7 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 7


?קוניתל וא םאל D ןימטיו ףסות
רבעמה ליג רחאל םישנל D3 'טיו
האירה ןטרסל ןוכיסו D 'טיו
הצופנ 'ט=רתי תנמשהו ךומנ D 'טיו
הצופנ תשרטב היצינגוקו D ןימטיו
ףרוחב ןוירה ךשמב D ןימטיו
בל-תלחמל ןוכיסו D ןימטיו
םצעה קוזיחל D ןימטיו ףסות
בלל תוקיזמש D ןימטיו תומר
HIV דגנ לופיטו ךומנ D ןימטיו
םינגב תועבקנ D 'טיו תומר
םישנב ןואכיד רפשמ D 'טיו
תושישקב לקשמב הדיריו D 'טיו
D 'טיו רתויל םיקוקז םידלי
ךומנ לורטסלוכו דליב הובג D 'טיו
םינמש םידליל D ןימטיו
םישישקב תוליפנ תיחפמ D 'טיו
ינרפוזיכס חומו D 'טיו טועימ
המתסא תרמחה ןיטקמ D 'טיו
םירירש חכ לידגמ D ןימטיו
AMD-ל ןוכיסו D ןימטיו
D ןימטיוו תודגנתה יליגרת
תיביטנגוק הדיריו ךומנ D 'טיו

...D ןימטיו ואר
...1 תושדח - D ןימטיו ואר
...2 תושדח - D ןימטיו ואר
...3 תושדח - D ןימטיו ואר
...4 תושדח - D ןימטיו ואר
...5 תושדח - D ןימטיו ואר
...6 תושדח - D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר

 
2015 ינוי
דבכ תלחמ םע םישנב ןואכיד רפשמ D ןימטיו
הינמרג גרובמוה Saarland University Medical Centre-ב רקחמ
,(Chronic Liver Disease) תינורכ דבכ תלחמב תולוחה םישנש אצמ
ינימסתב יתועמשמ רופיש תווח ,D ןימטיוב תולפוטמה ,ןואכיד םע
,תינורכ דבכ תלחמ םע םילפוטמ 111 ופתתשה רקחמב .ןואכידה
.55 עצוממ ליג ינב

12th World Congress of Biological Psychiatry


2015 ילוי
תושישקב לקשמב הדירי לידגמ D ןימטיו
תקלדב לקשמב הדיריבש תלעותה תא ריבגמ D ןימטיו ףסות
הלחמלו ןטרסל הרושקה (Systemic Inflammation) תיתכרעמ
Fred Hutchinson Cancer Research Cen.-ב רקחמב .תינורכ
59.6 עצוממ ליג תונב תורגובמ 218 ופתתשה הנש ךשמנש
.D ןימטיוב רוסחמ םע רתי לקשמ םע
הלודג העפשה התייה D ןימטיוב לופיט תפסותב לקשמב הדיריל
תקלד דדועמה 6 ןיקולרטניאה תמר תנטקה לע לע רתוי
תמועל (6-(IL) Proinflammatory Cytokine Interleukin)
.דבלב לקשמב הדירי

(online April 23) Cancer Prevention Research


2015 ילוי
D ןימטיו רתויל םיקוקז םידלי
ב"הרא Uni. of Pittsburgh School of Med.-ב םירקוח ירבדל
ידי-לע ('חי 600) D ןימטיו תכירצל תצלמומה עגרכ הכירצה
דחוימב ,וב רוסחמ תעינמ םשל תקפסמ יתלב תויהל הלולע םידלי
,םישדוח 6 ךשמנ רשא ,רקחמב .רוע ירוחש םידליב רבודמ רשאכ
תולולג ולביק רשא ,םינבל םידלי 73-ו םירוחש םידלי 84 ופתתשה
.(המד) ובצלפ וא 'חי 1,000 תונב D ןימטיו

Uni. of Pittsburgh School of Medicine


2015 ילוי
רתוי ךומנ לורטסלוכל רושק םידליב הובג D ןימטיו
וב ,הדנק וטנורוט Hospital for Sick Children-ב רקחמ יאצממ
תומר יכ םיארמ ,םינש שמח דע הנש ינב םידלי 1961 ופתתשה
לורטסלוכה תמרל ךופה סחיב תורושק םדב D ןימטיו לש תוהובג
םוצב םידירצילגירטה ,(Non-HDL Cholesterol) LDL בוט וניאש
.(Total Cholesterol) ילטוט לורטסלוכלו (Fasting Triglycerides)

PLoS One


2015 טסוגוא
תלבגומ םינמש םידליל D ןימטיו ףסותב תלעותה
ופתתשה וב ,ב"הרא Mayo Clinic Children's Cen.-ב רקחמ
יכ הארמ ,רתי תנמשהמ םילבוסה 18 דע 13 ינב רעונ-ינב 19
תניחבמ ,רתי תנמשה םע םידליל D ןימטיו ףסותב תלעות ןיא
יכ םג םיארמ רקחמה יאצממ .תרכוסל ןוכיסו בלה תואירב
.םידירצילגירטהולורטסלוכה תומר לידגמ וליפא D ןימטיו
לקשמב יוניש אצמנ אל ,םישדוח 3 ךשמנש ,רקחמה םותב
םדה-ץחלב ,םיינתומה ףקיהב ,ףוגה תסמ סקדניאב ,םיפתתשמה
.םדה תמירזבו
בקע םרגיהל ולא תועיתפמ תואצות תולולע םירקוחה ירבדל
.רצקה רקחמה ךשמו רקחמב םיפתתשמה לש ןטקה םרפסמ

Pediatric Obesity


2015 טסוגוא
םתיבל םיקותרה םישישקב תוליפנ תיחפמ D ןימטיו
,םישדוח 5 ךשמנ רשא ,(Pilot Study) םידקמ רקחמ יאצממ
ףסות יכ םיארמ Wake Forest Baptist Medical Center-ב
תועצמאב קפוסמה ,שדוחב D ןימטיו 'חי 100,000 ןב ישדוח
תיביטקפא ךרד הניה (MOW) תיבל ןוזמ חולשמ יתוריש
רבד ,םתיבל םיקותרה םישישקב D ןימטיו תמר תלדגהל
ופתתשה רקחמב .(Falls) תוליפנה רועיש תא םהב ןיטקמה
.102 דע 65 ינב ,םתיבל םיקותרה יתליהק זכרמ ירייד 68

Journal of the American Geriatrics Society


2015 טסוגוא
ינרפוזיכס חומ לש יוקל דוקפיתל רושק D ןימטיו טועימ
ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School -ב םירקוח ירבדל
לש יוקל דוקפיתל רושק תויהל לולע D ןימטיוב רוסחמ
לעבכ בשחנה חומב רוזיא ,(Hippocampus) סופמקופיהה
זוכירה םייק ובו (Schizophrenia) הינרפוזיכסב יטירק דיקפת
ופתתשה רקחמב .חומב D ןימטיו ינטלוק לש רתויב לודגה
.הנש 32 עצוממ ליג ינב ,הינרפוזיכסב םילפוטמ 35

Psychiatry Research: Neuroimaging


2015 טסוגוא
74%-ב םידליב המתסא תרמחה ןיטקמ D ןימטיו
התשענ רשא ,םירקובמ םייארקא םירקחמ 7 לש םתריקס
ףסות יכ הארמ ,ןיס גניסקואש Anhui Medical University-ב
םידליב המתסא לש התרמחה רועיש תא םצמצמ D ןימטיו
המישנה יכרדב םיפירח םימוהיז לע עיפשמ וניא ךא ,74%-ב
.םיאירב םידליב (Acute Respiratory Infections)

British Journal of Nutrition


2015 רבמטפס
םירירש חכ לידגמ D ןימטיו
לידגמ D ןימטיו ףסות יכ הארמ םירקחמ 7 לש םתריקס
תונותחתהו תונוילעה םייפגה לש םחוכ תא תיתועמשמ
וללכנ הריקסב .(Upper and Lower Limb Strength)
וכשמנ םירקחמה .םינש 31.5 דע 21.5 ינב םירגובמ 310
ןיב ויה םהב םינונימהו םישדוח 6 דע תועובש 4
.עובשב 'חי 60,000 דע םויב 'חי 4,000
חכ תא רפשמ D3 ןימטיו ףסותש םה הריקסה יאצממ
םירגובמב תונותחתהו תונוילעה םייפגה לש םירירשה
.40 דע 18 ינב ,םיטלתא םניאשו םיטלתא ,םיאירב
תויתועמשמה תואצותה לע וחווידש םירקחמה 2-ב םינונימה
6 ךשמל עובשב D ןימטיו 'חי 14,000-ו 60,000 ויה רתויב
.םישדוח 4 דע תועובש

Journal of Science and Medicine in Sport


2015 רבמטפס
AMD-ל ןוכיסו D ןימטיוב רוסחמ
913 ופתתשה וב ,ב"הרא University of Buffalo-ב רקחמ
D ןימטיו לש תוילמיטפוא ןניאש וא תוכומנ תומר יכ אצמ םישנ
/ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס רתיל תורושק םדב
.המאתהב 1.5-ו 2.6 יפ ןב ,AMD

JAMA Ophthalmology


2015 רבמטפס
D ןימטיו לש םירמוחה ףוליח תא םירפשמ תודגנתה יליגרת
,תודלוחב ושמתשה רשא ,ןפי Ritsumeikan University ירקוח
,םייבוריא םיליגרתל דוגינב ,תודגנתה יליגרת יכ וליג
רפשלו רירשב D ןימטיו ינטלוק לש םרפסמ תא לידגהל םייושע
רפשל ךרד יהוז םירקוחה ירבדל .ולש םירמוחה ףוליח תא ךכב
.ףסות תליטנ אלל D ןימטיו לש םירמוחה ףוליח תא  

תרוצ לכ םה (Resistance Exercise) תודגנתה יליגרת
(Skeletal Muscles) דלשה ירירש תא הליעפמה ליגרת
(Involuntary Muscles) םיינוצר יתלבה םירירשל דוגינב
ודעונ תודגנתה יליגרת .'דכו תואירה לש ,בלה לש
,(Muscular Mass) םירירשה תסמ לש םתלדגהל
.(Endurance) תלוביסו (Strength) חכ

Experimental Physiology


2015 רבמטפס
תיביטנגוק הדיריל רושק ךומנ D ןימטיו
םיחוודמ ב"הרא University of California Davis ירקוח
הדיריל רושקו םישישק םירגובמב ץופנ D ןימטיוב רוסחמש
ןורכיז = (Episodic Memory) ידוזיפא ןורכיזב תצאומ
םירושקה תומוקמו תומש :םייפרגויבוטוא תוערואמ לש ישיא
ןכיהו יתמ ,המ ,ימ ומכ תולאשל הנוע רשא עדימלו תושגרל
רקחמב .רמייהצלא תלחמל םירושקה םייעוציב םידוקפיתו
.75.5 עצוממ ליג ינב םירגובמ 382 ופתתשה

JAMA Neurology


2015 רבמטפס
?קוניתל וא םאל D ןימטיו ףסות
Medical University of South Carolina-ב רקחמ יאצממ
6,400 ןב ימוי D ןימטיו ףסות יכ םיארמ Children's Hospital
D ןימטיו תומכ תא קפסמ הקינימה םאה תלבקמ ותוא 'חי
הביטנרטלא איה וז ךרד .(ומיא בלחב) קנויה קוניתל השורדה
.קוניתל D ןימטיו ףסות ןתמל

Pediatrics


2015 רבמטפס
רבעמה ליג רחאל םישנב םירירש תיינבב עייסמ D3 'טיו ףסות
ךשמנש ,ליזרב Sao Paulo State University-ב רקחמ
תיתועמשמ לידגהל יושע D ןימטיו ףסות יכ אצמ ,םישדוח 9
ןפוגב םירירשה תסמ ןדבוא תא םצמצלו םירירשה חוכ תא
.רבעמה ליג רחאל םינש 12 ףא ,רבעמה ליג רחאל םישנ לש
.25.3% רועישב התיה םירירשה חוכל תפסותה

2015 Ann. Meeting of The North Am. Menopause Soc.


2015 רבמטפס
האירה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
הב (םיפתתשמ/םירקחמ לש לודג רפסמ חותינ) הזילנא-הטמ
(האירה ןטרס לש םירקמ 2,227) םימדוק םירקחמ 13 וללכנ
יכ התליג ןיס Soochow University תושרב התשענ רשא
לש תיתועמשמ הנטקהל הרושק םדב ההובג D ןימטיו תמר
ותמרב הלדגה לכו (Lung Cancer) האירה ןטרסל ןוכיס
.5%-ב הז ןוכיס הניטקמ (ng/mL) רטילל םרגוננ 10-ב םדב

Control & Cancer Causes


2015 רבוטקוא
הצופנ תשרט םיציאמ רעונ ינבב רתי תנמשהו ךומנ D ןימטיו
םירסומ קרמנד Copenhagen University Hospital ירקוח
היופצ יתלב הלחמ ,הצופנ תשרט לש תוצרפתה בכעל ןתינש
רתוי תכשוממ היהש ידי-לע ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש
ילוח 1,161 ופתתשה רקחמב .תורגבתהה ליג ךלהמב שמשב
שמשל רתוי ופשחנש ולא יכ אצמנ .קרמנדב הצופנ תשרט
אלש םילוחהמ ולא תמועל םינש 1.9-ב רתוי רחואמ ולח
.המאתהב הנש 31 תמועל םינש 32.9 ליגב ,שמשל ופשחנ
םדקומ ולח 20 ליגב רתי תנמשהמ ולבסש ולאש םג אצמנ
םינש 3.1-ו ןיקת לקשמ ילעב תמועל םינש 1.6-ב רתוי
.עצוממה לקשמה ילעבמ רתוי םדקומ

Neurology


2015 רבוטקוא
הצופנ תשרט ילוחב היצינגוק רפשמ D ןימטיו ףסות
יכ ואצמ ןונבל American University of Beirut ירקוח
3 ךשמב D ןימטיו ףסות ולביקש הצופנ תשרט ילוח
ופתתשה רקחמב .העדות/היצינגוקב רופיש וארה םישדוח
הלחמב ולפוט רשא םירגובמ הצופנ תשרט ילוח
.(Interferon Beta) אטב ןורפרטניא תועצמאב

Congress of the European Committee for
Treatment and Research in MS (ECTRIMS) 2015


2015 רבוטקוא
ףרוחב ןוירה ךשמב D ןימטיו ףסות
University of Southampton-ב רקחממ םימדקומ םיאצממ
היושע ןוירהה ךלהמב D ןימטיו תליטנ יכ םיארמ הינטירב
ראורבפו רבמצד ןיב ,םישנב םצעה תסמב הדיריה תא קיספהל
.תוקוניתב םצעה תסמ תא לידגהל היושעו
עובשב םישנ 1,149 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
.D3 ןימטיו 'חי 1,000 ןב ימוי ןונימ ולביקש ןוירהה לש 12-ה

American Society for Bone and Mineral Research
(ASBMR) 2015 Annual Meeting


2015 רבמבונ
בל-תלחמל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
הליג הינטירב ורובנידא Queen Margaret University-ברקחמ
(Exercise Performance) תינפוג תוליעפ יעוציב רפשמ D ןימטיוש
.בל-תלחמל ןוכיס ןיטקמו
ג"קמ 50 ולביק רשא םיאירב םירגובמ 13 ופתתשה רקחמב
.םייעובש ךשמב (המד) ובצלפ וא ,ימוי סיסב לע D ןימטיו
-ץחלב הדירי האצמנ םייעובשה םותב הכרענש םדה תקידבב
,לוזיטוק סרטסה ןומרוה תמרב הדירי האצמנ ןתש תקידבבו םדה
ורפתשה ףסותה ילבקמב .(המד) ובצלפ ולביקש ולאל האוושהב
.תושישת תוחפו םיינפואב שווידה קחרמ :טרופסה יגשיה

Soc. for Endocrinology ann. conference in Edinburgh


2015 רבמבונ
הדימעה ליג רחאל םישנב םצעה קוזיחל D 'טיו ףסות תלדגה
D ןימטיו לש ןוכנה ןונימה והמ וקדב ץייווש ETH Zurich ירקוח
םירקוחה תנקסמ .(Bone Strength) םצעה קזוח לע רומשל ידכ
ילאידיאה אוה םדב D ןימטיו לש רטילל ג"קמ 40 ןב זוכיר יכ איה
.(Bone Degeneration) םצעה ןווינ תעינמו תטאהל

Journal of Nutrition


2015 רבמבונ
בלל קיזהל תולולעש D ןימטיו תומר
הטוי Intermountain Medical Center Heart Institute-ב רקחמ
רוסחמה תמר תא ההיז ,םינש 3-מ הלעמל ךשמנש ,ב"הרא
.בל תויעבל ןוכיסה תא לידגהל הלולעש D ןימטיו לש תקיודמה
.םילפוטמ 230,000-מ הלעמל לש םהינותנב ושמתשה םירקוחה
ןוכיסה תא הלידגמ רטיל-ילימל םרג-וננ 15 תב המר יכ אצמנ
םינשה 3-ב (Cardiovascular Event) ירלוקסו-וידרק עוריאל
.35%-ב תובורקה

American Heart Association's Scientific Sessions 2015
in Orlando, FL


2015 רבמבונ
םירגובמב HIV דגנ לופיטב עוגפל לולע ךומנ D ןימטיו
ב"הרא הי'גרו'ג University of Georgia in Athens ירקוח
לופיטה לע הכומנ D ןימטיו תמר לש התעפשה תא ונחב רשא
הנקסמל עיגה ןוסיחה תכרעמב העיגפ תניחבמ (HIV) סדייאב
.הלחמב (HAART) לופיטב עגופ הז רוסחמ יכ
םישדוח 15 ךשמב ופסאנש םינותנ חותינ לע ססבתה רקחמה
.םירגובמ (HIV-positive) םילפוטמ 398 וב ופתתשהו

Clinical Nutrition


2015 רבמצד
>םהלש םינגב תועבקנ םינדה לש D ןימטיו תומר
קרמנד Technical University of Denmark ירקוח לש םהירבדל
D ןימטיו תמרב תוקלל ןוכיס תולידגמ תומיוסמ תויטנג תויצאיראו
שמש רוא תנירקמ ותלבק וא ןוזמהמ D ןימטיו תכירצו הכומנ
ןגה יכ תוארמ רקחמה תואצות .ותמר לע טעמ עיפשמ תיתוכאלמ
.םדב D ןימטיו לש ותמר לע םיעיפשמ GC ןגהו CYP2R1
וישכעל ןוכנ .D ןימטיו רסח היה אל רקחמב םיפתתשמהמ שיאל
הכומנ D ןימטיו תמרל תיטנג היטנ םע םישנא םא רורב אל
.וב רוסחמל תורושקה תולחמ דיתעב חתפל ןוכיס רתיב םינותנ

(DTU) Technical University of Denmark