3 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 3


םיינורכ םיבאכו D ןימטיו
הזילאיד ילבקמל D ןימטיו
בלה תואירבו D ןימטיו
תוילכ תלחמו D ןימטיו
הרומח המתסאו D ןימטיו
םישנב םימוהיזו D ןימטיו
שמשל ףשחהל םישישק לע
חומה לש וחוכו D ןימטיו
היצנמידל ןוכיסו D ןימטיו
סירתה תרתוי תטולבו D 'טיו
הבשחמה תא זרזמ D ןימטיו
הצופנ תשרטו D ןימטיו
לקשמ תדיריל D ןימטיו
הסנכהל הרושק D 'טיו תמר
הצופנ המולאימו D ןימטיו
חומל םוכרוכו D ןימטיו
תילובטמ תנומסתו D ןימטיו
ןויריה תלערל ןוכיסו D 'טיו
ןויריהב םישנל D ןימטיו
2 התומת דגנ ןדיסו D 'טיו
סגה יעמה ןטרס דגנ D 'טיו
3 התומת דגנ ןדיסו D 'טיו
םד-ץחל רתי דגנ D ןימטיו
םישישק תליפנ ענומ D 'טיו
יתרכוס-יטנא D ןימטיו
יעמה תואירבל D 'טיוו ןדיס
יביטנגוק דוקפתו D 'טיו
םידלי ידי-לע D ןימטיו תכירצ
תינומרע ןטרסל ןוכיסו D 'טיו
םינטק םידליב D 'טיו
בל-ףקתהב ןכסמ D 'טיו טועימ
םד-ילכו בל-תלחממ תוומו D 'טיו
תינורכ הנרגימו D ןימטיו טועימ
דוליה יניש קזחמ ןויריהב D 'טיו
סגה יעמה ןטרסו D 'טיו
ילאטפ ץבש הזוח D 'טיו
1 התומתל ןוכיס ןיטקמ D 'טיו
רד'צ תניבגל D ןימטיו תפסוה
ךריב רבשל ןוכיסו D 'טיו
דש ןטרס ינפמ ןגמ D ןימטיו
תוקוניתל D ןימטיו
ןוסניקרפ תלחמו D ןימטיו
וכותמ רועה לע ןגמ D ןימטיו
ד"ל םידירומ םניא ןדיסו D 'טיו
יתיילש םוהיז ינפמ ןגמ D 'טיו
תרכוס ילוחל D ןימטיו
ירסיק חותינב הדילו D 'טיו
היצנמידל ןוכיסו D ןימטיו
תורענ קזחמ D ןימטיו
הצופנ תשרטל ןוכיסו D 'טיו
תעפשו תוננטצהמ ןגמ D 'טיו
תרכוס דגנ D ןימטיוו ןדיס
םיריעצב הנמשהו D ןימטיו
םצע ירבש ענומ D ןימטיו
ירלוקסו-וידרק ןוכיסו D 'טיו


...D ןימטיו ואר
...1 תושדח - D ןימטיו ואר
...2 תושדח - D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר


2008 יאמ
םידלי ידי-לע D ןימטיו תכירצ
ןונבל תוריב American University ירקוח לש םהירבדל
2,000-ל 'חי 200-מ םידלי ידי-לע D3 ןימטיו תכירצ תלדגה
ליעוהלו םהיתומצע תואירב תא דאמ רפשל היושע םויב
.ךוראה חווטב
,17 דע 10 ינב םירענ ופתתשה םהב ,םירקחמ 2 תרטמ
חווטב D3 ןימטיו יפסות לש םתעפשה תא ןוחבל התייה
.ךוראהו רצקה
תואיבמ ולא תוהובג הכירצ תומר קר יכ ואצמ םירקוחה
30 לש ,תויוצרה תומרל םדב D ןימטיו לש ויתומר תא
.םירגובמבש ולאל המודב ,רטיל-ילימל םרג-וננ

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2008 יאמ
תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ וניא D ןימטיו
וליג ב"הרא דנלירמ National Cancer Institute ירקוח
,תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ וניאש קר אל D ןימטיוש
.רתוי יביסרגאל ותוא ךופהל ףא לולע אוה אלא
ורטינ םה ונממ רחא לודג רקחממ םינותנ ופסא םירקוחה
םד-תוקידב הנש ידמ ורבעש (38,350 ךותמ) שיא 749
.הלחמב רתוי רחואמ םינש הנומש דע הנש ךותב וקל רשאו
ךומנה ךרעה לע ולעש ,םדב D ןימטיו יזוכיר יכ וליג םה
ןטרסל ןוכיס ולידגה ,רקחמה יפתתשמב דדמנש רתויב
.םימדוק םיאצממ דגונ רשא אצממ ,יביסרגא תינומרע

Journal of the National Cancer Institute


2008 ינוי
םינטק םידליב ץופנ D ןימטיוב רוסחמ
רפסמבש וליג ב"הרא Children's Hospital Boston ירקוח
הלגתה םהב ,הדנקו ןווי ,הילגנאב ןכו ,ב"הראב תונידמ
(Rickets) תככרה תלחמב היילע המרגנ D ןימטיוב רוסחמ
.תוקוניתו םידלי ברקב
עבק ךרד ורקיבש םינטק םידלי 380 ופתתשה וב ,רקחמב
הכומנ D ןימטיו תמרמ ולבס םהמ 44 יכ אצמנ ,תואפרמב
היה אל םיקדבנה לש םרוע עבצל יכ םג ררבתה .םמדב
תוהמיא ןה ךכל תוביסה םירקוחה ירבדל .הייעבל רשק
בלח תכירצ ןכו D ןימטיו ףסות תולטונ ןניאו תוקינמ רשא
.םידליה ידי-לע הדורי

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2008 ינוי
בל-ףקתהל ןוכיס לידגמ D ןימטיו טועימ
Harvard School of Public Health-ב ךרענ רשא רקחמ
הניטקמ D ןימטיו לש ותכירצ תלדגהש אצמ ב"הרא ןוטסוב
(Heart Attack/Myocardial Infarction) בל-ףקתהל ןוכיס
.תיצחמב הז ןוכיס הניטקמ ותכירצ תלפכה יכו
דע 45 ינב םירבג 454 לש םדה תוקידב תא ונחב םירקוחה
וושיהו תינלטק בל-תלחמ וא ינלטק בל-ףקתה ווח אלש 75
אלל ,םיאירב םירבג 900-מ ולבקתהש םינותנל ולא םינותנ
.תרוקיבכ ושמישש ,בל תולחמ
רקחמה יפתתשמ ואלמ םתוא ןוזמה תכירצ יבגל םינולאש
.םהייח חרואו הנוזתה יבגל שורדה עדימה תא וקפיס

Archives of Internal Medicine


2008 ינוי
םד-ילכו בל-תלחממ התומת םצמצמ D ןימטיו
וב ,הירטסוא ץארג Medical University of Graz-ב רקחמ
תוהובג תומרש אצמ ,62 עצוממ ליג ינב ,שיא 3,258 ופתתשה
םדב (הלעמו רטיל-ילימל םרג-וננ 20) D ןימטיו תומר לש
.תירלוקסו-וידרק הלחממ האצותכ תוומל ןוכיס תוניטקמ
םיפתתשמה ךותמ שיא 737 ותמ רקחמה תונש 7.7 ךלהמב
.םד-ילכו בל תלחממ 463 ותמ םהמ ,וב

התיה D ןימטיו לש רתויב הכומנה המרהש וליג םירקוחה
תירלוקסו-וידרק הלחמ בקע התומתל ןוכיס רתיל הרושק
המרה .רתויב ההובגה המרל האוושהב ,122% רועישב
רתוי תוהובג תומרל םג הרושק האצמנ רתויב הכומנה
.(IL-6) 6 ןיקולרטניאו CRP ומכ ,םייתקלד םינמס לש

Archives of Internal Medicine


2008 ילוי
תינורכ הנרגימו D ןימטיו טועימ
Ryan Wheeler Headache Treatment Center-ב רקחמ
,הנרגיממ םילבוסה שיא 55 ופתתשה וב ב"הרא ימאימ
הנרגיממ םילבוסה ןיבמ 40.7% יכ אצמ ,49.8 עצוממ ליג
הנרגימהש לככו םמדב הכומנ D ןימטיו תמרב םיקול
.וב רוסחמל ןוכיסה לדג רתוי ךורא ןמז הכשמנ תינורכה

50th Ann. Meeting of the Am. Headache Society


2008 ילוי
דוליה יניש תא קזחמ ןויריה ןמזב D ןימטיו
הדנק University of Manitoba-ב םירקוח לש םהירבדל
דוליב חתפת ןויריהה ןמזב D ןימטיו לש רתוי ההובג הכירצ
תוקזח םייניש דוליב חתפת ןויריהה ןמזב D ןימטיו לש רתוי
םיקפסמה םירחא םירצומו בלחה תכירצ תלדגהו רתוי
(Caries) תששע לש רתוי הכומנ תוחיכשל הרושק D ןימטיו
.םידליב
ןויריהב םישנ 206 לש ןתכירצ ילגרה תא ונחב םירקוחה
וכרע םהש תוקידבמ .D ןימטיו תומר תא ןהב וקדבו
ולבס םהמ 33% יכ אצמנ םישדוח 16.1 ליגב םידולייב
תומרמ ונמזב ולבס םהיתוהמיא יכו תמדקומ תששעמ
.ןמדב D ןימטיו לש תוכומנ

Int. Association for Dental Research meeting in
Toronto, Canada


2008 ילוי
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסמ תודירשו D ןימטיו תמר
...ילוח


2008 ילוי
ילאטפ ץבש הזוח D ןימטיו תמר
...המר


2008 טסוגוא
התומתל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
Albert Einstein College of Medicine-מ םירקוח ירבדל
לידגהל תולולע D ןימטיו לש תוכומנ תומר ב"הרא קרוי-וינ
.26%-ב הביס לכמ התומתל ןוכיס
הקדבנ וב לודג רקחממ לבקתהש םינותנ וחתינ םירקוחה
,רקחמה ךלהמב .םישנו םירבג 13,331-ב D ןימטיו לש ותמר
700-ל בורק ותמ םכותמ ,שיא 1,806 ותמ ,םינש 8.7 ךשמנש
.הכומנ D ןימטיו תמר ילעב 400 ואצמנ םהמו בל-תלחממ שיא
הובגהו הכומנה המרה ילעב ןיב םירקוחה וכרעש האוושהב
,ןוכיס רתיב םייוצמ הכומנ D ןימטיו תמר ילעב יכ ררבתה
.יהשלכ (תיתואירב) הביסמ התומתל ,26% רועישב

Archives of Internal Medicine


2008 טסוגוא
רד'צ תניבגל D ןימטיו תפסוה
הרובגית יכ םיחוודמ הדנק University of Toronto ירקוח
ןמוש תולד תוניבג וא (Cheddar Cheese) רד'צ תניבג לש
לש ותמר תאלעהל הליעי ךרד תויהל היושע D3 ןימטיוב
ולא תוניבג רוציי ךילהתו רחאמ תאז ,היסולכואב הז ןימטיו
.D ןימטיוב םגופ וניאו טעמכ ןנוסחיאו
תולד תוניבגמו רד'צ תניבגמ D ןימטיו לש ורוזחיאש אצמנ
.המאתהב םיזוחא 55-ו 91 וניה ןמוש

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 טסוגוא
ךריה םצעב םירבשל ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
Uni. of Pennsylvania School of Medicine ירקוח
ןוכיס תולידגמ D ןימטיו לש תוכומנ תומרש ואצמ ב"הרא
.70%-ב ,רבעמה ליגב םישנב ,ךריב םירבשל
ולבק אלש ,79 דע 50 תונב ,םישנ 800 ופתתשה רקחמב
םישנ 40 ולבס וז הצובק ךותמ .ןגורטסאב לופיט לכ
אל םישנה 400 תב תרוקיבה תצובקבש דועב ,םירבשמ
ווח רשא םישנה לש ןמדב D ןימטיו תמר .םירבש וערא
.הכומנ התייה םירבש

Annals of Internal Medicine


2008 רבמטפס
דש ןטרס ינפמ ןגמ D ןימטיו
...רקחמ


2008 רבוטקוא
תוקוניתל D ןימטיו רתוי
The Am. Academy) םידלי תאופרל תיאקירמאה הימדקאה
לש תצלמומה הכירצה תומכ תא הליפכה (of Pediatrics
.םויב 'חי 400-ל םידליו תוקונית ידי-לע D ןימטיו
עגונב תויאופר תויודע ,רוסחמ תעינמ וניה הז יונישל סיסבה
רוסחמל ירשפא רשק בקע ןכו (Rickets) תככרה תלחמל
.ןטרס תולחמו תרכוס לש םתעינמלו

Pediatrics


2008 רבוטקוא
ןוסניקרפ תלחמו D ןימטיו ןיב רשקה
הי'גרו'ג Emory University School of Medicine ירקוח
D ןימטיו טועיממ םילבוס ןוסניקרפ ילוחמ 55% יכ ואצמ
.רמייהצלא ילוחל וא םליג ינב םיאירב םירגובמל סחיב םמדב
ילוח 100 ופתתשה וב רקחממ םילוע רשא ,ולא םיאצממ
םורדמ םיאירב םישנא 99-ו רמייהצלא ילוח 97 ,ןוסניקרפ
D ןימטיו לש הכומנ המר םאה הלאשה תא םילעמ ,ב"הרא
.וז הלחמל ןוכיס רתיל תמרות

Archives of Neurology


2008 רבוטקוא
וכותמ רועה לע ןגמ D ןימטיו
תוניגמה תובוכרת לש ןרוציי תא ריבגהל יושע D ןימטיו ףסות
.רוע ימוהיז לש םתעינמב עייסל יושעש רבד ,רועה לע
ודקמתהש ,ב"הרא University of California-ב םירקוח
יפסות יכ וליג ,רועה לש המתסא/תיפוטא רוע תקלד ילוחב
ןידיצילתק (Peptide) דיטפפה רוציי תא ומצמיצ D ןימטיו
.רועל םיקדייח תרידח ינפמ ןגמה (Cathelicidin)

םישנא 14-ו תיפוטא רוע תקלד ילוח 14 ופתתשה רקחמב
4,000 ןב ימוי ףסות ולבק םיפתתשמה לכ .ילמרונ רוע ילעב
תליחתב רועה יעגפמ תא ונחב םירקוחה .D ןימטיו 'חי
ולעש ,ןידיצילתקה תומר תא םג ומכ ,ופוסבו רקחמה
.'חי 23.91-ל 'חי 3.53-מ

Clinical Immunology & Journal of Allergy


2008 רבמבונ
םד-ץחל םידירומ םניא ןדיסו D ןימטיו
םדה-ץחל תא דירומ וניא D ןימטיו םע בולישב ימוי ןדיס ףסות
.םד-ץחל רתיל ןוכיס ןיטקמ וניאו
סילופאינימ HealthPartners Research Foundation ירקוח
םהיאצממ תובקעב ,םינש 7 ןב רקחמב תאז וקדב ב"הרא
.תוכופה תואצות ולבקש םינטק םירקחמ רפסמ לש

Hypertension


2008 רבמצד
יתיילש םוהיז ינפמ ןגמ D ןימטיו
דאמ קזחל יושע ןויריהב םישנ תולטונ ותוא D ןימטיו ףסות
.(Placental Infection) יתיילש םוהיז ינפמ ןתוניסח תא
הליטנה יכ םיחוודמ ב"הרא Uni. of California ירקוח
ןידיצילתק ילאיבורקימ-יטנאה ןובלחה לש ורוציי תא הצירמה
םיחתפתמה םיאת) םיטסלבופורט רשאכ (Cathelicidin)
.D ןימטיול ופשחנ (היילשה ירקיעה הקלחל םיכפוהו

Biology of Reproduction


2008 רבמצד
תרכוס ילוחל D ןימטיו
...לעמ


2008 רבמצד
ירסיק חותינב הדילו D ןימטיו טועימ
Boston Uni. School of Med.-ב םירקוח לש םהירבדל
תודילה לש הובגה רועישל הביסה ב"הרא סטסו'צסמ
(Caesarean Section) ירסיק חותינב תועצובמה תונושארה
.D ןימטיו טועימ איה (30.2%) ב"הראב םויכ
אוה הנשב תודילה רפסמ וב םילוח-תיבב ךרענ רקחמה
D ןימטיו לש ויתומר תא וקדב םירקוחה .2,500 לעמ
וליגו םהיתוהמאבו ירסיק חותינב ודלונש םידוליי 253-ב
.םמדב הכומנ D ןימטיו תמרמ ולבס םהמ 17%

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2009 ראוני
היצנמידל ןוכיס לידגמ D ןימטיו טועימ
,הינטירב 'תומילפ Peninsula Medical School-ב רקחמ
הכומנ D ןימטיו תמרש הליג םישישק 1,766 ופתתשה וב
.יביטנגוק יוקילל הרושק תויהל הלולע םמדב
D ןימטיו לש הכומנ המר האצמנ םמדבש ולאש ררבתה
םמדבש ולא תמועל ,היצנמידב תוקללל לופכ ןוכיסב ויה
יפתתשמ לש יביטנגוקה םדוקפית .תילמיטפוא המר התייה
AMT ןחבמ תועצמאב דדמנ רקחמה
.םד-תוקידבל ליבקמב ,(Abbreviated Mental Test)

Journal of Geriatric Psychology and Neurology


2009 ראורבפ
תורענ לש ןחוכו D ןימטיו
ןיטקהל הלולע תורגבתמ תורענ םדב הכומנ D ןימטיו תמר
Uni. of Manchester ירקוח וליג תאז ,ןהירירש חוכ תא
.הינטירב
ןחוכ רשא ,14 דע 12 תונב תורענ 99 ופתתשה רקחמב
.Jumping Mechanography תקינכט תועצמאב דדמנ
התייה ןמדבש תורענ לש ןהיעוציב יכ םיחוודמ םירקוחה
תמועל תיתועמשמ םיבוט ויה D ןימטיו לש הניקת המר
.תורחאה לש ולא

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology

הצופנ תשרטו D ןימטיו ןיב רשקה
וליג ב"הרא וטנמרקס The Jackson Laboratory-ב םירקוח
,HLA-DRB1 יורקה (Gene) ןגב טולשל עייסמ D ןימטיוש
לידגמה ,HLA-DRB1 ארקנ רשא (Gene) ןגב טולשל עייסמ
ליעפמ D ןימטיו יכ ררבתה .הצופנ תשרטב תוקלל ןוכיס
.הז ןג םדיצמ םיליעפמה םימיוסמ םינובלח
הפישח ללגב ללכ-ךרדב) הנטק D ןימטיו תומכ םהב םיבצמב
.יוארכ לועפל אלש הז ןג לולע (שמשל ידמ הטעומ

PLoS Genetics


2009 ראורבפ
הצופנ תשרטל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
.הצופנ תשרטב ןכסמ רשא ןגב טולשל עייסמ D ןימטיו
ןובלח יכ וליג הינטירב University of Oxford-ב םירקוח
רשאכ יפיצפס ןג ודיצמ ליעפמ D ןימטיו ידי-לע לעפומה
.D ןימטיוב טועימ שי

PLoS Genetics


2009 ראורבפ
תעפשו תוננטצה ינפמ ןגמ D ןימטיו
םיצופנ םימוהיז ינפמ ןגהל תויושע תורבגומ D ןימטיו תויומכ
.תעפשו תוננטצה ומכ ,המישנה יכרדב
ולטנ וב ,ב"הרא רבנד University of Colorado-ב ,רקחמב
המר ילעבש אצמנ ,םירגבתמ םירענו םירגובמ 19,000-כ קלח
תב ,ןוכיס רתיב םייוצמ D ןימטיו לש רתויב הכומנ תעצוממ
תמר ילעבל האוושהב ,המישנה יכרדב םוהיזב תוקלל ,40%
.ההובג D ןימטיו

Archives of Internal Medicine


2009 סרמ
תרכוס ינפמ םיניגמ D ןימטיוו ןדיס
תמר תא רפשל היושע D ןימטיוו ןדיס לש םתכירצ תלדגה
.בלח ירצומ תכירצל רשק אלל ,תרכוס ינפמ ןגהלו ןילוסניאה
סטסו'צסמ Harvard School of Public Health ירקוח
ןדיס לש תוהובג תומר תוכרוצה םישנל יכ םיחוודמ ב"הרא
תמרל ןמס - (C-Peptide) יס דיטפפ תוחפ 20% שי
איה D ןימטיו לש ההובג המר םירבגבש דועב - ןילוסניאה
.העיפשמה
הכירצה ןיב סחיהו ,המודב לעפ ןדיסו D ןימטיו בוליש םג
.18%-ב תרכוסמ הנגהה תא לידגה רתויב הכומנהו ההובגה

Journal of Nutrition


2009 סרמ
ןימשהל םיריעצל םרוג D ןימטיוב רוסחמ
םירגבתמש וליג ב"הרא Medical College of Georgia ירקוח
,ךכל תודוה ,תויהל םייושע D ןימטיו לש הלודג תומכ םיכרוצה
.הנטק ינטב ןמוש תסמ ילעב
לככש אצמנ ,19 דע 14 ינב םירענ 650 ופתתשה וב ,רקחמב
תסמ זוחא ילעב םיקדבנה ואצמנ ,הנטק D ןימטיו תכירצש
.רתוי םיהובג ינטב ןמושו ףוג ןמוש

American Heart Association's Joint 49th Conference on
Cardiovascular Disease Nutrition, Epidemiology and
Prevention and Physical Activity and Metabolism


2009 סרמ
םצע ירבש ענומ D ןימטיו
רועישב םצע ירבשל ןוכיס ןיטקהל יושע ימוי D ןימטיו ףסות
ןוכיס ןיטקמ תוימואלניב 'חי 400 ןב ימוי ןונימ .20% דע
.20%-ב תוילוחב םניאש םירבשלו 18%-ב ךריב רבשל
,ץיווש Uni. of Zurich-ב ךרענש ,הז רקחמל םינותנה
שיא 42,279 ופתתשה םהב םינטק םירקחמ 12-מ ופסאנ
.הלעמו 65 ינב

Archives of Internal Medicine


2009 סרמ
םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג הזוח D ןימטיו טועימ
רומיטלוב Johns Hopkins Med. Institutions-ב לודג רקחמ
לש תוכומנ תומרש אצמ ,םירגבתמ םירענ ופתתשה וב ,ב"הרא
הימקילגרפיה/םדב רכוס רתי ,םד-ץחל רתי תוזוח םדב D 'טיו
הימקילגרפיה/םדב רכוס רתי ,םד-ץחל רתי תוזוח
.תילובטמ תנומסתו (Hyperglycemia)
ןוכיס רתיב ואצמנ רתויב תוכומנ D ןימטיו תומר ילעב םירגבתמ
.רתויב ההובגה המרה ילעב תמועל תילובטמ תנומסתל 4 יפ

AHA 49th Ann. Conference on Cardiovascular Disease
Epidemiology and Prevention


2009 סרמ
D ןימטיו טועימל םירושק םיינורכ םיבאכ
הטוסנימ Mayo Clinic in Rochester-מ םירקוח ירבדל
רוקמ גצייל היושע D ןימטיו לש התואנ יתלב המר ב"הרא
(Nociperception) קזנ ימרוג תשוחת לש רכומ יתלב
.יוקל (Neuromuscular) ירירש-בצע דוקפיתו
םיארנה םיבאכב םילפטמ רשא םיאפור לע םהירבדל
(Musculoskeletal) דלשה ירירשב אוה םרוקמ וליאכ
שי ,שושימל םישיגר רשא םיבר ירוזיא םהב םיברועמו
.D ןימטיו תמר לש הקידב הז הרקמב לוקשל
היגלאימורביפ ילוחכ םינחבואמה ולא ,םיבר םירקמב
םישל שי דחוימב .D ןימטיוב רוסחממ השעמל םילבוס
,רתי תנמשה ומכ ,ןוכיס ימרוג םימייק םהב םירקמל בל
.שמשל תלבגומ הפישח וא ליגרהמ ההכ רוע
זכרמב ולפוט רשא םירקמ 267 ונחב םירקוחה
.Mayo Comprehensive Pain Rehabilitation Center

Friday


2009 לירפא
הזילאיד ילבקמל ליעומ D ןימטיו ףסות
םילעמ (Dialysis) הזילאידב םילפוטמ םילטונ ותוא D ןימטיו
.ןחרזה לש וא ןדיסה לש םתמר תאלעה אלל םמדב ותמר תא
ססקט South Plaines Kidney Disease Center-ב רקחמב
תמר םע 68 ואצמנ םהמ ,םילפוטמ 84 ופתתשה ב"הרא
.(רטיל-ילימל םרג-וננ 30-מ תוחפ) םמדב הכומנ D ןימטיו
ךשמב 'חי 1,000 ןב ימוי ףסות ולביק D ןימטיו טועימ ילעב
ךות ,הנקיתל הרזח D ןימטיו תמרש ררבתה .תועובש 20
.יוניש אלל הרתונ ןחרזה תמרו ןדיסה תמרב הנטק הדירי

Nat. Kidney Foundation 2009 Spring Clinical Meeting


2009 לירפא
לקשמב הדירי תעב בלה תואירב תא רפשמ D ןימטיו
...ירקוח


2009 לירפא
סירתה תרתוי תטולב ןומרוה תשרפה תא םצמצמ D3 ןימטיו
הנותמ תוילכ תלחמב םילוחב
רתי תוליעפ לש תואטבתהה תא תמצמצמ D3 ןימטיו ףסות
(Secon. Hyperparathyroidism) תינשמ סירת תטולב תרתוי לש
.(Moderate CKD) הנותמ תינורכ תוילכ תלחמ ילוחב
ךשמנש ,ב"הרא רבנד Uni. of Colorado-ב רקחמב
1,200 יארקאב ולביקש תושישק 639 ופתתשה ,םישדוח 24
.(המד) ובצלפ וא D3 ןימטיו 'חי 800-ו ןדיס ג"מ
רתויב סירתה תרתוי תטולב ןומרוה תמר הדרי םישדוח 6 רחאל
.רקחמה תליחת תעב המרל סחיב 30%-ב םילפוטמהמ 50%-מ

American Journal of Kidney Disease


2009 לירפא
הרומח המתסאל רושק D ןימטיו טועימ
המתסאל הרושק תויהל הלולע םידליב הכומנ D ןימטיו תמר
ןוטסוב Brigham and Women's Hosp.-ב ,רקחמב .הרומח
,הקיר הטסוקב ,14 דע 6 ינב ,םידלי 616 ופתתשה ,ב"הרא
.D ןימטיו טועימ ילעב 175 ואצמנ םהמ
-יתבב םיזופשיא רתויל הרושק הכומנ D 'טיו תמרש ררבתה
.הנורחאה הנשה ךשמב האיר דוקפית תוקידב רתוילו םילוח

American Journal of Resp. & Critical Care Medicine


2009 לירפא
םישנב םימוהיזל רושק D ןימטיו טועימ
קיתרנב יקדייח םוהיזל ןוכיס לידגהל הלולע הכומנ D 'טיו תמר
.תוילילש ןויריה תואצותל םג רושקה ,(Bacterial Vaginosis)
,ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh-ב ,רקחמב
D ןימטיו לש הכומנ המר תולעב ןויריהב םישנ 469 ופתתשה
.יקיתרנ םוהיזמ ולבס ןהמ 34% .(ל"מל ג"נ 20-מ תוחפ)
.ןוסיחה תכרעמ לע D 'טיו תעפשהל וז הנגה םיסחיימ םירקוחה

Journal of Nutrition


2009 יאמ
שמשל רתוי ףשחהל םישישק לע
2-גוס תרכוסלו בל-תלחמל ןוכיס ןיטקהל םייושע םישישק
.שמשל הפישח ךות ןמז רתוי ולבי םהש ךכב
רשקה תא ונחב הינטירב University of Warwick ירקוח
3,262-ב תילובטמ תנומסת לש תוחיכשו D ןימטיו תמר ןיב
.70 דע 50 ינב םישנא
רתוי לובסל םיטונ תוכומנ D ןימטיו תומר ילעב יכ אצמנ
.ההובג וא הניקת המר ילעב רשאמ תילובטמ תנומסתמ
42.3%-ו תוכומנ תומר ילעב ויה רקחמה יפתתשמ 94%
.תילובטמ תנומסתמ ולבס

Diabetes Care


2009 יאמ
חומה לש וחוכל רושק D ןימטיו
לע הרימשב רבודמשכ יזכרמ דיקפתב שמשל יושע D ןימטיו
.רגובמ ליגב חומה לש תואנה ודוקפית
Manchester's School of Translational Medicine ירקוח
3,000-מ הלעמל לש םייביטנגוקה םהיעוציב תא ונחב הינטירב
.79 דע 40 ינב
D ןימטיו לש רתוי ההובג המר התייה םמדבש ולא יכ אצמנ
ךירעמה רכומ ימואלניב ןחבמב יבקע ןפואב רתוי בוט ודקפית
.עדימ דוביע תוריהמו הרכה תולוכי ,ןורכיז
D ןימטיו לש תוהובג תומר ןיב רשקהש אוה רקחמב ןיינעמה
.60-מ רתוי ינב םירבגל רקיעב בושח רתוי ריהמ עדימ דוביעו

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2009 יאמ
היצנמידל ןוכיסו D ןימטיוב רוסחמ
.רמייהצלא תלחמו היצנמידל ןוכיס לידגהל לולע D 'טיו טועימ
Health Research Cent. & ,Sunlight, Nut. ירקוח תחנה
וליג רשא םינוש םייתיפצת םירקחמ יאצממ זוכירמ תעבונ וז
.תובר תולחמו D ןימטיוב רוסחמ ןיב רשק

Journal of Alzheimer's Disease


2009 יאמ
תטולב לש רתי תוליעפמ םילבוסל ליעומ D ןימטיו טועימ
תינושאר סירתה תרתוי
סירתה תרתוי תטולב לש רתי תוליעפמ םילבוס רשא םילפוטמ
טועיממו (Primary Hyperparathyroidism/PHPT) תינושאר
רקחמב .יופצהמ םצע תסמ תוחפ םידבאמ םמדב D ןימטיו
.םילפוטמ 37 ופתתשה ב"הרא Navy hospital-ב

18th Annual Meeting and Clinical Congress


2009 יאמ
הבשחמה תא זרזמ D ןימטיו
תודוה םתבשחמ תא זרזל םייושע םייושע הלעמו 60 ינב םירבג
Uni. of Manchester-ב רקחמב .D ןימטיו לש התואנ המרל
הנומשמ הלעמו 40 ינב 3,100-מ הלעמל ופתתשה הינטירב
עצוממ ליג ינב ויהש ,םירבגהמ ולטנ םירקוחה .תויאפוריא םירע
.םד תומיגד ,הנש 60
יתוזחה םנורכז תא וקדבש םינחבמ 3-ב םג ופתתשה םירבגה
תאו (Visual Scanning) יפורפירה םנורכז ,(Visual Memory)
םינויצה תא ולביק 70-הו 60-ה ינב .יתוזחה עדימה דוביע תוריהמ
.רתויב םיכומנה
ןוויכ ,םירוגמה םוקמו הנשה תנוע ויה םיעיפשמה ןיבש ררבתה
.תילמינימ שמשל הפישחה תינופצ םירוגמ ריעב ,ףרוחה תנועבש

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2009 ינוי
הצופנ תשרט תוחתפתהו D ןימטיו תומר ןיב רשקה
וליג ב"הרא ולפאב State University of New York ירקוח
התוחתפתה תצאהל רושק תויהל יושע D ןימטיוב רוסחמש
.הצופנ תשרט לש
תוינפוגה םהיתולבגמ תרמוחל עגונה עדימ ופסא םירקוחה
,הצופנ תשרט ילוח ,50.5 עצוממ ליג ינב ,םילפוטמ 349 לש
.םתלחמ תוחתפתה בצק תכרעה םשל
,D ןימטיו לש רומח טועימב םיקולה ולאמ 21.8% יכ אצמנ
.םירחאה תמועל הלחמה לש רתוי םדקתמ בלשב םייוצמ

University of Medicine and Dentistry-ב םירקוח ירבדל
העפשה הנשי D ןימטיו תמרל יכ הארנ ב"הרא יסר'ג-וינ
.הצופנ תשרט ינפמ רישי ןפואב הניגמה
םניאו םילבגומ םהש וא םוחל םישיגר הצופנ תשרט ילוח
האצותכו הטעומ שמשל םתפישחש ךכ ,םתיבמ תאצל םיטונ
.תוכומנ םמדב D ןימטיו תומר ךכמ

Consortium of Multiple Sclerosis Centers 23rd Ann.
Meeting (CMSC)


2009 ינוי
לקשמב תדרל םינמשל רזוע D ןימטיו
סילופאינימ University of Minnesota ירקוח לש םהירבדל
תדרל םינמשל תעייסמ D ןימטיו לש התואנ המר ב"הרא
.לקשמב
םינמשו רתי לקשמ ילעב םישנו םירבג 38 ופתתשה רקחמב
תליחתב ,D ןימטיו תומר םהב וקדב םירקוחה .םיינלוח
ותיחפה םה וב םישדוח 11 ךשמנש לופיט רחאלו רקחמה
רפסמ תמועל ,תוירולק 750-ב ןוזמה תכירצ תא םוי ידמ
.םהל תוצוחנ ויהש תוירולקה

הזוח רשא ןמס שמשל היושע D ןימטיו לש ותמר יכ אצמנ
.תוירולק תתחפומ הטאידב לקשמב הדיריה תחלצה תא
לש ותמרב רטיל-ילימל םרג-וננ דחא תב תפסות לכ דגנכ
םרג 196 תיחפהל םיפתתשמה וחילצה םדב D2 ןימטיו
םה D3 ןימטיו תמרב המוד תפסות לכ דגנכו םלקשממ
.םיפסונ םרג 107 ותיחפה

The Endocrine Soc. ann. meeting. Washington, DC


2009 ינוי
הסנכהל הרושק D ןימטיו לש ותמר
University College London Medical School ירקוח
תוסנכה ילעב לש םמדב D ןימטיו לש ותמרש וליג הינטירב
.היסולכואה ראשל האוושהב הכומנ הניה תוכומנ
האצמנש D ןימטיו תמרו ףוגה תסמ ןיב ךופה רשק םג אצמנ
.תינלוח הנמשהב םיקולה לש םמדב עצוממהמ הכומנ
ענומו D ןימטיו רגוא ןמושהש ךכל תאז םיסחיימ םירקוחה
.םדה-רוזחמ לא ותעגה תא

National Osteoporosis Soc. Conference. Manchester


2009 ילוי
הצופנ המולאימ ערמ D ןימטיוב רוסחמ
תמר ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-ב םירקוח ירבדל
םילפוטמב העורג האצות תוזחל הלולע הכומנ D ןימטיו
םירקוחה .הצופנ המולאימב םילוחכ הנורחאל ונחבואש
ילעב ואצמנ הלחמב םילפוטמה 148-מ 28% יכ וליג
14 ךות (ל"מל ג"נ 20-מ תוחפ) הכומנ D ןימטיו תמר
.הלחמה ןוחביאמ םוי
,םמדב D ןימטיו טועיממ ולבס אלש םילפוטמל האוושהב
CRP לש ההובג המר ילעב םג ואצמנ וב רוסחמה ילעב
תואצות תכרעהל םישמשמה םינמס ינש ,ןיניטארק לשו
הדדמנ םהב םילוחה רפסמ .הנממ תודרשיהו הלחמה
.םבצמ תרמחה םע לדג ולא םינמס ינשב היילע

American Journal of Hematology


2009 ילוי
חומה תואירבל םוכרוכו D3 ןימטיו לש בוליש
רזועו ןוסיחה תכרעמ תא דדועמ םוכרוכו D3 ןימטיו לש בוליש
.רמייהצלא תלחמל רושקה קאלפ/ןובלחה דבורמ רטפיהל
סל'גנא סול Uni. of California ירקוח ידי-לע ,וז תילגת
רמייהצלא תלחמ תעינמב השדח השיגל ליבוהל היושע ב"הרא
ןימוכרוכ םע בולישב וא ומצע ינפב D3 ןימטיוב שומיש ידי-לע
תכרעמ לש הקוזיח םשל יטטניס וא יעבט (םוכרוכב ביכרמ)
.םידיאולימע-אטב ינפמ חומה לע הנגה ךות ןוסיחה

Journal of Alzheimer's Disease


2009 טסוגוא
תילובטמ תנומסתל רושק D ןימטיו טועימ
תנומסת לש רתוי הנטק תוחיכשל תורושק תוהובג D 'טיו תומר
רקחמב .HDL לורטסלוכה לש רתוי תוהובג תומרלו תילובטמ
,ב"הרא Illinois-based Provident Clinical Research-ב
טועימש אצמנ ,18-מ הלעמל ינב םישנו םירבג 257 ופתתשה וב
דועב ,וז תנומסתל 31% רועישב תוחיכשל רושק D ןימטיו
.דבלב 10%-ל תורושק ונממ תוהובג תומרש
תפסותל הרושק האצמנ ל"מל ג"נ 10 תב D ןימטיו תפסות לכ
.HDL לורטסלוכ לש רטיליצדל ג"מ 4.2 דע 3.8 תב

Journal of Clinical Lipidology


2009 טסוגוא
ןויריה תלערל ןוכיס םצמצמ D ןימטיו
,Norwegian Institute of Public Health-ב יגברונ רקחמ
D ןימטיו תכירצ תלדגה יכ אצמ ,םישנ 23,423 ופתתשה וב
.ןויריה תלערל ןוכיס ןיטקהל היושע ןויריהה ךלהמב
D ןימטיו ג"קמ 20-ל 15 ןיב תוכרוצה םישנ םירקוחה ירבדל
תלערב תוקלל ןוכיס ךכב תוניטקמ םיפסותמו ןוזממ םויב
.םויב ג"קמ 5-מ תוחפ תוכרוצה ולאל האוושהב ,24%-ב ןויריה

Epidemiology


2009 רבמטפס
קיפסמ וניא ןויריהב םישנל D ןימטיו ןונימ
ןניא תוהמיאל ךופהל תודמוע רשא הינטירבב תובר םישנ
םינונימב םיפסות תולטונ ןהש ףא-לע D ןימטיו יד תולבקמ
.םיצלמומה
םישנ 99 קדבש הינטירב University of Ulster-ב רקחמ
,ל"מ/ג"נ 80-מ תוחפ איה ןמדב D ןימטיו תמרש הליג ןויריהב
.ףרוחב דחוימב ,יד הב ןיאש המר
םישנ 38 .ןויריהל 35-הו 20 ,12-ה עובשב ושענ תוקידבה
.תרוקיב תצובקכ ושמיש ,ןויריהב ןניאש ,תורחא

British Journal of Nutrition


2009 רבמטפס
התומת םיתיחפמ ןדיסו D ןימטיו
םהירבדל .םישישק ברקב התומת םיתיחפמ ןדיסו D ןימטיו
קרמנד University of Southern Denmark ירקוח לש
םילולעש ךריב םירבשל ןוכיס תנטקהב םצמטצמ וניא רבדה
.ךבתסהל
םיתמ הז חותינ ורבעש םירבגה ןיבמ 30%-ו םישנהמ 20%
.חותינה רחאלש הנושארה הנשב
םהב ,םייאפוריא םירקחמ 5 ינותנב ושמתשה םירקוחה
וקסעש ,םינש 77.7 עצוממ ליג ינב שיא 28,710 ופתתשה
םתכירצ ןיבל םניב רשקה שופיחבו ךריה םצעב םירבשב
וחתינ םה .דבלב D ןימטיו תכירצ לשו D ןימטיוו ןדיס לש
םישדוח 36 ךותב םהמ שיא 3,283 לש םתומל תוביסה תא
.חותינה רחאל
הלודג התיה D ןימטיוו ןדיס לש בולישה תעפשה יכ אצמנ
.75-מ תוחפ ינב ברקב רתוי

Am. Soc. for Bone & Mineral Res. 31st Ann. Meeting


2009 רבמטפס
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ילוח תודרשיה רפשמ D2 ןימטיו
תוהובג תומר יכ ואצמ ב"הרא Harvard University ירקוח
לש תודרשיהה רועיש תא לידגהל תויושע D ןימטיו לש רתוי
ולא תמועל ,40%-ב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסב םילפוטמ
.הז ןימטיו לש רתויב תוכומנה תומרה םמדבש

British Journal of Cancer


2009 רבמטפס
התומתל ןוכיס תולידגמ D ןימטיו לש תוכומנ תומר
תוררוגתמה 79 דע 70 תונב תושישק 714 ופתתשה וב רקחמ
התומתל ןוכיס לידגמ D ןימטיו טועימ יכ הליג יתליהק ןועמב
.150%-ב איהש הביס לכמ
ואצמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins University ירקוח
רתיב תויוצמ ל"מל ג"נ 15.3-מ הכומנ המר ןמדבש םישנ יכ
התומתל ןוכיס
תומר תולעב םישנ תמועל ןטרסמו בל-תלחממ האצותכ
.(ל"מל ג"נ 27) רתוי תוהובג
תוומה ימרוגשכ ,םישנ 100 ותמ בקעמה תונש 6 ךשמב
תולחמ 18% ,תירלוקסו-וידרק הלחמ 36% ויה םיירקיעה
.םירחא םימרוגמ 17%-ו ןטרס 15% ,המישנ

Nutrition Research


2009 רבמטפס
םד-ץחל רתיל ןוכיס לידגמ תוריעצב D ןימטיו טועימ
ינפל םישנש ואצמ ב"הרא Uni. of Michigan-ב םירקוח
ןוכיסב תויוצמ הכומנ D ןימטיו תמר תולעב רבעמה ליג
559 ופתתשה רקחמב .הדימעה ליגב םד-ץחל רתיל הובג
.רחא לודג רקחמב ופתתשה רשא 44 דע 24 תונב םישנ
.ל"מל ג"נ 80-ל עבקנ רוסחמה לובג

American Heart Ass. 63rd High Blood Pressure
Research Conference in Chicago


2009 רבוטקוא
םישישק תליפנ ענומ D ןימטיו
םישישק לש םתליפנל ןוכיס םצמצל יושע D ןימטיו ףסות
1,000 דע 700 ןב ימוי ןונימב יד םירקוחה ירבדל .19%-ב
3 ךותמ 1 םהירבדל .תאז םצמצל ידכ תוימואלניב 'חי
הנשב תחא הליפנ תוחפל הווח הלעמו 65 ינב םישנא
.רבש האצותה התיה םירקמהמ 6%-בו

British Medical Journal


2009 רבוטקוא
יתרכוס-יטנא לאיצנטופ לעב D ןימטי
ינש :ןילוסניאל תושיגרו תדוגנת רפשל יושע D ןימטיו ףסות
,68 דע 23 תונב ,תויתייסא םישנ 81 .תרכוסל ןוכיס ימרוג
ףסות ולביקו ןילוסניאל תדוגנתמ ולבסש דנליז-ינב תויחה
.התמר תא ותיחפה הובג ןונימב ףסות
ג"קמ 100 םישנה ולביק ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
,ימוי סיסב לע (המד) ובצלפ וא D3 ןימטיו ('חי 4,000)
ןהב ןיטקהו ןילוסניאל תדוגנתו תושיגר ןהב רפישש רבד
.(המד) ובצלפל האוושהב םוצב ןילוסניאה תומר תא
רשאכ הפצנ ןילוסניאל תודגנתב רתויב לודגה רופישה
.ל"מ/ג"נ 80 תוחפל ויה םדב D ןימטיו לש ויתומר

British Journal of Nutrition


2009 רבמצד
תעבטה-יפו סגה יעמה תואירבל D ןימטיוו ןדיס
תואירב תא רפשל םייושע D ןימטיוו ןדיס לש םיפסות
.םילודיג ינפמ םהילע ןגהלו תעבטה-יפו סגה יעמה יאת
92 ופתתשה ב"הרא Uni. of Minnesota-ב רקחמב
סגה יעמב םיריפש םילודיג תיירוטסיה םע םישנו םירבג
.תעבטה-יפבו
.תעבטה-יפבו סגה יעמב םיריפש םילודיג לש הירוטסיה
'חי 800 וא/ו ןדיס םרג 2 ןב ימוי ןונימ ולביק םיפתתשמה
.םישדוח 6 ךשמב ,(המד) ובצלפ וא D3 ןימטיו תוימואל-ןיב
,201%-ב תואירבה ינמס יכרעב היילע התייה האצותה
ןדיסו D ןימטיו ,ןדיסה תכירצ תובקעב 25%-בו 242%-ב
.ובצלפל האוושהב ,המאתהב ,D ןימטיו בולישב

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 רבמצד
היצנמידו יוקל יביטנגוק דוקפית לע עיפשמ D ןימטיו
תומרש ואצמ ,תונוש תויסולכוא יתשב וכרענש ,םירקחמ ינש
תולחמלו יוקל יביטנגוק דוקפיתל תורושק תוכומנ D ןימטיו
ןהב ,(Cerebrovascular Disease) םייחומה םדה-ילכו חומ
.הז רשק אצמ אל ,דבלב םירבגב ,המוד ישילש רקחמ .ץבש

Neurology