5 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 5


רגובמ תתומתו ךומנ D 'טיו
תוננטצהב ליעומ וניא D 'טיו
תיתכרעמ תבאז דגנ D ןימטיו ףסות
םיכורא םייחו ךומנ D 'טיו
תינווינ םיקרפמ 'דמ ךרב יבאכ
םירירשו דלש יבאכ רפשמ D ןימטיו
תרכוסב בל-תלחמו D 'טיו
תרכוסל ןוכיס רתיו ךומנ D 'טיו
םיינטרס-םורט םילודיג טיאמ D 'טיו
תירלוקסו-וידרק הלחמו D 'טיו
הדיל לקשמו ןוירהב ךומנ D 'טיו
D ןימטיוו עזג ,םויב רתי תוינונשי
1-גוס תרכוסל ןוכיסו D 'טיו
המישנה יכרדב םוהיזו D ןימטיו
םזיטואל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
ןוירהה תליחתב רתי תנמשה
ןמוש תמר םיניטקמ D 'טיו+ןדיס
שאר-באכל רושק ךומנ D ןימטיו
ןוסיחה תכרעמו D ןימטיו
םירירש תושישת דגנ D 'טיו
ןוירה יכוביסו ךומנ D 'טיו
םילתשומב תוילכ 'פתו D 'טיו
םחרב םינרירשל ןוכיסו D 'טיו
D 'טיול בוט רוקמ ןה תוירטפ
דבכב סיזורביפ דגנ D 'טיו
D 'טיו תכירצל ןוילעה לובגה
המתסאה ינימסתו D 'טיו
המתסאה ינימסתו ליבגנז
תינפוג 'עפמ קוזנש רירשל D 'טיו
המישנה 'מל ןוכיסו ךומנ D 'טיו
תרכוס דגנ לעופ D ןימטיו
תירלוקאמ תונוונתה דגנ D ןימטיו
ןואכידל םרוג ךומנ D ןימטיו
םיינואכד אל הובג D 'טיו םע םידלי
COPD תרמחה ןתממ וניא D 'טיו
דליה תונמוימו הדיל ינפל D 'טיו
ןמוש תיחפמ D3 ןימטיו
ןורק 'מל ןוכיסו D ןימטיו
רמייהצלאב דיאולימעו D3 'טיו
תידיאורטס העפשהו D 'טיו
ץמאמ ירבשל ןוכיס ןיטקמ D 'טיו
םייח ךיראמ D ןימטיו ףסות
םישק םילוחב תודירש רפשמ D 'טיו
דשה ןטרסב עזג ילדבהו D 'טיו
תורגבב חומל D 'טיוב תלעותה
רמייהצלאל ןוכיסו תרבגומ הכירצ
ויתסבו ףרוחב םיסוריומ ןגמ D 'טיו
D ןימטיו לש רתי תכירצ
תודיינ יישקו ךומנ D ןימטיו
םידליב ןמושו םאב ךומנ D 'טיו
תוילכ תלחמב ןידיספהו D 'טיו
םייח תלחותל ןדיס+D ן'טיו
יחומ ץבשו הנוזתב ךומנ D 'טיו
תקיודמ הניא D ןימטיו תקידב
לקשמב הילעה ןותימו D 'טיו
םירבשל ןוכיס ןיטקמ הובג D 'טיו
םילוח םידליב D 'טיוב רוסחמ
הצופנ תשרטל רושק D ןימטיו
האיר ימוהיזל ןוכיסו D ןימטיו
תפחשמ המלחה ץיאמ D ןימטיו
קוניתה חומ תוחתפתהו D 'טיו


...D ןימטיו ואר
...1 תושדח - D ןימטיו ואר
...2 תושדח - D ןימטיו ואר
...3 תושדח - D ןימטיו ואר
...4 תושדח - D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר

 
2012 ראוני
תרכוס דגנ לעופ D ןימטיו
וב ,דרפס הגאלמ University Hospital Carlos Haya-ב רקחמ
18.5-מ ההובגה םדב D ןימטיו תמר יכ חוודמ ,שיא 961 ופתתשה
האוושהב ,8%-ב תרכוס חתפל ןוכיסה תא הניטקמ ל"מל ג"נ
.רתוי תוכומנ D ןימטיו תומרל

Clinical Nutrition


2012 ראוני
תירלוקאמ תונוונתה דגנ D ןימטיו
...רקחמ


2012 ראוני
ןואכידל םרוג ךומנ D ןימטיו
המרמ עובנל םילולע ןואכידו (Feeling blue) תובצע תשוחת
ךרענ רשא רקחמב .הלוחה לש ומדב D ןימטיו לש הכומנ
University of Texas Southwestern Medical Center-ב
םג ןכתי .90 דע 20 ינב שיא 12,600 ופתתשה ב"הרא ססקט
םיפשחנ םניא ןכלו םתיבב רתוי םירגתסמ םיינואכיד םישנאש
םניא םה ןכו ,D ןימטיול רוקמ הווהמה ,שמשה רואל םייד
.D ןימטיו םג תללוכה הנוכנ הנוזת לע םידיפקמ

Mayo Clinic Proceedings


2012 ראוני
םיינואכיד םניא ההובג D ןימטיו תמר םע םידלי
םישנא הינטירב University of Bristol ירקוח לש םהירבדל
ינימסת תוחפ םילגמ םתודליב D ןימטיו לש תוהובג תומר וכרצש
.ןכ ושע אלש ולאל האוושהב םתורגבבו תורגבתהה ליגב ןואכיד
ואצמנ D3 ןימטיו לש הובג המר התייה םמדבש 9 ינב םידלי
.13 ינב םתויה תעב (10% רועישב) תוחפ םיינואכיד

Journal of Child Psychology and Psychiatry


2012 ראוני
COPD תרמחה ןתממ וניא הובג ןונימב D ןימטיו
D ןימטיוש וליג היגלב University Hospitals Leuven-ב םירקוח
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ לש הרמחה ןתממ וניא הובג ןונימב
םינשעמ םלוכ ,הלעמו 50 ינב םילפוטמ 182 ופתתשה רקחמב
הנותמ (COPD) תינורכ תיתמיסח תואיר תלחממ ולבסש ,רבעשל
וא D ןימטיו 'חי 100,000-ב ישדוח לופיט ולביק םה .הרומח דע
.(המד) ובצלפ

Annals of Internal Medicine


2012 ראורבפ
דליה תפש תויונמוימ לע עיפשמ הדילה ינפל D ןימטיו
וב ,הילרטסוא University of Western Australia-ב רקחמ
לש המדב D ןימטיו לש ותמר יכ אצמ ,םידלי 743 ופתתשה
תיביטנגוקוריונה תוחתפתהה לע העיפשמ ןוירהה ךלהמב םאה
םישנ לש ןאצאצ יכ ררבתה .אצאצה לש (Neurocognitive)
ןוכיסב היה D ןימטיו לש הכומנ המרמ ולבס ןוירהה ןמזבש
םישנל האוושהב םייתועמשמ םיינילק הפש יישקב תוקלל לופכ
.ל"מל ג"נ 70-מ הלודג D ןימטיו תמר האצמנ ןמדבש

רפסמל הרושק ןוירהה ןמזב D ןימטיו לש הכומנ המר יכ עודי
רבועה לש היוקל תוחתפתה ןהב ,תוילילש תויתואירב תואצות
(Weaker Bones) רתוי תושלח תומצע ,(Poor Fetal Growth)
.תודליה ןמזב המתסאו

Pediatrics


2012 ראורבפ
תיבבל תואירב ינמס רפשמו ןמוש תיחפמ D3 ןימטיו
,ןאריא Tehran University of Medical Sciences-ב רקחמ
םימיוסמ םינמס רפשל יושע ימוי סיסב לע D3 ןימטיו יכ אצמ
תסמ דירוהלו HDL לורטסלוכ ומכ ,בלה תואירבל םירושקה
.רתי תנמשהמ םילבוסבו לקשמ ידבכ םישנאב ןמוש
לורטסלוכב הילעל רושק אצמנ (ג"קמ 25) 'חי 1,000 ןב ימוי ןונימ
.םיקרועה תשרטל ןוכיסה תנטקהלו HDL
,רתי לקשמ ילעב שיא 77 ופתתשה תועובש 12 ךשמנש רקחמב
.38 עצוממ ליג ינב

British Journal of Nutrition


2012 סרמ
ןורק תלחמל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
ב"הרא ןוטסוב Massachusetts General Hospital-ב רקחמ
ןוכיס ךכב תותיחפמ D ןימטיו לש התואנ המר ןמדבש םישנ יכ
סחיב 62%-ב ,הנש 22 תב הפוקת ךשמב ,ןורק תלחמב תולחל
תויתפוקת תוקידב תכירע לע םיצילממ םיאפורה .תורחא םישנל
תא ורקס םירקוחה .הלחמל תוטונה םישנב D ןימטיו תמרל
ופתתשהש 73 דע 740 תונב םישנ 72,719 לש םייאופרה ןהינותנ
.Nurses' Health Study הנוכמה םדוק לודג רקחמב

Gastroenterology


2012 סרמ
רמייהצלא ילוח לש םחוממ דיאולימע קלסל עייסמ D3 ןימטיו
דיאולימע תקחרהב עייסל יושע רשא יאת-ןיב ןונגנמ וליג םירקוח
.רמייהצלא ילוח לש םחוממ (Amyloid-Beta) אטב

Journal of Alzheimer's Disease


2012 סרמ
תיפא-ךות תידיאורטס העפשה רפשמ ילארוא D ןימטיו
תיגרלא תלזנב
םייעובש ךשמנש ,ב"הרא יונילא University of Chicago-ב רקחמ
ףסות לש ותפסוה יכ אצמ ,45 דע 18 ינב םילפוטמ וב ופתתשהו
םידיאורטסוקיטרוק תועצמאב ןתינה ליגר לופיטל ילארוא D ןימטיו
.תחשה 'ק/תיתנוע תיגרלא תלזנ ינימסת רפשל היושע םייפא-ךות
םיפתתשמה .דבלב םידיאורטסוקיטרוקב לופיטל האוושהב תאז
תיבויח וביגהו םייתנש ךשמב תוחפל תיגרלא תלזנמ ולבס
ינימסת תמצוע .היסורבמאל וא/ו םיבשע ,םיצעל רוע יניחבתל
האוושהב תודוקנ 6.9-ב ,D ןימטיו תעפשהב ,הנטק הלחמה
.תודוקנ 3.7-ב הנטק איה ובצלפה תצובקבו הלחתהה תדוקנל

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology
(AAAAI) 2012 Annual Meeting


2012 סרמ
תורגבתמ תורענ ברקב ץמאמ ירבשל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
רשא תורגבתמ תורענ ברקב (Stress Fractures) ץמאמ ירבש
םיעפשומ יאנפה תועשב וא יעוצקמ ןפואב הקיטלתאב תוקסוע
םתעפשה תא קדבש רקחמ .םיילנומרוהו םיינוציח םימרוג ידי-לע
ץמאמ ירבשל ןוכיסה לע D ןימטיוו בלח ירצומ לשו ןדיס לש
תולטונה ולאש אצמ תורגבתמ תורענ ברקב (Stress Fractures)
ךומנה ןוכיסב תויוצמ D ןימטיו לש רתויב הלודגה תומכה תא
הז ןוכיס הניטקמ הניא בלח-ירצומ תכירצ ,ולא םירבשל רתויב
.ותוא לידגמ ףא ןדיסו
.ותליחתב 15 דע 9 תונב ויהש תורענ 6,712 ופתתשה רקחמב

Adolescent Medicine & Archives of Pediatrics


2012 סרמ
םייחה תא ךיראהל עייסמ D ןימטיו ףסות
D ןימטיו ףסות יכ םיחוודמ ב"הרא University of Kansas ירקוח
-וידרק הלחמל ןוכיס ןיטקהל יושע ,םויב 'חי 2,000-ל 1,000 ןב
רקחמב .םישישק לש םתודירש תא לידגהלו תרכוסלו תירלוקסו
.58 עצוממ ליג ינב םישנא 10,899 ופתתשה

American Journal of Cardiology


2012 לירפא
םישק םילוח לש םתודירש רפשמ D ןימטיו
יושע D ןימטיו ףסות יכ ואצמ ביבא-לת תטיסרבינואב םירקוח
דאמ תושק תולחמב םילפוטמ לש םתודרשיה רועיש תא רפשל
(ןוימ ירדח) הפוחד האופרל תוקלחמב (Critically Ill Patients)
המרמ םילבוסה ולא םישק םילפוטמ יכ אצמנ .םילוח-יתבב
ילעב תמועל תוחפ םימי 8.9 עצוממב םייח D ןימטיו לש הדורי
םישדוח 6 ךשמנש בקעמה ךלהמב .הניקת D ןימטיו תמר
18 לעמ ינב םילפוטמ 130 הפוחד האופרל הקלחמל וסנכוה
תוריפס ילעב ויה תוניקת D ןימטיו תומר ילעבש ררבתה .הנש
.רתוי תוהובג םינבל םד-יאת

QJM: An International Journal of Medicine


2012 לירפא
דשה ןטרסל ןוכיסב םייעזג םילדבה לע עיפשמ D ןימטיו
חוודמ ב"הרא Roswell Park Cancer Institute-ב רקחמ
תועיפשמ D ןימטיו לש (Receptors) םינטלוקו D ןימטיו תומרש
תויאקירמא םישנ לש ןוכיסה יבגל םייעזג םילדבה לע
ולא םישנ יכ ררבתה .דשה ןטרסב תולחל יאקירפא אצוממ
אצוממ םישנ תמועל 6 יפ הדורי D ןימטיו תמרמ תולבוס
1,155 יבגל םינותנב ושמתשה םירקוחה .(תונבל) יאפוריא
.דשה ןטרסב תולוח רבעמה ליג רחאל םישנ

Breast Cancer Research


2012 לירפא
תורגבב הלגתת חומל D ןימטיוב תלעותה
D ןימטיוב תלעותה יכ וליג Uni. of Bristol-ב םייטירב םירקוח
הניא (Academic Performance) םיימדקא םיעוציב תניחבמ
.(Adulthood) תורגבה תעב קר אלא ,תודליה ןמזב תילגנ
.םירוהו םידלי 3,171 ופתתשה ,םינש 10-מ רתוי ךשמנש ,רקחמב
םעפ ,םיעדמ ,הקיטמתמ ,תילגנא תועוצקמב םיעוציבה ונחבנ
.16 דע 15 ליגב ןכמ רחאלו 14 דע 13 ליגב הנושאר

Journal of Epidemiology and Community Health


2012 לירפא
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ D ןימטיו לש תרבגומ הכירצ
םישנא יכ םיחוודמ תפרצ Angers University Hospital ירקוח
ךומנ ןוכיסב אצמיהל םייושע תולודג תויומכב D ןימטיו םיכרוצה
.היצנמיד לש תורחא תורוצ אל ךא ,רמייהצלא תלחמ חתפל
ןוכיסה תנטקההל הרושק האצמנ רתויב ההובגה הכירצה
עצוממ ליג תונב םישנ 498 לש םינותנ וחתינ םירקוחה .77%-ב
אלל ,דבלב ןוזממ התייה ןהלש D ןימטיו תכירצש םינש 79.8
.םינש 7 ךשמנ רקחמה .D ןימטיו ףסות תליטנ

Journal of Gerontology: Medical Sciences


2012 יאמ
ףרוחבו ויתסב םיסוריו ינפמ ןגמ D ןימטיו
ףסות יכ אצמ דרפס Unversidad de Cantabria-ב רקחמ
ויתסה ישדוחב םיפיגנ לש םימוהיז ינפשמ ןגהל יושע D ןימטיו
3 ופתתשה רקחמב .םישישקב רבודמשכ דחוימב ,ףרוחהו
60-ו 59 דע 31 ,30 דע 20 :םיאירב םישנא לש ליג תוצובק
.86 דע

Journal of Leukocyte Biology


2012 יאמ
D ןימטיו לש רתי תכירצ
תא קדב רשא קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמ
יבגל םינוכיסה יכ הליג "D ןימטיו ידמ רתוי הזכ רבד ןיא" גשומה
.ונממ ידמ הטעומ תכירצ לש ולאל םימוד רתי תכירצ
,דאמ ההובג הכירצ לשו ידמ הטעומ הכירצ לש ,םירקמה ינשב
רשקה תא ריבסהל ולכי אל םירקוחה .התומתל ןוכיס רתי םייק
D ןימטיו תומר וקדבנ .התומתו D ןימטיו לש רתי תכירצ ןיבש
.ןגהנפוקב םישנא 247,574 ברקב

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2012 יאמ
םישישקב תודיינ יישקל תורושק תוכומנ D ןימטיו תומר
תולבגמל ןוכיס לידגהל תולולע D ןימטיו לש תותואנ יתלב תומר
תאז ,םישישקב תוכנו 30%-ב (Mobility Difficulties) תודיינ
ןופצ Wake Forest Baptist Medical Center ירקוח וליג
הכומנ המרמ לבוס םישישקהמ 1/3 יכ אצמנ .ב"הרא הניילורק
תקפסמ הפישח-יאו התואנ יתלב הנוזת ללגב D ןימטיו לש ידמ
2,099 לש םהינותנ וללכנ רקחמב .רסחה תמלשהל שמשל
.םישישק

Journal of Gerontology: Medical Sciences


2012 יאמ
םידליב הובג ףוג ןמושו םאב ךומנ D ןימטיו
ופתתשה וב ,הינטירב University of Southampton-ב רקחמ
רשא םא לש הידלי יכ הליג ,34 דע 20 תונב ןוירהב םישנ 977
רתיל היטנמ ולבסי ןוירהה ןמזב הכומנ D ןימטיו תמרמ הלבס
.םינש 6 ליגל םעיגה םע (Body Fat) ףוג ןמוש

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ינוי
תינורכ תוילכ תלחמ ילוחב ןידיספהה תמר דירומ D ןימטיו
םיחוודמ תפרצ Hopital Femme Mere Enfant-ב םירקוח
תינורכ תוילכ תלחמ ילוחל חוטב D ןימטיו ףסות יכ
םג ןיטקמ הז ףסות .(Chronic Kidney Disease/CKD)
ןיטאיופורתירא יררועמ םימרוגב ךרוצה תא
הימנא תענומו (Erythropoietin-Stimulating Agents)
תומר תא לידגמו ןידיספהה תומר תא ןיטקמ אוהש ךכב
.(Ferroportin) ןיטרופורפה 

דבכב רצונה ןומרוה/ןובלח אוה (Hepcidin) ןידיספה
תוסיוול יארחאה (תוילכהמו לוחטהמ םג שרפומו)
ףוגב ןיטירפה ירגאממ תררחתשמהלזרבה תומכ
.לכואהמ גפסי אוה יתמו םדה לא

הנמב ,63 דע 27 ינב ,םיאירב םישנא 7-ל ונתנ םירקוחה
גוס = (Ergocalciferol) לורפיצלקוגרא 'חי 100,000 תחא
תומר תא ,ופוסבו יוסינה תליחתב ,ודדמו = D ןימטיו לש
.ןידיספהה

XLIX European Renal Association-European Dialysis
and Transplant Association Congress


2012 ינוי
םישישקב םייח תלחות םילידגמ ןדיסו D ןימטיו
,שיא 1,000 לעמ ופתתשה םהב םיינילק םירקחמ 8 תריקס
,קרמנד Aarhus University Hospital ירקוח ועציב התוא
תלחות תלדגהב רוזעל יושע ןדיס םע D ןימטיו ףסות יכ הליג
.תאז השוע וניא ודבל D ןימטיוש דועב ,םישישקב םייחה

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2012 ינוי
יחומ ץבשב ןכסמ הנוזתב D ןימטיו טועימ
University of Hawaii, Department of-ב רקחמ יאצממ
,רושק ןוזמב D ןימטיו טועימ יכ םיארמ Geriatric Medicine
םינשה 34-ב יחומ ץבשב תוקלל רבגומ ןוכיסל ,יאמצע ןפואב
.תואבה
ויהש ,ינפי אצוממ םיאקירמא םירבג 7,385 ינותנ וללכנ רקחמב
לודג רקחמב ופתתשהש ,רקחמה תליחת תעב 68 דע 45 ינב
םהירחא יאופרה בקעמה .1968 דע 1965 םינשה ןיב ךרענש
.1999 דע ךשמנ

Stroke


2012 ינוי
תוקיודמ ןניא D ןימטיול םדה-תוקידב
רשא ,ב"הרא יונילא Loyola University ירקוח לש םהירבדל
תועצובמ רשא תוקידבה ,םד-תוקידב לש תומיגד 163 ועציב
םירקמהמ 40%-ב תוחפל תוקיודמ ןניא D ןימטיול תודבעמב
הקידב תטיש לש םירקמהמ 48%-בו תחא הטישב םישענה
רוסחמ בורל תוארמה ,םירקוחה ירבדל ,ולא תויטס .הינש
.םייוגש םינוחביאל םורגל םילולע ,D ןימטיוב רתי

The Endocrine Society's 94th Annual Meeting


2012 ינוי
לקשמב הילעה ןותימל רושק D ןימטיו
Kaiser Permanente Northwest-ב רקחמ יאצממל םאתהב
,םינש 4.5 ךרואל םישנ 1,054 לע תאז קדבש ,ב"הרא דנלטרופ
הלעמו 65 תונב םישנ לש ןמדב D ןימטיו לש תותואנ תומר
ידי-לע ךמתנ רקחמה .לקשמב ןתיילע ןותימל תורושק
.National Institute on Aging

Journal of Women's Health


2012 ילוי
ךכל םידעומב םירבשל ןוכיס תוניטקמ תוהובג D ןימטיו תומר
ידי-לע ,שיא 30,011 ופתתשה םהב ,םירקחמ 12 יאצממ חותינ
הלעמו 65 ינב יכ הליג ץייווש University of Zurich ירקוח
ןוכיס ךכב םיניטקמ הובג ןונימב D ןימטיו ףסות םילטונ רשא
.30%-ב םירבשל

New England Journal of Medicine


2012 טסוגוא
םייטירק םילוח םידליב ץופנ D ןימטיוב רוסחמ
Children's Hospital Boston-ב :הנורחאל ואצמ םירקחמ ינש
2/3 יכ ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-בו ב"הרא
םידליב ץרמנ לופיטל הדיחיב םידליהמ
רוסחממ םילבוס (Pediatric Intensive Care Unit/PICU)
תורומח תולחממ םיעיגפל םתושעל לולעש רבד ,D ןימטיוב
םירגובמב D ןימטיוב רוסחמ יכ היה עודי הכ דע .תורחא
.תורחא תורומח תולחמלו סיספס/םד-חלאל רושק

Pediatrics


2012 טסוגוא
הצופנ תשרט לש התוליעפל רושק D ןימטיו
תועצמאב הצופנ תשרט ילוחב לופיט יכ חוודמ לודג רקחמ
ורוציי תא םהב רפשמ (Beta-Interferon/IFN) ןורפרטניא
המר יכ םג חווד .שמשל הפישחמ האצותכ D ןימטיו לש
הלחמה תונשיהל ןוכיס םהב הניטקמ D ןימטיו לש ההובג
178 ופתתשה רקחמב .םישדחה (Lesions) םיעגנה רפסמו
.הינמזט םורדב םייחה םילפוטמ

Neurology


2012 טסוגוא
םידליב תואיר תקלדל ןוכיס םצמצמ D ןימטיו
ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
('חי 300) D ןימטיו ףסות תליטנש הליג הילוגנומב רפס-תיב ידלי
המישנה יכרדב םימוהיזל / תואיר תקלדל ןוכיס הניטקמ
בלחל ףסוה ףסותה .50%-ב ףרוחב (Respiratory Infections)
.םידליה ותש ותוא ימוקמה

Pediatrics


2012 רבמטפס
תפחש ילוח לש םתוששואחה ץיאמ D ןימטיו
ןוסיחה תכרעמ לע D ןימטיו ףסות תעפשה תא קדב רשא רקחמ
תוימוהיז תולחמ דגנ לופיט םילבקמה םילפוטמב תאז
,הובג ןונימב ןתינה D ןימטיו יכ אצמ (Infectious Diseases)
,תפחש ילוח לש םתמלחה תא זרזמ הקיטויביטנא לע ףסונב
.םילפוטמ 95 ופתתשה רקחמב .םהיתואירל קזנה תנטקה ךות

Proceedings of the National Academy of Sciences/PNAS


2012 רבמטפס
קוניתה חומ לש ודוקפיתו ותוחתפתהל רושק םאב D 'טיו
Cntr for Research in Environmental Epidemiology-ב רקחמ
תוהמיאלש הליג ןהיתוקוניתו תורה םישנ 1,820 ופתתשה וב ,דרפס
חומ תוחתפתה ילעב םידלי ויהי הכומנ D ןימטיו תמר ןמדב רשא
.רתוי םיכומנ םיירוטומו םיישפנ םירושיכו רתוי תיטיא

Pediatrics


2012 רבוטקוא
רגובמה ליגב התומתל תורושק תוכומנ D ןימטיו תומר
ב"הרא הניילורק ןופצ Wake Forest School of Med. ירקוח
תוהובג תומר ןמזב ובו תוכומנ D ןימטיו תומר יכ םיחוודמ
(Parathyroid Hormone) סירתה תרתוי תטולב ןומרוה לש
רקחמב .םישישק ברקב התומתל םירושק תויהל םילולע
יצח ידמ וקדבנ רשא 79 דע 70 ינב שיא 2,638 ופתתשה
ל"מל ג"נ 30-מ תוכומנ D ןימטיו תומר יכ אצמנ .הנש
.התומתה תומרב לודיגל תיתועמשמ תורושק

The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2012 רבוטקוא
ךומנ D ןימטיושכ תוננטצה דגנ ליעומ וניא D ןימטיו ףסות
ב"הרא ןוטסוב s HospitalBrigham and Women-ב רקחמ
ןימטיו יכ חוודמ דנליז-וינב םיאירב םישנא 322 ופתתשה וב
ךשמב ,שדוחב םעפ 'חי 100,000 ןב דאמ לודג ןונימב D3
המישנה יכרדב םימוהיזה רפסמ תא תיחפה אל ,םישדוח 18
האוושהב (Upper Respiratory Tract Infections) תונוילעה
.ובצלפל

JAMA


2012 רבוטקוא
תבאז דגנ D ןימטיו ףסות
תיתנמדא תבאז דגנ הכרעמב ליעוהל יושע D ןימטיו ףסות
ךכב (Systemic Lupus Erytematosus/SLE) תיתכרעמ
ךרענ רשא רקחמב .ןוסיחה תכרעמ תובוגת תא הנשמ אוהש
ילעב םילפוטמ 20 ופתתשה תפרצ Hopitaux de Paris-ב
הלעמל ךשמב םיפסותה תא ולביקש תוכומנ D ןימטיו תומר
לבסנ לופיטהש קר אל יכ םיחוודמ םירקוחה .הנש יצחמ
לש תויוצרפתה וערא אל וירחאלש הפוקתב אלא ,בטיה
.הלחמה

Arthritis Research and Therapy


2012 רבוטקוא
םיכורא םייחל רושק ךומנ D ןימטיו
דנלוה Leiden University Medical Center-ב ךרענש רקחמ
םישדח םייטנג םיאצממ הליג (Leiden Longevity Study)
קפסב םידימעמ ולא .םיכורא םייחל םיטונה םישנאל םיעגונה
תורושקה תונוש תולחמו הכומנ D ןימטיו תמר ןיבש רשקה תא
.התומתו ליגל

Canadian Medical Association Journal


2012 רבמבונ
עזגלו D ןימטיול םירושק תינווינ םיקרפמ תקלדמ ךרב יבאכ
ופתתשה וב ,ב"הרא ליווסנייג University of Florida-ב רקחמ
D ןימטיוב רוסחמ יכ אצמ ,55.8 עצוממ ליג ינב םירגובמ 94
םיקרפמ תקלדמ האצותכ םיבאכ רתיל ןוכיס םרוג תווהל לולע
.יאקירפא אצוממ םיאקירמא ברקב סיטירתראואטסוא/תינווינ

Rheumatism & Arthritis


2012 רבמבונ
םירירשו דלש לש םייפיצפס אל םיבאכ רפשמ D ןימטיו
ףסות יכ םירסומ דנלוה םדרטור Erasmus MC-ב םירקוח
םירירשו דלש לש םייפיצפס אל םיבאכ רפשל יושע D ןימטיו
(Nonspecific Musculoskeletal Pain) הובג ןונימב D ןימטיו
ףסות תעפשה וקדב םירקוחה .םייברעמ םניאש םירגהמ ברקב
.הקירפא ןופצו ןוכיתה חרזמהמ םירגהמ 79 לע 'חי 150,000 ןב

Annals of Family Medicine


2012 רבמבונ
תרכוס ילוחב בל-תלחמל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
ב"הרא Washington University School of Medicine ירקוח
ןוכיסל תויארחא D ןימטיו לש תוכומנ תומר יכ הארנש םירסומ
םדה-ילכ רשא ,תרכוסמ םילבוסה םינותנ וב בל-תלחמל רבגומה
43 לש םמדב D ןימטיו תומר תא ודמל םירקוחה .םימתסנ םהב
.תרכוס אלל םירחא 25-ו 2-גוס תרכוס ילוח

Biological Chemistry


2012 רבמבונ
תרכוסל ןוכיס רתיל תורושק תוכומנ D ןימטיו תומר
וחתינש ,ב"הרא וגאיד-ןס University of California ירקוח
םישנא 1,000-ו 1-גוס תרכוס ילוח 1,000 לש םמד בכרה תא
D ןימטיו לש תוכומנ תומר יכ ואצמ ,םינש 6 ךשמב ,םיאירב
תמר םהירבדל .1-גוס תרכוס חתפל ןוכיס רתיל תורושק
50 איה הלחמה תעינמ םשל תשרדנה תילמינימה D ןימטיו
.ל"מ/ג"נ

Diabetologia


2012 רבמבונ
םיינטרס-םורט םילודיג טיאמ D ןימטיו
D ןימטיו יכ אצמ הדנק לוארטנומ McGill University-ב רקחמ
תוחתפתה תמילב ידי-לע ןטרס תולחמ דגנ המחלמב עייסל יושע
.םיריאממל םיריאממ-םורט םיאת לש םתוחתפתה תטאהו םיאת
ורוציי תא םיענומש םינונגנמ רפסמ תועצמאב תאז השוע אוה
.(cMYC) אתה תקולחל שורדה םיוסמ ןובלח לש
ותוטאמתהבו רוצייה בצקב ןה טלוש D ןימטיו םירקוחה ירבדל
לש ורוציי תא דדועמ אוה ,ךכמ בושחו cMYC ןובלחה לש
ותוליעפ תא קיספמה ,MXD1 יורקה ,הז ןובלח לש טסינוגטנא
.cMYC ןובלחה לש

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)


2012 רבמבונ
תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסו תוכומנ D ןימטיו תומר
תא ונחב ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hosp. ירקוח
.תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיסו הכומנ D ןימטיו תמר ןיב רשקה
20 ןב ןונימב רבודמ רשאכ יראניל םיינשה ןיב סחיה יכ ררבתה
םינונימל עגונב םיפסונ םירקחמב ךרוצ שיו רטיל/לומ"נ 60 דע
.רטיל/לומ"נ 60-מ םיהוב

Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes


2012 רבמצד
ךומנ הדיל לקשמל רושק ןוירהב ךומנ D ןימטיו
U. of Pittsburgh Graduate School of Pub. Health-ב רקחמ
תורושק ןוירהה לש םדקומ בלשב D ןימטיו תומר יכ אצמ ב"הרא
(Head... שארה ףקיהל ,(Birth Weight) הדילה לקשמל
,(Ponderal Index) הבוג-לקשמ סחי דדמו ...Circumference)
.(Placental Growth) הילש תחימצ אל ךא

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2012 רבמצד
D ןימטיו לש תוכומנ תומרו עזג ,םויב רתי תוינונשי
Louisiana State Uni. Health Sciences Centre-ב רקחמ
לש תוהובג תומר ןיב הובג ךופה היצלרוק/םאתמ אצמ ב"הרא
,תופסונ הניש תויעב ןכו ,(Daytime Sleepiness) םויב תוינונשי
.םירוחש םירבג ברקב דחוימב ,D ןימטיו לש תוכומנ תומרו
לע וננולתהש הניש תואפרמ 81-מ םילפוטמ ופתתשה רקחמב
.יפיצפס יתלב באכו הניש תויעב

Journal of Clinical Sleep Medicine


2012 רבמצד
1-גוס תרכוסל ןוכיסה לע העיפשמ D ןימטיו תמר
וגייד-ןס Naval Health Research Center, San Diego ירקוח
'חי 2,000-מ תוחפ ולביקש םידלי לש ןוכיסה יכ םיחוודמ ב"הרא
םידליל סחיב 4.5 יפ הובג ,1-גוס תרכוסב תולחל םויב D ןימטיו
ילוח םילפוטמ 1,000 ופתתשה רקחמב .הובג ןונימ ולביקש
.םיאירב 1,000-ו 1-גוס תרכוס

Diabetologia


2012 רבמצד
המישנה יכרדב םוהיז ינימסת םצמצמ D3 ןימטיו
רשא םילפוטמל הנש ךשמב 'חי 4,000 ןונימב ןתינה D3 ןימטיו
המישנה יכרדב םיפוכת םימוהיזמ םילבוס
םינימסת םהב םצמצמ (Respiratory Tract Infections)
םהירבדל ,שי ולא םיאצממל .הקיטויביטנאב שומישב ךרוצו
תוכלשה ,Karolinska University Hospital ירקוח לש
תכרעממו םירזוח םימוהיזמ םילבוסה םילפוטמ יבגל תובושח
רוזעל רבדה יושע ןכ .םינדגונב רוסחמ ומכ ,היוקל ןוסיח
הקיטויביטנאל תדוגנת לש תוררועתה תעינמב
.םילפוטמ 140 ופתתשה רקחמב .(Resistance to Antibiotics)

BMJ Open


2012 רבמצד
םזיטואל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
הפישח הנשי ןהב תונידמב ב"הראב םייחה רעונ-ינבו םידלי
ךומנ ןוכיסל םינותנ (UVB) לוגס-הרטלוא תנירקל הלודג
םייח רשא ולא תמועל (Autism) םזיטואב תוקלל 40%-ב
לש םמדב D ןימטיו תמר .הכומנ וז הנירק ןהב תונידמב
םירקוחה .40%-ב איה םג ההובג שמשל םיפשחנה ולא
אוה ןוירהה ןמזב וא ינפל D ןימטיוב רוסחמ יכ םירשאמ
.םזיטואל בושח ןוכיס םרוג

Dermato-Endocrinology


2013 ראוני
קוניתב D 'טיו טועימל הרושק ןוירהה תליחתב רתי תנמשה
םישנ יכ אצמ ב"הרא וגקיש Northwestern Medicine-ב רקחמ
קונית תדלל תולולע ןוירהה תליחתב רתי תנמשהמ תולבוסה
ודלונש תוקונית יכו D ןימטיו לש הקיפסמ יתלב המר םע
תמר ילעב ויה ןוירהה תליחתב הנמש התייה אלש השיאל
.הנמש השיאל ודלונש תוקונית תמועל שילשב ההובג D ןימטיו
,הכומנ D ןימטיו תמר תולעב ןה תונמש םישנ יכ אצמנ רבעב
.קוניתל םג הארנכ תרבועה הנוכת

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2013 ראוני
ףוגה ןמוש תמר תא םיניטקמ D ןימטיו תפסותב ןדיס
םיחוודמ ןיס Shanghai Institute of Health Sciences-ב םירקוח
היגרנאב תלבגומה הנוזתל D ןימטיו םע ןדיס לש בוליש תפסוה יכ
.דבלב הנוזתל האוושהב ףוגה ןמוש תתחפה תא דדועל היושע
ןמושב הדיריב רכינ לדבה אצמנ ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
D3 ןימטיו 'חי 125 םע ןדיס ג"מ 600 ולטנש ולא ןיב ףוגה
.םתנוזתב היגרנאה תומכ תא קר וליבגהש ולא תמועל
ללוכה ףוגה לקשמב םילדבה ואצנ אל יכ ןייצל שי תאז םע
,רתי לקשמ ילעב 52 ופתתשה וב ,רקחמב .תוצובקה יתש ןיב
.55.6% תוצובקה יתש ןיב ןמושה תסמב לדבהה היה

Nutrition Journal


2013 ראוני
שאר-באכל רושק ךומנ D ןימטיו
וסמורט University Hospital of North Norway-ב רקחמ
םמדבש םישנא יכ אצמ ,שיא 11,614 ופתתשה וב ,היגברונ
ילעבל האוושהב ,D ןימטיו לש רתויב תוכומנה תומרה
שארה-יבאכ תועראה ,D ןימטיו לש רתויב תוהובגה תומרה
.20%-ב ההובג

Headache


2013 סרמ
ןוסיחה תכרעמל םיארחאה םינג לע עיפשמ D ןימטיו
,שיא 218 ופתתשה וב ,היגברונ University of Tromso-ב רקחמ
עברא לש םתואטבתה לע תועיפשמ םדב D ןימטיו תומר יכ אצמ
.תקלדו ןוסיחה תכרעמ לע םיארחא רשא םינג תוכרעמ
הינפואטסוא לש םירקמ רימחמו זרזמ םירגובמב D ןימטיוב רוסחמ
תולחמ ,םירבש ,םירירש תשלוח ,סיזורופואטסוא ,(Osteopenia)
בל תולחמו תוימוהיז תולחמ ,תוינומיאוטוא תולחמ ,תוצופנ ןטרס
.םד-ילכו

European Journal of Clinical Nutrition


2013 סרמ
םירירש תושישת דגנ לעופ D ןימטיו ףסות
יפסות תליטנש םיחוודמ הינטירב Newcastle University ירקוח
תיתועמשמ רפשל הייושע תועובש 12 דע 10 ךשמב ילארוא D ןימטיו
ילעב םישנא ברקב (Muscle Fatigue) םירירש תושישת / ידוקפית
רוסחממ ולבסש שיא 12 ופתתשה רקחמב .תוכומנ D ןימטיו תומר
.D ןימטיוב רומח

Society for Endocrinology annual conference in the UK
Endocrine Abstracts


2013 סרמ
ןוירה יכוביסל רושק ךומנ D ןימטיו
םירקחמ 31 ורקסש ,הדנק Uni. of Calgary-ב םירקוח
הכומנ המר ןמדב רשא ןוירהב םישנ יכ םיחוודמ ,םימדוק
ןוירה יכוביס חתפל ןוכיס רתיב תויוצמ D ןימטיו לש ידמ
תינוירה תרכוס ומכ ,(Pregnancy Complications)
.ךומנ לקשמב קונית תדלל ןכו ןוירהה ךלהמב ןוירה תלערו

BMJ


2013 לירפא
םילתשומב ןיקת תוילכ דוקפית D ןימטיו ףסות
ילתשומ ברקב תוילכה לש ןדוקפיתב עוגפל לולע D ןימטיוב רוסחמ
םילבוסה םילוחה תיברמ .(Kidney Transplant Recipients) הילכ
D ןימטיו תמר ילעב םניה (Kidney Failure) תוילכ תקיפס-יאמ
תלתשה תובקעב םיעפשומ םה דציכ עודי היה אל הכ דעו הכומנ
.(Kidney Transplant) הילכ
הצובק ורטינש תפרצ סירפ L'Universite Paris Descartes ירקוח
D ןימטיו תמר הדדמנ םמדבש ולא יכ ואר ,הילכ ילתשומ 634 תב
לש הדורי תוליעפמ ולבס הלתשהה רחאל םישדוח השולש הכומנ
(Increased Kidney Scarring) רבגומ יתיילכ קוליצו תוילכה
לע הרימש יכ איה םירקוחה תנקסמ .הלתשהה רחאל םישדוח 12
.יתיילכה דוקפיתב תורדרדיה ינפמ הניגמ התואנ D ןימטיו תמר

The American Journal of Clinical Nutrition


2013 לירפא
םחרב םינרירשל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
ופתתשה וב ,ב"הרא George Washington Uni.-ב רקחמ
D ןימטיו תמר םע םישנ יכ הליג ,49 דע 35 תונב םישנ 1,036
םחרב םינרירשב תוקלל 32% ןב תחפומ ןוכיסב תויוצמ הניקת
.(Uterine Fibroids)

National Institute of Environmental Health Sciences


2013 לירפא
D ןימטיול בוט רוקמ ןה תוירטפ
,ב"הרא Boston University's School of Medicine-ב רקחמ
,תוירטפ לש ןתליכא יכ חוודמ ,םיאירב םירגובמ 30 ופתתשה וב
D2 ןימטיו תומר תא קזחתלו לידגהל היושע ,D2 ןימטיו שי ןהב
(Mushrooms) תוירטפ תליכא םירקוחה ירבדל .םדב D3 וא
.D3 ןימטיו וא D2 ןימטיו ליכמה D ןימטיו ףסות תליטנל ךרע תווש

Annual meeting of the American Society for
Biochemistry and Molecular Biology yesterday


2013 לירפא
דבכב סיזורביפ דגנ לעופ D ןימטיו
תיביס תיתקלצ המקר איה (Liver Fibrosis) דבכב סיזורביפ
תוינורכה תולחמה תיברמב תרצונה (Fibrous Scar Tissue)
Salk Institute for Biological Studies ירקוח .דבכה לש
היורק רשא D ןימטיו לש תיטטניס הרוצ יכ ואצמ ב"הרא
FDA-ה ידי-לע ונמזב הרשוא רשא ,(Calcipotriol) לוירטיצלק
תיטוריפה הבוגתה תא הקיספמ ,סיזאירוספב לופיטל ב"הראב
.רבכע לש דבכה יאתב

Cell


2013 יאמ
D ןימטיו תכירצל ןוילעה לובגה תומיא
ןחבש ,לארשי םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב ךרענש רקחמ
והמ הנושארל עבק הלעמו 45 ינב םירגובמ ןוילממ הלעמל
D ןימטיו תכירצל (Safe Upper Limit) ןוילעה חוטבה לובגה
.םיירלוקסו-וידרק םיעוריאו התומת לש םיחנומב
תכירצ בקע התומתל ןוכיסב לודיגה תא םג ותמיא םירקוחה
תולובג .םימדוק םירקחמב אצמנש יפכ ,D ןימטיו לש רתי
.רטיל-ילימל םרג-וננ 36 דע 20-ל ועבקנ חוטבה שומישה

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2013 יאמ
המתסאה ינימסת לע לקמ D ןימטיו
המתסא ילוח יכ םירסומ הינטירב King's College London ירקוח
רשאמ רתוי םיעורג םינימסתמ םילבוס הכומנ D ןימטיו תמר םע
.רתוי ההובג D ןימטיו תמר ילעב םילוח
תכרעמ" לש התוליעפ תא עיגרמ D ןימטיו רקחמ יאצמימל םאתהב
תנטקהב רבודמ .המתסא ילוחב "הדימה לע רתי הליעפה ןוסיח
רתויב ברועמ רשא (Interleukin-17) 17 ןיקולרטניא לש ותוליעפ
.המתסאה תוליעפב

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2013 יאמ
המתסאה ינימסת לע לקמ ליבגנז
יכ ב"הרא Columbia University-ב םירקוח םירסומ ליבקמב
תנטקהב הליעי ,תומיוסמ תובוכרת הליכמה ,ליבגנזה תיצמת
םירוטלידוכנורבה לע העיגרמ העפשהל שיש ךכב המתסאה ינימסת
.הלחמהמ םילבוסה םישנאב (Bronchodilators)

ATS 2013 International Conference


2013 יאמ
תינפוג תוליעפמ קוזנש רירש לע לקמ D ןימטיו
הדבעמ תודלוחב האירוק-םורד Kyung Hee University-ב רקחמ
(Muscle Damage) רירשל קזנ םצמצל יושע D ןימטיו ףסות יכ אצמ
קזנל םירושק רשא םינמסב הילע .תינפוג תוליעפל םירושקה תקלדו
ונטק (Biomarkers of Muscle Tssue Damage) רירשה תמקרב
.תקלדה ינמס םג ןיטקה רשא ,D ןימטיו ףסות ולביק םייחה-ילעבשכ

Cytokine


2013 ינוי
םישישקב המישנה תכרעמ תולחמל רתי ןוכיסו ךומנ D ןימטיו
,הינטירב Uni. College London Medical School-ב רקחמ
D ןימטיו תמר ילעב יכ אצמ ,הלעמו 65 ינב 2,070 ופתתשה וב
תוקלל הלופכמ רתוי ןוכיס תמרב םייוצמ ל"מ/ג"נ 35-מ תוחפ תב
תומר ילעב תמועל ,(Respiratory Illness) המישנה תכרעמב
.הלעמו ל"מ/ג"נ 64 תונב D ןימטיו

Journal of the American Geriatrics Society