ןחרז
Phosphor

.םרג 500 דע 400 ףוגב .הלודג תיסחי תומכב םדאל שורד ןחרזה
שורדו םירירשבו (תומכה לכמ 85%) תומצעב רקיעב יוצמ אוה
.םילרנימה ראש תמועל לודגה םידוקפיתה רפסמל

...ןחרזה

ןדיסה טפסופב (ןדיסה םע דחי) שורד
דלש תוחתפתהל ,(Calcium phosphate)   
.תוניקת םיינישו קזח    
,םירמוחה ףוליח ךילהתב דיקפת לעב
.היגרנאל תומימחפו ןובלח ,ןמוש תכיפהב   
,(DNA) יתשרותה רמוחה תזטניסל שורד אוה
.םיבר םימיזנאו םיאת ימורק    
לש לודג קלח לש םתלועפ לע יארחא
.B הצובקמ םינימטיוה    
ןילאימב ביכרמ שמשמ אוה .םיבצעה תלועפב דיקפת ול שי
.חומב יוצמ דחוימב הובג זוכירו םיבצעה הטעמ ,(Myelin)  
.תוילכה דוקפיתו םירירש תוצווכתה תלועפלל שורד ןחרזה

...ב לופיטל שמשמ ןחרז ףסות
.(Hypophosphatemia) ןחרזב רוסחמ
.(Osteomalacia) תומצע תככר
.תומצע יבאכ
.םירירש תשלוח

םדב ןחרז רתי
תומצעב וב רוסחמו וב ןדיסה תמרב הדירי םורגי םדב ןחרז רתי
.ןתוכירפל םורגי

...םורגי ,תכשוממ הפוקת ךשמ ,םדב ןחרז רתיב לופיט רסוח
.(הזחו בג ,םילגר ,תועורז) דוריג
.תומודא םייניע
,םייכרבב ,םייכריב דחוימב ,תומצעב םיכשמתמ םיבאכ
.םיבקעבו םיילוסרקב    
.תולקב רבשיהל תומצעה תייטנ
.םדה-ילכבו תומצעב אצמהל היה רומאש ,ןדיס תומיתס
.בל-ףקתהו ץבש ,ואפרי אלש םיעצפ םורגל לולע רבדה    

לופיט
,(Phosphate binder) טפסופ תרשוק הפורת לוטיל הלוחה לע
הז םוקמב ,הפורתב ןדיסה .םדל עיגהל ןוזמב ןחרזהמ תענומה
.ותגיפס תא ענמיו ןחרזה תא רושקי ,תומצעבש
.הירחא העש יצחו החוראה ינפל העש יצח לוטיל שי וז הפורת
ג"מ 500-כ) דאמ תולודג םיססות תואקשמב ןחרזה תויומכ
.ןדיס לכ םהב ןיאו (ןטק הקשמ קובקבב   
.ףוגהמ ןדיס תשרפה םרוג הז ןוזיא-יא   
ונממ הבר כירצ .םיבר תונוזמב רמשמ רמוח שמשמ ןחרז
רבד ,האוצב ןדיס תטילפ םורגל הלולע (ןדיסל תיסחי)   
.ןדיסב רוסחמ ףוסבל םורגיש   
,(Renal insufficiency) תוילכ תקיפס-יאמ םילבוסה ולאב
טפסופ תומר תמירגו ןתשב ןחרז תשרפהב הדירי ןכתית   
םילרנימ לודלידל רדרדיהל הלולע הייעבה .םדב תוהובג   
.תרזוח הגיפסו דלשהמ   
(Aluminum hydroxide) םוינימולא תמימב השעי לופיטה
םיניטקמ רשא ,(Calcium carbonate) ןדיס טנוברק וא
.ןחרז תגיפס תא

ןחרז יריתע תונוזמ
,םיזוגא ,סרית ,דרת ,(Sardines) םינידרס ,תוניבגו בלח ,טרוגוי
,הדילג ,(Oatmeal) לעוש תלוביש חמק ,תוטטב ,סוגרפסא
(Bran) ןיבוס ,םיססות תואקשמ ,(Biscuits) םיטיוקסיב
.(Dried Beans) השבי תיעועשו

םדב ןחרז טועימ
.רידנ אוה ןחרזב רוסחמ וזמב עפשב ואצמיהל תודוה
םוינימולא תמימ ומכ ,(Antacids) הצמוח ירתוסב עבק שומיש
תעינמו ןחרז תרישק םורגל לולע ,(Aluminum hydroxide)
.ותגיפס

ןחרזב רוסחמל םימוטפמיס
...םיבצעה תכרעמ תויעב 
.(Numbness) השוחת רדעה
.(Tremulousness) דער
.הזוברנ היסקרונא
.(Anxiety) הדרח
.(Irritability) טקש יא

...ןכו

.תושישת
.םישלח םיסקלפר
.העובק אמצ תשוחת
.שבי רוע
.תיללכ השלוח

...םיינוציק םירקמבו

.הייוקל םייניש תוחתפתה.תותיווע

ןחרזה תלועפ תא םישבשמה םימרוג
.העינמ יעצמא.לוהוכלא

(ג"מ) םויב תצלמומ ןחרז תכירצ
1,200
400 דע 240
הקינמ/ןוירהב השא
תוטועפ
1,200 דע 800
800
רגובמ
רענ/דלי

תורוקמ
יחהמ
םיציב ,םינידרס ,ףוע ,ודוה לוגנרת דבכ ,(דבכ דחוימב) רקב רשב
.טרוגויו הניבג ומכ בלח ירצומו

חמוצהמ

,תוירטפ ,םישדע ,תוינטק ,םיאלמ םינגד ,המדא-יחופת ,ילוקורב
,(Ice cream) הדילג ,םיחרפ ,םיערז ,(Green peas) הקורי הנופא
.םיזוגאו םינטוב

ןחרזב םירישע דחוימב

.הבוהצ העמוחו

בל ומיש
םימ תומכב ןוזמ ולשב .וב ןחרזה תא סרוה ןוזמה לושיב
.רשפאה לככ רצק ןמז ךשמ ,הטעומ    
ןמז המכ רשק אלל ,סרהנ וניא ןחרזה רקב רשבב
.ותוא םילשבמ    
.ןחרזל בוט רוקמ םג םיווהמ ןובלחה תורוקמ לכ

...בולישב דחוימב ליעי ןחרזה