תירפוג
Sulphur

.חירו םעט רסח ,ךירפו השק בוהצ דוסי איה תירפוג
(Sulphur dioxide) תירפוג תצומחת-וד תרצונ התפרש םע
,יצמוח םשג תורצוויהל םימרות ולא .(Trioxide) דיסקואירט טעמו
ףא ,םייניע ייוריג ,טיכנורב ,המתסא םורגל לולעו הייחמצב עגופה
.ןורגו
,המישנה תכרעמ לש תורחא תולחמב םילוחה ולא ,המתסא ילוח
םישיגר םלוכ ,תצמואמ תיזיפ תוליעפב םיקסועהו םידלי ,םישישק
.ולא םיזגל

תירפוגה ידיקפת
תזכורמ איה .רועב דחוימבו ףוגה יאת לכב הייוצמ תירפוג
.ןובלח אוה ירקיעה ביכרמה םהב םירוזיאב
,(Cystine) ןיטסיצ :תויתרפוג ונימא תוצמוחל הרושק התיברמ
ןיינב ינבא תווהמה ,(Methionine) ןינויתמו (Taurine) ןירואט
.םינובלחה לש
תא תסוומ רשא ןומרוהה ,(Insulin) ןילוסניאב היוצמ איה
.H ןימטיובו B1 ןימטיוב ןכו םדב רכוסה תמר  
.םיאירב םירירשו רוע ,רעיש תיינבב בושח דיקפת הל שי

תורוקמ
םיציב :ןובלח ריתע ןוזמ אוה ,תירפוגל רתויב בוטה רוקמה
.םיגדו ףוע ,רשב ,(רתויב בוט רוקמ םיווהמה)
םינופפלמ ,(Cauliflower) תיבורכו לצב ,םושב םג יוצמ אוה
.סריתו םיזוגא ,(Turnip) תפל ,ילוקורב ,(Cucumbers)

תירפוג תועצמאב לופיט
דחוימב ,רוע תויעבב לופיטל תירפוג תשמשמ האופרב
.דוריג ענומה ביכרמ ןהב תופורתבו תדרג   
,ןואכיד ,תונזגר ,ישפנ ץחלב לופיטל תופורתב היוצמ איה   
.תימחלה תקלדו שאר יבאכ ,םוח   
,םיספסוחמ רועו רעישמ לובסל םיטונ תירפוג םירסחה ולא
.ףוגהמ ער חירו םימודא םינפ   

...ב לופיטל תירפוגה תשמשמ היתפואמוהב
.(Indigestion) לוכיע יישק
.םיקרפ יבאכ
תעבטה יפב דוריג
.(Anal itching)   
.קיתרנהמ תברוצ השרפה
.המזקא

.הלילב הפירחמה ,המתסא
.הזח יבאכב הוולמ לועיש
.רקוב ילושליש
.םייניע תוקלד
.(Bursitis) תחתמא תקלד
.שאר-יבאכ

.(תידוהה) תידוורויאה האופרב בושח ביכרמ תשמשמ תירפוגה