2 תושדח -ץבא
Zinc - News 2

הילכ ינבאו ץבא
(1) הקנהו ץבא
ןויריה יכוביסו ץבא ףסות
םדה ינמושו ץבא ףסות
(2) הקנהו ץבא
(3) ןוסיחה תכרעמו ץבא
םידליל הבוג ףיסומ ץבא
תואירבל הקיזמ ץבא אלל הנוזת
םיטלתא יעמל ןיזונרק ץבא
(3) תוננטצהו ץבא
C. difficile קדייחב םוהיז
תרכוס יכוביס ענומ ץבא
הייארה בצע תושדחתה
DNA-ב יאלב ןטקמ ץבא
יופיר יישק םיעצפל ץבא
לושליש םע תוקוניתל ץבא
ץבא תגיפסו הביק ףקעמ
(1) תוננטצהו ץבא
תוקוניתל הקיטויביטנא+ץבא
(1) ןוסיחה תכרעמו ץבא
ןוסניקרפו רמייהצלא ,ץבא
םיקדייח רבעמ םסוח ץבא
תינומרעה ןטרסו ץבא רותיא
םוינימולאמ תיבצע תוליערו ץבא
םדב הכומנ ץבא תמרו ןואכיד
תינווינ םיקרפמ תקלד דגנ ץבא
תוקוניתב סיטיטמרדו ץבא
(2) תוננטצהו ץבא
(2) ןוסיחה תכרעמו ץבא
דופיק לולסמו ץבאב רוסחמ


....ץבא ואר
...1 תושדח - ץבא ואר

(המלשה) 2011 - יאמ
ףירח לושליש םע תוקוניתל ודבל ץבא
National Inst. of Cholera and Enteric Diseases ירקוח
םידליב ץבאב שומישבש תלעותה תא םיששאמ ודוה הטקלוק
.(Acute Dehydrating Diarrhea) שביימ ףירח לושליש םע
A ןימטיו תפסוהב תישממ תלעות ןיא םירקוחה תעדל
םיבולישב (Micronutrients) טרוק יניזמ/םיטנאירטוינורקימו
,םייתנשכ ךשמנש ,רקחמב .םייד םויב ץבא ג"מ 20-ו םינוש
6 ינב ,הנותמ תושבייתהמ ולבסש תוקונית 175 ופתתשה
תושבייתהה דגנ תילארוא הסימת ולביקש ,םישדוח 24 דע
יוריעב ךרוצה ררועתה אל .(Oral Rehydration Solution)
.(Intravenous Fluid) ידירו ךות

Journal of Pediatrics


2011 רבמטפס
ץבאה תגיפסב םגופ הביק ףקעמ חותינ
תמרש הליג הלי'צ וגאיטנס University of Chile-ב רקחמ
רחאל ץבאה תגיפסב הדירימ האצותכ תדרוי םדב ץבאה
ןיטקמ רשא RYGBP (Gastric Bypass) הביק ףקעמ חותינ
תומר תא וקדב םירקוחה .םייעמב ץבאה תגיפס רשוכ תא
.חותינה רחאל םישדוח 18-ו 6, 12 םישנ 67-ב ץבאה
,ץבא ףסות ג"מ 50 לעמ לוטיל ןיא םירקוחה לש םהירבדל
עגפיתש הלועפ ,וב רתי שומישמ תוליערל ששחה ללגב
.(Immune System) ןוסיחה תכרעמב

American Journal of Clinical Nutrition


2012 יאמ
םידליב אל ךא ,םירגובמב תוננטצה ינימסת רצקמ ץבא
Hospital for Sick Children ירקוח ידי-לע הזילנא-הטמ
ץבא ףסות יכ האצמ ,םירקחמ 17 וללכנ הב ,הדנק וטנורוט
אל ךא ,םירגובמב תוננטצהה ינימסת ךשמ תא רצקל יושע
.ובצלפל האוושהב ,םידליב

Canadian Medical Association Journal


2012 יאמ
תוקוניתב לופיטה ןולשיכ יאצממ ןיטקמ הקיטויביטנא+ץבא
יהלד-וינ All India Institute of Medical Sciences ירקוח
םוהיז םע תוקונית יכ ואצמ ,תוימס לופכ יערא רקחמב ,ודוה
םילפוטמ רשא (Serious Bacterial Infection) רומח יקדייח
ןולשיכמ תוחפ ולבסי ץבא תפסותב הקיטויביטנא תועצמאב
תוקונית 700 ורקס םירקוחה .(Treatment Failure) לופיטה
.םישדוח 6-כ ךשמב ,םוי 120 דע 7 ינב ,םילפוטמ
האוושהב לופיטה ןולשיכל ןוכיסב 40% רועישב ןוטיק אצמנ
שי ץבאל יכ ואצמ םירקוחה .(המד) ובצלפה תצובקל
.(Diarrhea) לושליש םע תוקונית לע רתוי הלודג העפשה

Lancet


2013 ראורבפ
םימוהיזב םחליהל עייסמו ןוסיחה תכרעמ תא ןתממ ץבא
ב"הרא Ohio State University-ב םירקוח לש םהירבדל
םימוהיז דגנ ןוסיחה תכרעמ תבוגת תא רפשמ ץבאה
תקלד ענומ רשא ןובלח לע העפשה ךות (Infections)
םירקמבש םיפיסומ םה .(Excess Inflammation) תרבגומ
תועצמאב ףוגה ביגמ ץבאב (Deficiency) רוסחמ לש
התליחתב ץבא ףסותב שומיש םהירבדל .תרבגומ תקלד
.התעפשה תא ןתמל עייסי (Common Cold) תוננטצה לש

Cell Reports


2013 רבוטקוא
ןוסניקרפו רמייהצלאל םרות ץבאב רוסחמ
ב"הרא ןיסנוקסיו Uni. of Wisconsin-Madison ירקוח
רמייהצלא תלחמל םורתל לולע ץבאב רוסחמ יכ םירסומ
תולחמ ,(Parkinson's) ןוסניקרפ תלחמלו (Alzheimer's)
םישוגל דחי םיפרטצמ רשא םייוקל םינובלחל תורושקה
רשפאמ ץבאהו תעבוק םינובלחה תרוצ םהירבדל .חומב
.רוסחמ וב שישכ לקלקתמה ךילהת ,םהב םייוצר םייוניש
ההובג הרוטרפמט ללגב םתרוצמ םידבאמ םינובלחשכ
,דחי םיצבקתמו לועפל םיקיספמ םה ימיכ קזנ ללגב וא
.ןוסניקרפ תלחמלו רמייהצלא תלחמל רכיהה ןמיס
הדיריל אוה םג םרוג ץבאב רוסחמ יכ וליג םירקוחה
.ותושבגתהלו ןובלחה תוביציב

Journal of Biological Chemistry


2013 רבמבונ
םוהיז רצועו םיינלטק םיקדייח ביערמ ,םיקדייח םסוח ץבא
ץבא יכ ואצמ הילרטסוא University of Adelaide ירקוח
ידי-לע רתויב םיינלטקה םיקדייחה רחא תא ביערהל יושע
סוקוקוטפרטס קדייחב אוה רבודמה .ותגיפס תעינמ
לטוק רשא (Streptococcus pneumoniae) הינומואינפ
םרוג אוהש ךכב ,ויפלכ םישיגרה םישנאו םישישק ,םידלי
(Meningitis) חומה םורק 'ד ,(Pneumonia) תואיר תקלדל
.תורחא תורומח תוימוהיז תולחמו
אוהש ךכ ,הז קדייחב (PsaBCA) ריבעמ ןובלח םסוח ץבאה
תינויח רשא תכתמ ,(Manganese) ןגנמ גופסל לגוסמ וניא
.םדא-ינבב תולחמ תמירגו ותוטשפתה םשל ורובע

Nature Chemical Biology


2013 רבמצד
תינומרעה ןטרס ןוחביאל םיאתב ץבא רותיא
Massachusetts Institute of Technology/MIT-ב םירקוח
רתאל יושעה (Optical Sensor) יטפוא ןשייח וחתיפ ב"הרא
ךכב רוזעלו (םינובלחל רושק וניאש) ישפוח ץבא ףוגה יאתב
.ףוגב ץבאה לש וידיקפת תא ןיבהל
לש םדוקפיתל םיינויח ולא ץבא ינוי יכ םירעשמ םירקוחה
(Pancreas) בלבלה (Brain) חומה םהב ,םינושה ףוגה ירביא
...תינומרעה ןטרס ואר .(Prostate Gland) תינומרעה תטולבו

Aconitase ילובטמה םיזנאה תא רצוע ץבאהש םג עודי
היגרנאה רוציי רוזחמ תא ןיטקמ אוה ,םירקוחה תעדל ,ךכבו
םה םיינטרס םישענ םיאת רשאכ םתעדל .(ATP) תיאתה
רצייל ןטרסה יאתל רשפאמה רבד ,ץבא םכותמ םיטלופ
.הקולחו החימצ םשל םיקוקז םה הל תפסונ היגרנא

Proceedings of the National Academy of Sciences


2013 רבמצד
םוינימולאמ תיבצע תוליער דגנ ץבא ףסות
ןיס Academy of Military Medical Sciences-ב רקחמ
םוינימולאמ תיבצע תוליער יכ הארה תודלוחב ךרענש
הדימלה לע עיפשהל הלולע (Aluminum Neurotoxicity)
100-ב יד יכו (Memory) ןורכיזה דוקפית לעו (Learning)
.ולא םידוקפית רמשל ידכ לקשמ ג"ק לכל ץבא ג"מ 200 דע

Neural Regeneration Research


2014 ראוני
םדב הכומנ ץבא תמרו ןואכיד
ירקוח וכרע התוא ,םירקחמ 17 וללכנ הב רשא הזילנא-הטמ
םמדב ץבאה תמרש התליג ,הדנק University of Toronto
תמרל האוושהב הכומנ (Depression) ןואכידב םישנא לש
.ןואכידה תא גיסה ץבא ףסות .םיאכודמ םניאש ולאב ץבאה
,לבוקמה לופיטה לע ףסונב ץבא ףסות םירקוחה תעדל
תא רתוי רהמ רפשי ,תוינואכיד-יטנא תופורת תועצמאב
ןואכידב םילפוטמ 1,643 ופתתשה רקחמב .הלחמה ינימסת
.תרוקיב תצובקכ ושמישש םישנא 804-ו

Biological Psychiatry


2014 ראורבפ
תינווינ םיקרפמ תקלד דגנ ץבא
Gwangju Institute of Science and Technology ירקוח
םרגנה קזנה יכ ואצמ ,םירבכעב רקחמב ,האירוק םורד
תינווינ םיקרפמ תקלדב םילוחב (Cartilage) סוחסה יאתל
ץבאה תומרל הבוגתלו תוסיול רושק (Osteoarthritis)
ץבא ריבעמה אוה ZIP8 יורקה ןובלחו סוחסה תמקרב
שדח רודל ליבוהל יושע הז אצממ םתעדל .סוחסה יאתל
.תינווינ םיקרפמ תקלדב לופיט תוטיש לש

Cell


2014 ראורבפ
תוקוניתב סיטיטמרדל רושק ץבאב רוסחמ
(2012-מ םייק רשא) יצרא רוסחמ ןיב רשק אצמנ ב"הראב
(Dermatitis) סיטיטמרדו (Injectable Zinc) קרזומ ץבאב
תידירו-ךות הנזהב ינויח ביכרמ אוה קרזומ ץבא .תוקוניתב
.(Parenteral Nutrition/Intravenous Feeding)
(Cholestasis) (סיזטסלוכ/הרמ ןודמיע םע םיגפ השולש
תיזורא סיטיטמרדמ ולבס הריבה ןוטגנישווב וזפשואש
תויחופלשו לותיחה רוזיאב (Erosive Dermatitis)
רוסחמל םיסחיימ התוא הייעב ,םייפגה לע (Blisters)
היה ןתינ אלש ןוויכ דירוה ךרד ונזוה השולשה .ץבאב
.הפה ךרד םניזהל

Medscape


2015 סרמ
תוננטצה ינימסת דגנ הובג ןונימב טטצא ץבא תוינסכל
,דנלניפ University of Helsinki-ב הזילנא-הטמ יאצממ
ץבא תוינסכל יכ םיארמ ,םימדוק םירקחמ 3 הללכש
ךשמ תורצקמ הובג ןונימב (Zinc Acetate) טטצא
לש הינימסתמ ,(Nasal Discharge) ףאהמ תושרפהה
יפאה שדוגה תא 34%-ב ,(Common Cold) תוננטצה
ןורגב יוריגה תא ,37%-ב (Nasal Congestion)
.46%-ב (Cough) לועישו 33%-ב (Scratchy Throat)

BMC Family Practice


2015 סרמ
תוינורכ תולחמו תינוסיחה הבוגתל הרושק ץבאה תמר
,םירבכעב ,ב"הרא Oregon State University-ב רקחמ
תוינורכ תולחמב דיקפת תויהל יושע ץבאב רוסחמל יכ אצמ
,(Inflammation) תקלד תברועמ ןהב (Chronic Diseases)
.םישישק ברקב דחוימב

Food Research & Molecular Nutrition


2015 לירפא
דופיק תותיא לולסמ תלעפהל רושק ץבאב רוסחמ

(Hedgehog Signaling Pathway) דופיקה תותוא לולסמ
םיירבועה םיאתל שורדה עדימ ריבעמה תותיא לולסמ אוה
(Cell Differentiation) תוניימתה םשל (Embryonic Cells)
.םהלש הניקת

ב"הרא קרוי-וינ Rensselaer Polytechnic Institute-ב רקחמ
:דופיק תותיא לולסמ תלעפהל ליבוהל לולע ץבאב רוסחמש אצמ
תוחתפתהב םיינויח םידיקפת שי ול רשא ירלוקלומ-ויב לולסמ
יתלב גושגישל םורגל רבדה לולע םירגובמב .תולחמו םימזינגרוא
.(Cancer) ןטרסלו םיאת לש רקובמ

Journal of Biological Chemistry


2015 ינוי
הילכ ינבאל םורגל הלולע ההובג ץבא תמר
University of California, San Francisco-ב ךרענש רקחמ
תוהובג תומרל יכ אצמ ,(Fruit Fly) תוריפה בובזב ,ב"הרא
.(Kidney Stones) הילכ ינבא תווהתהב קלח שי ףוגב ץבא לש
(Calcification) תודייתסהו היצזילרנימ יכילהתב בושח ץבאה
םג הדרי הנטק ץבאה תכירצשכ .הילכה ינבא תורצונ םהב
(Urinary Oxalate) ןתשב טלסקוא/תילסקואה הצמוחה תמר
.תיטמרד (Urinary Oxalate) ןתשב טלסקוא/תילסקואה

PLOS ONE


2015 ינוי
הקנה תייעבו ץבאה תרבעה ןובלחב היצטומ
קינהל השיאה תלוכיב בושח דיקפת שי ץבאל םירקוח ירבדל
ZnT2 ץבאה ריבעמ ןובלחל ןהב םישנ ןנשי .הקונית תא
יוארכ לעופ וניא אוה הללגב רשא (Mutation) היצטומ הנשי
(קוניתה לא רבוע רשא) ץבא ידמ טעמ היהי הקנהה בלחבו
.ץבאב רוסחממ ןכל לובסי אוה ךכיפלו
Penn State College of Medicine-בךרענש ,רקחמהמ
ךכל ףסונב יכ הלוע ,םירבכעב ךרענש ,ב"הרא הינבליסנפ
תייעבל טרפו הקנהה תלועפ םצעב ישוק השיאל היהי
.ורצייל ישוק השיאל היהי םאה בלח בכרה

Journal of Biological Chemistry


2015 ינוי
ןויריה יכוביס םצמצמ ץבא ףסות
ופתתשה וב ,םירצמ Alexandria University-ב רקחמ
ףסות יכ הליג ,45 דע 20 תונב ןויריהב תואירב םישנ 675
ןיטקמ ץבאב רוסחממ תולבוסה ןויריהב םישנל ןתינה ץבא
םימוהיזו (Pregnancy Complications) ןויריה יכוביס
.דלונה ךרב
לש תויועראיה תוחפ ויה ץבאה יפסות תא הלביקש הצובקב
,(Preterm Delivery) תמדקומ הדיל ,(Stillbirth) תמ תדיל
םימוהיזב דחוימב :(Neonatal Morbidity) דולייב האולחת
האוושהב ,(Respiratory Iract Infections) המישנה יכרדב
.תרוקיבה תצובקל

British Journal of Nutrition


2015 רבוטקוא
םדה ינמוש לע ץבא ףסות תעפשה
לש ותעפשה תא ונחבש םירקחמ 26 הללכ הזילנא-הטמ
(Serum Lipids) םדה ינמוש לע (ודבל) ץבא ףסות
תפסותב ץבאה תעפשה תא ונחב םיפסונ םירקחמ 7-ו
14,515 םירקחמב וללכנ לכה-ךסב .םילרנימ וא םינימטיו
.106 דע 19 ינב שיא
...יכ אצמנ
ללוכה לורטסלוכה תא תיתועמשמ דירוה ץבאה ףסות
ערה לורטסלוכה תא ,(Total Cholesterol)  
.(Triglycerides) םידירצילגירטה תאו (LDL Cholesterol)  
תיתועמשמ היילע האצמנ םיאירב-אלה םילפוטמב ,ףסונב

.(HDL Cholesterol) בוטה לורטסלוכה תומרב  

ץבאה ףסותל שי ולא םיאצממל םאתהב םירקוחה ירבדל
האצותכ התומתו תיוולנ האולחת ןיטקהל לאיצנטופ
.(Atherosclerosis) תינמוש םיקרוע תשרטמ

Metabolism & Nutrition


2015 רבמצד
הקנה תויעבו הכומנ ץבא תמר
םרקחמל ךשמהב ,ב"הרא Pennsylvania State Uni. ירקוח
(Breast Milk) םא בלחב ץבאה תומר יכ םירסומ ,םדוקה
ןמזב םיידשה לש ןתוליעפ תוניקתל ןמסכ שמשל תויושע
.(Lactation) הקנהה
בלחב תוכומנ ץבא תומר תולעב םישנ לש ןרותיא םהירבדל
לובסל תולולעש ולא לש ריהמה ןייוהיזב עייסי ןהלש םאה
.תוקינימ םישנ 54 ופתתשה רקחמב .הקנה תויעבמ

Pennsylvania State University


2016 ראוני
םישישקב תוניסחה תאו םדב ותמר תא הלעמ ץבא ףסות
...ירקוח


2016 יאמ
םידליל הבוג ףיסומ ןימטיו-יטלומ תפסותב ץבא
דנליאת ,קוקגנב Srinakharinwirot University-ב רקחמ
ןימטיו-יטלומ + (Zinc Bisglycinate) ץבא ףסות יכ אצמ
רפסה תיב ליגב םיאירב םידליל ןתינה (Multivitamin)
תיתועמשמ ףיסוהל יושע (10-מ תוחפ ינב :םירגבתמ-םורט)
מ"ס 1.3 רועישב תעצוממ הבוג תפסותב רבודמ .םהבוגל
.םישדוח 6 תב הפוקת ךשמב ,ובצלפל האוושהב

Pediatrics International


2016 ינוי
םייחה ילעבו םדא ינב תואירבל הקיזמ ץבא תרסח הנוזת
תיברמב תוינויח תוילובטמ תויצקנופ לע עיפשמ ץבאה
Tech. Uni. of Munich-ב רקחמ .םייחה םימזינגרואה
ידכ ץבאב ילמינימ רוסחמב יד יכ אצמ הינמרג ןכנימ
רוסחממ וליפא ענמיהל שיו (Digestion) לוכיעב עוגפל
תנוזתב ץבאב לק רוסחמ וליפא .רצקה חווטל ץבאב
.(Pancreas) בלבלה לש הניקת תוליעפ ענומ םייח לעב

British Journal of Nutrition


2016 ילוי
םיטלתא יעמל ליעומ ןיזונרק ץבא
אלל וא ףסונב ,(Zinc Carnosine) ןיזונרק ץבא ףסות
ינפמ ןגהל יושע (Bovine Colostrum) רוש םורטסולוק
.השק ינפוג ץמאמל םירושקה םינימסת
הב (Leaky Gut) ףלודה יעמה היורקה העפותב רבודמ
םיקדייח לש םרבעמ ,ינפוג ץמאממ האצותכ ,רשפאתמ
םינבמה תושלחה בקע ,םדה לא יעמה ךותמ םיליער
תגיפסו (Tight Junctions) המיסח יתמוצ םינוכמה
.ךכ בקע (Toxins) םינלער
לתיפאה תואירב תא רפשל יושע ןיזונרק ץבאה ףסות
.םיטלתאב המיסחה יתמוצ תא קזחלו (Epithelium)
הבטהה .הז ךילהת הציאה רוש םורטסולוק תפסוה
.םיימוי ךותב התפצנ

American Journal of Clinical Nutrition


2016 ילוי
תוננטצהמ תוששואתה תוציאמ ץבא תוינסכל
יכ ואצמ ,םילפוטמ 199 ופתתשה םהב ,םירקחמ השולש
ךשמ תא תורצקמ (Zinc Acetate) טטצא ץבא תוינסכל
.םימי 3-ל בורקב (Common Cold) תוננטצהה
תרמוח ,ןושיע ,היגרלאמ העפשוה אל תוינסכלה תלועפ
םישיגדמ םירקוחה .ינתא ךוישו ןימ ,ליג ,םינימסתה
.םויב ג"מ 100 ןב ץבא לש יסיסב ןונימ רובעל ןיאש

British Journal of Clinical Pharmacology


2016 רבמטפס
C. difficile קדייחב םוהיזל ןוכיס הלידגמ ץבאב הרישע הנוזת
ךרענש ,ב"הרא ליוושנ Vanderbilt University-ב רקחמ
תא דאמ הלידגמ ץבאב הרישע הנוזת יכ אצמ ,םירבכעב
םייחה ןכסמ קדייחהמ (Infection) םוהיזב תוקלל ןוכיסה
םילטונה וליאב דחוימב ,Clostridium difficile/C. difficile
לע תילילשה התעפשה בקע ,(Antibiotics) הקיטויביטנא
.(Gut Microbiota) יעמה יקדייח תייסולכוא

Nature Medicine


2016 רבמבונ
תרכוס יכוביס ענומ ץבא
םירקחמ 14 ורקסש ,דנליז-וינ University of Otago ירקוח
ןיטקהל תויושע םדב ץבא לש תוהובג תומר יכ וליג םימדוק
(Cardiovascular Disease) תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס
.(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב םילוחה ברקב

Nutrients


2017 ראוני
העיצפ רחאל הייארה בצע תושדחתה
ךרענ רשא ,ב"הרא Boston Children's Hospital-ב רקחמ
רשא (Chelating Zinc) ץבאב שומיש יכ הארה ,םירבכעב
הייאר בצע לש וייח תא ךיראמו שדחמ ,הגרדהב ררחתשמ
.עגפנש (Optic Nerve)

Proceedings of the National Academy of Sciences


2017 ראוני
DNA-ב יאלב הניטקמ ץבאה תכירצב הנותמ היילע
UCSF Benioff Children's Hospital Oakland ירקוח
ידכ םויב ג"מ 4 תב הנטק תפסותב יד יכ םירסומ ב"הרא
םיברועמה םינובלחה תומר תא רפשלו DNA יקזנ ןיטקהל
(Oxidative Stress) תינוצמיח הקע ,DNA-ה ןוקיתב
תועובש 6 ךשמנש רקחמב .(Inflammation) תקלדו
.םירבג 18 ופתתשה

American Journal of Clinical Nutrition


2017 ראוני
יופיר יישק םיעצפל ילילש ץחל+ףצקומ ץבא
ולפוט ,הנש יצח ךותב ומילחה אל םהיעצפ רשא ,שיא 94
ילילש ץחל+(Zinc-Coated Foam) ףצקומ ץבא תועצמאב
.(Negative Pressure Wound Therapy/NPWT)
(Wounds) םיעצפה לכב חטשה ינפ יכ םיארמ םיאצממה
בקעמב ורתונש ,םילפוטמה .הקספ םהמ השרפההו ונטק
.ךוביס לכ וחתיפ אל ,םיפסונ םישדוח 12 ךשמב

Medscape