10 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 10


(1) ןטרס ילוח ייח ךיראמ D 'טיו
(5) םדקב תרכוס רצוע אל D 'טיו
ץבשו ,בל ןגורטסא ,D 'טיו
(2) דימע ןטרס דגנ D 'טיו
(1) בלל רזוע וניא D ןימטיו
םיציבב D ןימטיו רתוי
(1) םיילמרונ םירירשל D 'טיו
ןוסניקרפ ינימסתו ךומנ D ןימטיו
ליימא ימומ דגנ ןויריהב D 'טיו
ידוסיה רפסה תיבב ךומנ D 'טיו
(2) םצעב עגופ הובג D 'טיו
םיאירבל ליעומ וניא הובג D 'טיו
(1) אבצב ןואכידו ךומנ D 'טיו
(2) םירירשו D 'טיוב רוסחמ
ליעי D ןימטיו סיסרת
(2) ןואכיד דגנ םישישקל D 'טיו
(3) ןטרסמ תוששואתהו D 'טיו
(3) םירבש ענומ וניא ודבל D 'טיו
(2) דליב אירב בלל D wטיו ףסות
בשק תערפהו ןויריהב D 'טיו
השאב בג יבאכו D 'טיוב רוסחמ
D 'טיוב רוסחמו הרוקמ טרופס
(3) ךרי רבש רחאל הכילהו D 'טיו
(2) D 'טיו רוצייו הנגה םרק ןג
המישנה יכרדב םוהיזו D ''טיו
(1) דליה חומ לקשמו D 'טיו
(1) ןילוסניא יאתו D 'טיו
(1) םצעל בוט וניא הובג D3 'טיו
(1) סגה יעמה ןטרסו D 'טיו
(1) דשה ןטרסל ןוכיסו D 'טיו
תורבעתה ינפל D 'טיו
הקנהה דצל D ןימטיו תפסוה
חווט ךורא הובג D 'טיו ףסות
(2) תרכוסו םייכינח ,D 'טיו
(2) דשה ןטרסו ךומנ D 'טיו
(3) אצאצו תיתרכוס םאל D 'טיו
האיר-בל תלוביסו םדב D ןימטיו
הינרפוזיכסו D 'טיוב רוסחמ
(1) D 'טיו סוטטס תסוומ םויזנגמ
ליעומ וניא D 'טיו ףסות 70 לעמ
(4) תרכוסל ןוכיס ןיטקמ D 'טיו
הדימע תפחש דגנ D 'טיו
םדא רעישב D ןימטיו תדידמ
(2) חומה תואירבו D ןימטיו
(2) D 'טיו סוטטס לעיימ םויזנגמ
(4) הבוגת טאמ ןורכיזל D 'טיו
תוילכ תקיפס יאו הובג D 'טיו
(2) יתרורג סגה יעמה 'סו D 'טיו
ןוסיחה תכרעמ לע D 'טיו תעפשה
(1) D 'טיו ןכסמ וניא הנגה םרק

...D ןימטיו ואר
...1 תושדח - D ןימטיו ואר
...2 תושדח - D ןימטיו ואר
...3 תושדח - D ןימטיו ואר
...4 תושדח - D ןימטיו ואר
...5 תושדח - D ןימטיו ואר
...6 תושדח - D ןימטיו ואר
...7 תושדח - D ןימטיו ואר
...8 תושדח - D ןימטיו ואר
...9 תושדח - D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר

2018 יאמ
םידליב חומה תוחתפתהו לקשמ רפשמ D ןימטיו
(1) הנוזת תתמ םילבוסה
הינטירב Queen Mary Uni. of London תושרב רקחמ
ףסות יכ אצמ ןטסיקפ University of the Punjab-ו
,(Weight Gain) לקשמב היילע רפשמ הובג ןונימב D 'טיו
םירושיכו (Language Development) הפש תוחתפתה
הנוזת-תתמ םילבוסה םידליב (Motor Skills) םיירוטומ
ידי-לע ןמומ רקחמה .(Malnourished Children)
.Higher Education Commission of Pakistan

The American Journal of Clinical Nutrition


2018 יאמ
(1) ןילוסניאה יאת תודרשיה תא ריבגמ D ןימטיו
וגאיד ןס Salk's Gene Expression Laboratory ירקוח
רומישב דיקפת D ןימטיול יכ הארנש םירסומ ב"הרא
(Preservation of the Beta Cells) אטבה יאת ירקוח
ןילוסניא ןומרוהה תא םיררחשמו םינסחאמ ,םירציימה
חותפל יושע ,םירקוחה ירבדל ,הז אצממ .(Insulin)
.2-גוס תרכוס םע תודדומתהל תושדח תויורשפא

הארנכ תיארחא רשא iBRD9 :תבוכרת והיז םירקוחה
םע בולישב רשא D ןימטיווה ןטלוק לש ותמצעהל
.אטבה יאת לש םתודרשיהה רופישל תלעופ D ןימטיו

Cell


2018 ינוי
(1) םצעל ליעומ וניא הובג ןונימב D3 ןימטיו
אצמ דנלניפ University of Helsink-ב ךרענש ינילק יוסינ
וב ןיא יטרדנטסהמ 3 יפ ןונימב D3 ןימטיו לש ימוי ףסות יכ
(Infants) תוקוניתב (Bone Strength) םצעה קזוחל ןורתי
.םיאירב

D3 ןימטיו (UI) תוימואלניב 'חי 400-ב יד יכ וואצמ םירקוחה
המר היהית םייתנש ליגל תחתמ םידלילש חיטבהל ידכ םויב
םיאירב תוקונית 975 ופתתשה רקחמב .D ןימטיו לש התואנ
.יקניסלהב םילוחה תיבב תודלויה תקלחמב

JAMA Pediatrics


2018 ינוי
(1) סגה יעמה ןטרסל ןוכיסל הרושק םדב D ןימטיו תמר
םייאופר םינוגראו םיזכרמ 20-מ רתוי ופתתשה וב רקחמ
ןטק ,ההובג םדב D ןימטיו תמרש לככש הליג ב"הראב
.(Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה

סגה יעמה ןטרס לש םירקמ 5,700 לעמ ללכ הה חותינה
.היסאו הפוריא ,תירבה תוצראמ תרוקיב ירקמ 7,100-ו

Journal of the National Cancer Institute


2018 ינוי
(1) דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ םדב הובג D ןימטיו
הינרופילק UC San Diego School of Medicine ירקוח
םהב םייארקא םיינילק םירקחמ 2 ינותנ ודחיא ב"הרא
1,713 ללכש יביטקפסורפ רקחמו םישנ 3,325 ופתתשה
לודג ןווגמו דשה ןטרסל ןוכיסה ןיב רשקה תניחבל ,םישנ
.D ןימטיו ינונימ לש

עצוממ ליג תונב ,הלעמו 55 תונב ,תואירב ויה םישנה לכ
.םינש 4 עצוממב ךשמנ רקחמה .םינש 63

1/5 ןב ןוכיסב ואצמנ ל"מ\ג"נ 60 םד תמר תולעבש אצמנ
תולעבל האוושהב (Brest Cancer) דשה ןטרסב תולחל
היילעה םע דרוי ןטרסל ןוכיסה יכו ל"מ/ג"נ 20-מ תוחפ
.םדב D ןימטיו תמרב

PLOS ONE


2018 ינוי
תרפשמ תורבעתה ינפל התואנ D ןימטיו תמר
הדילה ייוכיס תא
םישנש םיחוודמ ב"הרא The University of Utah ירקוח
רשא ,(Pregnancy Loss) ןויריה ןדבוא לש הירוטסיה םע
סנכיהל ןהייוכיס תא הנלדגת ,(Infertile) תוירופ יתלב ןניא
,יח (Infant) קונית תדללו (become Pregnant) ןויריהל
ןתסינכ ינפל דוע ,ןהלש (Vitamin D) D ןימטיו תומר םא
רקחמב .תותואנ ויה ,(Preconception Levels) ןויריהל
.םישנ 1,191 ופתתשה

Endocrinology & Lancet Diabetes


2018 ילוי
הקנהה דצל D ןימטיו תפסוה
הינטירבב הנוזתל תיעדמה תצעיימה הדעווה חודל םאתהב
,(UK Scientific Advisory Committee on Nutrition)
תוקונית לע םייחל הנושארה הנשב הנוזתה תא תטרפמה
D ןימטיו ףסות לבקל ,םישדוח 12 ליג דע 6 ליגמ ,םיקנוי
לבקל קוניתה לע ףסונב .וב רוסחמל ןוכיסה ללגב ,ימוי
.A ןימטיוו (Iron) לזרב יפסות

SACN


2018 טסוגוא
ךוראה חווטל הובג ןונימב D ןימטיו יפסות תוחיטב
תכורא תוחיטבה תא ןחבש (RCT) רקובמ יארקא יוסינ
(High-Dose) הובג ןונימב D ןימטיו יפסות תליטנ לש חווטה
.םינש 4 ךשמנש רקחממ קוזיח לביק

,םינש 84 דע 50 ינב םירגובמ 5,108 ופתתשה רקחמב
IU 100,000 ןונימב D3 ןימטיו ףסות שדוח ידמ ולביקש
.(המד) ובצלפ וא

IU 100,000 ןב ישדוח ףסותש הנקסמל ועיגה םירקוחה
םרג אל (עצוממב םינש 3.3 ךשמב לטינש) D3 ןימטיו
.םיפתתשמה יחוויד יפל תאז ,יאוול תועפותל

Clinical Nutrition


2018 טסוגוא
(2) תרכוסו םייכינחה תואירב ,D ןימטיו ןיב רשקה
איה ,(Gum Infection) םייכינח תקלד ןיב רשק אצמנ
D ןימטיו לש הכומנ המר ,(Periodontitis) סיטיטנודוירפ
.(Diabetes) תרכוסו

םצעה תואירבל קר ליעומ וניא D ןימטיו םירקוחה ירבדל
תוילאיבורקימ-יטנא תועפשה ול שי אלא ,(Bone Health)
.(Anti-Inflammatory) תויתקלד-יטנאו (Antimicrobial)
תקלדה תא םצמצל תויושע D ןימטיו לש תותואנ תומר
םירושקה (Oral Microbes) הפה יקדייח לע עיפשהלו
.םייכינחה תלחמל

1,369-ו 2-גוס תרכוס ילוח שיא 1,631 ופתתשה רקחמב
ורבע םלוכ .הנש 30-מ הלעמל ינב םלוכ ,םיאירב םישנא
םוצב רכוס ,D ןימטיו תומר םהב וקדבנו תוילטנד תוקידב
.ןילוסניאה תמרו

D ןימטיוו םייכינחה תקלד יכ ,דרפנב ,וארה םינותנה
םימרוגה 2 בוליש .2-גוס תרכוסל ןוכיסה תא ולידגה
.םיעיפשמה ךסמ רתויב ןוכיסה תא לידגה

Care & BMJ Open Diabetes Research


2018 רבמטפס
(2) דשה ןטרסב תנכסמ הכומנ D ןימטיו תמר
תויאר ששאמ ליזרב Sao Paulo State Uni.-ב רקחמ
תוכומנ תומר םע םישנ יכ אצמש םדוק רקחמב ופסאנש
תונותנ ,(Menopause) רבעמה ליג תליחתב ,D ןימטיו לש
.(Breast Cancer) דשה ןטרסל ןוכיס רתיב

45 תונב ,םישנ 209 תונב תוצובק 2 ופתתשה רקחמב
תב תרוקיב תצובקו דשה ןטרסב תולוח ,םינש 75 דע
.תואירב םישנ 418

North American Menopause Society


2018 רבוטקוא
(3) ןהיאצאצלו תרכוס םע ךרדב תוהמיאל ליעומ D ןימטיו
ןאריא Tabriz Uni. of Medical Sciences-ב רקחמ
רשא ךרדב תוהמיאל קר אל ליעומ D ןימטיו יכ אצמ
אלא ,(Diabetic Expectant Mothers) תרכוסב תולוח
.םישנ 310 וללכנ הזילנא-הטמב .ןהיאצאצל םג

Metabolism & Annals of Nutrition


2018 רבוטקוא
האיר-בל תלוביסו םדב D ןימטיו ןיב רשקה
ב"הרא Virginia Commonwealth Uni.-ב רקחמ
ןומיא רשוכל תורושק D ןימטיו לש תוהובג תומרש אצמ
עודי םירקוחה ירבדל .רתוי בוט (Exercise Capacity)
תויבויח תועפשה שי D ןימטיוולש םימדוק םירקחממ םג
.(Bones) תומצעהו (Heart) בלה לע

רשוכה ילעב ויה D ןימטיו לש ןוילעה ןועברב םיפתתשמה
האוושהב המישנה רשוכמ רתוי 4.3 יפ ,רתוי הובגה ינפוגה
.שיא 1,995 ופתתשה רקחמב .ןותחתה ןועברבש ולאל

קיסהל ןתינ אלו יתיפצת רקחמב רבודמ םירקוחה ירבדל
.ןומיאה רשוכ תא רפשמ D ןימטיו יכ ונממ

הלולע D ןימטיו לש תוליערש ךכ לע םיעירתמ םירקוחה
,תוליחבל םורגל לולעש רבד ,םדב ןדיס ףדועל ליבוהל
ןוזמ יפסות תליטנמ תמרגנ תוליער .השלוחו תואקה
שמשל הפישחמ וא הנוזתמ אלו דאמ הלודג תומכב
.ןוזמ יפסות תליטנב רהזיהל שי ןכלו

European Journal of Preventive Cardiology


2018 רבמצד
הינרפוזיכסל ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
תמר ןיב רשק אצמ קרמנד Aarhus University-ב רקחמ
.(Schizophrenia) הינרפוזיכס חתפל ןוכיסו הכומנ D ןימטיו
םע ,ודלונ התע הזש (Babies) תוקונית יכ וליג םירקוחה
,44% ןב ,הובג ןוכיסב םינותנ D ןימטיו לש תוכומנ תומר
.םהייח ךשמהב הינרפוזיכס חתפל

.קרמנדב םישנא 2,602 ינותנב ושמתשה םירקוחה
תוקוניתמ םד תומיגדב D ןימטיו תומר תא וחתינ םה
וחתיפ רשא ,2000-ו 1981 םינשה ןיב קרמנדב ודלונש
.םדקומ תורגב ליגב רבכ הינרפוזיכס ףוסבל

Scientific Reports


2018 רבמצד
(1) D ןימטיו סוטטס תא תסוומ םויזנגמ
Vanderbilt-Ingram Cancer Center-ב יארקא רקחמ
D ןימטיו סוטטס תא רפשמ םויזנגמ יכ אצמ ב"הרא ליוושנ
דירומו ידמ הכומנ המר םע םישנאב ותוא הלעמ אוהש ךכב
.ידמ ההובג המר םע םישנאב

The American Journal of Clinical Nutrition


2019 ראוני
הנש 70 ליג לעמ ליעומ וניא D ןימטיו ףסות
ליג לעמ הינטירב Newcastle Uni. ירקוח לש םהירבדל
הובג ןונימב D ןימטיו ףסות תליטנמ תלעותה הנש 70
ןוכיסה תנטקהו (Bone Strength) תומצעה קוזיח םשל
.הנטק איה (Falls) תוליפנל

ואצמש םימדוק םירקחמ לש ולאב םיכמות ולא םיאצממ
יפסות תליטנב תלעות ןיא (Older People) םישישקל יכ
.D ןימטיו

םתעפשה תא ןחבו םישדוח 12 ךשמנ רשא ,רקחמב
BMD/םצעה תופיפצ לע ,םינוש D ןימטיו ינונימ לש
שיא 400-ל בורק ופתתשה (Bone Mineral Density)
.הלעמו הנש 70 ינב

American Journal of Clinical Nutrition


2019 ראוני
(4) תרכוסל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
ןילוסניאל תושיגר לידגהל יושע D ןימטיו יכ אצמ רקחמ
תמר תא ךכל תודוה ,דירוהלו (Insulin Sensitivity)
2-גוס תרכוס תוחתפתהל ןוכיסה תאו (Glucose) זוקולגה
.(Type 2 Diabetes)
74 דע 35 תונב תויאליזרב םישנ 680 ופתתשה רקחמב
.םינש

Menopause


2019 ראורבפ
תופורתל הדימע תפחשב לפטל עייסמ D ןימטיו
Queen Mary University of London-ב ךרענש רקחמ
לופיט ולביקש םילוח 1,850 ופתתשה וב רשא ,הינטירב
D ןימטיו יכ אצמ ,(Antibiotic Treatment) יטויביטנא
לש םהיתואירמ תפחשה יקדייח לש םייוניפ תא ץיאמ
.(Drug-Resistant TB) תופורתל הדימע תפחשב םילוחה

יבחרב היילעב תאצמנה ,תופורתל הדימע תפחש
הברהב העורג הלש תיזחתהו לופיטל השק ,םלועה
.הליגר תפחש לש וזמ

ונתינש םינונימב ,חוטב וניה D ןימטיו ףסות יכ םג אצמנ
.תורומח תוילילש תועפשה אללו

European Respiratory Journal


2019 ראורבפ
םדא רעישב D ןימטיו תדידמ
תוצמל וחילצה דנלריא Trinity College Dublin ירקוח
.(Human Hair) ישונא רעישב D ןימטיו תומכ תא דודמלו
.םדאב D ןימטיו תדידמ תארקל בושח דעצ והז םהירבדל

Nutrients


2019 ראורבפ
(2) חומה תואירבו D ןימטיו
Uni. of Queensland Brain Institute in-ב רקחמ
עיפשמ D ןימטיווב רוסחמ יכ הליג הילרטסוא St. Lucia
(Brain Scaffolding) 'חומ ימוגיפ' לש םיוסמ גוס לע
.(Neurons) םינוריונב םיכמותה

םילופיטל ליבוהל יושע ,םירקוחה ירבדל ,הז אצממ
תואירב תולחמ לש םייגולוריונה םינימסתב םיינשדח
הינרפוזיכס ומכ (Mental Health Conditions) שפנה
.(Schizophrenia)

םיאירב םירגוב םירבכעמ D ןימטיו תא וללש םירקוחה
תצובקל םניב וושיה םה ןכמ רחאלו תועובש 20 ךשמב
ורסחש םירבכעה יכ ולעה תוקידבה .תרוקיב ירבכע
ללכבו םישדח םירבד תוחפ דומלל וחילצה D ןימטיו
.תרוקיבה תצובקב םירבכעל האוושהב ,םירבד רוכזל

Trends in Neurosciences


2019 סרמ
(2) D ןימטיו סוטטס תא לעיימ םויזנגמ
הנוכנה תומכב ךורצל שיש הליג ימואלניב םירקוח תווצ
תומר תא לעייל תנמ לע (Magnesium) םויזנגמ לש
.םדב D ןימטיו

ולביק ,הנש 85 דע 40 ינב ויהש ,רקחמה יפתתשמ
םימאתומ םינונימב ובצלפ וא םויזנגמ יפסות תיארקא
םויזנגמו ןדיס לש תינושארה םתכירצ סיסב לע תישיא
.םויזנגמ סחיב ןדיסה תכירצ ןיב סחיהו

המרב היולת התייה םויזנגמה לש ותעפשה יכ אצמנ
הכומנ וא תקפסמ יתלב המר .D ןימטיו לש תוינושארה
םויזנגמה ףסותש ךכל האיבה ,(ל"מל ג"נ 30-מ תוחפ)
ויה D ןימטיו תומר רשאכו D ןימטיו תומר תא הלעה
תומר תא דירוה םויזנגמה ל"מ/ג"נ 50-ל 30 ןיב
50-ל רתוי תובורק ויה ולא רשאכ דחוימב ,D ןימטיו
.ל"מ/ג"נ

American Journal of Clinical Nutrition


2019 סרמ
תא טאמ ךא ןורכיזה תא רפשמ D ןימטיו רתוי
(4) הבוגתה ןמז
יכ אצמ ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers University-ב רקחמ
(Overweight) לקשמ ףדועמ תולבוסה תורגובמ םישנ
ולטנש (Obese Older Women) תושישק תונמש םישנו
D ןימטיו לש ץלמומה ימויה ןונימהמ 3 יפ-מ רתוי
הדימלבו (Memory) ןורכיזב רופיש וארה (UI 600 X3)
.רתוי ךורא הבוגת ןמז םג ךא ,(Learning)

רקחמה תופתתשמ .םירגובמ םישנאב (Falling) הליפנל
.הנש 70 דע 50 תונב ויה

The Journals of Gerontology, Series A


2019 לירפא
תוילכ תקיפס יא םורגל לולע הובג ןונימב D ןימטיו
לש הרקמ לע םיחוודמ הדנק Uni. of Toronto ירקוח
םש ,היסא חרזמ םורדב לויטמ בשש ,םינש 54 ןב רבג
םיגדה ,(Sunbathing) ףוזישב השפוחהמ לודג קלח הליב
דיעמה רבד ,(Creatinine) ןיניטאירק לש תוהובג תומר
.יתיילכ קזנ לע

םג ול ןתנ תפורוטנש התליג תוילכל החמומ תקידב
םייתנש ךשמב םוי לכב תופיט 8 :הובג ןונימב D ןימטיו
תמר התלע ךכמ האצותכ .IU 12,000-כ לכה ךסבו יצחו
קזנ ול ריתוהש רבד ,דואמ םדב ולש (Calcium) ןדיס
.(Kidney Failure) תוילכ תקיפס יא :יתועמשמ

Canadian Medical Association Journal


2019 לירפא
(2) יתרורג סגה יעמה ןטרסב ליעומ הובג ןונימב D ןימטיו
ילוחל תמיוסמ הדימב ליעומ הובג ןונימב D ןימטיו ףסות
,(Metastatic Colorectal Cancer) יתרורג סגה יעמה ןטרס
לוכיעה תכרעמ ןטרס םע םילוחל תיתועמשמ ליעומ וניא ךא
.(AMATERASU הנוכמה)

Dana-Farber Cancer Institute-ב ךרענש ,ןושארה רקחמב
.יתרורג סגה יעמה ןטרס םע םילפוטמ 139 ופתתשה ,ב"הרא
.דבלב םיינושאר םיאצממב רבודמש םיריהזמ םירקוחה

םיבלשב םילפוטמ 417 ופתתשה ,ןפיב ךרענש ,ינשה רקחמב
.(Gastrointestinal Cancer) לוכיעה תכרעמ ןטרס לש 3 דע 1

ןניטקה הובג ןונימב D ןימטיו ולביקש םילפוטמ יכ אצמנ
ךלהמב הלחמה תודרדיהל וא התומתל ןוכיסה תא 36%-ב
.בקעמה ישדוח 22.9

JAMA


2019 לירפא
ןוסיחה תכרעמ לע D ןימטיו תעפשה
ןפוא תא ופשח דנלריא Uni. of Edinburgh-ב םירקוח
,(Immune System) ןוסיחה תכרעמ לע D ןימטיו תעפשה
תולחמל תויושיגרה תנבה לע עיפשהל יושע רשא עדימ
.(Multiple Sclerosis) הצופנ תשרט ומכ

Frontiers in Immunology


2019 יאמ
(1) D ןימטיו תומר תא ןכסמ וניא הנגה םרקב שומיש
(Sunscreen) הנגה םרקב שומישה םייטירב םירקוח ירבדל
תומר תא ןכסמ וניא ,הובג UV דדמ םע ,שמש יפוטש םימיב
ריווא גזמ לש עובש ךלהמב יכ הליג רקחמה .D ןימטיו
םישמשמ םהשכ ףא ,הנירק יננסמ יכ אצמנ ,ףירנטב םלשומ
הרשפאתה ,(Sunburn) שמש תויווכ תעינמל ילמיטפוא ןפואב
םיבדנתמ 20 ופתתשה רקחמב .D ןימטיו לש תניוצמ הזתניס
.םינלופ

British Journal of Dermatology


2019 ינוי
(1) ןטרס ילוח לש םהייח תא ךיראמ D ןימטיו
יכ אצמ ב"הרא Michigan State University-ב רקחמ
ךיראהל היושע ,תוחפל םינש 3 ךשמב ,D ןימטיו תליטנ
אצמנ אל ,תאז םע .(Cancer) ןטרס ילוח לש םהייח תא
.ןטרסה תלחמ ינפמ ןגהל יושע D ןימטיוש

תעינמל םירושק ואצמנש םירקחמ ינותנ ורקס םירקוחה
יארקא ןפואב וושהן םילפוטמ 79,000-מ רתוי לש תולחמ
3 תב הפוקת ךשמב ובצלפל D ןימטיווב שומישה תא
.תוחפל םינש

American Society of Clinical Oncology
annual meeting


2019 ינוי
(5) תרכוס-םדקמ םילבוסב תרכוס רצוע וניא D ןימטיו
םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Tufts Medical Center ירקוח
הובג ןוכיסב םייוצמה םישנאל ןתינה D3 ןימטיו ףסותש
ולבס אל ךא ,(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב תוקלל
וניא ,(Vitamin D Insufficiency) D ןימטיו תקיפס יאמ
,הלחמה לש התוחתפתהל ןוכיסה תא םהב םצמצמ
.ובצלפל האוושהב

2,423 ופתתשה ,יצחו םייתנש עצוממב ךשמנש ,רקחמב
ב"הרא יבחרב תונידמ 22-מ ,הנש 60 עצוממ ליג ינב שיא
ימוי ףסות ולביק םיפתתשמה .םישדוח 6 ידמ וקדבנש
.(IU) תוימואלניב 'חי 4,000 ןב

New England Journal of Medicine


2019 ינוי
,בל תולחמ ינפמ ןגהל םירזוע ןגורטסאו D ןימטיו
תרכוסו יחומ ץבש
...רבעב


2019 ינוי
(2) לופיטל דימעה ןטרסב םחליהל רזוע D ןימטיו
(Chemotherapy) יפרתומיכ לופיט ןולשיכל תירקיעה הביסה
(Resistance) תודימע םיחתפמ (Tumors) םילודיגש איה
.ןטרס דגנ תופורתל

ב"הרא סגניקורב South Dakota State Uni.-ב רקחמ
.וז היעב לע רבגתהל רוזעל יושע D ןימטיו דציכ הליג
לוירטיצלק :D ןימטיו לש תוליעפ תורוצ 2 יכ אצמנ
םולבל םילגוסמ (Calcipotriol) לוירטופיצלק-ו (Calcitriol)
תופורתל םידימע תויהל ןטרסה יאתל רשפאמה ןונגנמ
.(Drug-Resistant)

ארקנה תופורת ריבעמה (Protein) ןובלח אוה הז ןונגנמ
.(Multidrug Resistance-Associated Protein 1) MRP1
תטלופה הבאשמ ליעפמו אתה םורקב אצמנ הז ןובלח
.אתל ץוחמ לא תוינטרס-יטנא תופורת

Drug Metabolism and Disposition


2019 ינוי
(1) בלל רזוע וניא D ןימטיו
יאצממל דוגינב ,וליג ב"הרא Michigan State Uni. ירקוח
ןוכיס הניטקמ הניא D ןימטיו ףסות תליטנ יכ ,םדוק רקחמ
:(Cardiovascular Disease/CVD) תירלוקסו-וידרק הלחמל
םיעוריא וא (Stroke) יחומ ץבש ,(Heart Attack) בל ףקתה
.םירחא םיילילש םיירלוקסו-וידרק

ופתתשה םהב ,םיינילק םירקחמ 21 ינותנ ורקס םירקוחה
.םילפוטמ 83,000-מ הלעמל

JAMA Cardiology


2019 ינוי
םיציבב D ןימטיו תלוכת תלדגה
Martin Luther University Halle-Wittenberg ירקוח
D ןימטיו לש ותלוכת תלדגהל תיעבט ךרד ואצמ הינמרג
לש ןתפישח ידי לע ,(Chicken Eggs) תלוגנרת יציבב
.(UV Light) לוגס הרטלוא רואל תולוגנרתה

Poultry Science


2019 ינוי
(1) םיילמרונ חוכו םירירש לדוגל ץוחנ D ןימטיו
The Westmead Inst. for Medical Research-ב רקחמ
,D ןימטיול יכ הליג םירבכעב ךרענש ,הילרטסוא ינדיס
(Muscle Cells) רירש יאת לש םתוחתפתהב דיקפת שי
.Myocytes םייורקה
(םיאתה ןיב תרושקת) D ןימטיו לש תותיא שורד יכ אצמנ
.םיניקת םירירש לש םחוכו םלדוג תוחתפתה םשל

Westmead Institute for Medical Research


2019 טסוגוא
ןוסניקרפ תלחמ ינימסתל הרושק הכומנ D ןימטיו תמר
םייק יכ םיחוודמ ןיס Soochow University ירקוח
םינימסתו D ןימטיו תמרב הדירי ןיב (היצלרוק) םאתמ
(Insomnia) הניש תוערפהו (Falls) תוליפנ :םיירוטומ אל
(Parkinson's Disease) ןוסניקרפ תלחמב םילוח ברקב
רקחמב .הלחמב לופיטל שמשל יושע D ןימטיו ןכלו
ושמישש םיאירב םישנא 185-ו םילפוטמ 182 ופתתשה
.תרוקיבכ

Acta Neurologica Scandinavica


2019 טסוגוא
ימומ תיחפמ ןויריהה ךלהמב D ןימטיו ףסות
אצאצב ליימא
ואצמ קרמנד הטפואטנג Uni. of Copenhagen ירקוח
היצזילרנימה יכילהתב ינויחה) D ןימטיו ףסות תליטנש
,הובג ןונימב ,(Pregnancy) ןוירהב ,(Mineralization)
ךלהמב (Enamel) ליימאב םימומל ןוכיסה תא הדירומ
.םיאצאצב (Teeth) םיינישה תורצוויה

ןויריהה ןמזב D ןימטיווב רוסחמש םירעשמ םירקוחה
וא /ו ליימאב םימומל םרות הדילה רחאל רצק ןמזו
ןונימב D ןימטיו ףסותו (Caries) תששע תוחתפתהל
ןיטקהל יושע ןויריהה ךלהמב (םויב UI 2,400) הובג
.הז ןוכיס

רשא תוהמאל םידלי 588 ינותנב ושמתשה םירקוחה
םייניש תקידב ורבעש ,םירחא םירקחמב ופתתשה
.םינש 6 ליגב הפיקמ

JAMA Pediatrics


2019 טסוגוא
תורגבתהה ליגב תויעבו ידוסיה רפסה תיבב ךומנ D ןימטיו
ופתתשה וב ,ב"הרא University of Michigan-ב רקחמ
רוסחמ יכ אצמ ,היבמולוקב םינש 12 דע 5 ינב םידלי 3,202
םורגל לולע (Middle Childhood) תודליה עצמאב D ןימטיוב
תודרחל ,(Aggressive Behavior) תיביסרגא תוגהנתהל
(Anxious and Depressive Moods) םיינואכד חור יבצמלו
ךשמנ בקעמה .(Adolescence) תורגבתהה ליג ךלהמב
.םינש 18 דע 11 ליגל ועיגה םידליהשכ ,םינש 6

The Journal of Nutrition


2019 טסוגוא
(2) םצעה תואירבב עגופ םיאירב םירגובמב הובג D ןימטיו
יכ םיחוודמ הדנק הטרבלא Uni. of Calgary ירקוח
,(רתוי וא 'חי 4,000) D ןימטיו לש םיהובג םינונימ
,D ןימטיוב רוסחמב םיקול םניאש םיאירב םירגובמב
(Bone Health) םצעה תואירב תא םירפשמ םניא
,קיזהל ףא םילולעו

JAMA


2019 רבמטפס
םיאירבל ליעומ וניא הובג ןונימב D ןימטיו
ב"הרא ןוטסוב Brigham And Women's Hospital ירקוח
וניא ('חי 2000) הובג ןונימב ימוי D3 ןימטיו ףסות יכ ואצמ
הנבמ יבגל תלעות וב ןיאו (Bone Loss) םצע ןדבוא ענומ
וניא אוה ןכו םייתנש ךשמב (Bone Structure) םצעה
האוושהב ,םינש 5 ךשמב (Falls) תוליפנל ןוכיס ןיטקמ
.ובצלפל

הלעמו םינש 50 ינב םירבג :שיא 25,871 ופתתשה רקחמב
.םינש 5.3 ךשמנ בקעמה .הלעמו םינש 55 תונב םישנו

American Society for Bone and Mineral Research
2019 Annual Meeting (ASBMR)


2019 רבמטפס
(1) אבצ ישנא ברקב ןואכידו ךומנ D ןימטיו ןיב רשק םייק
ךומנ D ןימטיו סוטטס ןיב רשק אצמ יביטקפסורטר רקחמ
רקחמה ינותנ .אבצ ישנא ברקב (Depression) ןואכידו
םינותנה רגאמו (MHS) תיאבצה תואירבה תכרעממ ופסאנ
תותרשמה תויאבצ תואפרמ לע ףיקמ עדימ ליכמה ,(MDR)
.םילייח ןוילימ 9.5 לעמ

םיינופצ בחור יווקב םיבצומה אבצ ישנא יכ וליג םירקוחה
ולאו D ןימטיווב רוסחמל רבגומ ןוכיסב אצמיהל םילולע
הובג ןוכיסב אצמיהל םילולע D ןימטיו םירסחה
.ןואכידל

International Society of Sports Nutrition


2019 רבוטקוא
יוקל ירירש דוקפיתל רושק D ןימטיוב רוסחמ
+60 ינב םירגובמב
רוסחמש אצמ דנלריא Trinity College Dublin-ב רקחמ
דורי דוקפיתב רבודמשכ בושח ילילש םרוג אוה D ןימטיוב
(Poor Skeletal Muscle Function) דלשה ירירש לש
.הלעמו 60 ינב םירגובמב

(Resistance Exercise) תודגנתה יליגרת יכ עודי
תויודע ןנשי ךא ,םירירשה דוקפית תא םירמשמ
ןיקת D ןימטיו סוטטסש ךכל תוכלוהו תורבוג
.םירירשה רומישל ןגמ םרוג תווהל אוה םג יושע

(Muscle Weakness) םירירשה תשלוח תוחיכשש אצמנ
(2 יפ ההובג 40.4%) D ןימטיווב רוסחמ ילעב םירגובמב
רקחמב .התואנ (21.6%) D ןימטיו תומכל האוושהב
.ןועמ ירייד ,הלעמו הנש 60 ינב םירגובמ 4,157 ופתתשה

Trinity College Dublin


2019 רבוטקוא
הפה ךרד תולטינה תוילבטל המודב ליעי D ןימטיו סיסרת
רבודמ רשאכש אצמ הינטירב Uni. of Sheffield-ב רקחמ
תוסומכ לוטיל אלש םיפידעמ וא םילוכי םניאש םישנאב
םדב D ןימטיוה תומרב היילע התוא גישהל ןתינ ,הפה ךרד
.(Sublingual Spray) ינושל-תת סיסרת תועצמאב

עצוממ ליג ינב ,וב םיפתתשמהו תועובש 6 ךשמנ רקחמה
.D3 ןימטיו (IU) 'חי 3,000 ולביק ,םינש 22.4

European Journal of Clinical Nutrition


2019 רבוטקוא
(2) ןואכידב םחליהל השישקה היסולכואל רזוע D ןימטיו
Kashan University of Medical Sciences-ב ינילק רקחמ
םחליהל רוזעל היושע D3 ןימטיו ףסות תליטנ יכ אצמ ןאריא
,הלעמו הנש 60 ינב םירגובמ ברקב (Depression) ןואכידב
.(Severe to Moderate) רומח דע ןותמ ןואכידמ םילבוסה

תיתועמשמ התחפה לע וב חוודו תועובש 8 ךשמנ רקחמה
.הלעמו הנש 65 ינב ויה םיפתתשמה .ןואכידה תומרב

Clinical Nutrition


2019 רבמבונ
(3) ןטרסמ תוששואתה ץיאמ D ןימטיו
אצמ הינטירב University of Leeds-ב םירבכעב רקחמ
(Melanoma Cells) המונלמה יאת תא ךפוה D ןימטיוש
התעפשהה תא ריבגהל יושע אוה ןכלו םייביסרגא תוחפל
.(Immunotherapy) היפרתונומיא לש

Cancer Research


2020 ראוני
(3) תומצעב םירבש ענומ וניא ודבל D ןימטיו
חוודמ הינטירב University of Oxford ירקוח-ב רקחמ
דלשהו םירירשה לש תילמיטפוא תואירבל ינויח D ןימטיוש
רפשמ אוהש ןוויכמ (Optimal Musculoskeletal Health)
תומצעה לש היצזילרנימ ,(Calcium) ןדיסה תגיפס תא
םירירשה דוקפיתו (Bone Mineralization)
,םירבש ענומ וניא ודבל אוה ,ךא .(Muscle Function)
.ןדיס םע ובוליש קר אלא

,םימדוק םירקחמ 11 ללכש הזילנא-הטמ ועציב םירקוחה
םהב ,םירקחמ 6 שיא 39,000-מ הלעמל ופתתשה םהב
ופתתשה םהב םירקחמ 11-ו שיא 49,000-מ רתוי ופתתשה
.םינש 15-ל 5 ןיב וכשמנ םיבקעמה .שיא 34,000-מ רתוי
.הנש 85 דע 62 היה םיפתתשמה לש םליג

העפשה ןיא ודבל D ןימטיו םע ףסותל יכ הלוע תואצותהמ
ךריב רבשל וא והשלכ רבשל ןוכיסה לע תיתועמשמ
ולביקש ולא יכ אצמ ללוכ טבמ ,תאז םע .(Hip Fracture)
רבשל 16% ןב ךומנ ןוכיסב ויה D ןימטיוו ןדיס לש בוליש
.לופיט לכ ולביק אלש וא ובצלפ ולביקש ולא תמועל ךריב
. 6%-ב דרי םצעב רבשל םהלש ןוכיסה

JAMA Network Open


2020 ראוני
(2) םידליב רתוי אירב בלל D ןימטיו ףסות
הינבליסנפ UPMC Children's Hosp. of Pittsburgh ירקוח
(Heart) םבילל ליעוהל יושע D ןימטיו ףסות יכ ואצמ ב"הרא
לקשמ ילעב ולאל ,(Larger Children) רתוי םילודג םידלי לש
רתיב אצמיהל םילולעש (Obese) םינמשלו (Overweight) רתי
(Diabetes) תרכוס חתפל ןוכיסבו D ןימטיוב רוסחמל ןוכיס
.(Heart Disease) בל תלחמו

רסחב םיקול רשא ,רתי תנמשהו רתי לקשממ םילבוסה םידלי
תליטנ רחאל םדה ילכו בלה תואירב תא ורפיש ,D ןימטיווב
.םישדוח 6 ךשמב םוי ידמ ,D ןימטיו לש ההובג הנמ

רשא םליג ינבל האוושהב ההובג D ןימטיו תנמ ולטנש םידלי
םדה ץחל תא ךכב ודירוה ,תיסחי הכומנ הנמ ולטנ
ןילוסניאל תושיגרה תא ורפישו (Lower Blood Pressure)
.רתוי ךומנ ןונימ ולטנש םליג ינבל האוושהב

דע 10 ינב םידלי 225 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
ולביק םה .רתי תנמשהמ וא רתי לקשממ ולבסש םינש 18
. (IU) 'חי 2,000-ו 600, 1,000 ןונימב D ןימטיו

The American Journal of Clinical Nutrition


2020 ראורבפ
ןוכיס רתיל רושק ןויריהב D ןימטיוב רוסחמ
זוכירו בשק תוערפהל
ןוכיסה יכ םיחוודמ דנלניפ University of Turku-ב םירקוח
םידלי ברקב 34%- ב הובג (ADHD) זוכירו בשק תוערפהל
ןויריהה ךלהמב D ןימטיווב רוסחממ הלבס םמאש
,םמא םדב D ןימטיו תמרש םידלי תמועל ,(Pregnancy)
.התואנ התייה ינשהו ןושארה רטסמירטה ךלהמב

,1999-ו 1998 ןיב ודלונש םידלי 1,067 ופתתשה רקחמב
.ADHD-מ םילבוסכ ונחבואש

University of Turku


2020 ראורבפ
רבעמה ליג רחאל םישנב בג יבאכו D ןימטיוב רוסחמ
North American Menopause Society-ב ךרענש רקחמ
ןותחתה בגה יבאכל רושק D ןימטיווב רוסחמש הליג
רפשלו הז באכ לע לקהל יושע ףסותו (Lower Back Pain)
.(Musculoskeletal Strength) דלשהו םירירשה קזוח תא

רבעמה ליג רחאל םישנב דאמ ץופנ D ןימטיווב רוסחמש אצמנ
ךומנה םדב D ןימטיו לש זוכירו (Postmenopausal Women)
דדמ הווהמ רשא רומח רוסחמ לע דיעמ ל"מ / ג"נ 10-מ
(Severe Disc Degeneration) קסידה לש הרומח תונוונתהל
.ןותחת בג יבאכו

תונב רבעמה ליג רחאל םישנ 2,018,232 ופתתשה רקחמב
.םינש 65.6 עצוממ ליג

Menopause


2020 סרמ
םינכתסמ הרוקמ טרופסב םיקסועה םיאטרופס
D ןימטיווב רוסחמב
אצמ ב"הרא היני'גריו George Mason University-ב רקחמ
טרופסב םיקסועה םי'גלוקב (Athletes) םיאטרופסה תיברמש
הדורי D ןימטיו תמר ילעב םניה (Indoor Sports) הרוקמ
.תאז הרפיש IU 10,000 ןב ימוי ףסות תליטנ יכו

Nutrients


2020 סרמ
(3) ךריב רבש רחאל הכילה ייוכיס רפשמ D ןימטיו
תעפשה תא קדב ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers Uni-ברקחמ
,(Post-Surgery Mobility) חותינ רחאל תודיינ לע D ןימטיו
.(Hip Fracture) ךריב םירבש רחאל םילפוטמב החיכש הייעב

(Older Adults) םישישקב D ןימטיוב רוסחמש ואצמ םירקוחה
'חי 800 לוטיל םישישק לע יכו תודיינה תא םהב ליבגהל לולע
.םויב D ןימטיו

ורבעש הלעמו םינש 65 ינב םילפוטמ 290 ופתתשה רקחמב
.ךריב רבש רחאל חותינ

The American Journal of Clinical Nutrition


2020 לירפא
ףוגה הב ךרדה לע עיפשמ יעבט הנגה םרק ןג
(2) D ןימטיו רציימ
יכ ואצמ הילרטסוא University of Queensland-ב םירקוח
תויושע (Skin) רועב (Genetic Variations) תויטנג תויצאירו
.(Natural Sunscreen) יעבט הנגה םרק רוציל
...שמשל רתי תפישח ואר

יצחמ הלעמל לש (Genomes) םימונגה תא ונחב םירקוחה
םינג רפסמ הליג רקחמה םהירבדל .הינטירבב םישנא ןוילימ
D ןימטיוה סוטטס לע םיעיפשמו רועל םירושקה םישדח
רוציל תלוכיה לע עיפשמה רועה עבצמ לידבהל ,ףוגב
.וב (Melanin) ןינלמ טנמגיפה זוכירל םאתהב D ןימטיו

Nature Communications


2020 לירפא
המישנה יכרדב םימוהיזל דגנתהל עייסמ D ןימטיו
המישנה יכרדב םימוהיזל דגנתהל עייסל יושע D ןימטיו ףסות
(Coronavirus) הנורוקה ףיגנ ומכ ,(Respiratory Infections)
.וב םיעוגנב הלחמה תרמוח תא ליבגהל וא
D ןימטיו ג"קמ 50 דע 20 לוטיל םירגובמל םיצילממ םירקוחה
.ולא תונורתימ תונהיל ידכ םויב

Irish Medical Journal

.