יושע םויזנגמ לש ימוי ףסות
תרכוסל ןוכיסה תנטקהב עייסלו (Sensitivity to Insulin)
.(Overweight) ףדוע לקשמ םע םישנאב (Diabetes)
םידדמ 5 ךותמ 3 רפיש םישדוח 6 ךשמב לטינש ףסות
םוצב םדב זוקולגה תומרש ןמזב ןילוסניאל תושיגר לש
7%-כב ורפתשה (Fasting Levels of Glucose)
ןסיג Justus-Liebig-University-ב רקחמה יאצממ
תדוגנת לע לקמ םויזנגמ ףסות יכ םידיעמ הינמרג
םע םינמש םישנאב (Insulin Resistance) ןילוסניאל
.ןילוסניאל תדוגנת
םויזנגמ ףסות ולביקש םיבדנתמ 52 ופתתשה רקחמב
תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה .םויב ג"מ 365 ןב
.Co.KG & Verla-Pharm Arzneimittel GmbH

Diabetes, Obesity and Metabolism


2012 ראוני
ץבשל ןוכיס ןיטקמ םויזנגמ
ואצמ הידבש םלוהקוטס Karolinska Inst.-ב םירקוח
ןוכיסה תא ןיטקהל היושע ןוזממ םויזנגמ תכירצ תלדגהש
םהב םירקחמ 7 הללכש הזילנא-הטמב .(Stroke) ץבשל
ג"מ 100 תלדגה לכ דגנכש אצמנ שיא 241,378 ופתתשה
.9%-כב ץבשל ןוכיסה ןטק םויזנגמ תכירצב

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ינוי
(2) תודלוחב ,ןוזממ םויזנגמ תגיפס הלידגמ הקיטויברפ
יכ אצמ ב"הרא הנאידניא Purdue University-ב רקחמ
תא לידגהל םייושע (Prebiotic Fibers) הקיטויברפ יביס
,תודלוחב (23%-ב) ורומיש תאו (20%-ב) םויזנגמה תגיפס
םישנב (Bone Health) םצעה תואירב לע תוכלשה םע
.(Postmenopause) רבעמה ליג רחאל

Journal of Food Science


2012 טסוגוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ יתנוזת םויזנגמ
הב ,הינטירב Imperial College London-ב הזילנא-הטמ
התליג ,(Overweight) ףדוע לקשמ ילעב םישנא ופתתשה
ןוכיס ןיטקהל היושע ןוזממ םויזנגמ תכירצ תלדגה יכ
.(Colorectal Cancer) תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל
הז ןטרסל ןוכיס הניטקמ םויזנגמ ג"מ 100 תב הלדגה לכ
.12%-ב

American Journal of Clinical Nutrition


2012 רבמבונ
ןויריהב ,םיילגרב תויוצווכתה דגנ טלי'צ םויזנגמ
ג"מ 300 ןונימב (Magnesium Chelate) טלי'צ םויזנגמ
(Leg Cramps) םיילגרב תויוצווכתה תיתועמשמ ןיטקמ
.תורידתבו המצועב האטבתה הלקהה .ןויריהל תורושקה
14 תונב ,ןויריהב תואירב םישנ 80 ופתתשה רקחמב
.ןויריהל 34-ל 14-ה עובשה ןיב ויהש 34 דע

Child Nutrition & Maternal


2013 יאמ
(1) רבועל קיזהל לולע טפלוס םויזנגמב ךשוממ שומיש
(FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
(Mag. Sulfate) טפלוס םויזנגמ תליטנ ליבגהל םיאפור
5-ל (םימדקומ םיריצ רוצעל ידכ) ןויריהב םישנ ידי-לע
(Calcium) ןדיסה תומרב הדיריל ששחמ דבלב םימי 7 דע
םיסוכריפ תעינמ םשל (Fetus) רבועה תומצעב םייוקילו
.םב הטילשלו (Preeclampsia) ןויריה תלערב (Seizures)

US Food and Drug Administration/FDA


2013 יאמ
30%-ב בל תלחמל ןוכיס הניטקמ םויזנגמ תפסות
וכרעש (דחי םירקחמ רפסממ םינותנ ףוסיא) הזילנא-הטמ
ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
הניטקמ םדב םויזנגמ לש ההובג המר יכ האצמ ב"הרא
(Cardiovascular Disease) םד-ילכו בל תלחמל ןוכיס
IHD/תימכסיא בל תלחמל ןוכיסה תנטקהו
לכה-ךסב ופתתשה רקחמב .(Ischemic Heart Disease)
.שיא 313,041

Journal of Clinical Nutrition


2013 יאמ
ןורכיז רפשמ טנוארת-לא םויזנגמ
...םירקוח


2013 יאמ
םידליב תומצעה תוחתפתהל ינויח םויזנגמ
(Bone Development) םצעה תוחתפתהל ינויח םויזנגמה
םיחוודמ תאז (Calcium) ןדיסה רשאמ רתוי ףא םידליב
.ב"הרא ולולונוה Baylor College of Medicine ירקוח
(Childhood) תודליה ליג ךלהמב ותגיפסו םויזנגמה תכירצ
תומצעב םילרנימה לש ללוכה ךסל חתפמ ינמס םה
.ןדיסה יבגל ןכ אלו (Bone Density) םצעה תופיפצו

Pediatric Academic Societies (PAS) ann. meeting,


2013 רבמצד
(4) בל ילוח לש םהייח ךיראמ םויזנגמ
הכירצש אצמ דרפסב םירקוח רפסמ ופתתשה וב רקחמ
ןוכיס ילעב םישנאל רוזעל היושע םויזנגמ לש ההובג
ןמז תויחל הובג (Cardiovascular Risk) ירלוקסו-וידרק
.(Live Longer) רתוי ךורא
,80 דע 55 ינב םישנו םירבג 7,216 ופתתשה וב ,רקחמב
עצוממב התייה םהלש םויזנגמה תכירצש ולא יכ אצמנ
(Mortality) התומתל ןוכיסה תא וניטקה רתויב הובגה
האוושהב ,34%-ב ןטרסמו תוירלוקסו-וידרק תולחממ
ךומנה עצוממב התייה םדי-לע םויזנגמה תכירצש ולאל
.רתויב

Journal of Nutrition


2014 ראורבפ
(3) ךריב םירבש ינפמ ןגמ םויזנגמ
היגברונ Norwegian Institute of Public Health ירקוח
הובג זוכיר ונשי םהב םימ לש הייתשש ךכ-לע םיחוודמ
םישנ לעו םירבג לע ןגהל היושע םויזנגמ לש תיסחי
העפשה אצמנ אל .(Hip Fractures) ךריב םירבש ינפמ
םירקוחה תעדל .םימב (Calcium) ןדיסה יבגל המוד
ירקמ רפסמ תא תיחפת םויזנגמב הייתשה-ימ תרשעה
ופתתשה ,םינש 7-כ ךשמנש ,רקחמב .ךריב םירבשה
.םישנו םירבג 700,000-ל בורק

Bone


2014 ילוי
תושישקב םיינפוג םיעוציב רפשמ םויזנגמ ףסות
בולישב ימוי (Magnesium Oxide) דיסקוא םויזנגמ ףסות
היושע (Mild Fitness Program) הנותמ רשוכ תינכות םע
םישנב (Physical Performance) םיינפוג םיעוציב רפשל
ליג תונב םישנ 124 ופתתשה רקחמב .תואירב תושישק
רקחמב .ג"מ 300 ןב ימוי ןונימ ולביקש ,71.5 עצוממ
,תועובש 12 ךשמנש ,הילטיא University of Padova-ב
הכילהה תוריהמב ,(Gait) הכילהה תרוצב רופיש אצמנ
.אסכמ המיקבו

American Journal of Clinical Nutrition


2014 רבמטפס
(2) םיגפל ךוראה חווטל ליעומ וניא ןויריהב טפלוס םויזנגמ
יכ םיחוודמ הילרטסוא University of Melbourne ירקוח
דירווה ךרד ןתינש (Magnesium Sulfate) טפלוס םויזנגמ
ןוכיסב תונותנ רשא ןויריהב םישנל (Intravenously)
,ןויריהל 28-ה עובשה ינפל :(Preterm Birth) גפ תדילל
,תיתוגהנתה ,תיגולוריונ הניחבמ ,תלעות לכ הארה אל
ליגב ךשמהב אצמינש יפכ ,תידוקפית וא תיתוחתפתה
.רפסה-תיב

JAMA


2015 רבמטפס
םימודא םד-יאתב םויזנגמו היגלאימורביפ ןיב רשקה
םימיגדמ (Fibromyalgia) היגלאימורביפ ילפוטמ
(Red Blood Cell) םימודא םד-יאתב םויזנגמב רוסחמ
לש םתעדל .(IGF-1) 1 ןילוסניא יומד הלידג רוטקפ-בו
םירוסחמ לע עדימ ב"הרא ויהוא Martins Ferry ירקוח
.ולא םילוח לש םהיבאכל הפורת חתפל רוזעל יושע ולא
:היגלאימורביפ ילוח םילפוטמ 60 ופתתשה רקחמב
ליג תונב םישנ 50-ו 49.5 עצוממ ליג ינב םירבג 10
.םינש 42.8 עצוממ

American Academy of Pain Management (AAPM)
2015 Annual Meeting


2016 ראורבפ
יבאכ לע לקמ רועה ךרד םויזנגמ תועצמאב לופיט
ירוטומה ןוריונה תולחמ
(Magnesium Chloride) דירולכ םויזנגמ לע ססובמה לופיט
םירירשה יבאכ םוטפמיס לע לקהל יושע רועה ךרד םשוימה
.MND/ירוטומה ןוריונה תולחמ לש

(Motor Neurone Disease/MND) ירוטומ ןוריונ תולחמ
לע םיארחאה םינוריונב תעגופה תולחמ תצובק איה
דומעבו (Brain) חומה ,(Motor Neurones) העונתה
.(Spinal Cord) הרדישה
(Weakness) השלוחל תמרוג ולא םיאת תורדרדיה
האצותכו (Wasting of Muscles) םירירשה ןדבואלו
(Mobility) העונתה רשוכ לש רבוגו ךלוה ןדבואל ךכמ
לש (Cramps) תויוצווכתה וא (Stiffness) תושקונו
.המישנו העילב ,הסיעל ,רוביד יישקו םירביאה

םויזנגמ םושיי יכ אצמ הינטירב Cardiff Uni.-ב רקחמ
.תוילבט תמועל ולש הריהמ הגיפסל איבמ רועה ינפ-לע

Medical Life Sciences


2016 סרמ
םיאירב םיקרועל תורושק תוהובג םויזנגמ תומר
National Inst. of Cardiology-Ignacio Chavez-ב רקחמ
ההובג םויזנגמ תמר יכ אצמ וקיסקמ יטיס וקיסקמ
(Hypertension) םד-ץחל רתיל ןוכיס ןיטקהל היושע םדב
יקרוע/םיילילכה םיקרועה תודייתסהל ןוכיסו 50%-ל בורקב
.42%-ב (Coronary Artery Calcification) בלה
הלוע ,75 דע 30 ינב שיא 1,276 ופתתשה וב ,רקחמהמ
העמשמ םדב םויזנגמ ל"ד/ג"מ 0.17 תב תפסות לכש
.16%-ב בלה יקרוע תודייתסהל ןוכיסה תנטקה

Nutrition Journal


2016 סרמ
תיביטנגוקה תואירבה תא רפשמ םויזנגמ
יכ ואצמ Tsinghua University-ב םירקוח
רפשל יושע (Magnesium Threonate) טנרות םויזנגמ
םע םישישקב (Cognitive Function) תיביטנגוק תואירב
.(Concentration) זוכירו (Memory) ןורכיז תויעב
רשא 70 דע 50 ינב םישנו םירבג 44 ופתתשה רקחמב
הניש תוערפהו (Memory Loss) ןורכיז ןדבואמ ולבס
,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמה יפתתשמ .(Sleep Disorder)
.םויב ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל טנרות םויזנגמ 25mg ולביק

Journal of Alzheimer's Disease


2016 לירפא
ףוגה יבצקמ יפל ןמזב קוידב םויזנגמ
הינטירב Uni. of Edinburgh ירקוח לש םהירבדל
תולגתסהב יזכרמ דיקפת שי הנוזתב םויזנגמה תומכל
לע עיבצהל היושע וז תילגת .הלילהו םויה יבצקמל
תיאתה היגרנאה ןזאמ לש ףס רמושכ םויזנגמה
ןועשה בצקמלו ימויה רוזחמה ךרואל הב שומישהו
םג םירסומ םירקוחה .(Circadian Rhythm) יגולויבה
ףוליח בצקל םג תורושק םדב םויזנגמה תומר יכ
.(Rate of Metabolism) םירמוחה


2016 ילוי
(2) םדה ץחל לע םויזנגמה תעפשה
Indiana University ידי-לע הכרענ רשא הזילנא-הטמ
לש תימוי הליטנש האצמ ב"הרא סילופאינידניא
.םדה ץחל תא הדירומ םויזנגמ
ופתתשה םהב םיינילק םירקחמ 34 רקחמב וללכנ
ג"מ 368 עצוממב ולטנש ולא יכ אצמנ .שיא 2,028
תא וניטקה עצוממב םישדוח 3 ךשמב םוי ידמ םויזנגמ
תחפסכ מ"מ 2-ב (הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה ץחל
מ"מ 1.78-ב (ךומנה ךרעה) ילוטסאידה םדה ץחל תאן
.(Blood Flow) םדה תמירז רופישל תודוה תאז ,תיפסכ
םויזנגמ ג"מ 368 תולקב ךורצל ןתינ םירקוחה ירבדל
.הנוכנ הנוזת ךותמ
תא הניטקמה םויזנגמה תלועפ יכ םיפיסומ םירקוחה
ברקב דחוימב הליעי תויהל היושע היושע םדה ץחל
.ותגיפסב יוקיל וא םויזנגמ לש הכומנ המר םמדבש ולא

Hypertension


2016 רבמצד
(5) תרכוסו ץבש ,בל תלחמל ןוכיס ןיטקמ ןוזמהמ םויזנגמ
םירקחמ 40 וללכנ הב ,הזילנא-הטמ יאצממ חותינ יפל
9-מ שיא ןוילממ רתוי ופתתשה םהב ,םייגולוימדיפא
Zhejiang University ירקוח ידי-לע הכרענש ,תונידמ
ץבשל ןוכיס ןיטקהל היושע םויזנגמב הרישע הנוזת ,ןיס
(Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמ ,(12%)
.(26%) (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסו (10%)
סחיב ונטק ןוכיסה תומר .םינש 7-כ ךשמנ רקחמה
.םויזנגמה תכירצל ךופה

BMC Medicine