2 תושדח - םוינלס
Selenium - News 2


...םוינלס ואר

2012 ינוי
תרכוסל רתוי ךומנ ןוכיסל רושק םוינלס
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
ןוכיסב םייוצמ םוינלסב הרישע הנוזת םיכרוצה םישנאש אצמ
.(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב תוקלל 24%-ב ךומנ

ץילמהל ידכ ולא םיאצממב ןיא ,םירקוחה ירבדל ,תאז םע
רפסמ םנשיש ןוויכ ,םוינלס יפסות לוטיל וליחתי םישנאש
תונוש תועפשה תויהל תולולע םהל םוינלס יגוס לש בר
.דבלב דחא גוס בורל םיליכמ ןוזמה יפסותו
הובג עקרקב םוינלסה זוכיר םהב תומוקמ םנשי ,ןכ ומכ
.ךכמ תעפשומ םהלש ןוזמה תכירצ הזכ רוזיאב םירגה ולאו

,תויחא 3,630 ופתתשה ,םינש 5-ל בורק ךשמנש ,בקעמב
Nurses' Health Study :םדוק לודג רקחמב ופתתשה רשא
.תואירבה רזגמ ידבוע םירבג 3,535-ו

Diabetes Care


2013 ראורבפ
םד ילכו בל תולחמ ענומ וניא םוינלס
תיתטיש הריקס וכרעש The Cochrane Library-ב םירקוח
וליג םיאירב םירגובמ 19,715 ופתתשה םהב,םירקחמ 12 לש
.(CVD) םד ילכו בל תולחמ תעינמל ליעי וניא םוינלס ףסות יכ

רבוג שומיש השענ תונורחאה םינשב ,םירקוחה ירבדל
,(Selenium enriched foods) םוינלסב רשעומה ןוזמב ךלוהו
ללגב ,(Fertilizers) ןושידבו (Supplements) ןוזמ יפסותב
בל תולחמל ןוכיסה תא תיחפהל יושע םוינלס יכ הסיפתה
.תורחא תוינורכ תולחמו םד ילכו

הקיזמ הניאו הליעומ הנניא םוינלס יפסות תליטנ םהירבדל
לולשל ןתינ אל ,הכ דע םייוסינב רוסחמ ללגב ךא ,הארנכ
סוטטס םע םישנא ברקב תוחפל ,2-גוס תרכוסל ןוכיס
.הובג םוינלס

The Cochrane Library


2014 ראורבפ
ןוכיס םילידגמ E ןימטיוו םוינלס יפסות
תינומרעה ןטרסל
...רקחמ


2014 רבמבונ
חור בצמל רושק ילמיטפוא םוינלס סוטטס
םיריעצ םירגובמב רתוי בוט
לע הרימשש הליג דנליז וינ Uni. of Otago-ב רקחמ
חורה בצמ תא רפשל היושע תוילמיטפוא םוינלס תמר
םינימסתל רתוי ךומנ ןוכיסל הרושק תויהלו (Mood)
םיריעצ םירגובמב (Depressive Symptoms) םיינואכיד
.(Young Adults)

םינימסתל ןוכיסהו םוינלסה סוטטס ןיב רשקהש אצמנ
תוכומנ תומר ונייהד ,U תואה תרוצב וניה םיינואכיד
הערל עיפשהל תולולע םוינלס לש ידמ תוהובג וא ידמ
.חורה בצמ לע

Journal of Nutrition


2014 רבמבונ
ןטרס דגנ ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ םוינלס
יכ וארה קרמנד University of Copenhagen ירקוח
תכרעמ לש רתי תבוגת טיאמ (Selenium) םוינלסה
היושעש הלועפ (Immune Over-Response) ןוסיחה
לש םירקמב ומכ ,(Cancer) ןטרסב לופיט רפשל
(Prostate C.) תינומרעה ןטרס ,(Melanoma) המונלמ
םישילחמה (Leukaemia) הימקול לש םימיוסמ םיגוסו
תכרעמ לש רתי לוליעפל םימרוג םהש ךכב ףוגה תא
.ןוסיחה

םניאש םירבד קיחרהל הדעונ ןוסיחה תכרעמ
םירבועה םיאת .ףוגב ,ללכ ךרדב ,םיאצמנ
םיינטרס םיאת ירשבמ לשמל ומכ ,יוניש
,לזמה עורל .(Precursors of Cancer Cells)
רשא םינונגנמ םיליכמ םינושה ןטרסה יאת
ןוסיחה תכרעמ לש התלוכי תא םימסוח
םירשפאמו םתוא תוהזל (Immune System)
.ןטרסל חתפתהלו ךישמהל םהל

Journal of Biological Chemistry


2014 רבמצד
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
הכירצש אצמ הינטירב Newcastle University-ב רקחמ
לש תוחתפתה עונמל היושע םוינלס לש ההובג
,הפוריא ברעמב (Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרס
.הקירמא 'צל תיסחי הכומנ תעצוממה םוינלסה תכירצ הב

10-מ שיא 520,000-מ ולטינש םד תומיגד וקדב םירקוחה
.תיללכה םתואירב בצמ תא וקדבו הפוריא ברעמב תונידמ
ןפואב רושק רתוי הובג םוינלס סוטטסש התייה םתנקסמ
.סגה יעמה ןטרסל רתוי ךומנ ןוכיסל יתועמשמ
רובע רתוי יטנוולר תויהל יושע רבדה יכ וארה םיאצממה
.םישנ

International Journal of Cancer


2016 לירפא
תינומרעה ןטרסל ןוכיס הלעמ הכומנ םוינלס תמר
Danish Cancer Society Research Center ירקוח
לידגהל הלולע הכומנ םוינלס תמר יכ ואצמ קרמנד
.(Prostate Cancer) תינומרעה ןטרסל ןוכיסה תא
טרוהוק/הבקוע רקחממ ,םילוח 784 ופתתשה רקחמב
.םירבג 27,179 ללכש Diet, Cancer & Health :םדוק

British Journal of Nutrition


2016 ילוי
הכומנ םוינלס תמרל רושק דבכה ןטרסל לדגומ ןוכיס
יכ ואצמ American Society for Nutrition ירקוח
תוחתפתהל לדגומ ןוכיסל הרושק הכומנ םוינלס תמר
רוסחמה תא םילותו (Liver Cancer) דבכה ןטרס
חרואבו (Western Diet) תיברעמה הנוזתב םוינלסב
.(Lifestyles) םייחה

...ש וליג םירקוחה
ינושאר דבכ ןטרס/דבכה לש המוניצרק .1
.(Hepatocellular Carcinoma/HCC)  
(Gallbladder Cancer) הרמה סיכ ןטרס .2
...ו
(Biliary Tract Cancer/GBTC) הרמה יכרד ןטרס
.םדב ישפוח םוינלס לש הכומנ המרב םינייפאתמ

:הבקוע רקחמ לע וססבתה רקחמהה ינותנ
25 ינב שיא 520,000 ופתתשה וב EPIC cohort
.תויאפוריא תונידמ 10-מ הנש 70 דע

American Society for Nutrition


2018 ראוני
םייטפליפא םיפקתה ינפמ ןגמ םוינלס
רשא םיזנאב שורד םוינלסה יכ אצמ םירבכעב רקחמ
(Oxidative Stress) תינוצמיח הקעב המחולב ברועמ
םייטפליפא םיפקתה תעינמ םשל תיטירק ותוחכונ ןכלו
.(Epileptic Seizures)

4 זאדיסקוארפ ןויתטולג םיזנאב אוה רבודמה
-יטנא םיזנא ,(Glutathione peroxidase 4 / GPX4)
ךרדב ליכמה (Anti-Oxidative Enzyme) ינוצמיח
ןיאטסיצונלס תינימאה הצמוחה תרוצב םוינלס ללכ
.(Selenocysteine)

Cell


2018 ינוי
הייח ךשמהב םאה תואירב לע ןגמ ןויריהב םוינלס
תומר Cypress Systems םוינלסה ףסות קפס ירבדל
תויושע (Pregnancy) ןויריהב םוינלס לש תותואנ
הבוטה הרוצב וייח תא ליחתהל (Baby) קוניתל רוזעל
(Mothers' Health) םאה תואירבל תויטירק ןה ןכו רתויב
.ךוראה חווטל

הרועמ רשא ,םאה תואירבל החמומו םידלי אפור ירבדל
םוינלס לש רתוי תוהובג תומרש וארה םירקחמ ,אשונב
תוירוטומו הפש תויונמוימל תורושק םאה םדב
קוניתב רתוי תוהובג (Language and Motor Skills)
תיביטינגוקה תוחתפתהה רופישו
.רפסה תיב ליגב םידליב (Cognitive development)

Cypress Systems


2018 טסוגוא
Q10 םיזנאוק םע םוינלס בוליש לש הניגמה העפשהה
הידבש Linkoping University ירקוח וכרעש הזילנא
םיירלוקסו-וידרקה תונורתיה יכ התליג
םוינלס בולישמ האצותכ (Cardiovascular benefits)
(Coenzyme Q10) Q10 םיזנאוק םע (Selenium)
.ףסותה תליטנ תקספה רחאל בר ןמז ךשמיהל םייושע

ינילקה יוסינה םות רחאל םינש 12 ואטבתה תונורתיה
ןוכיסב ויה ףסותה תא ולביקש םיפתתשמהו יארקאה
(CVD) ירלוקסו-וידרק עוריא בקע התומתל 40%-ב ךומנ
.ובצלפה תצובק יפתתשמל האוושהב

443 ופתתשה ,םינש 4 ךשמנ רשא ,ידבשה רקחמב
םוינלס תיארקא ולביקש םיאירב (Elderly) םישישק
.םינש 10 ךשמנ בקעמה .ובצלפ וא Q10 םיזנאוק םע

PLoS One


2019 טסוגוא
םדב םינמושה תומר תא דירומ םוינלס
םיינילק םירקחמ 19-מ םינותנ ופסאש ןאריאב םירקוח
,שיא 3,881 ופתתשה םהב ,הפוריאבו ןאריאב וכרענש
לכ אלל ,(Selenium) םוינלס ףסות תליטנ יכ וליג
הדיריל האיבמ ,(Lifestyle) םייחה חרואב יוניש
(Total Cholesterol) לורטסלוכה ךס תומרב תיתועמשמ
.םדב (Triglycerides) םידירצילגירטהו

תומר לע תורחא תויבויח תועפשה ואצמ אל םםירקוחה
.HDL-ו LDL לורטסלוכ ןוגכ ,תורחא םינמוש ליפורפ

Obesity Medicine


2019 רבמבונ
סיזורופואטסואל ןוכיס ןיטקמ םוינלס
ופסאש ,ןיס .Central South University-ב םירקוח
תיבב הלעמו הנש 40 ינב םילפוטמ 6,267 יבגל םינותנ
תכירצ ןיב רשק וליג ,Xiangya Hospital :לודג םילוח
(Dietary intake of Selenium) הנוזתמ םוינלס
.(Osteoporosis) סיזורופואטסואל ןוכיסו
םיטרופמ םינולאש םילשה ואלימ רקחמב םיפתתשמה
.םהלש ןוזמה תכירצ ילגרה יבגל

יתנוזת םוינלס לש רתויב תוכומנה תומרה ילעב ,יופצכ
םירקוחה .סיזורופואטסואהל רתויב הובגה ןוכיסב ויה
רשק אצמנ רמולכ ,ןונימל יתבוגת רשקב םג וניחבה
.סיזורופואטסואל ןוכיסהו םוינלסה תכירצ ןיב ךופה

Department of Health Examination Centre of
Xiangya Hospital, Central South University,
China

.