ןגלשא
Potassium

ןגלשאה ידיקפת
(Hypokalemia) הימלקופיה/םדב ןגלשאב רוסחמ
רתויב ההובגה ןגלשאה תלוכת ילעב ןוזמה תורוקמ 11
(Hyperkalemia) הימלקרפיה/םדב ןגלשא ףדוע/רתי

הרימש םשל ןגלשא לש תיסחי הלודג תומכל קוקז םדאה
.ותואירב לע

ןגלשאה ידיקפת
.תושבייתה תעינמל ,ףוגב ןרתנה תומכ תוסיו
.םדב םילרנימה תומר ןוזיאב עויס
.ןיקת םד-ץחל לע הרימש
.ףוגה יאת לש ימינפהו ינוציחה ץחלה ןיב ןוזיאה תרימש
לא אתהמ תלוספ ירמוח ורבעוי אל ןגלשאב רוסחמ תעב 
םיליער םירמוח תורבטצה רורגי רבדה .תואיכ ול הצוחמ 
.תע םרטב םתומו םיאתב 
רכוסה אוה ,(Glycogen) ןגוקילגל םדב רכוסה תרמה
היגרנא תמר םויקל שורד רשא םירירשבו דבכב רגאנה 
תינפוג תושישתל רהמ םדאה עיגי וידעלב .הניקת תינפוג 
.תישפנו 
.םדה תויצמוח תמר לע הרימש
.ןילוסניא רוציי דודיע
.םתמר לע הרימשו לוכיעה ימיזנא דוקפית לע תוירחא
לע יארחא רשא ןדיסה לומ םירירש תייפרהל תוירחא
.םתוצווכתה 

ץלמומ ןונימ
.ג"מ 3,500 איה רגובמל תצלמומה תימויה ןגלשאה תכירצ
.1-ל 5 תוחפל לש סחיב ןרתנו ןגלשא ליכהל ןוזמה לע

ליבגהל תושק הילכ תולחממ םילבוס רשא ולא לע
.ןגלשא תכירצ 
תופורת ,תינועבצא סיסב לע תופורת םיכרוצה לע
אפורב ץעוויהל םדה-ץחל תדרוהל תופורתו תונתשמ 
ןגלשא ףסות תליטנ ינפל םדב ןגלשאב רוסחמ
(Hypokalemia) הימלקופיה
.םדב ןגלשא לש ילמרונהמ הכומנ המר איה הימלקופיה
ידמ ההובג תיאת-ךות ןגלשא תמר תמרוג וז הכומנ המר
יאת םורק לש רתי תוכילומו רתי תושיגר ךכבו בלה יאתב
.(ECG) םרגוידרקורטקלא תקידבב השענ ןוחביאה .בלה


הריהמ הקידב
.ותוא וררחשו דיה בג רוע תא וטביצ
.ימוגמ יושע אוה וליאכ ,םדוקה ובצמל דיימ רוזחל רועה לע
חשקתי ,ףוגב (ןרתנ רתי וא) ןגלשאב רוסחמ םייק רשאכ
.םדוקה ובצמל רוזחי אוהש דע בר ןמז ךראיו רשבה

.ףוגב םויזנגמ לש התואנ תומכב היולת ןגלשאה תמר
.ןגלשאה לע רומשל םילגוסמ םניא םיאתה וידעלב

םילבוסה .ןגלשאב רוסחמב תוקלל םיטונ םירגובמ
,תרכוס ילוח ,בלל תופורת םילטונה ולא םה ךכמ 
(Cushing's Disease) גנישוק תלחמב םילוחה םישנא 
דבכ תלחממ םילבוס וא ןיאפק ידמ רתוי םיכרוצה ולאו 
.(Liver Disease

וא לושלישב ,ןתשה ,העיזה ךרד ןגלשא דבאמ ףוגה
.תופסונ תופורת רפסמו ןיריפסאב שומיש וא 

םורגת ,שושה שרוש לש תכשוממ וא ההובג הכירצ
.ףוגהמ ןגלשא לש לודג ןדבואל 

שמתשהל שי ןכלו ןגלשא ןדבואל םרוג ןוזמה דוביע
.רשפאה לככ ותוא רצקלו םימ טעמב לושיבה תעב 
 

ןגלשאב רוסחמ בקע םימרגנה םיכוביס
.ףוגב (Lactic Acid) בלח תצמוח תורבטצה
.קותיש/םירירש תשלוח/םירירש תויוצווכתה
.םייבצע תותוא רבעמב תויעב
.בלה תלועפב תוערפה
.ילכש לובליב
.(Paresthesia) תומודמ תושוחת
הנטק ,ידמ תוכומנ ןגלשאה תומר רשאכ .הילכ ינבא
ודיקפתמש (Urine Citrate) ןתשה טארטיצ תומכ 
.הילכ ינבא תורצוויה עונמל 
.ןטרס תולחמ


םד-ץחל רתיו ןגלשא
ול םורגת אירב םדא לש וטירפתמ ןגלשאה לש ותאצוה
םד-ץחל רתימ אליממ לבוס אוה םא .םדה-ץחל תיילעל
תנטקה לש וזל הכופה הבוגת ,לדגת הבוגתה תמצוע
.ןרתנה תומכ
.םדה-ץחל תדרוה םשל חלמ תכירצ תנטקהב יד אל
.ןגלשא תכירצ תרבגה ידי-לע הלועפה תא םילשהל שי

לורטסלוכו ןגלשא
-תא ןיטקמ קר אל ןגלשא ףסות יכ וארה םייוסינ
.לורטסלוכה תמר תא םג ןיטקמ אוה ,םדה ץחל


לופיט
תויטיאב עצובתש הלועפ ,ידירו-ךות ןגלשא לבקי לפוטמה
םג תאז עצבל ןתינ .םיבאכ ול םורגל לולע רבדהש ןוויכ
.םימב ןגלשאה ללודי הז הרקמב .הפה ךרד

ןגלשאל ןוזמ תורוקמ
...םיאבה תוריפבו תוקריב םג עפשב יוצמ ןגלשאה
(Cucumbers) םינופפלמ
(Celery) ירלס
(Raisins) םיקומיצ
(Dandelion) יראה ןש
(Figs) םינאת
(Dates) םירמת
(Oranges) םיזופת
(Potatoes) המדא-יחופת
(Peach) קסרפא
(Banana) תוננב
םיאלמ םינגד
...םיניערג ,תוינמח
(Sunflower Seeds)...
(Lettuce) הסח
(Cabbage) בורכ
(Cauliflower) תיבורכ
(Turnip) תפל

א"ופתב ,ןגלשאל בוט רוקמכ העודי הננבהש םגה
.1-ל 440 אוה ןרתנל םהב סחיהו הלופכ ותומכ

(ג"מ) ןגלשא('ג) תומכןוזמה רוקמ

903

200
,יופא המדא-חופת
ותפילק לע
498 
406 
405
225 
225 
225 
ןמוש לד ,טרוגוי
בלח
רמושמ ,תוילוכשא ץימ
312 
247 
228 
לפס 1 
לפס 1 
 לפס 1/2
יח ,דרת
הדש-תות
לשובמ ,ילוקורב
207 
186 
  לפס 1/2 
לפס 1
םירמושמ םירגרג ,סומוח
חיטבא


תורעה
.וב היוצמה ןגלשאה תומכ תא לדלדמ (ולושיב) ןוזמה דוביע
.B6 ןימטיו בולישב דחוימב בוט גפסנ ןגלשאה


תלוכת ילעב ןוזמה תורוקמ רשע דחא
רתויב ההובגה ןגלשאה

ג"מ 561 שי ג"מ 100-ב .(White Beans) הנבל תיעועש

.תצלמומה תימויה הכירצה תומכמ 16% םהש ןגלשא 
ג"מ 1,004 ליכמ (ג"מ 179) תלשובמ הנבל תיעועש לפס 
.תצלמומה תימויה הכירצה תומכהמ 29% םהש ןגלשא 

םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב םייח תוקרי 'ג 100-ב
...16% םהש ןגלשא ג"מ 558 שי דרת ומכ ,םיהכ 
לפס .5%.. םהש ג"מ 167 ליכמ ('ג 30) יח דרת לפס 
...24% םהש ןגלשא ג"מ 839 ליכמ ('ג 180) לשובמ דרת 

ג"מ 535 שי 'ג 100-ב .םתפילק לע ,םייופא המדא-יחופת
.ןגלשא ג"מ 926 ליכמ (ג' 173) ינוניב א"ופת ...15% םהש 

('ג 114) התפילק לע תינוניב הטטב .ןתפילק לע ,תוטטב
...15% םהש ןגלשא ג"מ 542 הליכמ 

'םהש ןגלשא ג"מ 1,162 שי ג 100-ב .םישבוימ םישמשמ
ג"מ 755 ליכמ םישבוימ םישמשמ ('ג 65) לפס יצח ...33% 
...22% םהש ןגלשא 

םינומרע תעלד 'ג 100-ב .(Acorn Squash) םינומרע תעלד
...12% םהש ןגלשא ג"מ 437 שי םייופא 
ןגלשא ג"מ 899 שי ('ג 205) םינומרע תעלד תויבוק לפסב 
...26% םהש 

7% םהש ג"מ 255 שי 'ג 100-ב .ןמוש לד ,ליגר טרוגוי
(ג"מ 245) טרוגוי לפס .תצלמומה תימויה הכירצה תומכמ 
...18% םהש ג"מ 625 ליכמ 

ןגלשא ג"מ 628 שי 'ג 100-ב .(Salmon Fish) ןומלס גד
.תצלמומה תימויה הכירצה תומכמ 18% םהש 
...15% םהש ןגלשא ג"מ 534 םיליכמ הליפ 'ג 85 

...14% םהש ןגלשא ג"מ 485 שי 'ג 100-ב .ודקובא
...28% םהש ןגלשא ג"מ 975 ליכמ ('ג 201) עצוממ ודקובא 
םהש ןגלשא ג"מ 558 ליכמ (ג"מ 115) ודקובא תיחמ לפס 
...16% 

תוירטפ 'ג 100-ב .תונבל ,(Mushrooms) תוירטפ
תוירטפ לפס ...11% םהש ןגלשא ג"מ 396 שי תונבל 
...12% םהש  ג"מ 428 ליכמ 'ג 108) תוסורפ 

...10% םהש ןגלשא ג"מ 358 שי תוננב 'ג 100-ב .תוננב
...12% םהש ןגלשא ג"מ 422 שי ('ג 118) תעצוממ הננבב 
םהש ןגלשא ג"מ 806 ליכמ (ג"מ 225) תוננב תיחמ לפס 
...23% 


םדב ןגלשא רתי
(Hyperkalemia) הימלקרפיה

.םדב ןגלשא לש ילמרונהמ ההובג המר איה הימלקרפיה

יאוול תועפות
.םירירש תויוצווכתה
.תוליחב
.הפוכת הנתשה
.לושליש
.תושבייתה
.תושוחתב םייונישו תומודמ תושוחת
.טקש יא/תונבצע
.לובליב
.קותיש דע םירירש תשלוח

םימרוג
יפדוע קלסל אוה תוילכה לש ןדיקפת .הילכ תולחמ
תינורכ תוילכ תקיפס-יא ומכ הייעב .םדהמ ןגלשא 
...(Chronic Renal Failure

...(Glomerulonephritis) סיטירפנולורמולג

...(Lupus Nephritis) תיתיילכ תבאז

...(Aldosterone Deficiency) ןורטסודלאב רוסחמ

...(Rhabdomyolysis) סיזילוימודבר

...(Dialysis) הזילאיד תלועפ רוציק וא עוציב יא

..1-גוס תרכוס

,(Adrenal Glands) הילכה תרתוי תטולב תוליעפ תת
...(Addison's Disease) ןוסידא תלחמב ומכ 

תיאופר הייעבב תבלושמה) תינפוג הלבח/המוארט
תכרעמב םומיד ,תויווכ ,חותינב תבלושמ וזשכ .(תרחא 
תויטילומה תויעבו המוק/תמדרת ,לודיג ,םייעמהו הביקה 
...(Hemolytic Conditions

...םזילוהוכלאו םימסב שומיש

תויתקלד-יטנא תופורת ,ACE יבכעמ ומכ ,תופורת
םד תוללדמ תופורת ,םויתיל ,תוילאידורטס ןניאש 
...ןדיס תולעת ימסוחו 

...ןגלשא ףסות לש רתי תליטנ


לבוקמ לופיט
.בלב העיגפ תעינמ םשל ידירו-ךות ןדיס יוריע
.(Dextrose) זורטסקדו ידירו-ךות ןילוסניא
.הפה ךרד םילטינה ןגלשא ירשוק םירמוחב שומיש


תיתנוזת תוענמיה/יתנוזת לופיט
...םיאבה םילכאמהמ ענמיהל ולדתשה
.תוננב
.רזג
.(Fish) םיגד
.וירצומו בלח
.תיבורכ
.(Cucumbers) םינופפלמ
.(Salt Substitutes) חלמ יפילחת
.המדא-יחופת
.ץע-יחופת
.דרת
הנוכנה ןגלשאה תמרל םיאנתה
ההובג ןגלשא תמר לש האצות תלבקתמ םהב םירקמב
הדפקה ךות הקידבה עצובת ינויגה עקר וא רבסה אלל
...םיאנת רפסמ לע
.םיקרוע םסוחב שמתשהל ןיא
.הבע טחמב שמתשהל שי
תליטנ רחאל תוקד רפסמ ךות השעת הדבעמב הקידבה
.םדה תמיגד 

םימודא םד יאתמ ןגלשא תגילז עונמל ידכ השעי תאז לכ
.םדה לזונ לא ,המיגדה תליטנ ידכ ךות ,וסרהנש

...תושדח - ןגלשא ואר
 

.