6 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 6


סגה יעמה ןטרסמ תודרשיהו D 'טיו
םישישקב בל תקיפס-יא דגנ D 'טיו
היצנמידו D ןימטיו ןיב רשקה
הדילה עגרמ D ןימטיו ףסות
D 'טיוב רוסחמו תיפוג-ץוח הירפה
תובושח תויתואירב תואצותו D 'טיו
דליב רועה לש המתסא דגנ D3 'טיו
יוקל חומ דוקפיתו D 'טיוב רוסחמ
D 'טיוב רוסחמו הרפ לש אל בלח
המתסא ןוכיסו D 'טיוב רוסחמ
תיביטנגוק הכיעדו D 'טיוב רוסחמ
החוראה תעב D 'טיו ףסות
COPD תרמחה םצמצמ D 'טיו
ףרוח ןואכידו D ןימטיו
םיקרועה תשרטו D 'טיו
יחומ ץבשו ךומנ D 'טיו
תירלוקסו-וידרק התומתו D 'טיו
הנקיז תולחמ דגנ D 'טיו
1 ןואכידו D ןימטיו
תינומרעה ןטרס גיסמ D 'טיו
2 ןואכידו D ןימטיו
הזוכיספב ץופנ ךומנ D ןימטיו
םינמשב םיבאכו העונתל D 'טיו
רמוש D3-ו םילעמ D3-ו D2 'טיו
תואצות רפשמ ןוירהב D 'טיו
תויזהו D ןימטיו תמר
תוליערל ןוכיסו לופכ D 'טיו
ןורטסוטסטב הדיריו ךומנ D 'טיו
םייתפוריונ םיבאכל D ןימטיו
תויווכ ילפוטמ םידליל D 'טיו ףסות
ןורק תלחמב לופיטל D ןימטיו
B סיטיטפה ףיגנו ךומנ D ןימטיו
D 'טיו תמר הריבגמ הקיטויבורפ
םד-ץחל רתי תעינמו D ןימטיו
תומצעה תונקדזהו ךומנ D 'טיו
םיירטאיכיספ םילוחב ךומנ D 'טיו
D ןימטיומ תלעותו ןג תואטבתה
D ןימטיו לש ותוליעי יבגל קפס
הכורא םייח תיצחמ לעב D 'טיו
תוננטצהו תעפשל ןוכיסו D3 'טיו
תיטוכיספ תוצרפתהו ךומנ D 'טיו
תיביטנגוק הדיריו ךומנ D 'טיו
ןואכיד םע תויתרכסב באכו D 'טיו
ןטרס תעינמו D ןימטיו יבגל קפס
תילאטפ תירלוקסו-וידרק 'מו D 'טיו
דליה קזוחו םאב D ןימטיו
הצופנ תשרט טיאמ D 'טיו
ןוסניקרפב יביטנגוק יוקילו D 'טיו
הצופנ תשרטו ךומנ D 'טיו
ךומנ D ןימטיו בקע ןוירה תלער
תדפרס לע לקמ D ןימטיו
60 ליג לעמ ןוסיחה תכרעמל D 'טיו
תוקלדו םד-ילכו בל תולחמו D 'טיו
1-גוס תרכוסב ךומנ D 'טיו
סרטסב בלה תא קזחמ D 'טיו
תוליפנל ןוכיסו D 'טיו
ןטרסמ תודרשיההו D ןימטיו
תינומרעה ןטרסו D 'טיו
D ןימטיו תלערהו ףוזיש תוטימ
היצינגוקו D ןימטיו ןיב רשק ןיא
D ןימטיו םע ןדיסב הייעבה
םד-ץחל דירומ הובג D 'טיו


...D ןימטיו ואר
...1 תושדח - D ןימטיו ואר
...2 תושדח - D ןימטיו ואר
...3 תושדח - D ןימטיו ואר
...4 תושדח - D ןימטיו ואר
...5 תושדח - D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר

 
2013 ינוי
םדב םיהובג B סיטיטפה ףיגנ יזוכירל רושק ךומנ D ןימטיו
טרופקנרפ Johann Wolfgang Goethe Uni. Hospital ירקוח
תוהובג תומרל הרושק D ןימטיו לש הכומנ המרש ואצמ הינמרג
ברקב ,ףרוחב (B virus/HBV) B סיטיטפה ףיגנ ילופכיש לש
עייסמ D ןימטיו יכ םיריבסמ םירקוחה .B סיטיטפהב םילוחה
דבכ תולחמ ינפמ הז ללכבו האירב ןוסיח תכרעמ לע הרימשב
B סיטיטפהב םיינורכ םילוח 203 וסיוג רקחמל .תונוש (Liver)
.םתלחמ דגנ הנורחאל ולפוט אל רשא

Hepatology


2013 ינוי
D ןימטיו תמר הריבגמ הקיטויבורפ
ופתתשה וב ,ב"הרא Micropharma Limited תרבחב רקחמ
Lactobacillus ןזמ ימוי הקיטויבורפ ףסות יכ אצמ ,םירגובמ 127
.25.5%-ב םדב D ןימטיו תומר תא רפשל יושע NCIMB 30242

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2013 ינוי
םד-ץחל רתי תעינמב עייסמ D ןימטיו
תא רקס רשא הינטירב University College London-ב רקחמ
155,000 לעמ ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 35 לש םהיאצממ
הכומנ D ןימטיו תמר יכ הליג ,הקירמא-ןופצו הפוריאמ שיא
תפסות לכ יכ אצמנ .םד-ץחל רתיל בושח םרוג תויהל הלולע
.8.1%-ב םדה-ץחל תא הניטקמ D ןימטיו 10% לש

(ESHG) European Society of Human Genetics


2013 ילוי
תומצעה תונקדזה תא הציאמ הכומנ D ןימטיו תמר
,(Bone Density) םצעה תופיפצ תא ןיטקמ D ןימטיוב רוסחמ
ירקוח .התונקדזה תא ץיאמו םצעה תוכיא לע הערל עיפשמ
רוסחמש ואצמ הינמרג University Medical Center Hamburg
םינייפאמל ,םצעה חטש ינפ לע םילרנימב רוסחמל רושק D 'טיוב
תא ונחב םירקוחה .רתוי תוכירפ תורגוב תומצעלו םיינבמ
,D ןימטיוב רוסחממ ולבס םתיצחמ רשא שיא 30 לש םהיתומצע
.םימדקתמ הימדה יעצמאב שומיש ךות

Science Translational Medicine


2013 ילוי
םיירטאיכיספ םילוחב ץופנ D ןימטיוב רוסחמ
D ןימטיוב רוסחממ םילבוס םיירטאיכיספה םילוחהמ 75%-ל בורק
היוקל הנוזתב :המצע הלחמב ץוענ ךכל םרוגהש הארנ ךא ,םמדב
רקחמב .הלחמל הביסה וניא אוהו ,שמשל תקפסמ הפישח-יאבו
םילוח-תיבב תירטאיכיספה הקלחמב םילפוטמ 544 ופתתשה
.ב"הרא יוניליאב יתליהק

Journal of Psychiatric Practice


2013 טסוגוא
D ןימטיומ תלעות קיפי ימ הלגת ןג תואטבתה
דנלניפ ויפואוק University of Eastern Finland-ב רקחמ
(Expression of Genes) םינג לש םתואטבתה תניחב יכ אצמ
וקיפי רשא םישנא תוהזל תרשפאמ D ןימטיוב םייולת רשא
ישדוח תשמחב ךשמנ רקחמה .D ןימטיו ףסות תליטנמ תלעות
.יניפה ףרוחה

PLoS One


2013 רבוטקוא
D ןימטיו לש ותוליעי יבגל קפס
םירקחמ 23 רקסש דנליז-וינ University of Auckland-ב רקחמ
תוצראמ םיאירב םישנא 4,000-מ הלעמל ופתתשה םהב ,םימדוק
תואירב לע הרימשל D ןימטיו ףסות לש ותוליעיל עגונב ,תונוש
םרת אל ףסותה רקחמה יאצממ יפל .קפס ךכב ליטמ םצעה
.ולוכ ףוגב וא עורזב ,הרדישה דומעב ,ךריב םצעה תופיפצל
לש םתנקסמ .יתוהמ יתלב רופיש רכינ ךריה םצע ראווצב קר
.D ןימטיו ףסותל םיקוקז םניא םיאירב םירגובמש איה םירקוחה

The Lancet


2013 רבוטקוא
יופצהמ הכורא םייח תיצחמ לעב D ןימטיו
Grigore T. Popa Uni. of Medicine and Pharmacy-ב רקחמ
םדב D ןימטיו תומר תא קדב ,םילפוטמ 23 ופתתשה וב ,הינמור
לוצינש ררבתמ .ףסותה תליטנ תקספה רחאל םינש ףאו םישדוח
.םינש 3-כ ךרוא ואולמב רגאמה
רבגותש םחלב ההובג D3 ןימטיו תכירצ תעפשה וקדב םירקוחה
D ןימטיו תומר רחא בקעמ ועציבו םישדוח 12 ךשמב תאז ,וב
.תופסונ םינש 3 ךשמב םדב

Nutrition Journal


2013 רבוטקוא
תוננטצהו תעפשל ןוכיס ןיטקמ וניא D3 ןימטיו ףסות
ופתתשה וב ,הינמרג רבונה Geisel School of Med.-ב רקחמ
ןיטקמ וניא D3 ןימטיו ףסות יכ חוודמ ,75 דע 45 ינב שיא 2,259
תונוילעה המישנה יכרדב תקלדל ןוכיס וא תועראיה
,םיפתתשמה .םירגובמב (Upper Respiratory Tract Infection)
1,200-ו D3 ןימטיו 'חי 1,000 ולביק ,ןיקת יתואירב בצמב ויהש
.םויב (המד) ובצלפ וא ןדיס ג"מ

Clinical Infectious Diseases


2013 רבמבונ
תיטוכיספ תוצרפתהל רושק D ןימטיוב רוסחמ
רוסחמש אצמ הינטירב ןודנול Institute of Psychiatry-ב רקחמ
תיטוכיספ תוצרפתה לש םינושארה םירקמל רושק D ןימטיוב
ררבתה ,שיא 140 ופתתשה וב ,רקחמב .(Onset of Psychosis)
םישנאל האוושהב D ןימטיוב יתועמשמ רוסחממ ולבס םלוכ יכ
.תרוקיב תצובק וויהש םיאירב
רוסחמל המרג המצע הלחמה םא רורב אל םירקוחה ירבדל
.םילוחה לש םייחה-חרוא לש האצות אוהש וא D ןימטיוב
םיינתא םיאצוממ םירגובמ םילפוטמ 69 ופתתשה רקחמב
.םינוש

Schizophrenia Research


2013 רבמצד
תיביטנגוק הדיריל רושק ךומנ D ןימטיו
אצמ ב"הרא Uni. of Kentucky-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
רפסמ ךשמנ רשא ,הנוזת תורוקממ D ןימטיוב רוסחמ יכ
(Cognitive Decline) תיביטנגוק תורדרדיה םדקמ ,םישדוח
םילקידארמ קזנ םרגנ תודלוחל .םישישקו הדימעה ליג ינבב
םייביטנגוק םיעוציבב תיתועמשמ הדיריו חומב םיישפוח
.ןורכיזו הדימל ינחבמב

Free Radical Biology and Medicine


2013 רבמצד
ןואכידו 2-גוס תרכוס םע םישנב באכ ןיטקמ D ןימטיו
ותעפשה תא ןחב רשא ב"הרא וגקיש Loyola Uni.-ב רקחמ
תולבוסה םישנל ןתינש D2 ןימטיו 'חי 50,000 ןב יעובש ףסות לש
יתועמשמ רופיש אצמ ,םישדוח 6 ךשמב ,ןואכידו 2-גוס תרכוסמ
.ןואכידב
הבירצ יבאכ לע םילפוטמהמ 61% וחוויד רקחמה תישארב
74%-ו (םייתפוריונ םיבאכ) םיילגרה תופכבו םיילגרב הריקדו
תועבצאב ,םיידיה תופכב לומינו השוחת רסוח לע וחוויד
6-ו 3 םותב תיתועמשמ ותחפ ולא תונולת .םיילגרה תופכבו
.לופיטל םישדוח

Conference at Loyola's Health Sciences Campus


2013 רבמצד
ןטרס תעינמב D ןימטיו ףסות לש ודיקפת רבדב קפס
ןויל International Prevention Research Institute-ב םירקוח
D ןימטיו ףסות לש ודיקפתל עגונב קפס םיליטמ תפרצ ןויל
הניא הכומנ D ןימטיו תמרש ןוויכ ,ןטרס תולחמ תעינמב
םירקחמ 290 ורקס םירקוחה .תואירבה לע הערל העיפשמ
.הז אשונב םייארקא םייוסינ 152-ו םייתיפצת

The Lancet Diabetes and Endocrinology


2013 רבמצד
תילאטפ תירלוקסו-וידרק הלחמל רושק D ןימטיוב רוסחמ
German Cancer Research Center-ב יביטקפסורפ רקחמ
הרושק D ןימטיו לש הכומנ המר יכ אצמ הינמרג גרבלדייה
םיעוריאל רשאמ םיילאטפ םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל רתויב
74 דע 50 ינב םירגובמ 9,949 ופתתשה רקחמב .םיילאטפ-אל
.םינש 9.2 ךשמנ םהירחא בקעמה רשא

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2014 ראוני
דליה קזוח לע העיפשמ םאב D ןימטיו תמר
ופתתשה וב ,הינטירב University of Southampton-ב רקחמ
השא לש המדב D ןימטיו לש ותמר יכ אצמ ,תורה םישנ 678
D ןימטיו תמר תקידב .דליה קזוח לע עיפשהל היושע ןוירהב
וושוה ולא םינותנו ןוירהל 34-ה עובשב התשענ םישנה םדב
,םינש 4 ינב םתויהב תוקוניתה לש םדי תציחל תמצועל
ןיב רשי סחי םייק יכ ררבתה .ץחל תדידמל רישכמ תועצמאב
.תוקוניתה לש הציחלה תומצועל D ןימטיו תומר

Endocrine Research


2014 ראוני
הצופנ תשרט לש התומדקתה תא טיאמ D ןימטיו
הצופנ תשרט תעינמב עייסל היושע תוהובג D ןימטיו תומר הרימש
.תמייק הלחמ לש התומדקתה תטאהבו
,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמב
,הלחמה לש םדקומ בלשב םילפוטמ יכ אצמנ .שיא 465 ופתתשה
םיעגנמ תוחפ 57%-ב ולבס ,הניקת התייה םמדב D ןימטיו תמרש
חפנ לש יתנשה לודיגב תוחפ 25%-ב ,(Brain Lesions) םחומב
.םירחאל האוושהב 57%-ב ןטקה הלשחמה תונשיה רועישו םיעגנה

AMA Neurology


2014 ראוני
ןוסניקרפ ילוחב יביטנגוק יוקיל ענומ D ןימטיו
יביטנגוק יוקיל לש ותייהשה וא ותעינמב עייסל יושע D ןימטיו
לש םהירבדל .םיינואכיד םינימסתו (Cognitive Impairment)
ב"הרא Oregon Health and Sciences University ירקוח
.היצנמיד וא יביטנגוק יוקילמ םילבוס ןוסניקרפ ילוחמ 30%
ותעפשה תא ,ןוסיקרפ ילוח םילפוטמ 286 לע ,וקדב םירקוחה
םהב וקדבנ .חורה-בצמ לעו יביטנגוק יוקיל לע D ןימטיו לש
.ןואכידו םינוש םייביטנגוק םידוקפית
רכזיהל וחילצה D ןימטיו לש תוהובגה תומרה ילעב יכ אצמנ
.םיצפח תומשב רתוי רהמ ורכזנו םישנא תומשב רתוי בוט
ןואכידה ינימסת תא םג ורפיש D ןימטיו לש תוהובג תומר
.םילוחב

Journal of Parkinson's Disease


2014 ראוני
הצופנ תשרטב הערה הזוח ךומנ D ןימטיו
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
.הצופנ תשרט תפרחהו הכומנ D 'טיו תמר ןיב רשקה תא קזחמ
ינפל הלחמה התלגתה םהב ,םילפוטמ םלוכ ויה םיפתתשמה
12 ךשמב קודה ןפואב ךשמנ םהירחא בקעמהו רצק ןמז
.םינש 5 ךשמב ןכמ רחאלו םישדוח
רתויב הכומנה D ןימטיו תמר התייה םמדבש ולא יכ אצמנ
.תוהובגה תומרה ילעבל האוושהב רתוי המדקתה םתלחמ

JAMA Neurology


2014 ראוני
ךומנ D ןימטיו תאצות איה ןוירה תלער
Uni. of Pittsburgh Graduate School of Pub. Health ירקוח
D ןימטיו קיפסמ תולבקמ ןניאש ןוירהב םישנ יכ םיחוודמ
.תורחא םישנ תמועל ןוירה תלערב תוקלל ןוכיס רתיב תויוצמ
וכרצ רשא ולא יכ אצמנ ,תורה םישנ 700 ופתתשה וב ,רקחמב
ןוירהל םינושארה םישדוחה 26 תפוקתב הנטק תומכב D ןימטיו
.הלחמל רתויב הובג ןוכיסב ואצמנ

University of Pittsburgh


2014 ראורבפ
תדפרס לע לקמ D ןימטיו
הירקיטרוא/תדפרס לע לקהל יושע אפור םשרמ אלל D ןימטיו
.(Chronic Hives/Urticaria) תינורכ  

החירפ איה (Hives/Urticaria) הירקיטרוא/תלרח/תדפרס
תמרומה ((הריקד וא הבירצ תושוחת םג ונכתי) תדרגמ
תדפרסה .ףוגב םוקמ לכב עיפוהל הלולעש ,רועה ינפ לעמ
בקע ,ףוגה ידי-לע ןימטסיה רוציי ףדועמ האצותכ תמרגנ
הפישחמ ,קרח תציקעמ ,ןוזמב םילקימיכמ ,תיגרלא הבוגת
.תופורתמ וא/ו שמשל

םילפוטמ 38-ל ןתינ ב"הרא Uni. of Nebraska-ב רקחמב
רחאל .ימוי D ןימטיו ףסונבו היגרלא דגנ תופורת 3 לש בוליש
.םינימסתב 33% תב הלקהב םילפוטמה ושח עובש ןב לופיט
רתוי הובג ןונימב D ןימטיו ולביקש ולא ושח תועובש 12 רחאלו
.40% תב תפסונ הלקה

Annals of Allergy, Asthma and Immunology


2014 ראורבפ
הלעמו 60 ינב לש ןוסיחה תכרעמל ינויח D ןימטיו
הינטירב University of Ulster-ב ךרענש יתיפצת רקחמ יאצממ
םהב שילחהל לולע הלעמו 60 ינבב D ןימטיוב רוסחמ יכ םיארמ
.םהייח לע דאמ ועיפשיש תולחמל םורגלו ןוסיחה תכרעמ תא
הלעמו 60 ינב 957 ופתתשה רקחמב
םינמס רתוי ואצמנ תוכומנ D ןימטיו תומר ילעבב יכ ררבתה
םורגל תולול רשא תוקלדל םירושקה (Biomarkers) םייגולויב
םיקרפמ תקלדו הצופנ תשרט ןהב ,תורחא תולחמו בל-תלחמל
.תינורגש

University of Ulster


2014 ראורבפ
תוקלדו םד-ילכו בל תולחמל רושק D ןימטיוב רוסחמ
םישישקש אצמ הינטירב Uni. of Ulster-ב יתיפצת רקחמ
םינמס לש רתוי תוהובג תומרל םיטונ D ןימטיו םירסחה םיאירב
CRP-ו Interleukin-6) 6 ןיקולרטניא = (Biomarkers) םייגולויב
ומכ ,תויתקלד תולחמלו םד-ילכו בל תלחמל םירושקה = דועו
תומר ילעבל האוושהב תינורגיש םיקרפמ תקלדו הצופנ תשרט
ןתוחתפתהל ןוכיס רתי לע םיעיבצמ ולא םינמס .תוניקת D ןימטיו
סיזורופואטסוא ,םד-ילכו בל תולחמ ןהב ,תוינורכ תולחמ לש
.יוקל יביטנגוק דוקפיתו

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2014 סרמ
1-גוס תרכוס לש םדקומ בלשב הרוק D ןימטיוב רוסחמ
ךא ,1-גוס תרכוס ילוחב הצופנ D ןימטיו לש הכומנ המר יכ עודי
(Islet Autoantibodies) םיימצע ןויא םינדגונ םע םידלי םג םנשי
.הכומנ D ןימטיו תמר ילעב םה ךא ,תרכוס ילוח םניאש םיבר
םירקוח לשו Helmholtz Zentrum-ב םירקוח לש םהירבדל
הז רבד הינמרג ןכנימ Technical University of Munich-ב
.תרכוסל תרכוס-םדק בלשמ הלחמה תוחתפתה לע עיפשמ וניא

Diabetologia


2014 סרמ
סרטס ימרוג םע תודדומתה תארקל בלה תא קזחמ D ןימטיו
לודג ימוי ןונימ יכ םירסומ הדנק University of Calgar ירקוח
םע דדומתהל בלה לש ורשוכ תא רפשל יושע D ןימטיו לש
'חי 5,000 ןב ןונימ .(Stressor) סרטסל ימיכ וא יגולויב םרוג
הנוכמש המ לש תקוזחתל רושק אצמנ םוי 28 ךשמב לטינה
...ישפנ חתמ/הקע/סרטס ואר .Sympathovagal Balance

Journal of Cardiology


2014 לירפא
תוליפנל ןוכיס דגנ ליעומ וניא D ןימטיו
20 ןחבו דנליז-וינ University of Auckland-ב ךרענש רקחמ
29,535 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקובמ םייארקא םירקחמ
וניא ימוי סיסב לע לטינה D ןימטיו ףסות יכ אצמ םישישק
.םישישק ברקב (Fall Risk) תוליפנל ןוכיס תיתועמשמ דירומ

Endocrinology & Lancet Diabetes


2014 לירפא
ןטרסמ תודרשיהה רועישל הרושק D ןימטיו תמר
,ןיס s Institute for Nutritional SciencesShanghai-ב רקחמ
17,332 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 25 וללכנ הב הריקסב
(Lymphoma) המופמיל ,דשה ןטרס דגנ םילפוטמ יכ אצמ ,שיא
ןמזב ההובג התייה םמדב D ןימטיו תמרש סגה יעמה ןטרסו
תודרשיהל רתוי בוט יוכיס ילעב םניה םתלחמ ןוחביא
היסימר/הגופהב רתוי הכורא תוראשיהלו (Survival)
.D ןימטיו לש הכומנ המר ילעב תמועל (Remission)
.דבלב הנטק העפשה האצמנ תורחא ןטרס תולחמל רשאב

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2014 יאמ
תינומרעה ןטרס לע עיבצהל לולע D ןימטיוב רוסחמ
יכ חוודמ ב"הרא יונילא Northwestern University-ב רקחמ
תינומרעה ןטרסל רוטקידניא תווהל לולע D ןימטיוב רוסחמ
דחוימב ןוכנ רבדה .(Aggressive Prostate Cancer) יביסרגא
ללכו םינש 4 ךשמנ רקחמה .יאקירפא אצוממ םיאקירמא יבגל
הרתיאש היספויב הנורחאל ורבעש 79 דע 40 ינב םירבג 667
תילטקר הקידבו PSA תקידב תובקעב תאז ,םתלחמ תא
.(עבצאב שושימ) תילטיגיד

Clinical Cancer Research


2014 ינוי
D ןימטיו תלערהו ףוזיש תוטימ ןיב רשקה
Saint Vincent Hospital םילוחה-תיב לא הלהבוהש תלפוטמ
התתש אל איה יכ החוויד D ןימטיו תלערה ללגב ב"הרא רטסשוו
טעמ הפשחנו D ןימטיו יפסות הלטנ אל ,בלח לש תולודג תויומכ
.דאמ ההובג התייה המדב D ןימטיו תמר תאז םע .שמשל דאמ
.(Tanning Bed) ףוזיש תוטימב שמתשהל הגהנ איה יכ ררבתה
.הניקת המדב D ןימטיו תמר התייה ףוזישה תקספה רחאל שדוח

Annals of Internal Medicine


2014 ינוי
היצינגוקו D ןימטיו ןיב רשק ןיא
הדימעה ליג ינב) היסולכוא התואב וכרענ רשא םירקחמ ינש
/היצינגטקו D ןימטיו תומר ןיב רשק ואצמ אל (רתוי םישישקו
.(Cerebrovascular Pathology) חומב םדה-ילכ תייגולותפ וא הרכה
יתועמשמ רשק אצמנ אל ,שיא 1,650 ופתתשה וב ,ןושארה רקחמב
.םייביטנגוק םינחבמב תוכומנ תואצותו D ןימטיו טועימ ןיב
Johns Hopkins Uni. School of Medicine-ב ,ינשה רקחמב
םחומש היסולכוא התואמ שיא 1,622 ופתתשה ב"הרא ןוטססוב
.םינש 10 רחאל תינשו רקחמה תליחתב MRI רישכמב קדבנ
רתי תויופיפצו D ןימטיו לש ויתומר ןיב רשק ןיא יכ אצמנ
.חומב (White Matter) ןבלה רמוחה לש (Hyperintensities)

1. European Journal of Neurology
2. JAMA Neurology


2014 ינוי
ידמ רתוי הז D - ןימטיוו ןדיס יפסות
דע 57 תונב תונבל םישנ 163 ופתתשה ובו הנש ךשמנש רקחמ
/הירויצלקרפיהל םורגל לולע D ןימטיוו ןדיס ףסות יכ הליג 90
םדב ןדיס רתי /הימצלקרפיהו (Hypercalciuria) ןתשב ןדיס רתי
.רבעמה ליג רחאל םישנהמ קלחב (Hypercalcemia)
לע ב"הרא הקסרבנ Creighton University ירקוח לש םהירבדל
תולטונה ,ולא םישנ ןתשבו םדב ןדיסה תמר תא קודבל םיאפורה
.םישדוח 3 ידמ תאז ,םיפסות

Menopause


2014 ינוי
םד-ץחל תודירומ תוהובג D ןימטיו תומר
-לע העצובש ,(Gene Variants) ןג לש םיטנאיראו חותינ תריקס
עיבצמ ,הינטירב ןודנול UCL Institute of Child Health ידי
תזטניסל הרושק תויפיצפס תויטנג תויצטומ לש ןתוחכונש ךכ לע
יתועמשמ ךופה סחיב הרושקו D ןימטיו לש םירמוחה ףוליח
הז אצממ .םד-ץחל רתיל ןוכיסלו ילוטסאידו ילוטסיס םד-ץחלל
.D ןימטיוב רוסחמ תעינמל המגמב ךמות הז אצממ

Endocrinology & Lancet Diabetes


2014 ילוי
סגה יעמה ןטרסמ תודרשיהל יוכיס רפשמ D ןימטיו
בורק ופתתשה וב ,הינטירב Uni. of Edinburgh-ב רקחמ
סגה יעמה ןטרסב םילוחה םישנא יכ הליג ,םילפוטמ 1,600-ל
םיבוט םייוכיס ילעב םניה ההובג םמדב D ןימטיו תמר רשא
התומתל ןוכיסה תיצחמב םייוצמ ולא םישנא .הלחמהמ דורשל
.רתויב תוכומנה D ןימטיו תומר םע םילוחל האוושהב
לש 2 הגרדב םילוח ברקב האצמנ רתויב הלודגה תלעותה
75% .טשפתה םרט ןטרסה ךא לודג יד לודיגה וב הלחמה
רחאל םייחב ורתונ D ןימטיו לש תוהובג תומר ילעב םילוחהמ
.תוכומנ D ןימטיו תומר ילעב ברקב 2/3 תמועל םינש 5

University of Edinburgh


2014 ילוי
בל תקיפס-יא ינפמ םישישק לע ןגמ D ןימטיו
יכ םיחוודמ הינטירב Uni. of Aberdeen and Dundee ירקוח
בל תקיפס-יאל ןוכיס ןיטקהל יושע 'חי 800 ןב ימוי D ןימטיו ףסות
ךכל התייה אל תאז םע .םיזוחא 25 דע 20-ב םישישק ברקב
רשא םינותנ וחתינ םירקוחה .ץבש וא/ו בל-ףקתה לע העפשה
.שיא 13,033 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 21-מ ולבקתה

American Journal of Clinical Nutrition


2014 טסוגוא
היצנמידו D ןימטיו ןיב קודה רשק םייק
1,658 ופתתשה וב ,הינטירב University of Exeter-ב רקחמ
D ןימטיו תומר ילעב םישישק יכ םירסומ ,תיסחי םיאירב םישנא
.היצנמידל 122% ןב ןוכיס רתיב םייוצמ דאמ תוכומנ
,D ןימטיו תומר םיפתתשמב וקדבנ ,םינש 6 ךשמנש ,רקחמב
.תיתנש תוביטנגוק הכרעהו שארה לש MRI תקידב םהל הכרענ

Neurology


2014 טסוגוא
הדילה עגרמ D ןימטיו ףסות לבקל שי
הדילה עגרב 'חי 400 ןב D ןימטיו ףסות לבקל םיקנוי תוקונית לע
University of Iowa-ב רקחמב .םמדב ותמר תא תולעהל ידכ
ףסותה תא ולביקש םהיתומיאו םיקנוי תוקונית 213 ופתתשה
.םישדוח 9 ליג דעו םתדיל רחאל שדוחמ

Pediatric Research


2014 טסוגוא
D ןימטיוב רוסחמו תיפוג-ץוח הירפה
וב ,הילטיא ונלימ Ospedale Maggiore Policlinico-ב רקחמ
םישנ 181-ו תוכומנ D ןימטיו תומר תולעב םישנ 154 ופתתשה
D ןימטיו תומר םע םישנ יכ אצמ ,תוניקת D ןימטיו תומר םע
תיפוג-ץוח הירפהב לופיט תורבועה תוכומנ
50%-ב ךומנה יוכיס תולעב ןה (In Vitro Fertilization/IVF)
.תוניקת D ןימטיו תומר םע םישנ תמועל תורהל

J. of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM)


2014 רבמטפס
תובושח תויתואירב תואצות ןווגמל רושק D ןימטיו
תיתועמשמ םיכומנ םינוכיסל תורושק םדב תוהובג D ןימטיו תומר
יכרד תולחמ ,4% :תוירלוקסו-וידרק תולחמל עגונ רבדה רשאכ
רקחמב .11% :םירבשו (11%) (Respiratory Diseases :המישנה
University of Cambridge’s School of Clinical Medicine-ב
42 ינב םישנו םירבג 14,641 ופתתשה הנש 13 ךשמנש הינטירב

.82 דע

American Journal of Clinical Nutrition


2014 רבוטקוא
םידליב רועה לש המתסאב לופיטל D3 ןימטיו
ףרוחל הרושקה רועה לש המתסא רפשמ D ןימטיו לש ףסות
רוסחמל ןוכיסב םידליב (Winter-related Atopic Dermatitis)
-הרטלוא תנירקב לופיטל חוטב ףילחת תווהל יושעו D ןימטיוב
ימוי ןונימ ולביק רקחמהב ופתתשהש םידליה 107 .(UV) לוגס
.םימי שדוח ךשמב D3 ןימטיו 'חי 1,000 ןב

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2014 רבוטקוא
בל-םוד רחאל התומתו יוקל חומל רושק D 'טיוב רוסחמ
-םורד לואיס Severance Cardiovascular Hospital-ב רקחמ
ימואתפ בל-םוד רחאל האייחה ורבעש םילפוטמ יכ אצמ האירוק
דוקפיתל ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע (Sudden Cardiac Arrest)
רקחמב .הכומנ םמדב D ןימטיו תמר םא התומתל וא יוקל יחומ
(CPR) האייחה ורבעש םינאירוק-םורד םילפוטמ 53 ופתתשה
.בל-םוד תובקעב

Ann. Meeting of the Acute Cardiovascular Care Assoc.


2014 רבוטקוא
D ןימטיוב רוסחמב םידלי ןכסמ הרפ לש וניאש בלח
,(Non-Cow's Milk) הרפ לש וניאש בלח םיתושה םינטק םידלי
(Goat's Milk) םיזיע בלחו היוס בלח ,םידקש בלח ,זרוא בלח ומכ
םיתושה םידליל האוושהב םמדב הכומנ D ןימטיו תמרמ םילבוס
הדנק St. Michael's Hospital ירקוח לש םהירבדל .הרפ בלח
D ןימטיו תמרב הדיריל םרוג הרפ לש וניאש ףסונ בלח לפס לכ
.שדוחב 5%-ב

Canadian Medical Association Journal


2014 רבוטקוא
המתסא יפקתהל ןוכיס רתיו D ןימטיוב רוסחמ
ילוח םירגובמש אצמ ביבא-לת תטיסרבינואב ךרענש רקחמ
,25% ןב ,ןוכיס רתיב םינותנ D ןימטיוב רוסחמ םע המתסא
בורק לש םינותנ ורקס םירקוחה .המתסא יפקתהמ לובסל
.תיללכ םילוח-תפוק ירבח 50 דע 22 ינב שיא ןוילימ 4-ל

Allergy


2014 רבמבונ
תיביטנגוק הכיעד אבנמ D ןימטיוב רוסחמ
ופתתשה וב ,הילטיא University of Padova-ב רקחמ יאצממ
רוסחמש םיארמ ,73.9 עצוממ ליג ינב םישישקל ןועמ ירייד 1,927
תיביטנגוק הכיעדל ןוכיסה תא לידגמ D ןימטיוב
.תותואנ תומר ילעבל האוושהב 122%-ב (Cognitive Decline)

Neurology


2014 רבמבונ
החוראה םע ךורצל שי D ןימטיו ףסות
הגיפס םשל יכ םירסומ ב"הרא ןוטסוב Tufts University ירקוח
ביכרמ שי הב החורא ןמזב D ןימטיו ףסות לוטיל ץלמומ תיבטימ
רקחמב .32%-ב הגיפסה רועיש תא הלעמ הז ביכרמ .ינמוש
ןב D ןימטיו ףסות ולביקש םישישק םישנו םירבג 50 ופתתשה
.החוראב 'חי 50,000

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics


2014 רבמצד
COPD תורמחה םצמצמ D ןימטיו
ואצמ הינטירב Queen Mary University of London ירקוח
םילוחה ברקב תויניצר תורמחה םצמצמ D ןימטיו ףסות יכ
.D ןימטיוב רוסחמב םיקולה תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב
D ןימטיו ףסות םימעפ 6 ,הנש ךשמב ,ולביק םיפתתשמה 122
.'חי 120,000 ןב ןונימב
יכרדב םימוהיז ענומ D3 ןימטיוש ךכל תודע ואצמ אל םירקוחה
.(Upper Respiratory Infections) תונוילעה המישנה

Lancet


2014 רבמצד
ףרוח ןואכידו D ןימטיו ןיב רשקה
רוסחמ ב"הרא University of Georgia-ב םירקוח לש םהירבדל
תומייקש עודי .(SAD) ףרוח ןואכידל ןוכיס רתיל רושק D ןימטיוב
.שמשה רואל הפישחהו הנשה תונוע יפל D ןימטיו תומרב תודונת 

תיתנוע תיביטקפא הערפה / ףרוח ןואכיד
ןואכיד לש גוס אוה (Easonal Affective Disorder/SAD)
ךשמנו ויתסב בורל ליחתמ אוה .םישנאהמ 10%-כב עגופה
.ףרוחה לכ

...םה הערפהה ינימסת
.הדרח וא תובצע תשוחת
.תושישת
.זוכיר תויעב
.(Irritability) תונגרנ
.(Feelings of Guilt) םשא תושגר
.(Hopelessness) הווקת רסוח

רסוחו שמש תנירקב רוסחמל רושק ףרוח ןואכידל םרוגה
(Dopamine) ןימפוד ומכ ,םירטימסנרטוריונ לש ןוזיא
.חורה-בצמ תא םירידסמה (Serotonin) ןינטורסו

Medical Hypotheses


2015 ראורבפ
םיקרועה תשרטל רושק D ןימטיוב רוסחמ
,שיא 2,148 ופתתשה וב ,דנלניפ University of Turku-ב רקחמ
תינשו הנש 18 דע 3 ינב םתויהב וקדבנ םהב D ןימטיו תומרש
הלד D ןימטיו תכירצש אצמ ,45 דע 30 םיליגב ,הנש 27 רחאל
תינילק-תת םיקרוע תשרטל ןוכיס רתיל הרושק תודליה ןמזב
תשרטה תקידב .תורגבב (Sub-Clinical Atherosclerosis)
תועצמאב ילאמשה (Carotid Artery) המדרתה קרועב התשענ
.דנואסרטלוא רישכמ

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2015 ראורבפ
רתוי רומח יחומ ץבשו תוכומנ D ןימטיו תומר
רטסשרוו Uni. of Massachusetts Medical School-ב רקחמ
םטוא חפנל תורושק D ןימטיו לש תוכומנ תומר יכ אצמ ב"הרא
,רתוי תורומח תויפוס תואצותו רתוי לודג (Brain Infarct) יחומ
.(יתמיסח) ימכסיא יחומ ץבש ווחש םילפוטמב תאז
ולבס ל"מ/ג"נ 30-מ תוכומנ D ןימטיו תומר םע םילפוטמ יכ אצמנ
תומר ויה םמדבש ולא תמועל 2 יפ םילודגה םייחומ םימטואמ
תידוקפית תולתל ןוכיס רתיב ויה ולא םילפוטמ .תוהובג D ןימטיו
.עוריאה רחאל םישדוח 3

International Stroke Conference (ISC) 2015


2015 סרמ
תירלוקסו-וידרק התומתל רושק הובג D ןימטיו
קרמנד University of Copenhagen-ב רקחמ יאצממ יפל
התומתל לדגומ ןוכיסל תורושק םדב תוהובג D ןימטיו תומר
.בל-ףקתה וא ץבש ומכ ,םדה-ילכו בל תלחממ
תומר לעש זמרמ ,םיבר םימדוק םיאצממ םע דחי ,הז אצממ
.ידמ תוכומנ אלו ידמ תוהובג תויהל אל םדב D ןימטיו
שיא 247,574 לש םייאופרה םהינותנ ודמע םירקוחה תושרל
.(CopD Study) םדוק לודג רקחמב ופתתשהש

Journal of Endocrinology and Metabolism


2015 סרמ
תונקדזהב תורושקה תולחמב לפטמו ענומ D ןימטיו
D ןימטיול ב"הרא Loyola University Chicago-ב םירקוח ירבדל
תורושקה תולחמב לופיטבו העינמב ינויח דיקפת תויהל יושע
רוסחמ ןיב רשק לע תועיבצמה תויודע ורקס םירקוחה .תונקדזהל
,תיביטנגוק הדירי ומכ ,הנקיזל תורושקה תוינורכ תולחמו D ןימטיוב
,תוירלוקסו-וידרק תולחמ ,םד-ץחל רתי ,ןואכיד ,סיזורפואטסוא
D ןימטיוב רוסחמה תייעב םירקוחה ירבדל .2-גוס תרכוסו ןטרס
טועימו הנוכנ אל הנוזת ןהב ,תוביס רפסמב הצוענ םישישקב
.שמשל הפישח

Aging and Gerontology


2015 סרמ
1 ןואכידו D ןימטיו
תועובש 5 ךשמנש ב"הרא Oregon State University-ב רקחמ
,25 דע 18 תונב ,'גלוקב תויטנדטס 185 ופתתשה וב ,םיפוצר
.ןואכידו D ןימטיו לש הכומנ המר ןיב ךופה רשק אצמ ,תואירב

Psychiatry Research


2015 סרמ
תגרדב תינומרעה ןטרס לש תוחתפתה גיסמ D ןימטיו ףסות
הכומנ תוריאממ
ןוטסלר'צ Medical University of South Carolina-ב רקחמ
תא ךופהל וליפאו טיאהל יושע D ןימטיו ףסות יכ הליג ב"הרא
הכומנ תוריאממ תגרדב תינומרעה ןטרס לודיג לש ותוחתפתה
לופיט וא חותינב ךרוצ אלל ,(Low-Grade prostate Tumor)
תינומרעה ןטרסב רבודמ .(Radiation Therapy) הנרקהב
רקחמב .ךכמ תוחפ וא 6 (Gleason score) ןוסילג תגרדב
.תינומרעה תטולב תתירכ ינפל ודמעש םירבג 37 ופתתשה

Exposition of the & 249th National Meeting
American Chemical Society


2015 לירפא
2 ןואכידו D ןימטיו
יקניסלה National Institute for Health and Welfare-ב רקחמ
Finland’s national Health םדוק לודג רקחממ רזגנש ,דנלניפ
79 דע 30 ינב דנליפ יבשות 5,371 ופתתשה וב ,2000 Survey
.ןואכידל ןוכיסה ןטק הלדג םדב D ןימטיו תמרש לככש אצמ

British Journal of Nutrition


2015 לירפא
הזוכיספ לש םדקומ בלשב ץופנ ךומנ D ןימטיו
הינטירב ןודנול-םורד National Psychosis Service-ב םירקוח
יטוכיספה ףקתהה בלשב הכומנ D ןימטיו תמר יכ םיחוודמ
.ךכ-רחא םישדוח 12 חורה בצמו דוקפיתה םע םאות ןושארה
הרקמ הנורחאל עריא םהב םילפוטמ 166 ופתתשה רקחמב
םילפוטמ 324 ופתתשה ןכ .(Psychosis) הזוכיספ לש ןושאר
.הנש 15-כ ינפל הנושארל הצרפתה הלחמה םהב

15th International Congress on Schizophrenia Research


2015 לירפא
םיקרפמ תויעב םע םינמשב םיבאכו העונתל עייסמ D 'טיו
המר תחטבה יכ ואצמ ב"הרא University of Florida ירקוח
םילבוסה םינמש םישנא תעונת רפשל היושע D ןימטיו לש התואנ
אטבתה רבדה .סיטירתאואטסוא / תינווינ םיקרפמ תקלדמ
האיבה ןכ .הנותחתה ךרבב םיבאכמ םילבוסב םיבאכה תלקהב
הבישי בצממ המיקב לודג רופישל התואנ D ןימטיו תמר
256 ופתתשה רקחמב .(Standing From A Seated Position)
.56.8 עצוממ ליג ינב םילפוטמ

The Clinical Journal of Pain


2015 לירפא
הילע רמוש D3-ו המר םילעמ D3-ו D2 ןימטיו
סרייא-סונאוב Universidad de Buenos ירקוח לש םהירבדל
תאלעה םשל D3 ןימטיוו D2 ןימטיו ןיב לדבה ןיא הניטנגרא
,וילע הרימשל ףידע D3 ןימטיו ךא ,םדב D ןימטיו לש ותמר
,תועובש 11 ךשמנש ,רקחמב .םדב ותמר תכיעד ןמז תניחבמ
.33 עצוממ ליג ינב םיאירב םישנא 33 ופתתשה

European Journal of Clinical Nutrition


2015 לירפא
ויתואצות תא רפשמ ןוירהה ןמזב D ןימטיו ףסות
ירקוח ועציב םתוא םירקובמו םייארקא םירקחמ 13 לש םתריקס
התלעה דרפס University of Zaragoza Faculty of Medicine
לקשמ תא לידגהל יושע ןוירהה ןמזב לטינה D ןימטיו ףסות יכ
האוושהב ,מ"ס 0.3-ב וכרוא תאו םרג 108-ב עוצממב דוליה
.םידולי 2,299 וללכנ רקחמב .ףסותה תא הלטנ אל ומיאש דוליל

Fertility and Sterility


2015 לירפא
םילוחה-תיבב תויזהו םדב D ןימטיו תמר
םזופשיא ןמזב הכומנ התייה םמדב D ןימטיו תמרש םילפוטמ
המר ילעב םיזפשואמ תמועל (Delirium) תויזהמ רתוי םילבוס
,(Confusion) לובליב םיללכנ תויזהב .D ןימטיו לש הניקת
חותינ רחאל הזוכיספו (Brain Failure) חומה ןולשיכ
םיזפשואמ 4,508 וללכנ רקחמב .(Postoperative Psychosis)
.ב"הרא ןוטסובב םילוח-יתב ינשב םירגובמ

British Journal of Nutrition


2015 יאמ
תוליערל ןוכיסו ץלמומהמ לופכ ןונימב D ןימטיו
רתומה ןוילעה םוחתב ,ב"הרא Mayo Clinic-ב רקחמ יאצממ
תינירקודנאה הדוגאה תוצלמהב םיכמות ,D ןימטיו תכירצ לש
הברהב הובגה ןונימ לע הצילממה ב"הראב (Endocrine Society)
.(Institute of Medicine) האופרל ןוכמה ידי-לע ןכדועש ןונימהמ
םינשה 10-ב ודדמנש D ןימטיו תומרש םיארמ רקחמה ינותנ
D ןימטיול תצלמומה תיברימה המרה לע הברהב תולוע תונורחאה
הדיעמה ,הימצלקרפיה תעפוה תאז םע .ל"מ/ג"נ 50 ונייהד ,םדב
תומר ודדמנ לעופב .רתויב הרידנ התייה ,D ןימטיול תוליער לע
תווש המר ,ל"מ/ג"נ 100 םג םירקמהמ 0.2%-בו ל"מ/ג"נ 80 תונב
.'חי 10,000 תב תימוי הכירצל ךרע
,תוחוטב ןניה ל"מ/ג"נ 100-מ תוהובגה תומר םג םירקוחה ירבדל
.היסולכואה ללכל אל דחוימב ,תלעות ןהב שיש חכוה אל ךא

Mayo Clinic Proceedings


2015 יאמ
םיאירב םירבגב ןורטסוטסטב הדיריל רושק ךומנ D 'טיו
יאמצע ןפואבו תיתועמשמ תורושק D ןימטיו לש תוכומנ תומר
םיאירבה הדימעה ליגב םירבגב תוכומנ ןורטסוטסט תומרל
ואצמנ תוילמרונ D ןימטיו תומר ילעבב .תורחא תוניחבמ
.תוכומנ תומר ילעבב רשאמ רתוי תוהובג ןורטסוטסט תומר
D ןימטיו יכ איה ,םירבג 824 ופתתשה וב ,רקחמה תנקסמ
.ןורטסוטסט זוטניס םשל ףוגל שורד

American Urological Association 2015 Annual Meeting
in New Orleans


2015 ינוי
תיתרכוס היתפוריונ יבאכמ םילבוסב ץופנ ךומנ D ןימטיו
145 ופתתשה וב ,הינטירב University of Sheffield ירקוח
תיתרכוס תיפקיה היתפוריונ יכ וליג ,62 עצוממ ליג ינב םילפוטמ
רתויב הרושק הביאכמ (Diabetic Peripheral Neuropathy)
.שמשל הפישחב תולת אלל ,D ןימטיו לש תוכומנ תומרל

American Diabetes Association (ADA) 2015 Scientific
Sessions


2015 ינוי
תויווכ ילפוטמ םידליל D ןימטיו ףסות
םילפוטמ ברקב הצופנ רשא הייעב איה D ןימטיוב רוסחמה תייעב
.תופסונ תואירב תויעבל םורגל הלולעו תושק תויווכמ םילבוסה
D2 'טיו ףסות לש םתעפשה תא וקדב ב"הרא יטניסניסב םירקוח
תא וושיהו הרשע ינב דע תוקונית ,תושק תויווכ יעגפנ 50 לע D3-ו
דע םימעפ רפסמ ,הז ףסות ולביק אלש תויווכ יעגפנ םע תואצותה
D ןימטיוב רוסחמב רופיש לכ אצמנ אל .עגפמה רחאל הנש
תנקסמ .םילוחה-תיבמ םרורחיש םע רסחב ןיידע ואצמנ 10%-כו
ילפוטמל D3 ןימטיוב לופיטה תא קיספהל ןיאש איה םירקוחה
.םילוחה-תיבב םהב לופיטה םותב תושק תויווכ

Journal of Parenteral and Enteral Nutrition (JPEN)


2015 ינוי
ןורק תלחמב לופיטל D ןימטיו
םיארמ דנלריא ןילבד St. James's Hospital-ב רקחמ יאצממ
םייעמה םוסחמ לש יוקלה דוקפיתה לע עיפשמ D ןימטיו יכ
/תורידח ידי-לע עבקנ רשא (Intestinal Barrier Dysfunction)
התרמחהלו ףקתהל רושקה ,םידיטפפ יזוכירו יעמה תולחלח
הלחמב יביטקפא לופיטל שמשל ךכיפל יושעו ,ןורק תלחמ לש
.הנממ היסימר/הגופה ךכב ךיראהלו

United European Gastroenterology