?םהמ םילרנימ
קוקז ףוגה .המדאב םיאצמנה םיימיכ תודוסי םה םילרנימ 
םלבקל בייח אוה .ומצעב םתוא רצייל לגוסמ וניא אוהו םהל
.(Dietary supplement) םייתנוזת םיפסותמ וא ןוזמהמ

,ולא םיימיכ תודוסימ קלחל ףוגה קוקז ,תואנה ודוקפית םשל
שי םלוכב) םינימטיוו םינמוש ,םינובלח ,תומימחפל ףסונב
,ןמחפל םירשק אלל רמולכ ,תינגרואנאה םתרוצב (ןמחפ
.תונוש תויצקנופ עוציב םשלנ
.םוי ידימ ,תועיבקב קפסל שי ,ףוגל םיצוחנ רשא םילרנימ

  
הרהזא
םילרנימה ןוזיא רפוי ךכב .דדוב לרנימ לוטיל ןיא
םילרנימה לוליד בקע ,קזנ םורגל לולעש ,ףוגב
.ולטינ אלש


 
.