1 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 1


סג יעמ/דש ןטרסל ןוכיסו D ןימטיו
ןטרסל ןוכיסו D ןימטיו
הצופנ תשרט ינפמ הנגהל D 'טיו
םינמשב לורטסלוכל ןדיסו D ןימטיו
םיטנופסופסיבב לופיטו D ןימטיו
ץמאמ ירבש דגנ ןדיסו D ןימטיו
םישישק ברקב תוליפנו D ןימטיו
ןטרס תולחמל ןוכיס תיחפמ D 'טיו
סג יעמ ןטרסל בלחו ןדיס D ןימטיו
דורי ינפוג עוציבו ךומנ D ןימטיו
ןיעה תואירבו 3-הגמואו D ןימטיו
םצעה תואירבל ןדיסו D ןימטיו
תושק תויווכ רחאל דליב D ןימטיו
ינווינ ןורגיש עונמל יושע D ןימטיו
הצופנ תשרט ינפמ הנגהל D 'טיו
תינומרע ןטרס ינפמ ןגמ D ןימטיו
םישישקל םחלב D ןימטיו
ןוירה ןמזב D ןימטיו
קוניתה לע ותעפשהו םאב D 'טיו
תינומרע ןטרס בכעמ D ןימטיו
שמשה רואו D וימטיו
יתקלד יטנא :הובג ןונימב D 'טיו
קוניתה לקשמו בלחו D ןימטיו
ןטרס תולחמ ענומ D 'טיו רובגית
בלבל ןטרסל ןוכיסו D ןימטיו


...D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר


2002 סרמ
תושק תויווכ רחאל םידליב D ןימטיו טועימ
בויסנ לש תוכומנ תומר ואצמ ב"הרא וגקישו ססקטב םיאפור
,םפוג חטשמ 40%-ב תויווכ רחאל ,םידלי לש םמדב D ןימטיו
.הינפואטסואל תמרוגה העפות

הינפואטסוא
,םצעה תודייתסהב הנטקה איה (Osteopenia) הינפואטסוא
אלל ,(Bone Density) התופיפצ תדיריב תנייפאתמ רשא
.םירבשל ןוכיס תלדגה

ולא םידלי לע רוסיאה אוה ךכל םרוגהש הארנ םירקוחה תעדל
.(Hyperpigmentation) היצטמגיפ-רפיה תעינמל ,שמשל ףשחיהל
(Epidermis) סימרדיפאה :תינוציחה רועה תבכשש ןכתי םתעדל
.D ןימטיול לורטסלוכ רימהל רתוי תלגוסמ הניא
.םויב 'חי 400 דע 200 רועישב D ןימטיו ףסות איה םתצלמה

Trauma Injury, Infection and Critical Care


2003 ינוי
ינווינ ןורגיש עונמל יושע D ןימטיו ףסות
Royal Nat. Orthopaedic Hospital-ב בלושמ רקחמ
רשא ,הינטירב University College, London-ו Middlesex
עונמל היושע D ןימטיו ףסות תליטנ יכ אצמ ,םילוח 600 קדב
עונמל יושע רבדה םא קדבנ .ינווינ ןורגיש תוחתפתה
ידי-לע ,(Osteoporosis of the Knee) ךרבב סיזורופואטסוא
.באכ תתחפהו סוחסה סרה תעינמ


2005 ראוני
הצופנ תשרט ינפמ הנגהל D ןימטיו
...ירבדל


2005 ראורבפ
תינומרע ןטרס ינפמ ןגמ D ןימטיו
,ב"הרא Harvard Uni. School of Public Health ירקוח
םיאצמנ ,D ןימטיו לש רתוי ההובג המר םמדבש םישנאש וליג
.יביסרגא תינומרע ןטרסל ,תיצחמל בורק לש ,תחפומ ןוכיסב
םהבו םירחא ןטרס יגוסל המוד רשק ואצמ םימדוק םירקחמ
.סגה יעמה ןטרסו דש ןטרס
,רתוי הנורחאל תרקחנ ןטרס תולחמ לע D ןימטיו תעפשה
רתוי םיכומנ האולחת ירועיש לע םיעיבצמה םיאצממ רואל
.הלודג שמשל הפישחה ןהב תוצראב


2005 לירפא
םישישקל D ןימטיוב רבגותמ םחל
םיניגמ D ןימטיוב דאמ רבגותמה םחל םיכרוצה םישישק
.תופורת תועצמאב רשאמ רתוי ,םהיתומצע תואירב לע ךכ
D ןימטיו 'חי 5,000 םיכרוצה םישישק םירקוחה ירבדל
,םויב (Calcium Carbonate) ןדיס תמחפ ג"מ 320-ו
תאז ,הנש ךות 28%-ב םהיתומצע תופיפצ תא םילידגמ
.תופורת תרזעב דבלב 8% רופיש תמועל
,הינמור University of Medicineידי-לע עצבתה רקחמה
וב ונחבנו הדנק University of Toronto םע ףותישב
לש ינופצה הקלחב ,ידועיס דסומב םיררוגתמה םישישק
.ףרוחב הז רוזיאב שמשה תנירק טועימ לשב ,הינמור

Experimental Biology meeting in San Diego


2006 ראוני
ןוירה ןמזב D ןימטיו
...םירקוח ירבדל


2006 ראוני
הקונית לע םאה ידי-לע D ןימטיו תכירצ תעפשה
ןמזב ןמדב D ןימטיו טועיממ ולבסש תוהמיאל םיאצאצ
ןוכיסו םתודליב התוחפ םצע תופיפצמ ולבסי ןויריהה
ירקוח תאז וליג .רתוי רחואמ ליגב סיזורופואטסואל רתי
.הינטירב University of Southampton
שמש תנירק רתויל הפשחנ ןמיאו ץיקב ודלונש םידלי
תופיפצמ ונהנ ,D ןימטיו ףסות ולטנש תוהמיא וא
.תרפושמ םצע

The Lancet


2006 ראורבפ
תינומרעv ןטרס לודיג בכעמ D ןימטיו
...םירקוח ירבדל


2006 לירפא
שמשה רואו D ןימטיו
...הרשעה ליגב תורענ


2006 לירפא
יתקלד יטנא :הובג ןונימב D ןימטיו
הובג ןונימש אצמ הינמרג University of Bonn-ב רקחמ
יושעש רבד ,תיתקלד יטנא הפורת ומכ לעופ D ןימטיו לש
.(Heart Failure) בל תקיפס יא ילוחל ליעוהל
אצמנ ,םישדוח 9 ךשמ ,ג"קמ 50 ןב ימוי ןונימב D ןימטיו
םדה בויסנב (Cytokine IL-10) ןיקוטיצה זוכיר תא לידגמ
.Cytokine TNF-alpha לש םיזוכיר ןיטקמו

Journal of the American College of Cardiology


2006 לירפא
דולייה לקשמ תא םילידגמ בלחו D ןימטיו
קונית ואיבי ןויריה ןמזב בלחו D ןימטיו לש תרבגומ הכירצ
Uni. of Calgary ירקוח יאצממ םה ולא ,םלועל רתוי דבכ
וא ןוזמהמ םא ןיב ,D ןימטיו ג"קמ לכ לש תפסות .הדנק
.11 דוליה לקשמל 11 ףיסות ףסות
בלח תכירצ תוליבגמ תובר תוהמאש ןוויכ ,בושח הז אצממ
ןלקשמב היילע ,םינמוש תכירצל ששחמ ,ןוירהה תפוקתב
.רבועב תויגרלא תוחתפתהל דחפמו

Canadian Medical Association Journal


2006 לירפא
ןטרס תולחמ ענומ D ןימטיו רובגית
...תכירצ תרבגה


2006 רבמטפס
בלבל ןטרסל ןוכיס דאמ ןיטקמ D ןימטיו
Northwestern-ו Harvard תואטיסרבינוא לש ףתושמ רקחמ
םויב D ןימטיו 'חי 400 לש העובק הליטנש אצמ ב"הרא
.43%-ב (Pancreatic Cancer) בלבל ןטרסל ןוכיס הניטקמ


2006 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרסו דשה ןטרסל ןוכיס תיחפמ D ןימטיו רתוי
...ירקוח


2006 רבמבונ
ןטרסל ןוכיס לידגמ D ןימטיו טועימ
...םירקוח ירבדל


2006 רבמצד
הצופנ תשרט ינפמ הנגהל D ןימטיו
תוחתפתהל ןוכיס ןיטקהל תויושע םדב תוהובג D ןימטיו תומר
תטיסרבינוא ירקוח ירבדל תאז ,62% דע רועישב ,הצופנ תשרט
דחוימב הלודג D ןימטיו לש וז העפשה .ב"הרא Harvard
.(םירוחש אל ךא םינבל) םיריעצ ברקב
םירקחמ דוע לכ ,תענומ הליטנ לע םיצילממ םניא םירקוחה
.ולא םיאצממ וששיא אל םיפסונ

Journal of the American Medical Association


2007 ראוני
לקשמב הדירי תעב לורטסלוכ דגנ ןדיסו D ןימטיו
בולישב D ןימטיו תולטונה ,רתי לקשממ תולבוסה םישנ
תמר תא רפשל תויושע ,לקשמב הדיריה ןמזב ןדיס
Uni. of Laval ירקוח ירבדל תאז ,ןמדב לורטסלוכה
.הדנק
םירקחמ לש םידגונמ םיאצממ תובקעב אב רקחמה
בלח ירצומ תכירצ תעפשה תא וקדב רשא םימדוק
הנוכנ האצמנ וז הנקסמ רומאכ .לקשמב הדירי לע
תומרב ןה אצמנ לורטסלוכב רופישה .םישנ יבגל קר
.HDL-הו LDL-ה

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
םיטנופסופסיבב לופיטב םצע תופיפצ לעיימ D ןימטיו
תופורת תעפשה לעייל הייושע םדב D ןימטיו תמר תאלעה
רפשל ודעונש ,(Bisphosphonates) םיטנופסופסיב גוסמ
,(Bone mineral density/BMD) םצעה תופיפצ תא
.רבעמה ליג רחאל םישנב
.הינטירב Kings College London רקחמ יאצממ ולא

BioMed Central - Musculoskeletal Disorders


2007 ראורבפ
ץמאמ ירבש דגנ ןדיסו D ןימטיו
םצעה תואירב תא רפשמ ןדיסו D ןימטיו לש ימוי ףסות
(Stress fractures) ץמאמ ירבש ענומו ךוראה חווטב
ההמוא Creighton University ירקוח .לוגרית ןמזב
,הז בוליש לש הריהמה העפשההמ ועתפוה ב"הרא
הכשמנש ,ינקירמאה םיה ליח ילייח לש תונוריטב ןחבנ
רבכמ הז ץלמומ ןדיסו D ןימטיו לש בוליש .תועובש 8
םילבוס רבכש וא רתי ןוכיסב ולאל דחוימב ,םישישקל
.סיזורופואטסואמ

Annual Orthopaedic Research Society, San Diego


2007 ראורבפ
םישישק ברקב תוליפנו D ןימטיו
...רקחמ


2007 ראורבפ
ןטרס תולחמל ןוכיס התיחפמ D ןימטיו תכירצ תרבגה
,םימדוק םירקחמ רפסמ ינותנ לע וססבתהש ,םירקחמ 2
'חי 2,000-ל D ןימטיו תכירצ תלדגהש הנקסמל ועיגה
'חי 400 הניה עגרכ תצלמומה תומכה) םויב (ג"קמ 50)
סגה יעמה ןטרסו דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע (םויב
.תיצחמ ידכל

Journal of Steroid Biochemistry & Mol. Biology
American Journal of Preventive Medicine


2007 סרמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םיניטקמ בלחו ןדיס ,D ןימטיו
היושע םיפסות וא ןוזממ ןדיסו D ןימטיו לש ההובג הכירצ
ירבדל תאז ,30%-מ רתויב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
.ב"הרא University of Hawaii ירקוח
םירקחמ ינותנ לע ססבתהו םינש 7 לעמ ךשמנש ,רקחמה
105,108-ו םירבג 85,903 לש הכירצ ילגרה תא ןחב ,םימדוק
.60 עצוממ ליג ינב ,םישנ
.וז הנגהל םיפיסומו ןדיסבו D ןימטיוב םירישע בלח ירצומ
אל םירקוחהש ךכב אטבתמ הז רקחמ לש דיחיה ונורסח
,שמשל םיקדבנה לש םתפישח תדימ תא ןובשחב וחקל
.D ןימטיו ףוגב רצויה םרוג

American Journal of Epidemiology


2007 לירפא
דורי ינפוג עוציבו תוכומנ D ןימטיו תומר
הניילורק ןופצ Wake Forest University ירקוח ירבדל
D ןימטיו לש תוכומנ תומר םהל ,םישישק םילולע ,ב"הרא
.תוינפוג תויולבגוממ לובסל ,םדב
םמורתהל תלוכי ,הכילה תוריהמ םישישקב וקדב םירקוחה
קזוחו םינוש םיבצמב ףוגה ןוזיא תולוכי ,אסכב הבישימ
תוינפוג תולוכיו D ןימטיו ןיב רשקהש הארנ .די תציחל
.ףוגה ירירש דוקפית רופישב ץוענ

Journal of Gerontology: Medical Sciences


2007 יאמ
ןיעה תואירבו 3-הגמואו D ןימטיו
Age-Related Eye Disease Study Research Group ירקוח
ב"הרא University of Wisconsin-Madison ירקוח םע דחי
ןוכיס םיניטקמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוחו D ןימטיו תכירצש וליג
.40%-ב תירלוקאמ תונוונתה תוחתפתהל

Archives of Ophthalmology


2007 יאמ
םצעה תואירבל ןדיסו D ןימטיו
איה םא קר הליעי םירבשל ןוכיס תנטקהל D ןימטיו תליטנ
700 וניה ,ךכ םשל ,ילמיטפואה ימויה ןונימה .ןדיסב הוולמ
.המאתהב ,ןדיס ג"מ 1,200 דע 1,000-ב תוולמה 'חי 800 דע
.היגלב Katholieke Universiteit Leuven-ב ךרענ רקחמה
.ףוגב גפסיהל ןדיסל ,הז בולישב ,עייסמ D ןימטיו

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology