1 תושדח - םוינלס
Selenium - News 1
בלה תואירב תא רפשמ םוינלס
ןתשה תיחופלש ןטרס דגנ 'לס
תינומרעה ןטרסל אל םוינלס
םישישקב הימנאו םוינלס
תינומרעה ןטרס םינגו םוינלס
רועה ןטרסל ןוכיסו םוינלס
שומישל חוטב וניאש ףסות
תינומרעה ןטרסל אל םוינלס
המוקואלגו םוינלס
לוטסלוכ הלעמ םוינלס
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
ןתשה תיחופלש ןטרסו םוינלס
תינומרעה 'סל םינמסו םוינלס
הלק סביירג תלחמל םוינלס
םינמשב תינפוג תוליעפו םוינלס
האירה ןטרסל ןוכיסו םוינלס
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
שמשה תנירקמ ןגמ םוינלס
סיטירתראואטסואו םוינלס טועימ
םוינלס ףסותל תוקוקז תורגובמ
תיפסכ תוליערו םוינלס E ןימטיו
בל-תלחמו םיטנדיסקוא-יטנא
ןתשה תיחופלש 'ס דגנ םוינלס
סדייא סוריו טיאמ םוינלס
סדייא תלחמ תוחתפתהו םוינלס
לורטסלוכה ןוצמיח דגנ םוינלס
תינומרעה ןטרס דגנ םוינלס
תיביטינגוק תורדרדיהו םוינלס
םירירש שילחמ םוינלס טועימ
התומתו םיטנדיסקוא-יטנא
ליזרב יזוגאב םוינלס
תילובטמ תנומסתו םוינלס


...םוינלס ואר

2003 ראורבפ
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
הינטירב Beatson Institute for Cancer Research ירקוח
םיאת לש םתומל םרוגה p53 ןג תא ליעפמ םוינלסש וליג
אוהש וא תנכותמ םיאת תומ הנוכמה ךילהתב ,םיילמרונ אל
םוינלס יכ עודי היה הכ דע .םישדחב םתופלחתה תא ענומ
.ןטרס יגוס רפסמל ןוכיס ןיטקמ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2003 יאמ
שמשה תנירק ינפמ ןגמ םוינלס
הינטירב Edinburgh University-ב רוע יאפור/םיגולוטמרד
ינפמ הנגהב תעייסמ (Skin) רועב םוינלס תואצמיה יכ וליג
ןוכיס ןיטקמ םוינלסה .שמשהמ לוגס-הרטלוא תנירק יקזנ
ךורצל שי ןכלו ןטרסל חתפתהל הלולעש תינוצמיח הקעל
.ימוי סיסב לע ונממ

Journal of Food Sciences and Agriculture


2005 רבמבונ
סיטירתראואטסואל ןוכיס רתיו םוינלס טועימ
תובקעב ,ב"הרא University of North Carolina ירקוח
םוינלסב רוסחמ יכ םיחוודמ ,שיא 940 ופתתשה וב רקחמ
לכו ךרבב סיטירתראואטסואל ןוכיס לידגהל לולע םדב
ןוכיס ןיטקת ונממ םרגה ןוילימ תירישע רועישב תפסות
.םיזוחא 20 דע 15-ב הז

American College of Rheumatology


2005 רבמצד
םוינלס ףסותל תוקוקז תורגובמ
םישנב תוכומנ םיטנדיסקוא-יטנאה ראשו םוינלס תומר
.םיפסות תרזעב ןוקיתל תונתינ (הלעמו 63 תונב) תורגובמ
םיניגמ E ןימטיוו םוינלס לש ההובג הכירצ יכ חכוה רבעב
.תוינורכ תולחמ ינפמ

בורק יכ אצמנ ,םישנ 178 ופתתשה ובו הינמרגב ,רקחמב
תורמל ,םמדב םוינלס טועיממ םילבוס היסולכואהמ 40%-ל
.םיכרוצ םה ותוא אירבה ןוזמה
ףתושמב םילעופ E ןימטיוו םוינלס יכ םירסומ םירקוחה
רוסחמו (Lipid Peroxidation) ידיפיל ןוצמיח תעינמל
תולחמלו תינוצמיח הקעל ןוכיסה תא לידגהל לולע םהב
.ךכל תורושקה

European Journal of Clinical Nutrition


2006 ראורבפ
תיפסכ לש תוליער םיתיחפמ םוינלסו E ןימטיו
ךרענש ,הדנק קביווק McGill University-ב רקחמ
םוינלסו E ןימטיו יפסות לש בוליש יכ אצמ ,םירבכעב
םיגד תכירצ בקע תיפסכ לש התוליער תא ןיטקהל יושע
.(Fish)
רתוי לוכאל הנלכות ןוירהב םישנש איה רבדה תועמשמ
3-הגמוא לש רתוי הלודג תומכמ הנהי ןרבועש ידכ םיגד
.תיבבלה ותואירבו תיביטינגוקה ותוחתפתה רובע
התרבגה ,םיאפורה םינייצמ ,הניה ךכל הביטנרטלאה
.3-הגמוא תכירצ לש

Neurotoxicity and Teratology


2006 לירפא
בל-תלחמ ינפמ םיניגמ םניא םיטנדיסקוא-יטנא
...ירקוח


2006 רבמטפס
ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס תוחפ = םוינלס רתוי
יכ וליג היגלב Katholieke Universiteit Leuven ירקוח
,םיפסותמ וא ןוזממ ,םוינלס לש תימויה הכירצה תלדגה
ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע
םמדב רשא םישנאב רבודמ .70%-ב (Bladder Cancer)
םמדבש ולא תמועל ,םוינלס רתוי וא רטילל ג"קמ 96 שי
ג"קמ 10 תפסות לכ .תוחפ וא רטילל ג"קמ 82.4 שי
.14%-ב ןוכיסה תתחפה התועמשמ

International Journal of Urology


2007 ראוני
סדייא תלחמ תוחתפתה תוטיאמ םוינלס תולולג
ופתתשה וב ,ב"הרא ימאימ Uni. of Miami-ב רקחמ
ףסותש הליג ,םינש 40.6 עצוממ ליג ינב ,HIV יאשנ 262
לבוקמה לופיטה םע דבב דב לטינה ,םוינלס לש ימוי
רשפאל יושע (Antiretroviral Therapy) סוריוורטרב
.ךכל רושקה (Viral Load) ילאריוה סמועב הטילש
.םישדוח 9 ךשמב לטינש ג"קמ 200 ןב ףסותב רבודמ

Archives of Internal Medicine


2007 ראורבפ
התומתה לע םיטנדיסקוא-יטנא יפסות תעפשה
וקדב רשא םייארקא םירקחמ 68 וחותינ רשא םירקוח
,A ןימטיוש וליג םיטנדיסקוא-יטנא יפסות תעפשה תא
ןוכיסה תא לידגהל םילולע ןיטורק אטבו E ןימטיו
לע העפשה לכ התייה אל C ןימטיול .16%-ב התומתל
ןוכיס ןיטקמ םוינלס ףסות יכ םג אצמנ .התומתה
.9%-ב איהש הביס לכמ התומתל

Journal of the American Medical Association


2007 ראורבפ
LDL לורטסלוכ ןוצמיח ענומ םוינלס
LDL ערה לורטסלוכה ןוצמיח עונמל יושע םוינלס ףסות
ןטק יקלטיא רקחמ אצמ תאז ,בל-תלחמ ךכב עונמלו
.University of Padova-ב
העצוב אלו (םיאירב םישנא 14) ןטק היה רקחמהש ןוויכ
םיפסונ םירקחמ םישרדנו (המד) ובצלפ תמועל האוושה
.תאז ששאל ידכ

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2007 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ ןימטיו-יטלומו םוינלס
יכ אצמ ,םינש 8 ךשמנש ,ףתושמ יאקירמא-ינד רקחמ
היושע ןימטיו-יטלומ בולישב םוינלס לש תרבגומ הכירצ
.תינומרעה ןטרס לש ותוחתפתהל ןוכיס 40%-ב ןיטקהל
הלודג תומכ םיכרוצה םינשעמ םישנא ופתתשה רקחמב
.ןימטיו יטלומ םילטונו (םויב 'חי 28 לעמ) E ןימטיו לש

The American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראורבפ
םישישקב תיביטינגוק תורדרדיה טיאמ םוינלס ףסות
ופתתשה וב ,תפרצ University of Montpellier-ב רקחמ
לולע םוינלסב רוסחמ יכ ואצמ ,71 דע 60 ינב שיא 1,389
.ליגב היולתה ,ילטנמה דוקפיתב תיעבטה הדיריה תא ץיאהל

Epidemiology


2007 טסוגוא
םירירש שילחמ םוינלס טועימ
ופתיש רשא Tuscany Regional Agency-ב םירקוח ירבדל
Johns Hopkins School of Medicine ירקוח םע הלועפ
ןוכיס ליפכהל הלולע םדב םוינלס לש הדורי המר ,ב"הרא
.םישישקב םירירש תשלוחל

םישלח ויה רתויב הכומנה םוינלסה תמר האצמנ םהב ולא
םמדב רשא ולא תמועל 94%-ב (די תציחלו םייכרב תשלוח)
שיא 891 ופתתשה רקחמב .ולש רתויב הובגה זוכירה אצמנ
.םינש 65-מ הלעמל ינב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ראורבפ
ליזרב יזוגאב םוינלס
םוינלסה תמר תר תולעהל היושע םויב ליזרב יזוגא 2 תכירצ
םוינלסה לש (Bioavailability) תיגולויבה ותונימז .56%-ב םדב
,(Selenomethionine) ןינויתמונלסה לש וזמ ההובג ולא םיזוגאב
ןוזמב וקוזיחל תושמשמה רתויב תוצופנה תורוצהמ תחא
.םייתנוזת םיפסותבו
ףסות תליטנב ךרוצ עונמל היושע הנוזתל ליזרב יזוגא תפסוה
דנליז-וינ University of Otago ירקוח םיחוודמ תאז ,םוינלס
.םירגובמ 59 ופתתשה ובו תועובש 12 ךשמנש רקחמ תובקעב

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמבונ
תילובטמ תנומסת לע לקמ םוינלס
,דרפס הנולפמפ University of Navarra-ב ךרענש רקחמ
,םינש 20.7 עצוממ ליג ינב םיאירב םירגובמ 100 ופתתשה וב
ימרוג תא םצמצל היושע םוינלס לש תלדגומ הכירצ יכ אצמ
.תקלדלו תילובטמ תנומסתל ןוכיסה
ולטינ רשא תומיגדמ םוינלסה יזוכיר תא ודדמ םירקוחה
.רקחמב םיפתתשמה לש םהינרופיצמ

European Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמבונ
בלה תואירב תא רפשמ םוינלס ףסות
הינמרג ץניימ Johannes Gutenberg-University ירקוח
(Sodium Selenite) טינלס םוידוס םוינלס ףסות תליטנש וליג
דיקפת שי ול GPx-1 םיזנאה לש ויתומר תא לידגהל היושע
וז הביטמ העפשה .תוירלוקסו-וידרק תולחמ לש ןתעינמב
השענ רקחמה .ןונימל רשק אלל ,תועובש 12 רחאל הנחבוא
.םדא יאתב

American Heart Journal


2008 רבמבונ
סדייאה סוריו תוברתה טיאמ םדב ןובלח
םירסומ ב"הרא Pennsylvania State University ירקוח
תוברתה תא טיאהל היושע םוינלס תכירצ תלדגה םתעדל יכ
.10 יפ סדייאה ףיגנ

Journal of Biological Chemistry


2008 רבמצד
םישנב ןתשה תיחופלש ןטרס ענומ םוינלס
וב ,ב"הרא ריישפמה וינ Dartmouth Med. School-ב רקחמ
(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס ילוח 767 ופתתשה
,םיילגרה ינרופיצב םוינלסה תומר תא םירקוחה וקדב םהב
לש תוחיכש םצמצל תויושע תוהובג םוינלס תומרש הליג
.34%-ב (דבלב) םישנב ןתשה תיחופלש ןטרס

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמצד
תינומרעה ןטרס לע םיעיפשמ םניא םינימטיוו םוינלס
C ןימטיו ,E ןימטיו לש ימוי ףסותש ואצמ םידרפנ םירקחמ ינש
תא ענומ וניא םהיניב בוליש וא דרפנב דחא לכ ,םוינלס וא
.תינומרעה ןטרס לש ותוחתפתה
םירבג 35,000-כ ופתתשה ,םינש 5.5 ךשמנש ,ןושארה רקחמב
.םירבג 15,000-ל בורק ופתתשה ,םינש 8-כ ךשמנש ,ינשבו

JAMA


2009 ראוני
הימנאב םישישק ןכסמ םוינלס טועימ
,ב"הרא Johns Hopkins Medical Institutions-ב רקחמ
םישישק יכ אצמ ,65-מ רתוי ינב םירגובמ 2,092 ופתתשה וב
,11.4% רועישב ,ןוכיס רתיב םינותנ הכומנ םוינלס תמר ילעב
רורב אל ןיידע .ההובג המר ילעבל האוושהב הימנאב תוקלל
.הייעבה תא רותפת םוינלס ףסות תליטנ םא

European Journal of Clinical Nutrition


2009 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל םירושקה םינג םינשמ םוינלסו E ןימטיו
ססקט MD Anderson Cancer Center-ב םירקוח ירבדל
תינומרעה ןטרס ינפמ ןגהל םייושע E ןימטיוו םוינלס ב"הרא
ןטרסל רושקה TP53 ןגה לש ותואטבתה לע העפשה ידי-לע
.תינומרעה

,ןטרס ילוחמ ולטינש ,תויספויב תפישחש םיחוודמ םירקוחה
.םתואטבתהב יונישל המרג םהינשל וא םוינלסל ,E ןימטיול
אלל םישנאמ תולבקתמה תואצותל האיבה םהינשל הפישח
ךשמנ ,םילפוטמ 39 ופתתשה וב ,רקחמה .תינומרעה ןטרס
.תועובש 6

Journal of the National Cancer Institute


2009 יאמ
רועה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
המר יכ םיחוודמ הילרטסוא Uni. of Queensland ירקוח
התוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל היושע םדב םוינלס לש ההובג
(Basal Cell Carcinoma/BCC) סיסב יאת תמוניצרק לש
(Squamous Cell Carcinoma/SCC) שקשק יאת תמוניצרקלו
םירגובמ 485 יארקאב םירקוחה וקדב רקחמה ךרוצל .57%-ב
.הילרטסואב םייחה

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 ינוי
שומישל חוטב וניא םיוסמ םוינלס ףסות
יד ןיא יכ תרסומ (EFSA) תיאפוריאה ןוזמה תוחיטב תושר
םוינלסה ףסותב שומישה לש ותוחיטב תא ששאמה עדימ
.(Semethylselenocysteine) ןיאטסיצונלסליתמס היורקה הרוצב

The European Food Safety Authority/EFSA


2009 ילוי
תינומרעה ןטרס ילוחל אל םוינלס ףסות
,הזרכהב ואצי ,ב"הרא Uni. of California-ב םירקוח
ילפוטמ יכ ,(SELECT) לודג יתעינמ רקחמ תובקעב
קיזהל םילולע םוינלס ףסות םילטונה תינומרעה ןטרס
.רתוי יביסרגא תויהל ןטרסל ומרגיש ךכב םמצעל

ןגה לש טנאיראוה דוק ילעבב דחוימב לודג אצמנ הז ןוכיס
וויה רשא (Manganese Superoxide Dismutase) SOD2
עצוממ ליג ינב ויהש ,רקחמב םיפתתשמה 489 ללכמ 75%
.רטיל-ילימל םרג-וננ 6.0 PSA תמרו הנש 62

Journal of Clinical Oncology


2009 רבמטפס
המוקואלג לע םוינלסה תעפשה
תוחתפתהל ןוכיסה לע העיפשמ םדה תמזלפב םוינלסה תמר
,(Primary Open-Angle Gl.) תיוז תחותפ תינושאר המוקואלג
םירקוחה .ב"הרא Uni. of Arizona-ב רקחממ הלוע רבדה
54-ב ולא םע םע םילפוטמ 47-ב םוינלסה תומר תא וושיהש
םוינלסה תמר יכ תעדל וחכונ תרוקיבה תצובק תא וויהש שיא
.יתועמשמ וניאש ןפואב רתוי ההובג םילוחה ברקב

British Journal of Ophthalmology


2009 רבמבונ
ההובג לורטסלוכ תמרל רושק םוינלס ףסות
Uni. of Warwick Medical School-ב רקחמ יאצממ יפל
ההובג הכירצ וא הובג ןונימב םוינלס ףסות תליטנ הינטירב
םדב לורטסלוכה תמר תא תולעהל הלולע ןוזמב ונממ ידמ
.שיא 1,042 ופתתשה רקחמב .10% דע רועישב

Journal of Nutrition


2010 סרמ
תרכוסל ןוכיס םצמצמ םוינלס
ופתתשה וב ,תפרצ Uni. of Montpellier I-ב רקחממ
תמר יכ הלוע ,םינש 9 ךשמנ רשא ,םישנו םירבג 1,162
.2-גוס תרכוסב תוקלל ןוכיס הניטקמ םדב ההובג םוינלס
.םישנב האצמנ אל וז העפשה

Metabolism & Nutrition


2010 רבמטפס
ןתשה תיחופלש ןטרס ינפמ ןגמ םוינלס
,דרפס Spanish National Cancer Research Center ירקוח
ההובג םוינלס תכירצש ואצמ ,םימדוק םירקחמ 7 וקרסש
.(Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2011 ראורבפ
תינומרעה ןטרסל םינמס ןיטקמ םוינלס
רשא - (Selenium Glycinate) טניצילג םוינלס ףסות תליטנ
םתוליעפ תא ריבגהל היושע - הכ דע רקחנ אל וב שומישה
ןיטקהלו תינומרעה ןטרסל םירושק רשא המזלפ ימיזנא לש
.PSA-ה תמר תא

תועובש 6 ךשמנ רשא ,Ohio State University-ב רקחמב
ריבגהל ןיא היפל תמדוקה הסיפתה תא םירתוס ויאצממו
זאדיסקורפ ןויתטולגה תוליעפ תא
םירבג 30 ופתתשה ,םדב (Glutathione Peroxidase/GPx)
.הדימעה ליג ינב

Nutrition Research


2011 יאמ
סביירג תלחמ לש הלק תואטבתהב ליעומ םוינלס
ייח תוכיא תא תרפשמ םויב םיימעפ םוינלס ףסות תליטנ
סביירג תלחמ לש הלק תואטבתהמ םילבוסה םילפוטמה
Uni. of Pisa ירקוח םיחוודמ ,(Graves' Orbitopathy)
.הילטיא

New England Journal of Medicine


2011 ינוי
תינוצמיח הקע לע לקמ םוינלס
םינמשב תינפוג תוליעפ רחאל
תינוצמיח הקעל םינמס לע לקהל היושע םוינלס ףסות תליטנ
םהירבדל .רתי לקשמ םע םישנאב ,תינפוג תוליעפ רחאל דיימ
הינטירב Uni. of Bedfordshire and Luton ירקוח לש
.םייבבל םיעוריאל םישיגר רשא ולאל דחוימב ליעוי רבדה

ילמרונ לקשמ ילעב 10-ו םינמש םישנא 10 ופתתשה רקחמב
.(Sodium Selenite) םוידוס טינלס ג"קמ 200 ולביקש

Obesity


2011 רבמבונ
האירה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ וניא םוינלס
וב ,קרמנד ןגהנפוק Bispebjerg Uni. Hospital-ב רקחמ
רשא ,דבכ ןושיע לש עקר םע םישישק 3,300 לעמ ופתתשה
תורשוקה תומיוסמ תויודע תורמל יכ אצמ ,הנש 16 ךשמנ
האירה ןטרסל ןוכיסה תנטקה םע םוינלס לש תוהובג תומר
.ןוכנ וניא הז רשק (Lung Cancer)

תמר ילעב םידבכ םינשעמו ןוכנה אוה ךפיהה יכ ררבתה
ןטרסמ התומתל ןוכיס רתיב םינותנ םמדב ההובג םוינלס
.הכומנ םוינלס תמר ילעב תמועל האירה

European Respiratory Journal

.