ןרוצ/ןוקיליס
Silicon

.(Silica) ןרוצה תצומחת-וד תבוכרתכ עבטב יוצמ ןוקיליס
.םדאה לקשממ 5%-כ הווהמו ינויח לרנימ בשחנ אוה

ןוקיליסה ידיקפת
...ל תוביציו קזוח הנקמ ןוקיליס 
.םד-ילכ
.(Cartilage) סוחס
.(Tendons) םידיג
.(ןגלוק) רוביחה תומקר
.םינרופיצ
.תומצע
.(Ligaments) םירתימ
.ןדיס תגיפסב םיליעפה םירוזיאב שורד ןוקיליסה
.תומצעה םוקישל ןדיסה םע ףותישב לעופ
.םייניעל שורד אוה
תורוקמ
םיחמצ יביסב ביכרמ שמשמ אוה .ןוזמב עפשב יוצמ ןוקיליס
.זרואו לעוש תלוביש-,הרועש ,הטיח תפילקב הלודג תומכב יוצמו
.ןייו דפרס ,ירפמוק ,תבטבש ,תספסא ,קלסב םג יוצמ אוה
,הדש תות ,ודקובא ,םינופפלמ ,הסח :םיפסונ ןוקיליס תורוקמ
.ההכ הוולע ילעב םירחא םיחמצבו ירא ןש ,לצב
.ןוקיליסל בוט רוקמ םה םג םישמשמ םישק הייתש-ימ

רחאל :המגודל .ןוקיליסה לכ טעמכ דבוא ןוזמ דוביע יכילהתב
.דבלב 2%-כ הב םיראשנ ,חמקל הטיח תניחט


ץלממומ ןונימ
.םרג 1.5 -ל 1 ןיב עונל רגובמ לש תימוי הכירצ לע
םיחמצו ןוקיליס
הנבמב עגפי. עקרקב ולודליד .םיחמצ קזוחל שורד ןוקיליסה
.םהלש ימינפה

,רעיש תחימצ דודיעל ןוקיליס שמשמ תיביטנרטלא האופרב
,רועה תושימג לע הרימשב םג עייסמ אוה .םיינרופיצו רוע
.תונקדזהב המחלמל עייסמה יתנוזת רמוח אוהש ךכ

רוסחמ
רוגיפ םרוג טירפתב ןוקיליסב רוסחמש אצמ תודלוחב רקחמ
.תומצע תוחתפתהב םייוקילו הלידג
תוחתפתה םרוג ןוקיליסב רוסחמש הליג תובנראב רקחמ
.םיקרועב םייתשרט םידבר

םיקרוע תשרט םורגל ןוקיליסב רוסחמ לולע םדא-ינבב
.בל-תולחמו   
יזיפ לבס חוכל שורד ןוקיליסהש ואצמ םירחא םירקחמ
.תודימע רשוכו   

.הביקה תצמוח רוציי רשוכ ןטק תונקדזהה תעב
.ןוזמהמ ןוקיליס תגיפס תלוכי ןיטקמ רבדה
.ןוקיליס ףסות ןכל לבקל םישישק לע
רתי תכירצ
...םורגל לולע ןוקיליס רתי
.המישנה תכרעמ תלחמ ,(Silicosis) תנרוצ
.םיריאממ םילודיג
.תואירה תמקרב םייוניש

...בולישב דחוימב הליעי ןוקיליס תגיפס

ךריה םצע תופיפצ תלדגהב עייסמ ןוקיליסש הליג רקחמ
חומה לע ןגמ ןוקיליסהש אצמ רחא רקחמ .(Femur)
.רמייהצלא תלחמל םרוג הווהמה ,םוינימולא תוליערמ

תושדח
2005 רבמבונ
םצעה תואירבו ןוקיליס
אצמ הינטירב ןודנול St Thomas Hospital-ב ךרענש רקחמ
תופיפצ רפשל D ןימטיוו ןדיס הלש םתלוכיל עייסמ ןוקיליסש
,(Osteopenia) הינפואטסואו סיזורופואטסוא ילוחב םצע
(Osteoclast) טסלקואטסוא יאת רוציי תתחפהב עויס ךות
טסלבואטסוא יאת לש םרפסמ תלדגהו םצע יאת םיסרוהה
.םצע יאת םינובה (Osteoblast)

.American Society of Bone and Mineral Research סנכ