תיפסכ
Mercury

עבטב היוצמה ,(רדחה תרוטרפמטב) תילזונ תכתמ איה תיפסכ
ןאתמב הרוקמש ונייהד ,(Methyl) ליתמ תרוצב ,תונטק תויומכב
.(Methylmercury) ליתמ-תיפסככ ,תינגרואנא הרוצבו (Methane)
רקיעב הרוקמו רתויב הצופנה תיפסכה תבוכרת איה הנורחאה
.עקרקבו םימב תויוצמה תוירטקבב

.םדי-לע ליטמ-תיפסכה רוציי לדגי תיפסכ רתוי הביבסב שיש לככ
רגובמ וא לודג גדהש לככ .םיגד תומקרב תרגאנ ליטמ-תיפסכ
.וב תיפסכה תומכ הלדג ,רתוי

...םיבר םירישכמב תשמשמ תיפסכ
,םד-ץחל תדידמל םירישכמ ,םירטמורב ,תוללוס
.דועו ץחל ינשייח ,םוח-ידמ
.חירו עבצ ירסח םידאל תכפוה הממחתהש תיפסכ
,םיטטסומרת ,(תיפסכ תורונמ) חטש תרואת ינקתמב היוצמ איה
(תויטפס-יטנא תוחשמ ומכ) תופורת רפסמו הרואת יקספמ
.םייניש תומיתסבו
תיטסואק הדוסו (Chlorine) רולכ זג רוצייב תשמשמ תיפסכה
.(Caustic soda)

םישיגר םידלי .םייח-ילעבלו םדאל ןכוסמה יבצע ןלער איה תיפסכ
הפוקת ךשמ רתויב הריעז הפישח .םירגובממ רתוי תיפסכ תלערהל
רבועלו תואירל ,תוילכל ,חומל יתואירב קזנ םורגל הלולע ,תכשוממ
.חתפתמה
ידי-לע םרגנ קזנה רקיע .תיפסכל דחוימב השיגר םיבצעה תכרעמ
הריבצ יבצמ ינשב .תיפסכ ידאו (Methylmercury) ליתמ-תיפסכ
.חומל תיפסכ לש הלודג תויומכ תרדוח ולא

...תידיימ םורגל לולע תיפסכ לש הלודג תומכ םע רצק עגמ
.הניש תוערפה
.תוישיאו תוגהנתה ייוניש

.ןובאית ןדבוא
.תושישת

...הפישחל םאתהב ,םיפסונ םיירשפא םינימסת
.לקשמ דוביא
.רוע תוחירפ
.םירירש דער

.תוליחב
.ןטבב תויוצווכתה
.לושליש
.םייניע ייוריג

ךא ,םלעהל םינימסתה תיברמ םייושע הפישחה םות םע
.ופלחי אל םיבצעלו חומל ומרגנש םיקזנ    
דע םישדוח ףולחל םילולע ,ףוגב תיפסכה תגיפס םע
.האוצבו ןתשב רקיעב ,ונממ ותטילפ    
,םד-תקידב תועצמאב ףוגב תיפסכה תומכ תא דודמל ןתינ
.רעיש תקידבבו ןתש תקידבב    

תיפסכ ידא תלערה
.תוילכלו םיבצעל ךיפה יתלב קזנ םורגל םילולע תיפסכ ידא
...םה וזכ הלערהה ינימסת
.םיילגר יבאכ
.םיידיב לק דער
.םיירוטומ םיישק
.הניש ידודנ
.שאר יבאכ

.םיילגרו םיידי רוע ףוליק
.העזה
.תוניוע וא/ו תונזגר
.תונשייב וא/ו תוסנכתה
.ןורכיז ןדבוא
.רבגומ בל בצק

רשא השאל ודלונש םידליו םינטק םידלי ךכל םישיגר דחוימב
.ןוירהה ןמזב תיפסכל הפשחנ
...םימרוג רפסמב היולת םרגיש קזנה תדימ
.הפישחה ךשמ
.הפישחל ףוגה תבוגת

.ףוגב הגפסנש תומכה
.ףוגב הגיפסה ןפוא

לכ תא חותפל הבוח ,תיפסכ תכפשנ רשאכ
!ורזפתהל םידאל רשפאל ידכ ,תונולחה
ןוזמב תיפסכ
רפסמ דחוימב ,םיהמ ןוזמ אוה טירפתב תיפסכל ירקיעה רוקמה
םיגוס רפסמו תופדצו םישירכ ,ברחה גד ,הנוט םהב ,םיגד יגוס
.םיקותמ םימ יגד לש
.הקינורטקלאה תיישעת איה רחא ץופנ רוקמ

ןטרסמ םרוגכ תיפסכ
(Methylmercury chloride) ליתמ-תיפסכ דירולכש אצמנ
.תודלוחו םירבכעב םירכזה תוילכב םילודיג תמרוג

תושדח
2001 יאמ
םזיטואו תיפסכ
ירקמב הלודגה הילעל םרוגה םה ,תיפסכ םיליכמה םינוסיחש ןכתי
םיליכמ םיבר םינוסיח .םלועה יבחרב םידליב (Autism) םזיטואה
.תיפסכמ םג יושעש (Thiomersal) לסרמוית םשב רמשמ רמוח
תורבטצה תעגופ הינטירבUniversity of Kent ירקוח ירבדל
תכרעמבו ןוסיחה תכרעמב םהב תעגופ ,םידלי תוחתפתהב תיפסכ
.םיליער םייתביבס םירמוחל רתי תושיגר םהב םימרוג ולא .לוכיעה

2006 ראורבפ
תיפסכ לש תוליער םיתיחפמ םוינלסו E ןימטיו
McGill University-ב ךרענש ,תודלוחב רקחמ תואצות יפל
תיחפהל םוינלסוE ןימטיו יפסות תליטנ היושע,הדנק קביווק
.םיגד תליכאמ האצותכ תיפסכ לש תוליער
,םיגד תכירצב םידדצמה ןיב תקולחמה תא רותפל יושע רבדה
ךכל היהתש הכורבה העפשההו םהב 3-הגמואה תלוכתל תודוה
תלוכתבש ןוכיסה ללגב ,דגנ םינעוטה ולאל ,דלוויש קוניתה לע
.םהב תיפסכה
ב"הראב הביבסה תנגהל תונכוסה תוקידבב
(US Environmental Protection Agency)
תלבוס ןוירהב תישיש השא לכש אצמנ
םורגל הלולעש וזכ הדימב תיפסכ תוליערמ
.רבועל קזנ

.Neurotoxicity and Teratology

2007 ראוני
תיבב תודבכ תוכתממ ינלערב ןוכיס
...תיבב הפישח