םונדבילומ
Molybdenum

אלא ,םדאל קר אל ,ינויח טרוק לרנימ אוה םונדבילומ
.חמוצה םלועלו םיקנויה תיברמל םג
.תורחא תוכתמ םע תובוכרתב עבטב יוצמ אוה
,דבכב :(ג"מ 9-כ) הריעז םונדבילומ תומכ םדאה ףוגב
.תומקרה לכבו רועב ,תומצעב ,הילכה תרתוי תטולבב ,תוילכב
ךילהתב (Catalyst) זרז אוה םונדבילומ
עקרקב וב רוסחמ .עקרקב ןקנח עוביק
.חמצה תוחתפתהב םייוקיל םורגל לולע
...ףוגב תונוש תוכרעמ דוקפיתל ינויח םונדבילומ
,(Xanthine oxidase) ןיתנסק זדיסקואל דחוימבו םימיזנא
.ןתשה תצמוח רוצי םהב ,םיבר םידוקפתב ךמותה   
,הימנא עונמל יושע אוה .ףוגה יבחר לא דבכהמ לזרב דוינ
.ויד לודג לזרב רגאמ ףוגבש יאנתב   
.תומימחפה לש םירמוחה ףוליח

ןוכנה זוכירל ,הרגדופ םורגל לולע םדב ןתש תצמוח רתיש ףא
לע הנגהב תועייסמה ,תויטנדיסקוא יטנא תונוכת שי םדב
ישפוחה לקידארה ידי-לע םימרגנה םיקזנמ תומקרו םיאת
..(Hydroxyl) ליסקורדיה
ףסונב תאז ,תונקדזהו תומקר תקיחש-עונמל היושע וז הנגה
ןתשה תצמוחב תוארל שי ,ךכיפל .תונוש תולחמ תעינמ לע
.ולש תלוספ רצות רצות קר אלו ףוגב בושח םרוג

תצלמומ תימוי הכירצ
ג"קמליג
30 דע 15
40 דע 20
50 דע 25
75 דע 30
150 דע 50
240 דע 75
םישדוח 6 דע 0
שדוח 12 דע 6
םינש 3 דע הנש
םינש 6 דע 4
םינש 10 דע 7
רגובמ

תורחת ךכ-לע תמייק ךא ,ןוזמהמ תיסחי תולקב גפסנ םונדבילומ
.ןתשה תועצמאב השענ ףוגהמ וקוליס .תשוחנה ןיבל וניב
הנמ תפסותב ,לרנימ-יטלוממ קלחכ קר תצלמומ םונדבילומ תליטנ
.ולולידל ןוכיסה בקע ,תשוחנ ג"מ 3 דע 2 לש תימוי

תורוקמ
עקרקב יוצמ אוהו רחאמו םונדבילומל ירקיעה רוקמה אוה ןוזמ
.יתייעב רבדה ,תוירעזמ תויומכב
,םהינימל תואקשמו םיכר םימבו םונדבילומ טעמ שי םישק םימב
.םונדבילומ שי בלחב םג .ללכ ונממ ןיאו טעמכ

...םונדבילומ םיליכמה םיחמצ
.תיסחי הלודג תומכ הנשי ,(םיטבנב דחוימבו) םיאלמ םינגדב
,(Green beans) הקורי תיעועש :תוינטקב םיזוגאב ונשי אוה
תיבורכ ,דרת ,המדא-יחופתב ןכו (Peas) הנופא ,םישדע
הקוריה הוולעה תא םילכוא םהב תוקרי ראשו (Cauliflower)
.היוס ילופבו ההכ

רוסחמ
רקיעב ,הצופנ העפות איה םונדבילומב רוסחמ ,םורכל המודב
תומכב יוצמ וניא אוה ןייטעבש ,תושדח תויגולונכט םושיי בקע
.ןוזמב תקפסמ
םינימזורטינו תוקנח תמרב היילע םרוג עקרקב וב רוסחמ
ןטרס תולחמב תוקלל ןוכיס לידגמה רבד ,(Nitrosamines)
הביק ןטרסבו (Esophagus cancer) טשוו ןטרסב דחוימבו
.(Stomach cancer)

םהב ,(Sulfites) םיטיפלוסל רתי תושיגרש הארנ
םונדבילומ תמרל הרושק ,ןוזמה תיישעתב םישמתשמ
טיפלוס זדיסקוא גוסמ םימיזנאב רוסחמלו הכומנ
.(Sulfite oxidase)
לולע וב רוסחמש אצמנ ,ןיסב םיבר םירקמ יוליג בקע
.(Esophageal carcinoma) ריאממ טשוו לודיג םורגל

(רתי תכירצ) תוליער
הלולע ,ףוגל שורדהמ הברהב הלודג תומכב םונדבילומ
.הליער תויהל

...רתי תכירצ תמרוג םייח-ילעבב
.הימנא
.לושליש
.לקשמב הדירי
.תוחתפתהב הטאה
וא 
הרחתמ רשא ,תשוחנב רוסחמ ןיגב תומרגנה תועפות
.ףוגב התגיפס לע םונדבילומב    

2001 לירפא 
תושדח תוצלמה
ג"קמ 45 איה (RDA) תצלוממה השדחה תימויה הכירצה 
.םירגובמה לכל 
,ג"קמ 2,000 ועבקנ ,םייח-ילעב תוקידב יפל ,ןוילע לובגכ 
.ףוגב תשוחנה תגיפסב עוגפל לולעש רבד