2002 ילוי
!קיזהל םילולע םילרנימו םינימטיו יפסות
תליטנל עגונב יתוחיטב רקס המסרפ תיאקירמאה ןוזמה תונכוס
.םילרנימו םינימטיו יפסות
.םהב זרפומ שומיש בקע םמצע םינכסמ םישנאש איה התנקסמ

,ןיטורק הטב יפסות לש רתי ןונימב הליטנ איה דחוימב תנכוסמ
לולע םהמ רתי ןונימ .B6 ןימטיוו ןחרז ,ןגנמ ,ץבא ,B3 ןימטיו
דבכ יקזנ ,ןטרס תולחמ םילולכ םהב ,םיכיפה יתלב םיקזנ םורגל
.תומצעה תשלחהו

,קזנ םורגל הלולע C ןימטיו לש רתי תליטנ םגש ףיסומ ח"ודה
.קספות וז הכירצש יאנתב ,ךוראה חווטל אל ךא

.The Food Standarts Agency