תושדח - K ןימטיו
Vitamin K - News


ךרי ירבשל K 'טיו
תינומרע ןטרסו K2 'טיו
תוריעצ תומצעל K 'טיו
ןילוסניאל תדוגנתו K 'טיו
בלה תואירב רופישו K2 'טיו
תומצעב תעגופ K 'טיו תמיסח
יתרכוס-יטנא K 'טיו
בלה תואירבו K2 'טיו
יאפוריאה דוחיאב K2 'טיו
תינומרעה ןטרס דגנ K2 'טיו
םירבשל ןוכיס ןיטקמ K 'טיו
םצע תואירב רפשמ K2 'טיו
ליג תולחמו K 'טיו טועימ
םצע ןדבואו K 'טיו
תינווינ םיקרפ תקלדו K 'טיו
םצעה תואירבו K 'טיו
בלה תואירבו K1 'טיו
סיזורופואטסואו K 'טיוב רוסחמ
םד-תשירק ידגונו K 'טיו
םיקרוע תוחשקתה גיסמ K 'טיו
תוקזח תומצעו K2 'טיו
םיקרוע תודייתסה לטבמ K 'טיו
תרכוס ילוחל K 'טיו
םידירוב תוילד ענומ K 'טיו
הנקיז יטמק דגנ K 'טיו
יתקלד-יטנא אוה K 'טיו
תוקזח תומצעו K 'טיו


...K ןימטיו ואר
 
2002 יאמ
תמחש תולוחב םצע ןדבוא ענומ K ןימטיו
הליג Osaka City University Medical School-ב ינפי רקחמ
ןדבוא עונמל תולוכי (Cirrhosis) דבכה תמחשב תולוחה םישנש
.ג"מ 45 ןב ימוי K2 ןימטיו ףסות תליטנ ידי-לע ,םצע

.ולא םיאצממ וששאיש םיפסונ םירקחמל םיפצמ ב"הראב םירקוח

The American Journal of Gastroenterology


2006 לירפא
תינווינ םיקרפ תקלדו K ןימטיו
ב"הרא Boston University School of Medicine-ב רקחמ
ןוכיס תיחפהל היושע K ןימטיו לש תרבגומ הכירצ יכ הליג
.40%-ב ךרבב תינווינ םיקרפמ תקלדמ תועבונה תויעבל

Arthritis and Rheumatism


2006 יאמ
םצעה תואירבל K ןימטיו לש ותובישח
וטאנ יכ ואצמ ןפי University School of Medicine-מ םירקוח
הווהמ רשא ,םיססתומ היוס ילופמ יתרוסמ ינפי לכאמ - (Natto)
ינפלש םישנב םצע ןדבוא תיחפהל יושע - K ןימטיול רישע רוקמ
.80% דע רועישב רבעמה ליג

,עובשב תחא לכ ,םרג 40 תונב ,וטאנ תוליבח 4 לעמ וכרצש םישנ
80%-ב (Femoral Neck) ךריה םצע ראווצב םצע ןדבוא ותיחפה
.60%-ב (Radius) דיה תמאבו

ןגהל היושעו ליגה םע הלדגו תכלוה וטאנה לש הניגמה ותעפשה
.ךריב םירבש ינפמ רבעמה ליג רחאל םישנ לע

Journal of Nutrition


2006 טסוגוא
בלה תואירבו K1 ןימטיוב רישע טירפת
ותוליעפ תא ןחבש ב"הרא Harvard Medical School-ב רקחמ
היושע K1 ןימטיו לש ההובג תימוי הכירצ יכ אצמ K ןימטיו לש
.19%-ב בלה רירש םטואל ןוכיס תיחפהל
תוחתפתה ,K ןימטיוב רוסחמ ןיב רשק םייק יכ םג וליג םירקוחה
המוניצרקוטפה/דבכב םיריאממ םילודיג תוחתפתהו םיקרוע תשרט
.(Hepatocarcinoma)

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease


2006 רבמטפס
םישנב סיזורופואטסואו K ןימטיוב רוסחמ
תואצות יפל תאז ,םצעה תואירבב עוגפל לולע K ןימטיוב רוסחמ
.ב"הרא University of Michigan School of Nursing-ב רקחמ

ןגורטסא ןומרוהה תוטעמתה לש תונושארה תועפשהה תחאש אצמנ
ןתינש ינפל דוע תאז ,תומצעב K ןימטיו לש ודוקפיתב העיגפ אוה
.רבעמה ליגל םיסחיימ ותוא ,סיזורופואטסוא/םצע ןדבוא דודמל

(Osteocalcin) ןיצלקואטסוא םצעה ןובלח רוצייב עייסמ K ןימטיו
.םצעב ןדיס רשוקה

K ןימטיו ףסות לוטיל ותנווכבש ימ לכ לע יכ םיפיסומ םירקוחה
.םד ללדמב שמתשמ אוה םא דחוימב ,אפורב ןכל םדוק ץעוויהל

Menopause


2006 רבמבונ
םד-תשירק ידגונב הטילש רתיל K ןימטיו ףסות
לש ימוי ףסות הינטירב Newcastle University-מ םירקוח ירבדל
םישנאב ,םד תשירק ידגונב רתוי בוט לפטל עייסל יושע K ןימטיו
.(Warfarin) ןירפרוו םדה לולידל הפורתב םישמתשמה

תכירצמ ענמיהל השירק ידגונב םישמתשמה םישנא וארקנ הכ דע
.רתוי בוט ולא םישנא בציי ףסותה .K ןימטיו

Blood


2006 רבמצד
םיקרוע תוחשקתה רוחאל גיסמ K ןימטיו
תודלוחב ךרענשב דנלוה Maastricht University-ב רקחמ
הרושקה ןדיס תעיקש תיחפמ K ןימטיו לש הובג ןונימ יכ הליג
.37%-ב ,םיקרועה לש םתוחשקתהל
.םד-ילכו בל תלחמל בושח ןוכיס םרוג הווהמהמ הז רבד

.םדא-ינב לע המוד העפשה שי רבדל םא קודבל שי תעכ

Blood


2007 ראורבפ
תוקזח תומצעו K2 ןימטיו
יכ הליג Maastricht University's VitaK ףותישב ידנלוה רקחמ
איה ,ךריה םצע קזוח לע הרימשב עייסמ ימוי K2 ןימטיו ףסות
.רבעמה ליג רחאלש םישנב ,(Hipbone) לסכה םצע
םד-תשירק תוענומה תופורתב תושמתשמ רשא םישנ יכ םג אצמנ
התוחפ םצע תופיפצמ תולבוס ,הפה ךרד תולטינה ,(םד-יללדמ)
.םירבשל רתי ןוכיסב תויוצמו

עיפשמ D ןימטיוו ןדיס ,K2 ןימטיו לש בוליש יכ םיקיסמ םירקוחה
ןב ףסות לש ותעפשה תא ןחב רקחמה .םצעה תופיפצ לע הבוטל
דע 90 :ץלמומה ימויה ןונימל סחיב דאמ הובג בשחנש ג"מ 45
.ג"קמ 120

Osteoporosis International


2007 לירפא
םיקרוע תודייתסה לטבמ K ןימטיו
,תודלוחב ךרענ רשא ,דנלוה Maastricht University-ב רקחמ
ךילהת םולבל יושע הלודג תומכב K2 ןימטיו ףסות יכ הליג
,תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס םרוג הווהמה ,םיקרוע תודייתסה
.37% דע רועישב ותוא גיסהל ףאו

תוילכ תלחממ םילבוסה ולאב תוומל ןוכיס ןיטקי רבדה םהירבדל
.םיילילכ םיקרוע תלחממו (CKD) תינורכ

תוללדמ תופורתב םישמתשמה ולאל דחוימב םיבושח ולא םיאצממ
,הריהמ םיקרוע תודייתסהל תומרוגה (Warfarin) ןירפרוו ומכ םד
.ול םיעדומ םניא םיבר םילפוטמש ןוכיס םרוג

Blood


2007 טסוגוא
תרכוס ילוחל K ןימטיו
...ןיצלקואטסוא


2007 טסוגוא
םידירוב תוילד ענומ K ןימטיו
...ותלעפה-יא


2007 רבוטקוא
הנקיז יטמק דגנ לעופ K ןימטיו
K ןימטיול דנלוה University of Maastricht-מ םירקוח ירבדל
ינפמ וילע ןגהל יושע אוהו רועה תושימג לע הרימשב דיקפת שי
.(Elastin) ןיטסלא ןובלחה ענומ םתוא םיטמק תורצוויהו תונקדזה

Laboratory Investigation


2007 רבמצד
יתקלד-יטנא אוה K ןימטיו
תרבגה יכ וליג ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University-ב םירקוח
תוקלד ינפמ ןגהל היושע D ןימטיוו K1 ןימטיו לש םתכירצ
,סיזורופואטסוא ,בל-תלחמ ןהב ,תוינורכ תולחמל ןוכיס ןיטקהלו
.2-גוס תרכוסו רמייהצלא תלחמ ,תיביטנגוק תורדרדיה

רחא רקחמב שיא 1,381-מ ףסאנש עדימב ושמתשה םירקוחה
לש םתמר תנטקהל הרושק K1 ןימטיו תכירצ תלדגה יכ וליגו
.CRP םהב ,םינוש תקלד ינמס 14

American Journal of Epidemiology


2008 סרמ
םירגבתמל רתוי תוקזח תומצעו K ןימטיו
תוכלשה תויהל תויושע רגבתמ לש ומדב K ןימטיו לש ותומכל
ןגהל יושע רפושמ סוטטסו ויתומצע תואירב יבגל חווט תוכורא
.וייח ךשמהב סיזורופואטסוא ינפמ וילע

וב ,דנלוה University Medical Centre Utrecht-ב רקחמב
,הנש 11.2 עצוממ ליג ינב ,םיאירב םירגבתמ 307 ופתתשה
תלוכת תא רפשמ K ןימטיו לש רפושמ סוטטס יכ אצמנ
.ולוכ ףוגב םצעה תסמ תאו םצעב םילרנימה

K ןימטיוב יולת רשא ןובלח אוה (Osteocalcin) ןיצלקואטסוא
תומכ אללו םצע תמקר תיינבל ןדיסה לוצינ םשל ףוגל ץוחנו
.ליעפ יתלב רתונ אוה K ןימטיו לש תקפסמ

British Journal of Nutrition


2008 סרמ
ךרי ירבשל K ןימטיו
רוזעל היושע K2 ןימטיו לש ההובג הכירצ יכ וליג םיינפי םירקוח
.סיזורופואטסואמ םילבוסל הליעומ איהו ךרי ירבשמ המלחהל

דחוימבו) K ןימטיו תכירצ םהב תומוקמבש ךכל תויודע תובקעב
לע יכ ,ךריה ירבש לש םירקמה רועיש ןטק ,ההובג (K2 ןימטיו
גפסנה קלחהש ידכ םויב ג"קמ 300 לעמ תויהל לעופב הכירצה
.ולא םירבש תעינמל ליעוי

European Journal of Epidemiology


2008 לירפא
תינומרע ןטרסל ןוכיס ןיטקמ K2 ןימטיו
...רקחמ


2008 ילוי
תוריעצ תומצעל םג ליעומ K ןימטיו
וליג דנלוה University Medical Centre Utrecht-ב םירקוח
רופישל רושק םידלי לש םמדב K ןימטיו לש סוטטסה רופיש יכ
הניא התביסש סיטירתרא/םיקרפמ תקלד רופישו םצעה תואירב
. (Juvenile Idiopathic Arthritis - JIA) העודי

ןובלח - (Osteocalcin) ןיצלקואטסוא אוה ךכל רישיה םרוגה
םצעה ידי-לע ןדיסה לש ולוצינל ינויח רשא K ןימטיוב יולתה
.ליעפ וניא אוה K ןימטיו לש תקפסמ תומכ אללו
םיקרפמ תקלד ילוח 18 דע 6 ינב םידלי 55 ופתתשה רקחמב
.תרוקיב תצובקכ - םיאירב םידלי 54-ו העודי הניא התביסש

Clinical and Experimental Rheumatology


2008 טסוגוא
םישישקב ןילוסניאל תדוגנת תיחפמ K ןימטיו
...םירקוח


2008 רבמטפס
בלה תואירב רופישל רושק K2 ןימטיו
יכ וליג דנלוה University Medical Center Utrecht ירקוח
תא םצמצל היושע ןוזמ תורוקממ K2 ןימטיו תכירצ תלדגה
.םיקרוע תשרטל םרוגה ךילהת ,םיקרועב ןדיס לש ותורבטצה

התיחפמ (K1 ןימטיו אל ךא) K2 ןימטיו לש ותכירצ תלדגה
ןוכיס ןיטקהל ךכיפלל היושעו 20%-ב םיקרועה תודייתסה תא
.תירלוקסו-וידרק הלחמל

ושקבתהש 67 עצוממ ליג תונב םישנ 564 ופתתשה רקחמב
וללכנ םהב ,ןהלש ןוזמה תכירצ ילגרהל עגונב םינולאש אלמל
.ןוזמ יטירפ 77

Atherosclerosis


2008 רבוטקוא
םיריעצ לש םהיתומצעב תעגופ K ןימטיו תמיסח
תופורתב שומיש בקע תשחרתמה K ןימטיו לש ותוליעפ תמיסח
תואירבב עוגפל הלולע (Anticoagulants) השירק תוענומ
.םידלי לש םהיתומצע

תופורת תליטנ יכ וליג דנלוה Maastricht University ירקוח
לש ורוזחימ תא ךוראה חווטב עונמל הלולע םידלי ידי-לע ולא
הגיפסו םצע תורצוויה ןיב לקשמה יוויש תא ךכב רפהלו K ןימטיו
.שדחמ

יוליג תובקעב הנורחאל הרבג םידלי ידי-לע ולא תופורת תליטנ
.םהב םישירק יפיחסת לש םיבר םיעוריא

עצוממ ליג ינב ,םידלי 23 ןיב םצעה תופיפצ תא וושיה םירקוחה
25 תב הרקב תצובקל םד-תשירק תוענומ תופורת םילטונה ,11
הינפואטסוא ינמיס וליג הנושארה הצובקה ינב יכ ואצמו םידלי 25
.םצע ןדבוא ךילהת לש ותליחת - (Osteopenia) הינפואטסוא

Journal of Pediatric Hematology/Oncology


2008 רבמבונ
תיתרכוס-יטנא העפשה לעב K ןימטיו
ןילוסניאל תדוגנת תוחתפתה םצמצל היושע K1 ןימטיו ףסות
.תרכוס תלחמ ינפמ םהילע ןגהלו םישישקב

,םישדוח 36 ךשמנש ,ב"הרא Tufts University-ב ,רקחמב
.םייתרכוס םניאש ,80 דע 60 ינב ,םישנו םירבג 355 קלח ולטנ

וא ג"קמ 500 ןב K1 ןימטיו ףסות םוי ידמ ולביק םיפתתשמה
.D ןימטיוו ןדיס לש םיימוי םיפסות ולבק םלוכ .(המד) ובצלפ

.םירבגה ברקב קר הלגתה ןילוסניאל תדוגנתב רופישה

Diabetes Care


2009 ראורבפ
בלה תואירבל ליעומ K2 ןימטיו
ןיטקהל היושע (K2 ןימטיו אל ךא) K1 ןימטיו לש ותכירצ תלדגה
.רבעמה ליג רחאלש םישנב םיילילכ םיקרוע תלחמל ןוכיס

University Medical Center Utrecht ירקוח ירבדל
9%-ב הז ןוכיס הניטקמ K2 ןימטיו תכירצב ג"קמ 10 תב הלדגה
.תירלוקסו-וידרק הלחמ תעינמ רבדה תועמשמו

,םינש 8 ךשמנש ,םדוק לודג רקחממ עדימב ושמתשה םירקוחה
תונב םישנ 16,057-ל עגונה (םינולאש ךותמ) עדימ ובאש םה ונממ
.70 דע 49

הלחממ תופתתשמהמ תחא ףא הלבס אל רקחמה תליחת םע
.תירלוקסו-וידרק

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2009 סרמ
יאפוריאה דוחיאב שומישל רשוא K2 ןימטיו
ךכב ללוסו Novel Foods-ה תמישרב רשוא K2 ןימטיוב שומישה
לש לודג ןווגמל תוססתומ היוס תויצמתב שומישל ךרדה תא
.דוחיאה תורבח תונידמ 27 יבחרב ,םיידוקפית תונוזמ םהב ,םירצומ

החמתמ רשא NattoPharma תיגברונה הרבחה השיגה השקבה תא
.K2 ןימטיו םיליכמה םירצומב

NI


2009 סרמ
תינומרעה ןטרס דגנ K2 ןימטיו
רופיש הינמרג German Cancer Research Center ירקוח ירבדל
.תינומרעה ןטרסב תוקלל ןוכיס ןיטקהל יושע םדב K2 ןימטיו תמר

-ללכ רקחמב ופתתתשהש םירבג 11,319-מ ופסאנ רקחמה ינותנ
םירקוחה וסייג םהמו ןטרסו הנוזת ןיב רשקה תא קדבש יאפוריא
.הרקבכ םיאירב םירבג 494-ו תינומרעה ןטרס ילוח םירבג 250

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 יאמ
םירבשל ןוכיס ןיטקמ ןכא K ןימטיו
ידי-לע הכרענ רשאו Reliable Literature-ב המסרפתהש הריקס
תליטנ יכ התליג ןפי ויקוט University School of Medicine
םישנב םירבשל ןוכיס תנטקהב ליעי הובג ןונימב K ןימטיו ףסות
.רבעמה ליג רחאל

K1 ןימטיו ןיב רשקה תא וקדבש םירקחמ 7 ונחב םירקוחה
.רבעמה ליג רחאל םישנב םצעה תואירבל K2 ןימטיוו

תא םירפשמ K2-ו K1 ןימטיו יפסות לש םילודג םינונימ יכ ררבתמ
.םיינילקה םירבשה רפסמ םימצמצמו ךריה םצע ראווצ לש וקזוח

Nutrition Research


2009 ינוי
םירגבתמב םצע תואירב רפשמ K2 ןימטיו
םירענ לש םהיתומצע תואירב תא רפשל םייושע K2 ןימטיו יפסות
.םהייחב רתוי רחואמ סיזורופואטסוא ינפמ םהילע ןגהלו םירגבתמ

K2 ןימטיו לש ימוי ףסות דנלוה טכירטסמ VitaK ירקוח ירבדל
יולתה ןובלח - (Osteocalcin) ןיצלקואטסואה תמר תא רפשמ
.םצעה תמקרב ןדיסה לש ולוצינל השורדה - K ןימטיוב

.םיאירב םירענ 55 ופתתשה ידנלוהה רקחמב

British Journal of Nutrition


2009 רבמטפס
ליגב תורושקה תולחמ ץיאמ K ןימטיו טועימ
Children's Hospital Oakland Research Institute ירקוח
70-ה תונשמ לחה םירמאמ תואממ ףסאנש עדימ חותינב ,ב"הרא
תכירצל תוצלמהב םידמוע םניא םישנא יכ וליג ,תמדוקה האמה לש
ליגב תורושקה תולחמל ןוכיס רתיב םתוא דימעמה רבד ,K ןימטיו
.בל-תלחמו ןטרס ומכ ,(Age-related diseases)

ידכ K ןימטיו תכירצל תוצלמהה תא תולעהל שי םירקוחה ירבדל
העפשהב קר תובשחתמ םויכ תושירדה .תילמיטפוא תואירב גישהל
םיקרוע תודייתסה ,םצע ירבש תעינמלש דועב ,םדה תוישירק לע
.לודגל הכירצה לע ןטרס תולחמו תוירלוקסו-וידרק תולחמ ,תוילכו

American Journal of Clinical Nutrition