לקינ
Nickel

םילודגה םיזוכירה .ולוכב םירזופמש לקינ ג"מ 10-כ םדאה ףוגב
.(Nucleic acids) ןיערגה תוצמוחב םייוצמ רתויב
הנבמב םיכורכ םהש איה הרעשהה .םייד םיריהנ םניא וידיקפת
.םדוקפיתבו םינובלחה
םירושקה םימיזנא לועפית םה וידיקפתש תסרוג תרחא הרעשה
רוצייב עייסמ אוה יכו (Glucose) תוריפה רכוס לוצינלו קוריפל
.םא בלח רוצייב ךכ ברועמו ןיטקלורפ
,תולוגנרתבו תודלוחב וכרענש םירקחמה תיברמ
.ינויח הנוזת רמוח םרובע הווהמ לקינש ולעה

אוהשכ ףוגב עסומ אוה .לוכיעה תכרעמב תולקב גפסנ וניא לקינ
.(Nickeloplasmin) ןימסלפולקינ תלוקלומ רצויו ןובלחל דומצ
.העיזב טעמו ןתשבו האוצב ףוגהמ קחרומ אוה

תורוקמ
וב םירישע דחוימב .וב תחמוצה הייחמצבו עקרקב יוצמ לקינ
.הקורי הנופאו םישדע ,היוס ילופ :תוינטקה תיברמ
.זול יזוגאו ךלמ יזוגא םה לקינל רתויב םיבוטה תורוקמה
אוה .לקינב רתויב הרישעה איה לעוש תלוביש םינגדה ןיבמ
.סריתו הרועש ,תמסוכב ונשי
.הנטק-לקינה תומכ הנשי םיסגאבו תוננבב
,םיטישכת ,תועבטמ ומכ ,לקינ םיליכמה םינוש םיצפחב יזיפ עגמ
.ףוגב ותגיפסל םרות ,םיירפסמו תוכיס ,םייפקשמ תורגסמ

תוכומנ/תוהובג תומר
,בל ףקתה ווחש םישנא לש םמדב ואצמנ תוהובג לקינ תומר
ןיב רשקה .ןוירה תלער לש םירקמבו ווכנש םישנאב ,ץבש
.רורב וניא לקינה זוכירל ולא םירקמ

,הילכ תולחמו (Cirrhosis) תמחש ,סיזאירוספ לש םירקמב
.לקינ לש תוכומנ תומר םילוחה םדב ואצמנ
.ליעומ וניא לקינ ףסות ןתמ ולא םירקמבש אצמנ

תוליער
תפיאש בקע תוליער איה ררועל לולע לקינש תירקיעה הייעבה
האצותכ רצונש ןטרסמ זג :(Nickel carbonyl) לינוברק לקינ
,תוירגיס ןשעמ ,םמוחש ןמחפה תצומחת-דח זגו לקינ תבוגתמ
רפסממו םיידפוטרואו םיילטנד םילתש ,תוינוכממ םיזג תטילפ
.תיתיישעת תלוספ יגוס
.תואקהו תוליחב ,םייתיזח שאר-יבאכ םה ךכל םינמיס

םורגל םילולע םה .תואירב םירבטצמ םימשונ רשא לקינ ידא
.(Laryngeal c.) לוקה תבית ןטרסו ףא ןטרס ,תואיר ןטרס

תצלמומ הכירצ
.ג"קמ 750 דע 200 הניה תצלמומה תימויה תומכה

רוסחמ
תרכומ העפותה .םדא-ינבב רכומ וניא טעמכ לקינב רוסחמ
םיבוכיע םימרגנ םהב ,םיחורפא ומכ ,םינטק םייח ילעבב קר
.דבכל םינוכיסו רועה עבצב םייוניש ,רוע תקלד ,הלידגב
,לוגרית תעב ומכ ,רתי תעזה הלולע םדא-ינבב
םידחוימ םירקמב .תצאומ לקינ תשרפה םורגל
.ףסותב ךרוצ היהי ולא

לקינל היגרלא
האצות ,לקינ עגמל םייגרלא רשא םישנא םנשי
תורזוח תופישח .'דכו םינועש ,םיטישכת תדינע לש
.רוע תקלדו המתסא םורגל תולולע לקינל