1 תושדח - B9 ןימטיו/תילופ הצמוח
Folic acid/Vitamin B9 - News 1


םישישקב הרכהו תילופ 'ח
B12 ןימטיוו תילופה 'ח
קוניתב העוסש הפשו תילופ 'ח
םישישקב העימשו תילופ 'ח
רמייהצלאל ןוכיסו תילופ 'ח
B12 ןימטיו + תילופ 'ח
ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ 'ח
יעמב לודיגב תנכסמ תילופ 'ח
דבכ יקזנ התיחפמ תילופ 'ח
תילופ .וח תבוגת רפשמ C 'טיו
דשה ןטרס דגנ תילופ 'ח
ןסרא תומר התיחפמ תילופ 'ח
יעמה .ס דגנ תילופ .חו B2 'טיו
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
םירבגב ןואכיד דגנ תילופ 'ח
B12 'טיו תייעב רימחמ פ"ח רתי
דשה ןטרסל ןוכיסו תילופ 'ח
ץבש רחאל ןוכיס תנטקהו תילופ 'ח
תילכש תורדרדיהו תילופ .ח
םימואתו תילופ 'ח
םישישקב ןורכיזו תילופ 'ח
םישישקב ןוסיחה 'עמו תילופ 'ח
רובגית לע ףידע ףסותכ תילופ .ח
ץבשמ תוומו תילופ 'ח
ייא-ןא-יד ןוקיתו תילופ 'ח
1-גוס תרכוסל תילופ 'ח
תוקלד התיחפמ תילופ 'ח
תיגולויב תונימזו תילופ 'ח
תוהמאל תילופ 'ח
ןיאטסיצומוה תמרו תילופ 'ח
בל-תלחמ תעינמו תילופ 'ח
סג יעמ ןטרסו תילופ 'ח
ץבשו בל-תלחמ ,תילופ 'ח


...תילופ הצמוח ואר

2004 רבמצד
דשה ןטרסל ןוכיסו תילופ הצמוח
הינטירב Aberdeen Maternity Hospital-ב רקחמ יאצממ יפל
ינפמ ןקונית תנגהל תילופ הצמוח ףסות תולטונה ןויריהב םישנ
חווטב דשה ןטרסל ןוכיס ךכב לידגהל תולולע םידלומ םימגפ
םישנ 2,928 רחא ךרענש בקעממ ופסאנ רקחמה ינותנ .ךוראה
.תמדוקה האמה לש 60-ה תונשב ףסות ג"מ 5 תליטנב ולחהש
רקחמל דבלב סיסב םיווהמ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
.םיאצממה תומיאל ךורעל שי ותוא ,ףיקמ

The British Medical Journal


2005 סרמ
ץבש רחאל םירבשל ןוכיסו B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
...םילטונה םישישק


2005 לירפא
םישישקב תילכש תורדרדיהל תמרוג ההובג ןונימב תילופ 'ח
םילבקמ וא) הובג ןונימב תילופ הצמוח ףסות םילטונה םישנא
הריהמ תילכש תורדרדיהמ לובסל םילולע (ןוזממ הלודג תומכ
.םתורגבב רתוי
,ןיאטסיצומוה תקרפמ תילופ הצמוחש ןוויכ ,עיתפמ הז אצממ
.ץבשו רמייהצלא תלחמל תורושק ונממ תוהובג תומרש

וגקישב םישישק 3,700-ב תילכש תורדרדיה ונחב םירקוחה
.םינש 6-ו 3 רחאל הקידבה לע ורזחו הלעמו 65 ינב ,ב"הרא
וארה (עצוממב םויל ג"קמ 742) רתויב הובגה ןונימה ילעב
ךומנה ןונימה תמועל ,לופכמ רתוי רועישב תילכש תורדרדיה
אוהש םינעוט ולא םיאצממ לע םיקלוחה .(ג"קמ 186) רתויב
.ונממ תונקסמה תקסהב הלודג האיגש ןכתיתש ךכ ךרענ

Archives of Neurology


2005 סרמ
םימואתו תילופ הצמוח
ךכב הלעמ הניא תילופ הצמוח ףסות תלטונה ןויריהב השא
היה םימואת תדלוהל יוכיסה .םימואת תדילל יוכיס תיתועמשמ
.חמקב תילופה הצמוחה תומכ רובגית דגנ הלעוה רשא םרוג

תעפשה תא וקדב היגברונ University of Bergen-ב םירקוח
םינשה ןיב ודליש ,תויגברונ םישנ 176,000 לע תדילל ףסותה
תיירפה/תיפוג ץוח היירפה ילופיט יכ עודי .2001 דע 1998
.דחא קוניתמ רתויל םייוכיס דאמ םילידגמ (IVF) הנחבמ

Epidemiology


2005 ינוי
םישישקב ןורכיז תרפשמ תילופ הצמוח
...ידנלוה רקחמ


2005 רבמצד
םישישקב ןוסיחה תכרעמ תא תרפשמ תילופ הצמוח
ןוסיחה תכרעמ תא קזחל יושע תילופ הצמוחב רישע טירפת
University of Alberta ירקוח לש םהירבדל תאז ,םישישקב
רכינ לודיגל םרג ,תודלוחל ןתינש ,ףסותהש ואצמ רשא הדנק
(T-Cell) T יאת לש םתקולח תובקעב תינוסיחה הבוגתב
.(Mitogen) ןגוטימו

תליטנ לוקשל שיש תוארמ רקחמה תואצות םירקוחה ירבדל
ןתמל םידגנתמה .ליגה םע תכלוהו הלדגה תומכב ףסות
ךוסימל םורגי רבדהש םינעוט םישישקל תילופ הצמוח ףסות
.םישישקב B12 ןימטיוב רוסחמ לש (הרתסה)

Journal of Nutritional Biochemistry


2006 ראורבפ
ןוזמב רובגית לע ףידע תילופ הצמוח ףסות
...רקחמ


2006 סרמ
ץבשמ תוומ תיחפמ תילופ הצמוח רובגית
ב"הראב םינגד ירצומב תילופה הצמוחה תומכ רובגית םע
.ץבשמ האצותכ התומתב הריהמ הדירי הלח 1998-ב הדנקבו
ב"הרא הטנלטאב ןתעינמו תולחמה תרקב זכרממ רקוח ירבדל
(Centers for Disease Control and Prevention/CDC)
תמר תדיריו תילופ הצמוח תכירצ ןיב ךופה רשק םייק
.םדב ןיאטסיצומוהה

Circulation


2006 ינוי
ייא-ןא-יד ןוקית תדדועמ תילופ הצמוח
ייא-ןא-ידה תוביצי תא רפשל יושע תילופ הצמוח לש ימוי ףסות
דוקל תורושקה תומיוסמ ןטרס תולחמל ןוכיס ןיטקהלו (DNA)
.הינטירב University of Sheffield-ב רקחמ תאז הליג .יטנגה
ג"קמ 200 תמועל) םויב ג"קמ 1,200 ולביק רקחמב םיפתתשמה
.(ץלמומכ

ןוכיס ריבגמ תילופ 'חב רוסחמש הנורחאל אצמ רחא רקחמ
םילולעש (Precancerous Lesions) םיינטרס-םדק םיקזנל
,סגה יעמה ןטרס ,דשה ןטרס םהב ,ןטרס תולחמל םורגל
תואירה ןטרסו (Pancreatic cancer) בלבלה ןטרס
.(Lung cancer)

British Journal of Cancer


2006 ילוי
1-גוס תרכוס ילוחל תילופ הצמוחו B6 ןימטיו
...רקחמ יפל


2006 ילוי
תוקלד התיחפמ תילופ הצמוח
הילטיא University of Pisa School of Medicine ירקוח
תוקלד ינמס ןיטקהל יושע ימוי תילופ הצמוח ףסותש וליג
,םינמש םישנא תנייפאמה הייעב ,(Inflammatory Markers)
.בל תולחמ ינפמ רתי תנמשהמ םילבוסה לע ךכ ןגהלו

,וירחאו יוסינה ינפל ,םד תומיגד םיקדבנהמ ולטנ םירקוחה
תקלדל םינמס רפסמו ןיאטסיצומוהה תומר וקדבנ ןהב
MCP-1םהב ,תרבגתמ
,(Monocyte Chemoattractant Protein-1)
ךשמב ,ולביק םיקדבנה .CRP-ו Interleukin-8 (IL-8)
.ג"מ 2.5 תב תימוי הנמ ,םישדוח 3

ינמס תמרו 12%-ב ןיאטסיצומוהה תמר הנטק יוסינה םותב
העפשה קדב יוסינה .6%-ב (ללוכ ללקושמ בושיחב) תוקלדה
תקידבל המוד יוסינ עצבל רתונ תעכ .דבלב רצק חווטל
.ךוראה חווטל העפשהה

International Journal of Obesity


2006 טסוגוא
תיגולויבה ותונימז לע עיפשמ תילופה הצמוחה גוס
תפסוה ,הינמרג University of Bonn-ב םירקוח ירבדל
.דבלב ונממ התכירצמ רתוי הליעומ ןוזמל תילופ הצמוח
עייסל יושעו םדב תוהובג תילופ הצמוח תומר רצוי רבדה
םיבצעה תכרעמ רוניצב םידלומ םימומ תעינמב
שורדה ןמזב בשחתהב ,םויכ .(Neural tube defects)
,םימודאה םדה יאתב בצייתהל תילופה הצמוחה תומרל
תועובש 4 ףסותה תליטנב תוליחתמ תוירופה ליגב םישנ
.ןתורבעתה ינפל
תועובש 12 ףסותה תליטנב ליחתהל ףידע םירקוחה ירבדל
םימומ לש תיברימ העינמ םשל ןויריהה תליחת ינפל רתויו
.םידלומ

American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבוטקוא
תוהמאל קיפסמ וניא תילופ הצמוח ףסות
... רקחמ


2006 רבוטקוא
ןיאטסיצומוה תמר הדירומ תילופ הצמוח
תמר תא הדירומ ךומנ ןונימב ימוי תילופ הצמוח ףסות תליטנ
ןכל יושעו םמדב ןיאטסיצומוה רתימ םילבוסב ןיאטסיצומוהה
.תילילכ בל תלחמל ןוכיס תיחפהל

תאז וליג ןאוויט Chung Shan Medical University ירקוח
חיכוה ,תועובש 8 ךשמנש ,יוסינה .שיא 46 ופתתשה וב רקחמב
תא תיחפהל ידכ תילופ 'ח לש (ג"קמ 400) ךומנ ןונימב יד יכ
ןייצל שי .בל תלחממ םילבוסב תיתועמשמ ןיאטסיצומוהה תמר
תמר ילעבב התלגתה אל ,בלה ילוח לע וז הביטמ העפשהש
.תילמרונ ןיאטסיצומוה

Nutrition Research


2006 רבמבונ
בל-תלחמ תעינמב תעייסמ תילופ הצמוח
Wolfson Inst. of Preventive Medicine-ב גולוידרק ירבדל
בל תלחמל ןוכיסב םישנא דדועל ידכ עדימ יד רבטצה ב"הרא
.תילופ הצמוח תכירצ ריבגהל

רשק וקדבש םירקחמ רפסמ חותינ תובקעב האב וז ותזרכה
םהב םירקמב יכ םהמ הלוע .ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוח ןיב
בל תלחמל ןוכיסה תחפ הכומנ התיה ןיאטסיצומוהה תמר
תמר תא הניטקמ תילופ הצמוח יכ חכוהש רחאמו תיתועמשמ
.ףסותה תליטנ תא רבדה קידצמ ,ןיאטסיצומוהה

BMJ


2006 רבמבונ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו תילופ הצמוח טועימ
McGill Uni. Health Centre-Montreal Child. Hosp ירקוח
תילופ הצמוח הלד הטאידש ואצמ ,םירבכעב רקחמב ,הדנק
םירתוס ולא םיאצממ .סגה יעמה ןטרסל ןוכיס לידגהל הלולע
.תוכופה תונקסמל עיגהש םדוק ידבש רקחמ לש ויאצממ תא

Cancer Research


2006 רבמצד
ץבשו בל-תלחמ תענומ הניא תילופ הצמוח
ץבשלו בל תלחמל ןוכיס ןיטקמ וניא תילופ הצמוח ףסות
םהיאצמ םה ולא .בל תויעב לש הירוטסיה םע םישנאב
Tulane University School of Public Health ירקוח לש
.ב"הרא סנאילרוא-וינ
רתי תניחבמ תילופ הצמוח ףסותב תלעות לכ ןיא םתעדל
םירקחמ יאצממל דוגינב תאז לכ .ץבש תעינמ וא בלל ןוכיס
העפשה ןיא תילופ הצמוחל יכ השעמל קספנ ךכב .םימדוק
.םדב ןיאטסיצומוהה תמר לע

Journal of the American Medical Association


2007 ראוני
םישישקב הרכה תרפשמ תילופ הצמוח
...םירקוח ירבדל


2007 ראוני
B12 ןימטיו תמרב היולת תילופה הצמוחה תעפשה
,ליעוהל היושע םישישקב תילופ הצמוח לש ןונימה תלדגה
.B12 ןימטיו לש הכירצה תמרב יולת לכהו קיזהל םג ךא

אצמנ ב"הרא University's Jean Mayer-ב םירקוח ירבדל
B12 ןימטיו לש הכומנ המר םע תילופ הצמוח לש בולישש
ןונימ ,ינש דצמ .םייביטינגוק םייוקילו הימנאל םהב םרוג
ןגמ ,הניקת B12 ןימטיו תמר ילעבב תילופ הצמוח לש הובג
תוכלשה שי ולא םיאצממל .תויביטינגוק תויעב ינפמ םהילע
.לבת יבחרב םינגדב תילופ הצמוח רובגית יבגל תובושח

American Journal of Clinical Nutrition


2007 ראוני
תוקוניתב העוסש הפשו תילופ הצמוח
...רקחמ


2007 ראוני
םישישקב העימש ןדבוא תענומ תילופ הצמוח
עונמל יושע ,םישישק ידי-לע לטינה תילופ הצמוח ףסות
(Age-Related Hearing Loss) ליגה םע העימש ןדבוא
םיידנלוה םירקוח לש םהירבדל תאז ,םישנבו םירבגב
.University Hospital Maastricht-ב
ימוי סיסב לע תילופ הצמוח ג"קמ 800 הלביקש הצובק
ךומנה םוחתב העימש ןדבוא לש רתוי ךומנ רועיש הניגפה
הלביק אלש תרוקיב תצובק תמועל ,ליגה םע םירדתה לש
.ףסות לכ

500Hz) םיכומנ םילילצל העימשה ףסב הדירי הלח יוסינב
הצובקב רשאמ הנטק התיה וז הדירי ךא (2KHz דע
תמועל (dB = לביצד) 1.7dB :תילופ 'ח ףסות הלביקש
תילופה הצמוחה םירקוחה ירבדל .תרוקיבה תצובקב 1dB
םרוגה תא הווהמה ,ןיאטסיצומוהה תמר תא הדירוה
.ליגה םע העימשב הדיריל רישיה

Annals of Internal Medicine


2007 ראוני
רמייהצלאל תחפומ ןוכיסו תילופ הצמוח
,םיפסותמ וא ןוזממ םא ןיב ,תילופ הצמוח לש תרבגומ הכירצ
.תיצחמב רמייהצלא תלחמל ןוכיס ןיטקהל היושע
Columbia University Medical Center-ב ךרענש רקחמה
עצמומ ליג ינב םישנא לש םיטירפת 965 חתינ ב"הרא קרוי-וינ
.םינש 6 ךשמב ,תילופ הצמוח ףסות ולטנש םינש 75.8

דבלב םיפסותמ וא דבלב ןוזמהמ תילופ הצמוחלש ררבתה
לעב אוה םהינש בוליש .הלחמל ןוכיסה תתחפהל רשק ןיא
.הביטמ העפשה
ןיאטסיצומוהה תמר תתחפהל וז העפשה םיסחיימ םירקוחה
תונקסמ םירתוס םירחא םירקחמ יאצממ .םיקדבנה םדב
.קוספ ףוס לאכ םהילא סחייתהל ןיאןכלו הז רקחמ

Archives of Neurology


2007 יאמ
B12 ןימטיו לולכל תילופ הצמוח ףסות לע
תעפשה וקדב רשא הדנק University of Toronto-ב םירקוח
םינגד רובגית יכ ואצמ םידלומ םימומ לע B12 ןימטיוב רוסחמ
םידלומ םימומל ןוכיסה תא ןיטקהל הדעונ רשא ,תילופ הצמוחב
םג לולכל בייח ,(Neural Tube Defects) תיבצעה הלעתב
.B12 ןימטיו
422-ו תיגולוריונה הייעבהמ ועגפנש םישנ 89 ופתתשה רקחמב
15-ה עובשב B12 ןימטיו תמר הקדבנ ןהב הייעבה אלל םישנ
.ןנויריהל 20-ה עובשבו

Epidemiology


2007 יאמ
ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
...ירקוח


2007 ינוי
סגה יעמב לודיגל ןוכיס הלידגמ תילופ הצמוח
םילודיג תורצוויהל ןוכיס הניטקמ הניא תילופ הצמוח תליטנ
ןוכיס לידגהל הלולעו (Adenoma) המונדא/סגה יעמב םיריפש
.םילודיג לש םיגוס רפסמב תוקלל

,הינטירב Dartmouth Medical School ירקוח לש םהירבדל
ולא םילודיג תענומ תילופ הצמוח יכ ואצמש םימדוק םירקחמ
םילודיג לש םבצמ תא רימחהל ףא לולע הז ףסותו םיעטמ
.םימייק
ןוכיס הניטקמ הניא םינש 6 דע ךשמב תלטינה תילופ 'ח
לודיג רסוה םהב םישנאב סגה יעמב המונדא תורצוויהל
.רבעב המוד

JAMA


2007 ילוי
דבכל םיקזנ התיחפמ תילופ הצמוח
יכ ואצמ ב"הרא National Cancer Institute, NIH ירקוח
דבכה ןטרסל ןוכיס לידגהל לולע תילופ הצמוחב לד טירפת
.(Liver Cancer)
דבכל קזנ דגנ לעופ תילופ הצמוח לש ףסות יכ ררבתה
.(Hepatocellular Carcinoma) דבכה לש המוניצרקו
רשא םילפוטמ 412 ופתתשה ,2002 דע ךשמנש ,רקחמב
תמרו (Hepatitis B) דבכ תקלד לש ןגיטנא יאשונ ואצמנ
ןיב האוושהב .םישדוח 6 ידמ הקדבנ תילופה הצמוחה
ןב ןוטיק אצמנ הכומנל ההובג תילופ הצמוח תמר ילעב
.דבכה ןטרסל ןוכיסל 67%

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2007 ילוי
תילופ הצמוח ףסות תבוגת רפשמ C ןימטיו
אצמ היגלב Katholieke Universiteit Leuven-ב רקחמ
הצמוחה תורזגנ תגיפס תא לידגהל יושע C ןימטיו ףסותש
.םדב תילופה הצמוחה תמר תא ךכב רפשלו תילופה

התלע םדב תילופה הצמוחה תמר יכ םיחוודמ םירקוחה
ךשמב ךכ הרתונו הכירצה רחאל תוקד 30 תיתועמשמ
תועש 4-ל האוושהב תאז ,C ןימטיו ףסותל תודוה ,תועש 6
ףסות אלל תילופ הצמוח הכרצש תרוקיבה תצובקב דבלב
.C ןימטיו

European Journal of Clinical Nutrition


2007 טסוגוא
דשה ןטרסל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
...ירבדל


2007 רבוטקוא
ןסרא תומר התיחפמ תילופ הצמוח
Columbia Uni. Mailman School of Public Health ירקוח
תומר תא ןיטקהל יושע תילופ הצמוח ףסות יכ וליג ב"הרא
הייתש-ימב וילא ופשחנש ולאב םדב ןסראה

,הדרי ןסראה תמר יכ אצמנ ,שיא 130 ופתתשה וב ,רקחמב
ימויה ןונימה .םיזוחא 50 דע 15-ב ,תילופה הצמוחה תעפשהב
.תועובש 12 ךשמנ רקחמה .(ובצלפ וא) ג"קמ 140 היה
.םיפתתשמה םדב הכומנ תילופ הצמוח תמר האצמנ ותליחתב

American Journal of Clinical Nutrition


2007 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרס ינפמ תילופ הצמוח תנגה קזחמ B2 ןימטיו
קפסמש הנגהה תא קזחל היושע B2 ןימטיו ףסות תליטנ
םישנאב תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ינפמ תילופ הצמוח
.סגה יעמב םיפילופ םע
הריבגמ B הצובקמ ולא םינימטיו ינש לש תינמז וב הכירצ
םילבוסה םישנאב ךומנ ןונימב תילופ הצמוחל הבוגתה תא
.םיאירב םישנא לע העיפשמ הניא ךא ,סגה יעמב םיפילופמ
ופתתשה ,הינטירב University of Sheffield-ב רקחמב
.יעמב םיפילופ םע 106-ו םיאירב םישנא 98

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2007 רבמצד
ןוירה ינפל םיינויח B ינימיטיו
התורבעתה ינפל הלבס רשא םא יכ אצמ םישבכב רקחמ
םיאצאצ תלעב היהית B הצובקמ םינימטיו לש הכומנ המרמ
רתיב תוקלל ןוכיס רתי ילעבו םתורגבב רתוי םינמש םירכז
.םד-ץחל
יכ םיכירעמ הינטירב University of Nottingham ירקוח
םהינשבש ןוויכ ,םדאה-ינב לע םישבכהמ ךילשהל ןתינ
.המוד הירחאו הדילה ינפל תוחתפתהה
תצמוחבו תילופ הצמוחב ,B12 ןימטיוב רוסחמב רבודמ
םילולע ולא םירוסחמ םירקוחה תעדל .ןינויתמ ונימאה
בלשב רבועב (DNA) יתשרותה רמוחב םייונישל םורגל
.םחרב ותושרתשה ינפלש

Proceedings of the National Academy of Sciences


2007 רבמצד
םירבגב ןואכיד ינימסת הניטקמ תילופ הצמוח
...רקחמ


2007 רבמצד
B12 ןימטיוב רוסחמ תעפשה הרימחמ תילופ הצמוח רתי
וב רקחמב ,ב"הרא סטסו'צסמ Tufts University ירקוח
הצמוח לש רתי ןונימש וליג ,שיא 10,000-מ רתוי ופתתשה
.B12 ןימטיוב רוסחמה תעפשה תא ערהל לולע תילופ

ןיאטסיצומוהה לש םהיתומרב לודיגב האטבתה הרמחהה
(Methylmalonic Acid/MMA) תינולמ-ליתמה הצמוחהו
םירקוחה .B12 ןימטיו םיליכמה םימיזנא םה םימרוגה .םדב
תילמרונ המרו תילופ הצמוח לש ההובג המר יכ םיפיסומ
.תואירבל םיליעומ B12 ןימטיו לש

Proceedings of the National Academy of Sciences

...2 תושדח - תילופ הצמוח ואר

.