ןרתנ
Sodium

ינחלוש חלמש ,ןוזמה תחלמה/לוביתל שמשמה לרנימ אוה ןרתנ
.שורדל רבעמ ונממ םיכרוצ םישנאה תיברמ .ול ירקיעה רוקמה אוה
יושע ,(Sodium chloride) ןרתנה דירולכ תבוכרת :ינחלושה חלמה
.(Chlorine) רולכ 40%-ו ןרתנ 60%
,וב דירולכה םע דחי רשא ,ןרתנ ג"מ 100 דע 90 שי םדאה ףוגב
,יאת ןיבה לזונב םייוצמ ןרתנהמ 60% .ףוגה חלמ תא םיביכרמ
.תומצעב 30%-ו םיאתב 10%

ןרתנה ידיקפת
טילורטקלא אוה ,(Chloride) דירולכלו ןגלשאל המודב
לא דימת היהת םתעונת .ףוגב םילזונה תעונתל רושקו  
.ןרתנ יוצמ וב םוקמה  
טילורטקלא
,חלמ הב ,תימיכ תבוכרת אוה (Electrolyte) טילורטקלא
.ילמשח םרז והז השעמלו םיישפוח (Ions) םינוי הריבעמה
ףוגב םילזונה ןזאמ תא םיתסוומ םדב םיטילורטקלא
.ויתומקרו ףוגה ילזונ ןיב םירמוח תרבעהב םיפתתשמו
.ףוגב םירמוחה ףוליח לש ילמרונה ודוקפתל םישורד םה

ןתינ םתוא ,םינושה םיטילורטקלאה ןיב סחיה תרימש
.ילוח יבצמב דחוימב ,רתויב הבושח ,םד תקידבב דודמל
תליטנ וא הלחמ בקע שחרתהל הלולע הז ןוזיא תרפה
.תופורת
,ןגלשא ,ןרתנ םה םדב רתויב םיבושחה םיטילורטקלאה
.ןחרזו ןדיס ,דירולכ

,(Hydrochloric acid) חלמ תצמוח תריציב קלח ןרתנל
.םדל םייעמהמ ונימא תוצמוח תרבעהבו הביקב היוצמה  
.םייבצע תותוא תרבעהל שמשמ אוה
.בחרתהלו ץווכתהל םירירשה יביסל רזוע אוה

ןרתנ טועימ
...בקע לדלדיהל לולע ףוגב ןרתנה רגאמ
.לושליש
.תזרפומ הייתש

.רתי תעזה
.תובורמ תואקה

.(Water intoxication) םימ ןורכיש איה ולא םירקמ תאצות
תאטבתמ העפותה .חפנתהל םהל םימרוגו םיאתל םירדוח םימ
.יוקל ןורכיזו ןובאית רדעה ,השלוח ,שאר-יבאכב
.חלמ תכירצ בקע םרגנש אמצ בקע היתש לש בצמ רתוי ץופנ
תועצמאב םילשהל שי ,הבורמ העזה בקע ,ןרתנב רוסחמ
!חלמ תולולג תרזעב אלו ,םימב חלמ תסימת
.םימ רטילל (םרג 1) תיפכ 1/5 ופיסוה
ןיבה םימה תומכ תנטקה םורגי ,תינמז וב ,םימו ןרתנ ןדבוא
הדירי ,טירקוטמהה לודיג ,םד-רוסחמ רורגי רבדה .תיאת  
.םירירש תויוצווכתהו-םדה ץחלב  
ןורכיזה רשוכב הדירי ,תרוחרחס ,תואקהו תוליחב וולתי ךכל  
.םירירש תשלוחו (Somnolence) ןושיל הייטנ ,זוכירהו  
.םלהל סנכי ךכמ עגפנהו םדה תכרעמ סורקת ינוציק בצמב  
םורגל תולולע ,תפחשו ןטרס ומכ ,תושיתמ תולחמ םג
.ןרתנה תמרב הפירח הדירי  

תצלמומ הכירצ
.ג"מ 3,300 דע1,100 איה רגובמל תצלמומה תימויה הכירצה

ןרתנ רתי
.ןגלשאה םע ףותישב ףוגב לעופ ןרתנה
.ןגלשאה הז ןזאמ ןקתיו םד-ץחל רתי םורגי םדב ןרתנ ףדוע

.םפוגב תולודג ןרתנ תויומכל הנוש ןפואב םיביגמ םינוש םישנא
יעצמא איה ,ןמז ךרואל חלמ לד טירפת לע הדפקה ,תאז םע
.ןמוש תכירצ טועימ ךכל עיייסי .םד-ץחל רתי תעינמל חוטב
.דירולכו םויזנגמ ,ןדיס םג םדה-ץחל לע םיעיפשמ ףסונב

םימוטפמיס ןרתנ רתי תכירצ ריבגת ,םדה-ץחל תאלעהל טרפ
:(Edema) תקצב םורגתו רוזחמה םדק תנומסת לש םינימסת  
.ףוגב םילזונ תורבטצה  
.ןרתנ רתי תכירצו ןוירה תלער ןיב רשק םייק

הביקהמ תולקב גפסנ ןכלו םימב סיסמ ,ןגלשאל המודב ,ןרתנה
תא תותסוומ רשא ,תוילכל םשמו םדל רבוע אוה .קדה יעמהמו
.םדב תשרדנה המרל םאתהב ,ותגיפס תדימ
.ותכירצ לע ונממ דומלל ןתינש ךכ ,ןתשב םיטלפנ ןרתנ יפדוע

תוטולב תפילקב רצוימה ,(Aldosterone) ןורטסודלא ןומרוהה

םירמוחה ףוליח תוסיול יארחא ,(Adrenal cortex) תוילכה
.ןרתנה לש
תורוקמ
םי-ילכאמ וב םירישע דחוימב .חלמ םיליכמ ןוזמה יגוס לכ טעמכ
(Beef) רקב רשב ,דחוימב וב הרישע פלק תצא ,(Seafood)
.(Poultry) ףוע רשבו

(ג"מ) ןרתנתומכרוקמה
2,132
878
900
459
400
50
177
686
תיפכ 1
לפס 1/2
לפס 1
לפס 1/2
תיפכ 1
לועבג 1
ףכ 1
10
חלמ
ץומח בורכ
קרמ
'גטוק תניבג
היפא תקבא
ירלס
פושטק
םיתיז

ימ לע ,וז הביסמ .תוקריב םג הריעז תומכב עבטב יוצמ ןרתנה
לש תולודג תויומכ ךורצל ,חלמ לד טירפת לע דיפקהל ךירצש
.םיירט תוריפו תוקרי

...ןרתנ לש תיסחי הלודג תומכ םיליכמה תוקרי
.(Turnip) תפלו דרת ,ירלס ,רזג ,קלס ,קושיטרא
םיציב ,םינגד ,םחל ,תוינטק ,הנופא ,םיגד ,ףוע ומכ תונוזמב
ולא לע ,ןכל .ןרתנ לש הברהב תולודג תויומכ שי בלח ירצומו

.םתכירצ תא ליבגהל חלמ לד טירפת לע םירמושה
ןרתנ רתוי הברה ללכ-ךרדב ליכמ דבועמ ןוזמ
.ומצע רוקמה רשאמ

קרמ לפסב ךא ,ןרתנ ג"מ 14 היירט היינבגעב המגודל
שי רמושמ תוינבגע בטור לפסבו ג"מ 932 שי-תוינבגע  
.ןרתנ ג"מ 1,498  
ךילהתב הלודג ןרתנ תומכ םיפיסומ םהל םירחא םילכאמ
.ץומח בורכו םיצומח ,םיקינקנ ,תוניבג םיללוכ דוביעה  
.חלמב ומכ טעמכ ןרתנ שי הייפא תקבא/הייתשל הדוסב

.םהילע תיוותה תאירקמ תונוזמב ןרתנה תומכ לע דומלל ןתינ
םוידוס טאוזנב ,(Monosodium glutamate) טמטולג-םוידוסונומ
,(Disodium phosphate) ןרתנה טפסופו (Sodium benzoate)
.ןרתנ שי םלוכב

ןרתנו ישפנ חתמ
הלוע םהב ,םישנא שי .ףוגהמ ןרתנ תטילפ לע עיפשמ ישפנ חתמ
.ןרתנ תטילפ בקע הרוק רבדה .ישפנ חתמ בקע םדה-ץחל
.1995-ב הינמרגב ךרענש רקחמב התפצנ העפותה
ילעב הינשהו ילמרונ םד-ץחל ילעב הללכש תחאה ,תוצובק יתשב
וירחאש ,תוקד 30 ןב ואדיו קחשמב ופתתשה םלוכ ,םד-ץחל רתי
.םפוגמ ןרתנה תטילפ רועיש ןחבנ
םתרתיבו ףוגהמ ןרתנ תטילפב לודיג הפצנ םיפתתשמהמ 70%-ב
םדה-ץחלב רתוי הנטק הילע התיה ,ןרתנ רתוי וטלפש הלאב .ןוטיק
.סעכ ייוטיב רתיו ישפנ חתמ בקע

דיקפת תא אטבל לוכיש ןרתנ תטילפ הניטקמ הרוצע המישנש הארנ
.םד-ץחל רתי לש םיסופד רפסמב יתוגהנתהה ישפנה חתמה
םיגוס תועצמאב ,ישפנ חתמ תחת ןרתנה תטילפ יסופד תונשל ןתינ

.םד-ץחל רתי דגנ תופורת לש םינוש

ןרתנו סיזורופואטסוא
ןיטקמה רבד ,ףוגהמ ןדיס תטילפ הלידגמ ןרתנ לש ההובג הכירצ
.סיזורופואטסואל ןוכיס לידגמו םצעב ןדיסה תופיפצ תא
ןרתנ תטילפ תמר ןיב רשקה תא 1995-ב ונחב םיילרטסוא םירקוח
.רבעמה ליגל ועיגהש םישנ תצובק לע ,םצע תופיפצו ןתשב
תדיריו ןרתנ תטילפ לש תרבגומ המר ןיב םאתמ וארה תואצותה
.םצעה תופיפצ

ןרתנו המתסא
ינימסת .המתסאו חלמ תכירצ ןיב רשק ואצמ ןיסולכוא ירקחמ
חלמ טעמ ללכ-ךרדב וכרצש םילוח תצובק ברקב ולדג הלחמה
.םתכירצ תא ולידגה רקחמה ךרוצלו

ןרתנו ןתשה יכרדב םינבא
.ןתשה יכרדב םינבא תורצוויה םרוג ןתשב הובג ןגלשא-ןרתנ סחי
שיא 3,625 תב הצובקב הילטיאב השענש רקחמב םגדוה רבדה
.74 דע 25 ינב