לונאירטוקוט/לורפוקוט : E ןימטיו
Vitamin E : Tocopherol/Tocotrienol


השק םתוא (Micronutrients) טרוקה תודוסימ אוה E ןימטיו
(Antioxidant) ןוצמיח דגונ/טנדיסקוא-יטנא והז .הנוזתמ גישהל
.(Cell) אתה לע הנגהל בושחה
םיישפוח םילקידאר דגנ הז ללכב ,ןוצמיח דגונל המודב לעופ אוה
.(Lipid Peroxidation) םינמוש לש יתבוגת ןוצמיח יקזנ תתחפהו

...לע עיפשמ E ןימטיו
(Genes) םינגה לש םתואטבתה
,(Immune System) ןוסיחה תכרעמ דוקפית

...ב עייסמ אוה
(Wounds) םיעצפ לש םתמלחה
(Atherosclerosis) םיקרועה תשרטמ םרגנה קזנ תעינמ

...ל בושח E ןימטיו
(Vision) הייאר
(Neurologic Function) יגולוריונה דוקפיתה
(Fat) ןמוש לש ותשפעתה תעינמ

ןוזמהמ םינמוש תרזעב ףוגב גפסנו ןמשב סיסמ אוה
...ומכ ,(Dietary Fats)
(Oils) םינמש
(Seeds) םיערז
(Nuts) םיזוגא

...ב םג תויוצמ E ןימטיו לש תונטק תויומכ
(Eggs) םיציב
(Essential Amino Acids) תוינויח ונימא תוצמוח
(Unsaturated Fatty Acids) תויוור יתלב ןמוש תוצמוח
(B vitamins) B הצובקמ םינימטיו

E ןימטיו יגוס
.E ןימטיו לש םיגוס רפסמ םימייק עבטב
.60% :(Alpha-Tocopherol) לורפוקוט-אפלא אוה םהבש ליעפה
(Gamma-Tocopherol) לורפוקוט-אמג אוה ותובישחב אבה
- (Nitrogen Oxides) תויתקנח תוצומחת ינפמ הנגה קפסמה
ומכ ,תויגולויב תוכרעמל םיקזנ םימרוגה םיישפוח םילקידאר
.דועו תונקדזה ,םילודיג ,בל-תלחמ

לורפוקוט-אמגו הייעבה תוטשפתה תא ענומ לורפוקוט-אפלא
בכרומ היהי E ןימטיוש בושח ןכל .הל םרוגה תא תא םלוב
.וידחי םהינשמ

E ןימטיו לש תורוצ 8 ןנשי
:(Tocopherol) לורפוקוטה תצובק תא םיווהמ םהמ 4
(Delta) אתלדו (Gamma) אמג ,(Beta) אטב ,(Alpha) אפלא
:(Tocotrienol) לונאירטוקוטה תצובק םה 4-ו
(Delta) אתלדו (Gamma) אמג ,(Beta) אטב ,(Alpha) אפלא

םיקיפמ (Tocopherol) לורפוקוט :הנושארה הצובקה תא
...ומכ ,םייחמצ תורוקממ
(Dark Green Leafy Vegetables) ההכ הוולע יקורי תוקרי
(Nuts) םיזוגא
(Seeds) םיערז

(Multivitamins) םינימטיו-יטלומה תיברמב היוצמ לורפוקוט-אפלא
,E ןימטיו לע יללכ ןפואב םירבדמ רשאכ .םינוש ןוזמ יפסותבו
.(Alpha-Tocopherol) לורפוקוט-אפלאל איה הנווכה

םיקיפמ (Tocotrienol) לונאירטוקוט גוסמ E ןימטיו תצובק תא
...מ רקיעב
(Rice) זרוא
(Palm) לקד
(Annatto) וטאנא

E ןימטיו לש ויתונוכת
...E ןימטיו
תורחא תומקרו םיאתה ימורק לע ןגמה טנדיסקוא-יטנא אוה
ענומו בל-תלחמל ןוכיס ןיטקמ אוה .LDL לורטסלוכ ומכ ,ףוגב  
.תורחא תובר תולחמ  
.בלה לש םייפקיהה םדה-ילכ תמיתס תא ענומ
תרפשמה הנוכת ,תווצקה ירביאל םדה תמירז תא רפשמ
אוה .רוע יעצפו רירש תומקר אפרל ףוגה לש ותלוכי תא  
.תויתקלצ תומקר לש ןתורצוויה תא ןיטקמ  
.K ןימטיו לש ולוצינו םימודא םד-יאת תיינבב בושח
.רועלו רעישל הקיזמה שמש תנירק תעפשה תא ןיטקמ
.טקרטק/דוריוןטרס לש םינוש םיגוס תעינמב עייסמ
.םימוהיזב המחלמב עייסמו ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
.רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתה תא בכעמ
.רבעמה ליגו רוזחמ םדק תנומסת לש םימוטפמיס שילחמ
.תויפרתומיכה תופורתהמ קלח לש ןתוליער תא תיחפמ
.םיילגרב םירירש תויוצווכתה שילחמ


םילופיט
...ב לופיטל שמשמ E ןימטיו
ןוסיחה תכרעמב תויעב
.םירגובמב  
.תינווינ םיקרפמ תקלד
.תינורגיש םיקרפמ תקלד
תיתשר תלחמ
.(Retinopathy)  
.םיקרועה תשרט
.2-גוס תרכוס
.לורטסלוכ רתי
.סירוטקפ הניגנא
/תונופמיס תקלד
.טיכנורב  
.םיעצפ
הייעב :(Tardive Dyskinesia) תרחואמ היזניקסיד
.תוינוצר תועונת לש ןעוציב תלוכיב  
.הבוהצה ןרופיצה תנומסת
.(Intermittent Claudication) ןיגורסל העילצ
:(Athletic Performance) םייטלתא םיעוציב
.הובג םורב תוליעפמ תוששואתה  

תצלמומ הכירצ
.ג"מ 15 דע 12 אוה ץלמומה ימויה ןונימה

ןוזמ תורוקמ
,םהירצומו היוסותוינמח ,סרית ומכ ,םייחמצ תורוקממ םינמש
,םיזוגא

,סוגרפסא ,(Liver) דבכ .(Wheat Germ) הטיח טבנו םיערז
.םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב םירחא תוקריו דרת ,םיתיז


םינוש ןוזמ תורוקמב E ןימטיו תויומכ


(ג"מ) E ןימטיו('ג 100) ןוזמה רוקמ
15.90
0.13
7   
4.76
17.6 
14.3 
19.3 
52.20
1.4 
םידקש
ןאקפ יזוגא
םייולק םינטוב
היוס ילופ
הלונק ןמש
(Corn Oil) סרית ןמש
תיז ןמש
(Safflower Oil) עירח ןמש
(Sesame Oil) םושמוש ןמש

(ג"מ) E ןימטיוןוזמה רוקמ
0.6 
1.6 
ימלוג דרת לפס 1
לשובמו ץוצק ,אופק דרת לפס 1
םינגדב וב E ןימטיו ןדבואל םימרוג ודוביעו ןוזמה לושיב
.80%-ל דספהה עיגמ ,םידבועמ
.ונממ לודג קלח דבוא ןוזמה תאפקהב םג

...םע בלושמ אוה רשאכ רתוי בוט גפסנ E ןימטיו
,לוטיסוניא ,C ןימטיו ,B1 ןימטיו ,B ןימטיו סלפמוק ,A ןימטיו
.םוינלסו םויזנגמ

רתי תכירצ
תבשחנ םויב ג"מ 1,000 לע הלועה תומכב E ןימטיו תכירצ
.םימומידלו ץבשל םורגל הלולעו תנכוסמל

רוסחמל םימוטפיס
יאת תשלחהלו טקרטק/דוריל םורגל לולע E ןימטיוב רוסחמ
.(Infertility) תורקעלו דבכהו בלה ,האירה

...ילוחב ררועתהל לולע E ןימטיוב רוסחמ
.ןורק תלחמ
.(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיס

?E ןימטיוב רוסחמל רתי ןוכיסב יוצמ ימ
בקע (Dietary Fat) ןוזמהמ ןמוש גופסל לגוסמ וניאש ימ
הרידנ הייעבמ םילבוס ולאו (Bile) הרמ ץימ תשרפה טועימ  
.(Disorders of Fat Metabolism) ףוגב ןמוש דוביע לש  
E ןימטיו תעסה לש הרידנ תיטנג הייעבמ םילבוסה ולא
.(Alpha-Tocopherol Transfer Protein) םפוגב  
.(ג"ק 1.5-מ תוחפ) דורי לקשמב ודלונש תוקונית וא םיגפ
.ץבאב רוסחמ בקע םג רצוויהל לולע E ןימטיוב רוסחמ

....1 תושדח - E ןימטיו ואר
....2 תושדח - E ןימטיו ואר