1 תושדח - B12 ןימטיו
Vitamin B12 - News 1


חומה תוצווכתהמ ןגמ B12 .טיו
ןורכיז ןדבוא ענומ B12 ןימטיו
B12 ןימטיו תגיפסו הקיטנג
ןטרס ינפמ םיניגמ B ינימטיו
םישנב ןורוויע םיענומ B ינימטיו
קוניתב םימגפו B12 .טיו טועימ
קאילצ ילוחב ןיאטסיצומוהו B .טיו
תונרגימ לע הלקהל B ינימטיו
B12 ןימטיוו תילופ 'חב ןוכיסה
ינורכ לועישו B12 'טיוב רוסחמ
B12 'טיוב רוסחמו 'גאפוקולג
רתוי םיחמש םישישקו B 'טיו
(1) רמייהצלא םיטיאמ B ינימטיו
(2) רמייהצלא םיטיאמ B ינימטיו
טקש קוניתל ןוירהב B12 ןימטיו
B12 'טיוב רוסחמל הפישנ תקידב
חומה תונוונתהל רושק רוסחמ
רמייהצלא ילוחל B12 ןימטיו
ךריה םצע תסמו B12 ןימטיו
ץבש רחאל B12 .טיוו תילופ .ח
תוקירז םוקמב B12 .טיו ףסות
B12 .טיוו תילופה .ח תעפשה
תילכש תורדרדיה טאמ B12 .טיו
B12 .טיו לולכל תילופ .ח לע
היצנמיד ענומ B12 .טיו
רתי תנמשהל ןוכיסו B ינימטיו
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
B12 .טיוב רוסחמו תילופ .ח
ןוירה ןמזב B12 ןימטיו
ןוירהב B12 ןימטיו טועימ
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
םישישקל B12 .טיוו תילופ .ח
היצנמידו ןיאטסיצומוה תילופ .ח
יביטנגוק יוקילו B .טיוב רוסחמ


...B12 ןימטיו ואר

2003 ראוני
רמייהצלא ילוחב ןורכיז רפשמ B12 ןימטיו
,(Perceiving) הנחבא ללוכ ,(Cognition) הרכהה ןיב רשק שי
רמייהצלא תולוח לש םמדב B12 ןימטיו תומר :ןורכיזו הבישח
.םיאירב םישנל סחיב תוכומנ

םינותנ תוכומנ םמדב B12 ןימטיו תומרש םישנא יכ םג אצמנ
.תוניקת B12 ןימטיו תומר םהל ולא תמועל תולחל ןוכיס לפכב

ולאל ליעוהל יושע B12 ןימטיוב לופיטש ואצמ םירחא םירקחמ
יושע B12 ןימטיוש הרבסה התמוא אל .ןורכיז תויעבמ םילבוסה
.ןורכיז תויעבמ םילבוס םניאש םישנאב ןורכיזה תא רפשל


2004 סרמ
ךריה םצע תסמו B12 ןימטיו
בגומ בצקל תורושק תוכומנ B12 ןימטיו תומרש אצמ רקחמ
רשק לע טעמ עודי היה הכ דע .ךריה םצע תסמ לוליד לש
.דלשה הנבמ לע ותעפשהו B12 ןימטיו ןיב
(Bone Mineral Density) םצעה תופיפצ תא ונחב םירקוחה
לע רקחמב ופתתשהש הלעמו 65 תונב םישנ תייסולכואב
.סיזורופואטסוא ירבש

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2005 סרמ
ץבש רחאל םירבשל ןוכיסו B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
...םישישק


2005 ינוי
תוקירז םוקמב B12 ןימטיו ףסות
הדימ התואב הליעי ,וב רוסחמ בקע ,B12 ןימטיו ףסות תליטנ
,וב רוסחממ תופוכת םילבוס םישישק .תוקירזב ותלבק ומכ
.ןוזמהמ ותוא גופסל םפוג רשוכב הדירי ללגב
ךא ,תוקירז תועצמאב הז רוסחמ םילשהל היה גוהנ הכ דע
.תוחפ הביאכמו רתוי הלק ןוזמ ףסותכ ותליטנ

תא וקדב רשא ,דנלוה Wageningen University ירקוח
תוחפלב ךרוצ שיש וליג ,םינוש םינונימ לש םהיתועפשה
.םיזוחא 90 דע 80 ןב רוסחמ םצמצל ידכ ג"קמ 647
ןותמ רוסחמ ןוזיאל שורדה ילמינימה ףסותה םהירבדל
תימויה הכירצהמ 200 יפ לודג B12 ןימטיוב רשא ,(RDA)
.ג"קמ 3 לע תדמועה ,תצלמומה
םיחמומ ירבדל ךא ,תרתומ תיברימ תימוי הכירצ העבקנ אל
.םויב ג"קמ 2,000 לע תולעל אל וז לע הינטירבב

Archives of Internal Medicine


2007 ראוני
B12 ןימטיו תמרב היולת תילופה הצמוחה תעפשה
...תלדגה


2007 ראורבפ
תילכשה תורדרדיהה תטאהו B12 ןימטיו
היושע (תילופ הצמוח אלל) B12 ןימטיו לש ותכירצ תלדגה
היולתה) תיביטינגוקה תילכשה תורדרדיהה בצק תא טיאהל
.היצנמידו (ליגב

םישישק 1,405 וקדבש ,ב"הרא Uni. of Michigan ירקוח
ןיאטסיצומוה לש תוהובג תומר יכ וליג ,ינקיסקמ אצוממ
תויביטינגוק תויוקלו היצנמיד תוחתפתהל ןוכיס תוליפכמ
B12 ןימטיו לש תוהובג תומרו (Cognitive Impairments)
.ןיאטסיצומוה לש רתוי תוכומנ תומרל תורושק

רתוי וא 13 Micromoles/Litre תב ןיאטסיצומוה תמר
,הנטק B12 ןימטיו תמרש לככ .136%-ב הז ןוכיס הלידגמ
םנמוא תילופה הצמוחה תמר תאלעה .ןוכיסה תמר הלדג
ירצומ וב םירבגתמ ב"הראבש רוכזל שי ךא ,עיפשה אל
.םינוש ןוזמ

American Journal of Clinical Nutrition


2007 יאמ
B12 ןימטיו לולכל תילופ הצמוח ףסות לע
...ירקוח


2007 רבמבונ
היצנמיד תענומ B12 ןימטיו תכירצ תרבגה
...תומר


2007 רבמבונ
רתי תנמשהל ןוכיס םיניטקמ B הצובקמ םינימטיו
...ןהייוכיס


2007 רבמצד
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
...רקחמ


2007 רבמצד
B12 ןימטיוב רוסחמ תעפשה הרימחמ תילופ הצמוח רתי
...ירקוח


2008 ראוני
ןוירהה ןמזב B12 ןימטיו תובישח
...ירקוח


2008 ראורבפ
ןילוסניאל תדוגנת לידגמ ןוירהב B12 ןימטיו טועימ
ןופ King Edward Memorial Hosp. ירקוח לש םהירבדל
םינושארה םישדוחה תשולשב הכומנ B12 ןימטיו תמר ודוה
םישדוחה תשולשב תילופ הצמוח לש ההובג המרו ןויריהל
.אצאצב ןילוסניאל תדוגנתל הייטנל םימרוג ןכמ רחאלש

תומר תא :תוהמיא 700 לש ןתנוזת תא וכירעה םירקוחה
ןיאטסיצומוהה תמר תא ,ןמדב תילופה הצמוחה ,B12 ןימטיו
(Methylmalonic Acid) תינולמליתמה הצמוחה תמר תאו
תא ורטינ םה ןכ .ןויריהל 28-ה עובשבו 18-ה עובשב ,ןמדב
.םינש 6 ךשמב ולא תוהמיא לש ןהיאצאצ 653

Diabetologia


2008 יאמ
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
...ירקוח


2008 טסוגוא
םישישק רובע םיליעי B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
...םחל


2008 טסוגוא
היצנמיד לע ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוח לש םתעפשה
...התליחת


2008 רבמטפס
יביטנגוק יוקיל םרוג B ינימטיוב רוסחמ
...רקחמ


2008 רבמטפס
חומה תוצווכתה ינפמ ןגמ B12 ןימטיו
...רקחמ


2008 רבמטפס
ןורכיז ןדבוא ענומ B12 ןימטיו
...B12 ןימטיו


2008 רבמטפס
B12 ןימטיו תגיפס לע העיפשמ הקיטנג
FUT2 ןגל .B12 ןימטיו תגיפסל עירפהל היושע תיטנג תונוש
,לוכיעה רשוכ לע הבושח ךא הנטק העפשה םנמוא שי
.B12 ןימטיו לוצינו הגיפסה
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
יאפוריא אצוממ םישנ 1,658 לש םונגה תקירסב תאז וליג
.רחא רקחמב ופתתשהש

Nature Genetics


2008 רבמבונ
ןטרס ינפמ 65 ינב לע םיניגמ B ינימטיו
...ףסות


2009 ראורבפ
םישנב ןורוויע םיענומ B ינימטיו
...ירקוח


2009 סרמ
קוניתב םימגפו םאב B12 ןימטיו טועימ
םיחוודמ ב"הרא US National Institutes of Health ירקוח
תויוצמ ןמדב B12 ןימטיו לש הכומנ המר תולעב םישנ יכ
תיבצעה הלעתב םימומ םע קונית תדלל ,5 יפ ,ןוכיס רתיב
המר ןמדבש םישנל האוושהב ,(Neural Tube Defects)
.B12 ןימטיו לש דאמ ההובג
.ןויריהב תויריא םישנ 278 ופתתשה ,םינש 7-כ ךשמנש ,רקחמב

Pediatrics


2009 סרמ
קאילצ ילוחב ןיאטסיצומוה רתיו B ינימטיו
ןיאטסיצומוהה תמר תא םידירומ B הצובקמ םינימטיו יפסות
.קאילצ תלחממ םילבוסה םילפוטמב
דנלוה םדרטסמא VU University Medical Center ירקוח
תגיפס-יא לש תנומסתל המגוד איה קאילצ תלחמש םיריבסמ
.B12 ןימטיוו תילופ הצמוח לש הז ללכב ,הנוזת ירמוח

םישנא 50-ו קאילצ ילוח םירגובמ 51 ופתתשה וב ,רקחמב
םתואב ןיאטסיצומוה תמר יכ אצמנ ,תרוקיב תצובקכ םיאירב
תמר התייה B הצובקמ םינימטיו יפסות ולטנש םילוח
.ולא םיפסות ולטנ אלש ולא תמועל ,הכומנ ןיאטסיצומוה

World Journal of Gastroenterology


2009 לירפא
תונרגימ לע הלקהל B ינימטיו
...יפסות

2009 רבמבונ
ןטרסב םינכסמ B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
היגברונ Haukeland Uni. Hospital-ב הכרענש הריקס
לש םיפסות ולטנש בל ילוח 7,000-ל בורק הב ופתתשהו
שולש ךשמב (המד) ובצלפ וא B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
ןטרס תולחמל ןוכיס ולידגה םיפסותהש האצמ ,םינש יצחו
הלחמהמ התומתל ,21%-ב (תואירה ןטרסל דחוימבו)
ילוחל האוושהב ,18%-ב רחא םרוג לכמ התומתלו 38%-ב
.ולא םיפסות ולטנ אלש בל

JAMA


2009 רבמצד
רבסומ יתלב ינורכ לועישו B12 ןימטיוב רוסחמ
םילפוטמ 40 ופתתשה וב ,הילטיא Uni. of Turin-ב רקחמ
B12 ןימטיוב רוסחמש הליג ,רבסומ יתלב ינורכ לועיש םע
רבסומ יתלב ינורכ לועישל םרוג תווהל לולע
עולה דוקפיתב תויעבו (Unexplained Chronic Cough)
.(Larynx) ןורגה לשו (Pharynx)

ליבקמבו ןימטסיהה לש ףסה תמר תא הרפיש ףסותה תליטנ
ולבס רשא םילפוטמב לועישה ףס תא תיתועמשמ התלעה
ישנא לע העפשה הל התייה אל ךא ,B12 ןימטיוב רוסחממ
.תרוקיבה תצובק

World Allergy Org. XXI World Allergy Congress


2010 יאמ
B12 ןימטיוב רוסחמל הרושק 'גאפוקולג לש תכשוממ הליטנ
'גאפוקולג הפורתב םילפוטמ רשא 2-גוס תרכוס םילוח
םילולע תכשוממ הפוקת ךשמב (Metformin/Glucophage)
תאז ,היוקל הגיפס ללגב ,B12 ןימטיוב רוסחממ לובסל
םדרטסמא Academic Medical Center-ב םירקוח םיחוודמ
.2-גוס תרכוס םע םילפוטמ 390 ופתתשה רקחמב .דנלוה

BMJ


2010 ינוי
רתוי םיחמש םישישקו B ינימטיו
ןוכיס םצמצל היושע B12 ןימטיוו B6 ןימטיו תכירצ תלדגה
תפסות לכ .םישישקב ןואכיד ינימסת לש םתוחתפתהל
םתוחתפתהל ןוכיס הניטקה B12 ןימטיו לש ג"קמ 10 תב
.הנשל 2%-ב ןואכיד ינימסת לש

םינותנב ורזענ דנלניפ University of Kuopio ירקוח
.ב"הרא וגקישב םייחה הלעמו 65 ינב שיא 3,500 יבגל
לש ותורבטצה תעינמל ולא םיאצממ םיסחיימ םירקוחה
תויסקוט תובוגתל םורגל לולעש רבד ,םדב ןיאטסיצומוה
םישנאהמ 52% יכ אצמנ ןכאו ןואכיד רימחהלו (תוליער)
.ההובג ןיאטסיצומוה תמר ילעב םניה םיינאכידה

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמטפס
(1) רמייהצלא תלחמ םיטיאמ B ינימטיו
...םהירבדל


2010 רבוטקוא
(2) רמייהצלא תלחמ םיטיאמ B ינימטיו
...םהירבדל


2011 סרמ
רתוי םיטקש תוקונית םשל ןוירהב B12 ןימטיו
...םישנ


2011 ינוי
B12 ןימטיוב רוסחמ יוליגל הפישנ תקידב
השידח הפישנ תקידב וחתיפ ב"הרא Univ. of Florida ירקוח
רוסחמ לש רתוי קיודמו רתוי לוז ,רתוי ריהמ ןוחביא רשפאתש
.B12 ןימטיוב
ןמזב ןמחפה תצומחת-וד תומכ תדידמ לע תססובמ הקידבה
.B12 ןימטיו לש סוטטסה לודג ,הלדג ותומכש לככ .הפישנה

Journal of Breath Research


2011 רבמטפס
יביטנגוק יוקיללו חומה תונוונתהל רושק B12 ןימטיוב רוסחמ
חומה תונוונתהל ןוכיס אוה הווהמ םדב B12 ןימטיוב רוסחמ
.(Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקיללו (Brain Atrophy)

וליג ב"הרא וגקיש Rush University Medical Center ירקוח
B12 ןימטיוב רוסחמל (Markers) םינמס המכב ההובג המרש
(Methylmalonic Acid/MMA) תינולמליתמ הצמוח דחוימבו
ןטק חומ חפנלו דורי יביטנגוק דוקפיתל םירושק ,ןיאטסיצומוהו
.רתוי רחואמ םינש 5-כ ,רתוי

יאוולה ירצות) םיטילובטמה תא קודבל שי םירקוחה ירבדל
B12 ןימטיו לש ותמר תא אלו (םירמוחה ףוליח ךילהת לש
,םדוק לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב .דבלב םדה לזונב
.הלעמו 65 ינב שיא 121 ופתתשה

Neurology

.