2 תושדח - B12 ןימטיו
Vitamin B12 - News 2


חומה תונקדזה תא טיאמ B12
םזיטואל ןוכיסו ןויריהב B12 רתי
םינועבטל B12 ןימטיו ףסות
תרכוסב ןכסמ ןויריהב ךומנ B12
גפ הדילו יחהמ ןוזמ ידמ טעמ
םדה ץחלל B ינימטיוו ןיניגרא
םידליב B12-ו B1 ןימטיוב רוסחמ
תואירה ןטרסו B ינימטיו
םיכומנ B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
םינוחמצ תואירב רפשמ B12
(1) היתפוריונ=ןימרופטמ+B12 רוסחמ
םירגבתמבהידרקיכטו ךומנ B12
םירבשל ןוכיס לידגמ ךומנ B12
B12 ןימטיול שדח יקדייח רוקמ
םייביטנגוק םיעוציב רפשמ וניא B12
הנוזת תתמ םילבוסה םידליל B12
םישישקל B12 תלעות יבגל קפס
(2) היתפוריונ=ןימרופטמ+B12 רוסחמ
תיביטינגוק תלוכיל B ינימטיו


ואר
...B12 ןימטיו
...1 תושדח - B12 ןימטיו


2012 לירפא
םינוחמצב תירלוקסו-וידרק תואירב רפשמ B12 ןימטיו ףסות
ימוי B12 ןימטיו ףסות םילבקמה (Vegetarians) םינוחמצ
םיקרועה דוקפית תא ךכב רפשל םייושע ,ג"קמ 500 ןב
םיקרועה תשרטל ןוכיס ןיטקהלו (Arterial Function)
.(Atherosclerosis)
ןיטקהש םרוג ,םיקרועה תונפד יבוע תא םג רפיש ףסותה
.םיקרועה תשרטל ןוכיס אוה ףא
,םיאירב םינוחמצ 43 וב ופתתשהו תועובש 12 ךשמנ רקחמה
.םינש 45 עצוממ ליג ינב ,B12 ןימטיוב לק רוסחמ םע

The Journal of Nutrition, Health and Aging


2012 ינוי
(1) היתפוריונל רושק ןימרופטמ בולישב ךומנ B12 ןימטיו
(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס ילפוטמב יכ וליג םירקוח
אטבתמ ,(Metformin) ןימרופטמ הפורתב םישמתשמה
תירפירפ היתפוריונ לש תוהובג תומרב B12 ןימטיוב רוסחמ
הלוע ןאכמ םירקוחה ירבדל .(Peripheral Neuropathy)
,תרכוסל ללכ-ךרדב תסחוימה ,תילאירפירפ היתפוריונ יכ
.B12 ןימטיוב רוסחמ לש םוטפמיס תווהל הלולע

84 ופתתשה הינבולס Hospital Trbovlje-ב רקחמב
2-גוס תרכוס םע ,םינש 63 עצוממ ליג ינב ,םילפוטמ
.םינש 4 תוחפל ךשמב ןימרופטמ הפורתה תא ולטנש

72nd Scientific Sessions Am. Diabetes Association


2013 רבמצד
םירגבתמב תיטטסותרוא הידרקיכטל רושק ךומנ B12 ןימטיו
היקרוט רימזיא Dr. Behcet Uz Children's Hospital ירקוח
םהב םורגל לולע םירגבתמב B12 ןימטיוב רוסחמ יכ וליג
תכרעמב (Baroreceptor) ץחלה ןטלוק לש יוקל דוקפיתל
,(Sympathetic Nervous System) תיטתפמיסה םיבצעה
תיטטסותרוא/תיתחונתה הידרקיכטה תנומסתל ליבויש רבד
.(Orthostatic Tachycardia)

Pediatrics


2013 רבמצד
םירבגב םירבשל ןוכיס לידגמ ךומנ B12 ןימטיו
יכ םיחוודמ הידבש University of Gothenburg-ב םירקוח
B12 ןימטיו לש תוכומנ תומר ילעב (Older Men) םישישק
דחוימב ,(Fractures) םירבשל ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע
.םינש 6 ךותב ,(Lumbar Region) ינתומה רוזיאב
.םינש 75 עצוממ ליג ינב םירבג 1,000 ופתתשה רקחמב

Osteoporosis International


2014 רבמטפס
B12 ןימטיול שדח יקדייח רוקמ
הצובק והיז הדנק University of Waterloo-ב םירקוח
היורקה (Microorganisms) םימזינגרואורקימ לש
קלחה לש ורוצייל הארנכ תיארחאה Thaumarchaeota
םימבו (Oceans) םיסונייקואב B12 ןימטיו לש לודגה
.(Freshwater) םיקותמ

The ISME Journal


2014 רבמבונ
םייביטנגוק םיעוציב םירפשמ םניא B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
,דנלוה Wageningen University and Research-ב רקחמ
םע ,םינש 74.1 עצוממ ליג ינב םישנא 2,919 ופתתשה וב
יכ אצמ ,(Homocysteine) ןיאטסיצומוה לש תוהובג תומר
הבשחמל םיליעומ םניא B12 ןימטיוו (Folic Acid) תילופ הצמוח
(Elderly People) םישישקב (Memory) ןורכיזלו (Thinking)
רושקה ןיאטסיצומוהה תומר תא םידירומ םהש תורמל
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמל

Neurology


2015 לירפא
הנוזת תתמ םילבוסה םידליב תוחתפתה רפשמ B12 ןימטיו
םיחוודמ היגברונ רמאהליל Innlandet Hospital Trust ירקוח
(Weight) לקשמה תא תיתועמשמ רפשמ B12 ןימטיו ףסות יכ
הנוזת תתמ םילבוס רשא םידלי לש (Height) הבוגהו
.(Undernourished Children)

ינב ,ודוה יהלדמ םידלי 1,000 ופתתשה וב ,רקחמה תרטמ
(Diarrhea) לושלישמ םילבוסהלע לקהל התייה ,םינש 6
יפסות תרזעב ,(Chest Infections) הזחב םימוהיז לעו
ומכ .(Folate) תילופ הצמוחו (Vitamnin B12) B12 ןימטיו
םידלי לש םהבוגו םלקשמ תא רפשל םירקוחה ושקיב ןכ

.ולא

Pediatrics


2015 ילוי
םישישקל B12 ןימטיוב תלעותה יבגל קפס
...רקחמ


2015 רבמטפס
(2) היתפוריונל רושק ןימרופטמ בולישב ךומנ B12 ןימטיו
דנלוה ןפגוה Bethesda Diabetes Research Center ירקוח
תליטנל רושקה B12 ןימטיוב (Deficiency) רוסחמ יכ ואצמ
ילוחב רבודמשכ ,(Metformin) ןימרופטמ הפורתה
תיתועמשמ םורתל לולע ,(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס
.(Peripheral Neuropathy) תירפירפ היתפוריונל

2-גוס תרכוס ילוח שיא 390 ופתתשה וב ,רקחמה ינותנ
,םינש 4.3 ךשמב ,ופסאנ ,(Insulin) ןילוסניאב ולפוט רשא
.ץוח תואפרמ שולשב

European Association for the Study of Diabetes
2015 Meeting; Stockholm, Sweden


2016 ראורבפ
םישישקב תיביטינגוק תלוכי םירפשמ B ינימטיו
...רקחמ


2016 יאמ
חומה תונקדזה תא טיאמ B12 ןימטיו
ןדבואש וליג הידבש םלוהקוטש Karolinska Institutet ירקוח
ילעב ברקב רתוי ךומנ (Brain Volume Loss) חומ חפנ
ךפההש דועב םדב ההובג (Vitamnin B12) B12 ןימטיו תמר
תמר ילעב ולא יבגל ןוכנ אצמנ הזמ
.ההובג (Homocysteine) ןיאטסיצומוה

ןיאטסיצומוהה לשו B12 ןימטיו לש םהיתומר םירקוחה ירבדל
לש םימדקומ םינמסכ ,הזמ הז דרפנ ןפואב ,שמשל םייושע
(Elderly) םישישק ברקב (Brain Aging) חומה תונקדזה
םייושע ,יתביס אוה רשקה םא .(Dementia) היצנמיד אלל
(Brain Damage) יחומ קזנ ונמל B ינימטיו לש םיפסות
.ןיאטסיצומוה ידי-לע םימרגנה
םינש 60 ינב שיא 501 ינותנ וללכנ ,םינש 6 ךשמנש ,רקחמב
.םדוק רקחמב ופתתשהש ,הליחתב היצנמיד אלל ,הלעמו

JAMA Psychiatry


2016 יאמ
םזיטואל ןוכיס לידגמ ןויריהב B12 ןימטיוו תילופ הצמוח ףדוע
יכ וליג ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins University ירקוח
(Folate) תילופ הצמוחו (Vitamin B12) B12 ןימטיו תומרשכ
רטילל לומוננ 59-מ םילודג (Pregnancy) ןויריהה ךלהמב
(Autism) םזיטואל ןוכיסה לדג ,המאתהב ,רטילל לומוקיפ 600-ו
.17 יפמ רתויב

רקחממ ופסאנש ,ןאצאצו תוהמיא 1,391 ינותנ וחתינ םירקוחה
.(Boston Birth Cohort) םדוק לודג

2016 (IMFAR) Int. Meeting for Autism Research


2016 טסוגוא
תותימצל B12 ןימטיו ףסות לוטיל םינועבט לע
,(DGE) הנוזתל תינמרגה הדוגאה השיגהש הדמע ריינ יפל
יתלב דע השק ,תינמרגה תילרדפה הלשממה ידי-לע ץמואו
ומכ ,הנוזת ירמוח גופסל (Vegans) םינועבטל ירשפא
חרוא ,(Veganism) תונועבטב םילגודה לעו B12 ןימטיו
תועצמאב םבצמ תא אדוול ,תוריהמב חתפתמה םייח
.תויתפוקת םד תוקידב

DGE


2016 רבמבונ
אצאצב תרכוסל ןוכיס הלעמ ןויריהב ךומנ B12 ןימטיו
B ינימטיו לש הכומנ המרמ ולבסש תוהמיאל ודלונש םידלי
רתיב אצמיהל םילולע (Pregnancy) ןויריהה ךלהמב ןמדב
תוערפהו (Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוס חתפל ןוכיס
.תורחא (Metabolic Disorders) תוילובטמ

הינטירב University of Warwick Medical School ירקוח
ןיטפל ןומרוהה תומר לע עיפשמ B12 ןימטיו יכ ואצמ
הנוכמה ,(Fat Cells) ןמוש יאת ידי-לע רצוימה (Leptin)
תתואמ רשא ,(Satiety Hormone) עבושה ןומרוה םג
.לוכאל קיספהל שי יתמ

תמרב היילעל םורגל לולע לקשמ רתי יכ וארה םירקחמ
םרגיהל הלולע הזמ ,(ןוזמה תכירצל הבוגתב) ןיטפלה
ליבוהל הלולעש ,(Leptin Resistance) ןיטפלל תדוגנת
לקשמב היילעל ,תפסונ (Overeating) הליכא רתיל
.2-גוס תרכוסל ןוכיס הלידגמה ,ןילוסניאל תודימעלו

Society for Endocrinology Annual Conf. U.K


2017 ראוני
תמדקומ הדילל ןוכיס לידגמ יחהמ ןוזמ ידמ טעמ
תוקלל ןוכיסה תא תולידגמ (Pregnancy) ןויריהב םישנ
,(Meat) רשב יד תוכרוצ ןניא ןה םא B12 ןימטיוב רוסחמב
קר יוצמ הז ןימטיוש ןוויכ ,(Eggs) םיציב וא (Milk) בלח
ןוסא תרה תויהל הלולע ךכמ האצותה .יחהמ ןוזמ ירצומב
.(Fetus) רבועה יבגל

,תונידמ 11-מ ןויריהב םישנ 11,216 ופתתשה וב ,רקחמב
הדילל לדגומ ןוכיסל רושק B12 ןימטיוב רוסחמ יכ אצמנ
םינועבט םירקוחה ירבדל .(Preterm) גפ תדיל/תמדקומ
רצונש רוסחמ ללגב הייעבל דחוימב םיעיגפ (Vegans)
.יחהמ ןוזמ תכירצ-יא בקע םלצא

American Journal of Epidemiology


2017 ראורבפ
םדה ץחל םירפשמ B ינימטיוו ןיניגרא בוליש
יכ ואצמ הינמרג םלוא University of Hannover ירקוח
(Folic Acid) תילופ הצמוח םע (Arginine) ןיניגרא בוליש
(Vitamin B12) B12 ןימטיוו (Vitamins B6) B6 ןימטיו
(Vascular Function) םדה ילכ דוקפית תא רפשל יושע
.(Plood Pressure) םדה ץחל תדרוהב תיתועמשמ עייסלו

םג האצמנ ,65 דע 40 ינב שיא 81ופתתשה וב ,רקחמב
(Homocysteine) ןיאטסיצומוהה תמרב תיתועמשמ הנטקה
.םדב

European Journal of Nutrition


2017 סרמ
םירושיכ םיניטקמ B12-ו B1 ןימטיוב רוסחמ
םינטק םידליב םיירוטומו םייביטנגוק
...רקחמ


2017 טסוגוא
תואירה ןטרסל רושק B ינימטיו לש הובג ןונימ
B6 ןימטיו יפסות לש תולודג תויומכ לש חווט תכורא הכירצ
תלדגהל הרושק (Vitamin B12) B12 ןימטיוו (Vitamin B6)
.(Lung Cancer) האירה ןטרסל ןוכיסה

לע הלועה הפוקת ךשמב ולא םיהובג םינונימ ולטנש םירבג
ןטרסב תוקלל 4 יפ דע 2 יפ ןב ןוכיס רתיב ואצמנ םינש 10
.(Smokers) םינשעמ ברקב דחוימב תאז ,האירה
.םישנ ברקב אצמנ אל הז ןוכיס רתי םירקוחה ירבדל
ופתתשה The Ohio State University-ב ךרענש ,רקחמב
.הנש 76 דע 50 ינב שיא 77,118

Journal of Clinical Oncology


2018 לירפא
B12 ןימטיוו תילופ הצמוח לש תוכומנ תומר
ינמושה דבכה תלחמ תרמוחל תורושק
תומדקתהל תורושק תוכומנ B12 ןימטיוו תילופ הצמוח תומר
ינמושה דבכה תלחמב (Liver Fibrosis) דבכב סיזורביפ לש
לוהוכלא תכירצמ תעבונ הניאש
.(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)
ופתתשה ,לארשי ביבא לת תטיסרבינואב ךרענש ,רקחמב
.הלחמב םילפוטמ 83

Nutrients

.