תושדח - לוניטר/A ןימטיו Vitamin A/Retinol - News

המתסאו C 'טיוו A 'טיוב רוסחמ
היגרנא רוצייב A 'טיו לש ודיקפת
הייארה ןדבוא דגנ A 'טיו + ןיאטול
אצאצה דוקפית רפשמ םאל A 'טיו
הנשב תושפנ ןוילמ ליצהל יושע A 'טיו
A 'טיול בוטה רוקמה :הטטב חמק
רועה ןטרסל ןוכיס תיחפמ A 'טיו
הזוטנמגיפ 'ר ןורוויעו A 'טיו + 3-הגמוא
רזג/תוינבגע + ודקובא :תרפושמ הגיפס
רבועב םד-יאת תריצי ענומ A 'טיו רתי
ןוסיחה תכרעמב היעבו A 'טיו ףסות
םייעמה לא ןוסיח יאת ןווכמ A 'טיו
תצלמומה הכירצה ןוכדיע
A ןימטיו רתי תליטנב ןוכיסה
דשה ןטרסו A ןימטיו
םייניע תויעבו םייעמ יחותינ
תוקלד דגנ A ןימטיו
A ןימטיוב רוסחמו דיתעל תוהמא
טשווה ןטרסו A ןימטיו
בלחב םינימטיוה לע ןגמ ןפוקיל
הביקה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ A 'טיו
םיטמק תיחפמ A ןימטיו
הירלמ דגנ A ןימטיוו ץבא
1-גוס תרכוס אכדמ A ןימטיו
םיטנדיסקוא-יטנאל עגונב קפס


...לוניטר/A ןימטיו ואר
 
2001 ראורבפ
תצלמומה הכירצה ןוכדיע
.A ןימטיול תצלמומה תימויה הכירצה ןוכדיע םסרופ ב"הראב
םידיאונטורקה תכירצ תועצמאב עצבל שי ותוא ,רכינ לודיגב רבודמ
.ול שורדה A ןימטיו תא ףוגה רציימ םהמ ,תימויה
A ןימטיו םיכרוצ םניאש ,םינועבטו םינוחמצל רבדה בושח דחוימב
בלח ףא םיתיעלו םיציב ,םיגד ,רשב ומכ ,םיבושח תורוקמ רפסממ
.רשעומ

לוניטר תוליעפ ךרע הווש :A ןימטיול השדח הדידמ תדיחי העבקנ
A ןימטיו ג"קמ 1 הכרעש ,Retinol Activity Equivalent/RAE
ג"קמ 24 וא ןיטורק הטב ג"קמ 12-ל ךרע תווש איהו
.(Beta-Cryptoxanthin) ןיטנסקוטפירק אטב וא ןיטורק אפלא

.םויב ג"קמ 900 ךורצל רגובמ רבג לע
.םויב ג"קמ 700 ךורצל תרגובמ השא לע
.םויב (ג"מ 3) ג"קמ 3,000 עבקנ ןוילע הכירצ לובגכ

A ןימטיו לש רתי תכירצל דחוימב שיגר השא ףוגב חתפתמ רבוע
.דלווב םידלומ םימומל םורגל הלולע רתי תכירצ .ןוירהב
!תוחתפתמ תוצראב ןורוויעל ינושאר םרוג אוה A ןימטיוב רוסחמ


2003 ראוני
רתי תליטנב ןוכיסה
A ןימטיומ רתי תכירצ יכ אצמ הידבש Uppsala Uni.-ב רקחמ
.7 יפ דע םירבשל ןוכיס לידגהלו תומצעה תא שילחהל הלולע
.םויב A ןימטיו ג"מ 1.5 לעמ ךורצל ןיא םירקוחה ירבדל
.הז ףסותל ללכ םיקוקז םניא םישנאה תיברמ םירקוחה ירבדל

Uppsala University Hospital


2005 ראוני
דשה ןטרסל עגונב םישדח םאיצממ
תייעבש םיארמ ב"הרא University of Texas-ב רקחמ יאצממ
.דשה ןטרס תוחתפתהל תמרוג ףוגה ידי-לע A ןימטיו דוביע
לש תתחפומ תוליעפ תויהל לולע דש ןטרס תוחתפתהל םרוגה
.A ןימטיו לש םירמוחה ףוליח תא תסוומה CRBP-I ןובלחה

Journal of the National Cancer Institute


2006 טסוגוא
םייניע תויעבו םייעמ יחותינ
A ןימטיו תגיפסב םיישקמ לובסל םילולע םייעמ יחותינ ורבעש ולא
לולע A ןימטיוב רוסחמ .רתוי רחואמ ליגב םייניע תויעב ךכ בקען
,(Night Blindness) הליל ןורוויע ,(Retina) תיתשרב קזנ םורגל
רבדה ערא םירקמה דחאב .(Cornea) תינרקה ךוכירו םייניע שבוי
(Gastric Bypass Surgery) הביק ףקעמ חותינ רחאל םישדוח המכ
.םייעמה יחותינ רחאל הנש 18 תויעבה וררועתה םירחא םירקמבו

British Journal of Ophthalmology


2006 רבוטקוא
תוקלד דגנ A ןימטיו
אצמ ,וקיסקמבו ב"הראב תואטיסרבינוא רפסמ לש ףתושמ רקחמ
דחוימב ,תקלדל ןמס 30%-ב ןיטקהל יושע A ןימטיו ףסותש
.(וקיסקמב הז הרקמב) םיריעצ םידליב
בקע םרגנש לושליש לש םירקמב ףסותה תעפשה הלודג דחוימב
תגיפס תלוכי תא ןיטקמה רבד ,םייעמב E. Coli קדייחה תואצמה
ימרוגו MCP-1 ןובלח יזוכיר ושמיש ןמסכ .סגה יעמב םימה
.םייעמהו הביקה תולחמ

Journal of Nutrition


2006 רבמצד
A ןימטיוב רוסחמו דיתעל תוהמא
...רקחמ


2007 ראוני
טשווה ןטרסו A ןימטיו
לופיטש וליג הינטירב Medical Research Council/MRC ירקוח
(Vitamin A Inhibitors) A ןימטיו יבכעמ תועצמאב טשו יאתב
.(Esophageal Cancer) טשווה ןטרס תעינמב עייסל יושע

Cancer Research


2007 ראוני
בלחב םינימטיוה לע ןגמ ןפוקיל
...ירקוח


2007 ראורבפ
הביקה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ A ןימטיוב רישע טירפת
טירפתש אצמ הידבשב תואטיסרבינוא רפסמב ףתושמ רקחמ
הביקה ןטרסל ןוכיסה תא תיחפהל יושע A ןימטיוב רישע
.44%-ב (Gastric Cancer)
םישנ 36,000-ב םייתנוזת םינותנ חותינ לע ססבתהש ,רקחמה
תכירצ יבגל םג האצמנ המוד העפשהש חוודמ ,םירבג 45,000-ו
תבלושמ הכירצ לע ססבתה רקחמה .ןיטורק אטבו ןיטורק אפלא
.םיפסותמו ןוזממ A ןימטיו לש

American Journal of Clinical Nutrition


>2007 יאמ
םיטמק תיחפמ A ןימטיו
לש םתעפוה תא ןיטקהל יושע A ןימטיו תועצמאב ימוקמ לופיט
.שמש יקזנמו תונקדזהמ האצותכ םיעיפומה (Wrinkles) םיטמק
,ב"הרא רוברא ןא University of Michigan-ב ךרענש ,רקחמב
רקחמב אצמנ יטתסאה הארמל טרפ .םישישק םילפוטמ קלח ולטנ
םיביכ תורצוויה ינפב דומעל רועל עייסמ (Retinol) לוניטר יכ
.ןגלוק לש ותורצוויה דודיעל תודוה ,העיצפו (Ulcers)

Archives of Dermatology


2008 ראורבפ
הירלמ דגנ A ןימטיוו ץבא
ב"הרא Boston university school of public health-ב רקחמ
תיאקירפאה (Burkino Faso) וסאפ וניקרוב תנידמב עצובש
ץבא ג"מ 10 םע A ןימטיו 'חי 200,000 לש ימוי ףסות יכ אצמ
תוציפנ תא ןיטקה ףסותה .(Malaria) הירלמ ינפמ םידלי לע ןגמ
רקחמב .ובצלפה ץצובקב 3.5% תמועל ,34%-ב האולחתה
םידלי 148 ופתתשה

Nutrition Journal


2008 סרמ
1-גוס תרכוס אכדמ A ןימטיו
...תומר


2008 לירפא
םיטנדיסקוא-יטנא יפסותל עגונב ףסונ קפס
...רקחמ


2009 לירפא
המתסאל ןוכיס לידגמ C ןימטיובו A ןימטיוב רוסחמ
...הריקס


2010 סרמ
היגרנא רוצייב A ןימטיו לש ודיקפת
ואצמ ב"הרא קרוי-וינ Institute for Cancer Research ירקוח
(ATP) םיאתב היגרנא רוצייב עירכמ דיקפת לעב וניה A ןימטיוש
ונשי רשאכ .תובר הכ תולחמל םרוג וב רוסחמ עודמ ריבסמ הזו
.30%-ב דרוי םיאתב היגרנאה רוציי A ןימטיוב רוסחמ

FASEB Journal


2010 לירפא
הייארה ןדבוא תטאהל A ןימטיו םע ןיאטול
...רקחמ


2010 יאמ
אצאצב יתאיר דוקפית רפשמ םאל A ןימטיו
...רקוח


2010 רבמצד
הנשב תושפנ ןוילמ ליצהל יושע A ןימטיו
םירקחמ 43 ורקסש ב"הרא Cochrane Collaboration ירקוח
ואצמ ,םינש 5 דע םישדוח 6 ינב םידלי ופתתשה םהב ,םימדוק
ךישמהל בייח 5-מ תוחפ ינב םידליל ןתינה A ןימטיו ףסות יכ
הנקסמל ועיגה םירקוחה .רוסחמ וב םייק םהב םירוזיאב ןתניהל
דחוימב .24%-ב הביס לכמ התומת תתחפהל איבי הז ףסות יכ
.םילושלישו (Measles) תבצח לש םירקמב הדיריב רבודמ

Cochrane Database of Systematic Reviews


2011 ראורבפ
A ןימטיול רתויב בוטה רוקמה אוה הטטב חמק
ב"הרא U.S. Department of Agriculture ירקוח לש םהירבדל
רוקמה ןה Orange-Fleshed Sweet Potatoes/OFSP ןזמ תוטטב
לודג ,רתוי םותכ הטטבה עבצש לככ .A ןימטיו לש רתויב בוטב
.A ןימטיו תא רצויה (OFSP Carotenoid) דיאונוטרקה זוכיר הב

Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety/CRFSFS


2012 סרמ
רועה ןטרסל ןוכיס תיחפמ A ןימטיו ףסות
,ב"הרא Kaiser Permanente Northern California-ב רקחמ
A ןימטיו ףסות יכ אצמ שיא 70,000-ל בורקמ םינותנ ופסאנ וב
(Skin Cancer) רועה ןטרסל ןוכיס םצמצל םייושע םידיאונטורקו
לש תינלטק הרוצ = (Melanoma) המונלמ ינפמ ןגהלו 40%-ב
לש הלודג תומכ יכ םיריהזמ םירקוחה .םישנב = רועה ןטרס
.תורומח יאוול תועפותל םורגל הלולע A ןימטיו

Journal of Investigative Dermatology


2012 רבמצד
הזוטנמגיפ סיטיניטרב ןורוויע דגנ A ןימטיו םע דחי 3-הגמוא
יכ אצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
תויושע תרשרש תוכורא 3-הגמוא ןמוש תוצמוח תריתע הכירצ
הזוטנמגיפ סיטיניטר ילוחב הייארה ןדבוא בצק תא טיאהל
.(Retinitis Pigmentosa)
לש 'חי 15,000 תב תימוי תינויפ הכירצ יכ הארה םדוק רקחמ
הנוזת םע דחי וא ודבל Retinyl Palmitate-כ ותרוצב A ןימטיו
.הלחמה תורדרדיה תא איה םג התהשה 3-הגמואב הרישע

Archives of Ophthalmology


2014 ילוי
רזג וא תוינבגע םע ודקובא :תרפושמ A ןימטיו תגיפס
ותכימתב ב"הרא The Ohio State University-ב ךרענש רקחמ
אצמ Hass Avocado Board/HAB ודקובאה ילדגמ ןוגריא לש
רזג וא תומותכ תוינבגע בטור םע םלש ירט ודקובא תכירצ יכ
םידיאונטורקה לש םתגיפס תא תיתועמשמ תרפשמ ימלוג
םתכיפהב תעייסמו ןיטורק אטבו ןיטורק אפלא :A ןימטיו-ורפ לש
.יביטקא A ןימטיול

The Journal of Nutrition


2015 ראורבפ
רבועב םד-יאת תריצי ענומ A ןימטיו ףדוע
הידבש Lund Stem Cell Centre-ב השענש םדא-יאתב יוסינ
הלוקלומ = (Retinoic Acid) תיאוניטר הצמוח רתי יכ הארה
םדה לש האירב תוחתפתה עונמל לולע = A ןימטיומ תרזגנה
םילפוטממ וחקלנש עזג יאתב ושמתשה םירקוחה .ירבועה
A ןימטיו ףדוע יכ םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל .םירגובמ
.םדה לע ותעפשה בקע ,הכ דע בשחנש יפכמ ןכוסמ

Stem Cell Reports


2015 ילוי
"חוכשל" ןוסיחה תכרעמל םורגל לולע A ןימטיו ףסות
רבעהמ םימוהיז
דנלוה ןכמיינ Radboud University Medical Center ירקוח
שכרנ ןסוח בכעמ הלודג תומכב A ןימטיוש ךכ-לע םיחוודמ
תשכרנה תוניסחה לע העפשהל ךכ םרוגו (Trained Immunity)
.(Antigens) םינגיטנאו (Mitogens) םינגוטימ ייוריגמ האצותכ
ןפואב עיפשהל הלולע A ןימטיו לש תמזגומ תומכ לש התכירצ
.תואירבל קיזהלו ילילש
רוגא רשא ינוסיחה עדימה תא תמסוח דחוימב הלודג הכירצ
םימוהיז ינפב ףשחהל הל תמרוגו תשכרנה ןוסיחה תכרעמב
.ליגר הרקמב ,ןיסח םדאה היה םהינפב (Infections)

Journal of Leukocyte Biology


2015 ילוי
םייעמה לא ןוסיח יאת ןווכמ A ןימטיו
הצמוח יכ הליג ב"הרא Purdue University-מ םירקוח לש תווצ
יאוול רצומ הווהמ רשא טילובטמ = (Retinoic Acid) תיאוניטר
יאת לש םיגוס 3 ךותמ 2 רובע תינויח = A ןימטיו לוכיע לש
ידכ ,יעמב םמוקמש (Innate Immune Cells) םידלומ ןוסיח
.םיאתמה םמוקמל עיגהל

Immunity