2 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 2


סיזורביפ קיטסיסו D.טיוב רוסחמ
םישישק תליפנל ןוכיסו D2' טיו
בל תלחמו D ןימטיו טועימ
תינומרעה 'בו D .טיוו ץבא ןפוקיל
תרכוס ילוחל D ןימטיו רתוי
1-גוס תרכוסמ תוטועפ לע ןגמ D 'טיו
סגה יעמה ןטרס דגנ ןדיסו D.טיו
ץמאמ ירבש דגנ ןדיסו D ןימטיו
םייפקיהה םדה-ילכ תואירבו D ןימטיו
תושישקב ךרי םצע תופיפצו D 'טיו
הזילאיד ילבקמ תתומת תיחפמ D 'טיו
םישישקב חור בצמ רפשמ D ןימטיו
המרה לע הרימש - ןטרסו D ןימטיו
דשה ןטרסו D ןימטיו
תינומרעה תטולב לע ןגמ D ןימטיו
דשה ןטרסל ןוכיס דגנ D .טיו+ןדיס
ןטרס תעינמל D ןימטיו
בלה תואירבו D ןימטיו
2-גוס תרכוס דגנ ןדיסו D ןימטיו
תילובטמ תנומסתו D 'טיו טועימ
םד-ץחל לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
'ואטסוא ירבשל D 'טיוו ןדיס
הירטקבוקימל תודימעל D.טיו
תעבטה-יפ ןטרסו D 'טיו טועימ
םייח ךיראמ D ןימטיו
ןויריה תלערו D ןימטיו טועימ
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ וניא D ןימטיו
םיינורכ םיבאכו D ןימטיוב רוסחמ
המישנה יכרד םוהיזו D 'טיו טועימ
תונקדזה טיאמ D ןימטיו


...D ןימטיו ואר
...1 תושדח - D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר

 
2007 יאמ
דש ןטרסל ןוכיס םיניטקמ D ןימטיוו ןדיס
לש תולודג תויומכ תוכרוצה (ולא קרו) רבעמה ליג ינפל םישנ
.40%-ב דשה ןטרסל ןוכיס ךכב תיחפהל תויושע D ןימטיוו ןדיס
וקדב ב"הרא Brigham and Women's Hospital ירקוח
רחאל םישנ 20,909-ו 55.2 עצוממ ליג תונב םישנ 10,578
.רבעמה ליג
הלחמה לש םירקמ 276 ומשרנ רקחמה תונש 10 ךלהמב
רחאלש ולאב םירקמ 743-ו רבעמה ליג ינפלש םישנה ברקב
.רבעמה ליג
ןטרסל תחפומ ןוכיסל הרושק האצמנ D ןימטיוו ןדיס תליטנ
הכירצ ןיב האוושהב ,המאתהב 35%-ו 39% רועישב דשה
האצמנ אל רבעמה ליג רחאלש םישנב .הכומנו ההובג
.תלעות ךכב

Archives of Internal Medicine


2007 ינוי
ןטרס תעינמל ינויח D ןימטיו
,ב"הרא Creighton University School of Medicine ירקוח
רחאל תואירב םישנ 1,179 קלח ולטנ וב ,םינש 4 ןב רקחמב
D3 ןימטיו ולטנש ולאש ואצמ ,(הלעמו 55 תונב) רבעמה ליג
ןטרסב תולחל 77% רועישב תחפומ ןוכיסב ויה ןדיס םע בולישב
.הז בוליש וכרצ אלש םישנ תמועל ,והשלכ

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ילוי
בלה תואירבו D ןימטיו
.בלה תואירב תא רפשל היושע םדב D ןימטיו תמר תלדגה
Charles Drew University of Medicine -מ םירקוח ירבדל
רשקה תובישח המגדוה הב הנושארה םעפה וז & Science
תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ימרוגו D ןימטיוב רוסחמ ןיב
.לודג הכ הדימ-הנקב רקחמב

םירוסרוקרפ/םינמדוק 2-ל סחייתמ D ןימטיו גשומה
(Cholecalciferol) לורפיסרקלוק :D3 - (Precursors)
.(Ergocalciferol) לורפיצלוגרא :D2-ו
D2 וליאו UVB תנירקל הפישח תעב רועב רצוימ D3
ןומלח ,(Oily fish) םיינונמש םיגד ומכ ,ןוזממ לבקתמ
.תוילכבו דבכב דוביע םירבוע םהינש .דבכו הציב

,21 ng/mL-מ תוחפ ונייהד ,D 'טיו לש רתויב תוכומנה תומרה
םילבוסב ,םינמשב ,םיטועימ ינבב ,םישישקב ,םישנב ואצמנ
תרכוס ילוחבו םד-ץחל רתימ

Archives of Internal Medicine


2007 ילוי
2 גוס תרכוס דגנ ןדיסו D ןימטיו
רכוסה תמר תא רפשל יושע ןדיסו D ןימטיו בלשמה ףסות
םירקוח ועיגה וז הנקסמל .םדב (Insulin) ןילוסניאה תמרו
ב"הרא ןוטסוב Tufts-New England Medical Center-מ
.םימדוק םירקחמ יאצממ ונחבש
העפשה איה ןדיסו D ןימטיו לש םתעפשה םא רורב אל
.הלועפ ףותיש תעפשה וא תפסוותמ
הכומנ הכירצ ןיב יבקע רשק םיארמ ונחבנש םירקחמה
.2 גוס תרכוסו בלח ירצומ תכירצ לש וא D ןימטיו ,ןדיס לש
הכומנ הכירצו 64%-ב תרכוסל ןוכיס הניטקמ ההובג הכירצ
דחי םיביכרמה ינש בולישש אצמנ .29%-ב ותוא הניטקמ
.םיפסונ 18%-ב ןוכיס ןיטקמ

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2007 ילוי
תילובטמ תנומסתל ןוכיס לידגמ D ןימטיו טועימ
תוחתפתהל ןוכיס לידגהל הלולע םדב הכומנ D ןימטיו תמר
.רתי תנמשהמ םילבוסה םישנאב תילובטמ תנומסת

תנייפאתמ (Metabolic syndrome) תילובטמ תנומסת
םירמוחה ףוליחב תויעבו םד-ץחל רתי ,רתי תנמשהב
םייק .(Insulin) ןילוסניאה לשו (Glucose) זוקולגה לש
2-גוס תרכוסל ןוכיס רתיו תילובטמ תנומסת ןיב רשק
.תוירלוקסו-וידרק תולחמו

73 וסייג דרפס דירדמ Hospital Ramon y Cajal ירקוח
רוסחמב םיקול םהמ 37-ש וליגו תינלוח םינמש םישנא
םכותמ 60% ,תילובטמ תנומסתמ ולבס 46-ו D ןימטיוב
דבלב 33%-ל האוושהב ,םדב D ןימטיו טועיממ ולבס
.וז תנומסתב םיקול םניאש ולא ברקב
תוכומנ HDL לורטסלוכ תומר םהב ואצמנ ךכל ףסונב
.תוהובג םידירצילגירט תומרו

Clinical Nutrition


2007 ילוי
םד-ץחל לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
םישנאש וליג דנליז-וינ University of Auckland ירקוח
רתיב אצמיהל םילולע םדב הכומנ D ןימטיו תמר ילעב
תועצמאב רותפל ןתינ התוא הייעב ,םד-ץחל רתיל ןוכיס
.שמשל הנותמ הפישח תרזעב וא ףסות תליטנ
ופתתשה וב םדוק רקחמב ףסאנש עדימב ורזענ םירקוחה
הפצנ רתויב הובגה םדה ץחל .הלעמו 20 ינב שיא 12,644
.ינפסיה רצוממ םניאש םינבלב

American Journal of Hypertension


2007 ילוי
םייטורופואטסוא םירבש תולעבל ליעומ D ןימטיוו ןדיס
תלעות וקיפי םייטורופואטסוא םירבש הנורחאל ווחש תולפוטמ
םירקוח ירבדל תאז ,הנש ךשמב D ןימטיובו ןדיסב לופיטמ
.קרמנד Copenhagen University Hospital Hvidovre-מ
התוא ןיטקמו 70-מ תוחפ תונבב םצע תופיפצ לידגמ הז לופיט
.רתוי תורגובמ תושישקב
.ובצלפ וא D3 'חי 1,400-ו ןדיס ג"מ 3,000 ולבק תופתתשמה

American Journal of Clinical Nutrition


2007 טסוגוא
הירטקבוקימ ינפב תודימע ריבגמ D ןימטיו
םישנאב ריבגהל ידכ ,הפב תלטינה תחא D ןימטיו תנמב יד
םתוניסח תא ,תפחש ילוח םע עגמב ואב רשא םיאירב
.(Antimycobacterial immunity) תילאירטבורקימ-יטנאה
Queen Mary's School of Medicine & Dentistry ירקוח
הקיטויביטנאב שומישה ינפלש םימיבש םיריכזמ הינטירב ןודנול
.D ןימטיוב תפחש ילוח ולפוט
םע עגמב ואבש םיאירב םישנא 192 ולפוט וכרע םהש יוסינב
ורטונ םהו D ןימטיו םרג 2.5 תב תילרוא הנמב תפחש ילוח
.תועובש 6 ךשמב

American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine


2007 טסוגוא
תעבטה-יפ ןטרסב ןכסמ D ןימטיו טועימ
ויקוט National Cancer Center-מ םירקוח יאצממל םאתהב
ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולע םדב D ןימטיו לש הכומנ המר ןפי
.סגה יעמה ןטרסל אל ךא ,(Rectal Cancer) תעבטה-יפ
.שיא 38,373 ופתתשה ,םינש 11.5 ךשמנ ,רקחמב

British Journal of Cancer


2007 רבמטפס
םייח ךיראמ D ןימטיו
International Agency for Research on Cancer-ב רקחמ
,שיא 57,311 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 18 ןחבש ,תפרצ
,ןטרסמ תוומל ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמש הנקסמל ועיגהש
D ןימטיו ףסות ולטנש ולאש הנקסמל עיגה ,תרכוסו בל תלחמ
.ולא תולחממ תוומל 7% רועישב תחפומ ןוכיסב ואצמנ
.םיפתתשמ 4,777 ותמ ,םינש 5.7-כ ךשמנש ,רקחמה תעב

Archives of Internal Medicine


2007 רבמטפס
ןויריה תלערו ןויריהב D ןימטיו טועימ
ךכ לשב לובסל תולולע D ןימטיו יד תוכרוצ ןניאש ןויריהב םישנ
ונחב ב"הרא University of Pittsburgh ירקוח .ןויריה תלערמ
םירקמ 55 םכותמ ורחבו םישנ 1,198 ופתתשה וב רקחמ ינותנ
.ףסונ רקחמל ןויריה תלער לש
םימדקומה ןויריהה יבלשב D ןימטיוב רוסחמש וליג םירקוחה
.ןויריה תלערל (5 יפ) דאמ לודג ןוכיס םרוג הווהמ

Clinical Nutrition


2007 רבוטקוא
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ וניא D ןימטיו
קפס הליטמ םדוק רקחממ רבצנש עדימ לש תשדוחמ הניחב
תוומ ירועיש ןיטקהל היושע D ןימטיו תכירצש הנעטה רבדב
.ןטרסמ תוומל D ןימטיו ןיב רשק לכ ןיאו תונוש ןטרס תולחממ

רשק ונחב ב"הרא דנלירמ National Cancer Institute ירקוח
תליחת רחאל םינש 10 דע .רתויו 17 ינב םירענ 16,818-ב הז
ןיב רשק לכ הלגתה אלו ןטרסמ םיפתתשמ 536 ותמ רקחמה
.םתומו םדי לע D ןימטיו תכירצ
ןוכיס הניטקמ D ןימטיו תליטנ יכ םירקוחה ואצמ תאז םע
.72%-ב סגה יעמה ןטרסמ התומתל

Journal of the National Cancer Institute


2007 רבוטקוא
םיינורכ םיבאכ תמצוע לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
Mayo Comprehensive Pain Rehabilitation Cen. ירקוח
העברא לכמ דחאב D ןימטיו תמרש ואצמ ב"הרא הטוסנימ
.הכומנ םיינורכ םיבאכמ םילבוסה םישנא
םיינורכ םיבאכ דגנ םילפוטמה שיא 267 ופתתשה רקחמב
םילפוטמהמ 26% .הז יאופר זכרמ לש ץוחה תואפרמב
וקקדזה םילפוטמ םתואו D ןימטיוב רוסחמב םיקול ואצמנ
.הלופכ םויפרומ תנמל
D ןימטיוב רוסחממ תלבוסה הצובקבש ולאש םג אצמנ
תמועל ,םישדוח 71.1 תב תעצוממ לופיט תפוקתל וקקזנ
םג אצמנ .םילפוטמה ראש וקקזנ םהל םישדוח 43.8
תואירבו ינפוג דוקפיתמ ולבס רוסחמה תצובקבש ולאש
.םידורי תיללכ
ירקיעה םרוגה וניא D ןימטיוב רוסחמ םירקוחה ירבדל
.ךכל םרות אוה ךא ,םירירשה תשלוחלו םיבאכל

American Society of Anesthesiologists 2007 Ann.
Meeting in San Francisco


2007 רבוטקוא
המישנה יכרדב םוהיזל ןוכיסו D ןימטיו טועימ
םיריעצ 800 ופתתשה וב ,Uni. of Tampere-ב יניפ רקחמ
הכומנ המר ןיב רשק םייקש הליג ,אבצל וסייגתה התע הזש
.המישנה יכרדב ףירח םוהיזל ןוכיסו םדב D ןימטיו לש

םיסיוגמ 24-ב ,םישדוח 6 רחאל םירקוחה וכרעש הקידבב
,(40 nmol/L-מ תוחפ) הכומנ D ןימטיו תמר התיה םמדבש
,(40 nmol/L-מ תוחפ) D ןימטיו לש הכומנ המר התיה
םימוהיז ללגב תורישהמ םימי 4 עצוממב ורדענ םהש אצמנ
תורדעהה עצוממ היה הרקבה תצובקב .המישנה יכרדב
.םיימוי
אבצה ינפל תינפוג תוליעפו D 'טיו תמר ןיב רשק םג אצמנ
.ונשיעש םיסיוגמה ברקב D ןימטיו לש הכומנ המרו

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמבונ
תונקדזה טיאמ D ןימטיו
ינעדמ וליג תאז ,תונקדזהה ךילהת תא טיאהל יושע D ןימטיו
18 תונב םישנ 2,160 ורטינש הינטירב ןודנול King's College
.79 דע
הצק :(Telomeres) םירמולטה לש םכרוא תא ודדמ םירקוחה
תומר תולעבל יכ אצמנ .םינשה ךשמב רצקתמה םוזומורכה
.רתוי םיכורא םירמולט םג ויה D ןימטיו לש תוהובג

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבמצד
סיזורביפ קיטסיס ילוחב ץופנ D ןימטיוב רוסחמ
היפלדליפ The Children's Hospital-מ םירקוח לש םהירבדל
(Cystic Fibrosis) סיזוריפ קיטסיסמ םילבוסה םידלי ב"הרא
.D ןימטיו רוסחמב םיקול
םירגבתמבו םירענ ,םידליב D ןימטיו תומר הוושיה םרקחמ
.םיאירב לש הרקב תצובקל האוושהב
26.2 תמועל 20.7 ng/mL היה םילוחה ברקב עצוממה זוכירה
.D ןימטיו תקיפס יאמ ולבס םילוחהמ 90% .םיאירבה תצובקב
ןוזמממ D ןימטיו תכירצ ןיב יתועמשמ רשק אצמנ אל ,ןכ ומכ
.םיקדבנה םדב וזוכירו

American Journal of Clinical Nutrition


2008 ראוני
םישישק תליפנל ןוכיס ןיטקמ D2 ןימטיו
יכ הליג הילרטסוא Sir Charles Gairdner Hospital-ב רקחמ
תוליפנה רפסמ תא ןיטקהל יושע D2 ןימטיו 'חי 1,000 ימוי ףסות
הרוא רשאכ ,ףרוחב דחוימב ליעי רבדה .20%-ב םישישק ברקב
.רוקה תוצראב רבודמ :הרעה .תיתועמשמ תחפומ שמשה לש
םילטינ רשא ,ןדיס לש ההובג הכירצ תפסותב ולא 'חי 1,000
23%-ב ביבא/ףרוחב תוליפנה רועיש תא ןיטקהל םייושע ףרוחב
.ויתס/ץיקב תוליפנה רועישל התוושהלו
תוררוגתמה ,77.2 עצוממ ליג תונב תושישק 302 ורטונ רקחמב
אצמנ הנש רחאל .Perth ריעב םישישקל דעוימה םירוגמ רוזיאב
ולטנ אלש תושישקה ברקב תוליפנה רפסמב יתועמשמ לודיג
.ותוא ולטנש תושישקב 53% תמועל , 62.9% - ףסותה תא
תוליפנה רועיש היה ,תיסחי הטעומ שמשה תנירקשכ ,ףרוחב
.(המד ףסות) ובצלפה תצובקב 35.8% תמועל ,25.2%

Archives of Internal Medicine


2008 ראוני
בל תלחמל רתי ןוכיסו D ןימטיו טועימ
הכומנ המרש הליג ב"הרא Harvard Med. School ירקוח
ומכ ,תוירלוקסו-וידרק תויעבל ןוכיס הלידגמ D ןימטיו לש
.62%-ב ץבש וא (Heart Failure) בל תקיפס יא ,בל-ףקתה
.םד-ץחל רתימ םילבוסב הברהב הובג היהי הז ןוכיס
ידכ ךות .59 עצוממ ליג ינב שיא 1,739 ופתתשה רקחמב
תויעב םיפתתשמהמ 120 וחתיפ םינש 4.5 ךשמנש בקעמה
.תוירלוקסו-וידרק

Circulation


2008 ראורבפ
תינומרעה תטולב לע D ןימטיוו ץבא ,ןפוקיל תעפשה
רבדהשכ השולק העפשה םיארמ D ןימטיוו ץבא ,ןפוקיל
תינומרעה תטולב לש הריפש הלדגה ינפמ הנגהל עגונ
.(Benign Postate Hyperplasia/BPH)
Fred Hutchinson Cancer Research Center-ב רקחמב
,םירבג 4,770 ורטונ ובו םינש 7 ךשמנש ב"הרא לטאיס
םג ומכ ,תוקרי ריתע טירפת תכירצב הלודג תלעות האצמנ
תטולב לש הריפש הלדגהל ןוכיס לידגהל לולע םודא רשבש
תוקריו ןובלח ריתעו םודא רשבו ןמוש לד טירפת .תינומרעה
.ךכל ןוכיס תיחפהל יושע לוהוכלא לש העובק הכירצו
.רוקמב םג העיפומ הרואכל הריתסה :הרעה

American Journal of Epidemiology


2008 ראורבפ
תרכוס ילוחל D ןימטיו לש רתוי תוהובג תומר
םע .תרכוסל ןוכיס ןיטקמ וניא ןדיסו D ןימטיו בלשמה ףסות
Uni. of Washington-מ םירקוחה ירבדל ,תאז ,ב"הרא
.וליעוי הז ףסותמ רתוי תוהובג תומרש ןכתי
םישנ 33,951 קלח ולטנ ,םינש 7 ךשמנ רשא ,רקחמב
ןדיס ג"מ 1,000 ימוי ףסות ולבקש ,רבעמה ליג רחאל
.(המד ףסות) ובצלפ וא D3 ןימטיו 'חי 400 ףוריצב

Diabetes Care


2008 סרמ
1 גוס תרכוסמ תוטועפ לע ןגמ D ןימטיו
Manchester Children's University Hospitals-ב רקחמ
,םימדוק םירקחמ 5-ב ופסאנש םינותנ לע ססבתהש ,הינטירב
ןוכיסב םייוצמ D ןימטיו ףסות םילבקמה תוטועפ יכ הליג
םניאש ולא תמועל ,1-גוס תרכוס חתפל 29% ןב תחפומ
.הז ףסות םילבקמ
הנשיש םג אצמנ ,תוטועפ 6,455 קלח ולטנ םהב ,םירקחמב
,םינש עבש דע הנש ינבב .ףסותה תלבקב יותיעל תובישח
.ןוכיסב 45% תב הדירי הדדמנ ,םיגד ןמש ףסות ןתינ םהל

Archives of Disease in Childhood


2008 לירפא
סגה יעמה ןטרס דגנ ןדיסו D ןימטיו
תדיעוב וגיצה ב"הרא הטנלטא Emory University ינעדמ
וגאיד-ןסב American Association for Cancer Research
ןדיסו D ןימטיו לש בוליש יכ םיארמה םירקחמ ינש ב"הרא
םיאת תומב דיקפת שי ול Bax ןובלחה לש ותמר תא לידגמ
.םייעמב (Apoptosis) תנכותמ
ןדיסו D ןימטיו לש תוהובג תומר יכ אצמנ ינשה רקחמב
E-cadherin ינובלחה ןטלוקה לש תוהובג תומרל תורושק
.סגה יעמה יאת גושגישבו םייעמה תעונתב דיקפת שי ול
לש תובישחה תא קזחמ ולא םירקחמ ינש יאצממ בוליש
.ינטרס-יטנא םרוגכ ןדיסו D ןימטיו

2008 American Association for Cancer Research
Annual Meeting


2008 לירפא
ץמאמ ירבש תיחפמ ןדיסו D ןימטיו בוליש
יושעו םצעה תואירב תא רפשמ ןדיסו D ןימטיו לש ימוי ףסות
תוליעפ ןמזב (Stress Fractures) ץמאמ ירבשל ןוכיס ןיטקהל
.תינפוג
Creighton University Osteoporosis-ב ךרענש רקחמב
תוסיוגמ 5,201 ופתתשה ב"הרא הקסרבנ Research Center
תוסיוגמל סחיב ,20%-ב וב ןטק ולא םירבש רועיש .םיה-ליחל
.ףסותה תא ולבק אלש
תריציב עייסמ ןדיסה :םילשמ אוה ןדיסו D ןימטיו לש םבוליש
.ףוגב ןדיסה תגיפסב עייסמ D ןימטיוש דועב ,הנוקיתבו םצעה

Journal of Bone and Mineral Research


2008 לירפא
םייפקיהה םדה-ילכ תואירבו D ןימטיו תמר
-וידרקה תואירבה תא רפשל היושע D ןימטיו לש ההובג המר
םייפקיה םד-ילכ תלחמ לש תוחיכש תיחפהלו תירלוקסו
.(Peripheral Arterial Disease/PAD)
םד-ילכ תלחמ תוחיכשש אצמנ שיא 4,839 ופתתשה וב רקחמב
29.2 תב D ןימטיו תמר םהל םישנאב 4.4%-ב הכומנ םייפקיה
17.8-מ הכומנ המר םהל ולא תמועל ,(ng/mL) רטילל םרגוננ
.רטילל םרגוננ
קרוי-וינ Albert Einstein College of Medicine-מ םירקוחה
ריבגהל אלא ,D ןימטיו ףסות לוטיל אלש םיריהזמ ב"הרא
.שמשל תרקובמ הפישחמו ןוזממ ותכירצ תא

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology


2008 לירפא
תושישקב ךרי םצע תופיפצ רפשמ D ןימטיו ףסות
הילרטסוא University of Western Australia ירקוח ירבדל
ךריה םצע תופיפצ תא תרפשמ ןדיס ףסותל D ןימטיו תפסוה
.שמש יפוטש םילקא ירוזיאב תושישקב
ג"מ 1,200 ףסות תעפשה ,םינש 5 ךשמב ,ונחב םירקוחה
תונב םישנ לע ,D2 ןימטיו 'חי 1,000 אלל וא םע ,םויב ןדיס
לידגה D2 ןימטיוב לופיטה .שמש יפוטש םירוזיאב ,80 דע 70
.תיתועמשמ ןמדב וזוכיר תא

Metabolism & The Journal of Clinical Endocrinology


2008 לירפא
הזילאיד ילבקמב התומת תיחפמ דירוב D ןימטיו
תיחפהל היושע (IV vitamin D) ידיריו ךות D ןימטיו תלבק
.יהשלכ הביסמ ,(Hemodialysis) הזילאידומה ילפוטמ התומת
ב"הרא סילופאנימ Chronic Disease Research Group ירקוח
םינשה ןיב הזילאיד ולביקש םילפוטמ 193,830 יבגל עדימ ונחב
.לופיט ישדוח 4 ךשמב םתוא ורטינו 2000-ו 1999

Nat. Kidney Foundation 2008 Spring Clinical Meetings


2008 יאמ
םישישקב חור בצמ רפשמ D ןימטיו
ןגהלו חורה בצמ תא רפשל היושע D ןימטיו תכירצ תלדגה
.ןואכיד ינפמ
ןומרוה לש תוהובג תומרו ונממ תוכומנ תומר ןיב רשק אצמנ
רועישו (Parathyroid hormone/PTH) ןגמה תטולב תרתוי
65 ינב ינב שיא 1,282 הנומה הליהקב ןואכיד ירקמ לש הובג
.95 דע
דנלוה םדרטסמא Vrije Universiteit-מ םירקוח יאצממ יפל
תלוכיל תורישי רושק רשא ,חומב ןובלח לע עיפשמ D ןימטיו
ילואו (Motor Control) תירוטומה הטילשל ,ןורכיזלו הדימלה
.תיתרבחהו תיהמיאה תוגהנתהל םג

Archives of General Psychiatry


2008 יאמ
המרה לע הרימש - ןטרסו D ןימטיו
הדפקה Uni. of Heidelberg-מ םיינמרג םירקוח ירבדל
תחא תויהל היושע דרת אל םדב D ןימטיו תמרש ךכ-לע
.ןטרס תעינמל םיכרדה
ירקמ רפסמ דרי ,םילפוטמ 3,299 קלח ולטנ וב ,רקחמב
,D ןימטיו לש ההובג המר האצמנ םמדבש ולאב התומתה
.55%-ב ןטרסמ האצותכ

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2008 יאמ
דש ןטרסו D ןימטיו
השעמל ,שמשה רואל הפישחמ D ןימטיו לש רתוי ההובג המר
ןיטקהל היושע ,(Ultraviolet B/UVB) לוגס-הרטלוא תנירקמ
.דשה ןטרס ירקמ רפסמ תא
107 ללכש רקחמב ,ב"הרא University of California ירקוח
םירוגמו םדב D ןימטיו לש רתוי תוהובג תומרש ואצמ ,תונידמ
.הלחמה תצופת תא םיניטקמ הוושמה-וק תברקב

The Breast Journal


2008 יאמ
תינומרעה תטולב לע ןגמ D ןימטיו
קרוי-וינ University of Rochester Medical Center ירקוח
םירבגב (G6PD) םיוסמ ןג לע עיפשמ D ןימטיו יכ וליג ב"הרא
.DNA יקזנמ (Prostate Gland) תינומרעה תטולב לע ךכ ןגמו
,תינומרעה ןטרסב לופיטל שמשמ קר אל ,םהירבדל ,D ןימטיו
ליגב תויולתה תורחא תולחמו ותוא עונמל םג לוכי אלא

International Journal of Cancer