P.A.B.A. - הבאפ
(Para-aminobenzoic acid)


תכייתשמ ,תיאוזנבונימא-הרפ הצמוח המשב םג תרכומה ,הבאפ
.תילופה הצמוחה תוליעפל עייסמו B ינימטיו תצובקל
םייתודידי םיקדייחהמ הבאפ לש הרידס הקפסא לבקמ אירב ףוג
.ללכ-ךרדב ,הז ףסותב ךרוצ ןיא ןכלו םייעמב

...רובע השורד הבאפ
.םייעמב תילופ הצמוח רוציי
.רעישהו רועה תואירב

.םינובלח קוריפ
.םימודא םד-יאת קוריפ


םימוטפמיסו רוסחמ
םייעמב ורוציי ןכ םא אלא ,הבאפ ףסותב ךרוצ ןיא ללכ-ךרדב
.(Sulfa) הפלוסה תחפשממ הקיטויביטנא תליטנ בקע שבתשה
.רתוי ףאו םויב ג"מ 400 דע 300 בורל אוה שורדה ןונימה
.לוהוכלא תכירצ אוה ףוגב הבאפה רוציי תא שבשמש ףסונ םרוג
.תילופה הצמוח לש ולאל םימוד הבאפב רוסחמ ינמיס

.היסקרונא
.רעיש תרישנ
.רוע תוחירפ

.שאר-באכ
.הימנא
.לוכיע תויעב

.תושישת
.ןואכיד
.תונבצע
.רוע ןטרס

הגיפס יבכעמ םימרוג
.(Sulfonamides) םידימלופלוס
.לוהוכלא
.הפק

תורוקמ
,(דבכ דחוימב) רשב ,םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב תוקרי ילע
,םירמש ,(Bran) ןיבוסו (Wheat germ) הטיח טבנ :םינגד
,דרת ,לעוש תלוביש ,תינמח יערז ,בורכ ,(Molasses)-תושבוד
.םיטבנו תינמדמד ,(Citrus fruit) רדה ירפ

....בולישב דחוימב הליעי הבאפ
.B ןימטיו סקלפמוקו תילופ הצמוח ,C ןימטיו

הבאפב םיפסונ ישומיש
.תויווכ לע הליקמ הבאפ תחשמ
ןנסמ תשמשמ איה E ןימטיו ףורצב
.שמשהמ תילוגס הרטלוא הנירקל    
...ומכ ,תונוש המקר תולחמב לופיט
תרצויה הלחמ ,(Scleroderma) רוביחה תומקר תשרט
.םיימינפ םירביאבו רועב תויביס תומקר    
.ןיפה תמקע איה ,(Peyronie's disease) ינורייפ תלחמ
.תקהב/וגיליטיו
.רבגה תוירופ-יא

 ,הבאפ לש הלודג הכירצ םצע ,םירקחמה דחא יאצממ יפל
.תקהב םורגל הלולע

רתי תכירצ
,דבכל קזנ םורגל לולעש רתי ןונימ תבשחנ םרג 8 לעמ הכירצ
.תוילכלו בלל

...םיללוכ תוליער ינמיס
.רוע תחירפ
.רוע ןטרס

.היסקרונא
.ןובאית ןדבוא

.תוליחב
.תואקה

...םורגל תולולע דחוימב תוהובג תומר
.דבכ תוליער.וגיליטיו