B1 ןימטיו
Thiamin - ןימאית

...B1 ןימטיו
םיזנאב ביכרמ הווהמ אוה .היגרנאל ןוזמ תרמה רשפאמ
ררחשמה ,(Krebs cycle) סברק רוזחמב חתפמ דיקפת ול    
.תומימחפמ היגרנא    
היגרנא םיררחשמה ,םירחא םימיזנא לש תובוגתל םרות
.םינובלחמו םינמושמ    
אלל םיפלחומ םיתמ םיאת .םיאת תוברתה ךילהתב עייסמ
תבוכרת תריציב ינויח ביכרמ שמשממ אוה .םישדחב ףרה    
.אתב (RNA) ןיערגה תצמוח .רוצייל השורדה ,רכוס    
םישורדה םיביכרמה ףוסיאל תיארחא ןיערגה תצמוח
תיתשרותה תינכותל םאתהב ,םתבכרהו םיאת רוצייל
.B1 ןימטיו אלל לעופ וניאש ךילהת ,(DNA)
.הדימלה רשוכלו רועה תואירבל ינויח
תרבעהב עייסמו םיבצעה תכרעמ לש הניקת תוליעפ חיטבמ
:םיבצעה יביס םירבחתמ םהב תומוקמב ,םייבצע םיפחד    
,תימורקב ביכרמ םג שמשממו (Synapses) תוספניסה    
.ונממו חומה לא םיפחדה םירזוחו םיחלשנ הכרואל רשא    

עיפשמ אוהש ןוויכ ,רסומה ןימטיו הנוכמ B1ןימטיו
.חורה בצמ לעו שגרה לע לע ,םיבצעה תכרעמ
ישפנ חתמ ,הלחמ תעב רתוי הלודג תומכב שרדנ אוה
.חותינ רחאלו

.םירחא םירירשו בלה לש הניקתה ותוליעפל שורד
ףוגהמ םישרפומ ונממ םיפדוע ןכלו םימב סיסמ
.ימוי סיסב לע ומילשהל שי וז הביסמ .ןתשב    
.םויב ג"מ 1.5 ףסות ץלמומ חותינ רחאל םילוחל

רוסחמל םימוטפמיס
.ןובאית רדעה
.ןואכיד
.תוריצע
.םידליב הלידג בוכיע
.המישנ רצוק
.םיילגרב/םיידיב השוחת רדעה
.שערל תושיגר

.בלה תלועפ שוביש
.זוכיר יאו ילכש לובליב
.תוישיאב םייוניש
.םייעמו הביק תויעב
.תונבצע
.םירירש תשלוח
.(Edema) תקצב
.תושישת

הגיפס יבכעמ םימרוג
.תויח תופדצ.לוהוכלא
.חותינ

.םוח
.הפק

.קבט
.ישפנ חתמ

,םירמוח ףוליח יקזנ ןקתמ B1 ןימטיו
.לוהוכלא תכירצ בקע ומרגנש

B1 ןימטיו ףסותל קקזנ ימ
...ב לופיטל עייסמ B1 ןימטיו
.(Beriberi) ירב ירב.תרגוח תקבלש
(1) .ןוסניקרפ ילוח

.ןורכיזה דוביא תטאהל עויסכ ,הלודג תומכב (1) 

תורוקמ
.רשבו הציב ןומלח ,ןיבוס ,היוס ילופ ,םינטובו

תצלמומ הכירצ
ג"מ 1.5 דע 1.2 איה רגובמ רבגל תצלמומה תימויה תומכה
.ג"מ 1.5 דע 1 השאלו

...בולישב דחוימב ליעי B1 ןימטיו
.םויזנגמו תירפוג ,תילופ הצמוח

תורהזא
.אפורב ץעוויהל ,הילכ תולחממ םילבוסה לע
.תולודג תויומכ תכירצ הרוסא תוקינמו ןוירהב םישנ לע

...םה תוליער ינמיס
.רועב החירפו םונמינ תשוחת