2 תושדח - B9 ןימטיו/תילופ הצמוח
Folic acid/Vitamin B9 - News 2


םירבגב העימש ןדבוא תעינמ
סגה יעמה ןטרסו תילופ 'ח
תודירש תרפשמ ןויריהב תילופ 'ח
הייעב הניא רתי תכירצ
תרכוס ילוח בלל תילופ 'ח
המתסאו ןויריה תילופ 'ח
ןטרסל ןוכיסו תילופ 'ח רתי
(1) ןטרסו B12 'טיו תילופ 'ח
(2) ןטרסו B12 'טיו תילופ 'ח
םיאצאצב בל תויעבו תילופ 'ח
ןואכיד דגנ תילופ הצמוח
בלבלה ןטרסמ הניגמ תילופ 'ח
דולייב המתסאו ןויריהב תילופ 'ח
תויביטקארפיהו תילופ 'ח טועימ
יבבל ןוכיסו B6 'טיוו תילופ 'וח
תוצרב םד-ילכ דוקפיתו תילופ 'ח
המישנ רצוקו המתסא תילופ 'ח
הייפא ןמזב תלדלדימ תילופ 'ח
העימש ןדבוא ץיאמ רוסחמ
ןואכידל ןוכיס לידגמ רוסחמ
בלל תילופ 'חב תלעותב קפס
רמייהצלא םיטיאמ B ינימטיו
תוששחל סיסב ןיא
ןיאטסיצומוהו תילופ 'חב רובגית
הינמרגב תילופ הצמוחב קוזיח
סגה יעמה ןטרסו תילופ 'ח
יעמה תואירבו תילופ 'ח
יעמה ןטרס דגנ תילופ 'ח
תושישק םינכסמ םיפסות
תופש ירושיכו תילופ 'ח
ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ .ח
תמדקומ הדילל ןוכיס תילופ .ח
ןויריה יכוביס תמצמצמ תילופ .ח
םישישקב היצנמידו תילופ .ח טועימ
םינשעמב ץבשל ןוכיסו תילופ .ח
רתוי אירב ערזו תילופ .ח
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
םישישקל B12-ו תילופ .ח
תילופ .חב םייונישו היצנמיד
סגה יעמה לע הניגמ תילופ .ח
םייביטנגוק םייוקילו B .טיו טועימ
ךוראה חווטל תילופ .ח רובגית
ןטרסמ 65 ינב לע םיניגמ B .טיו
קוניתה תמישנו ןויריהב תילופ .ח
תילופ הצמוחב תויטרוט רובגית
םישנב ןורוויע םיענומ B ינימטיו
תינומרע ןטרסו תילופ הצמוח
קאילצ ילוחל B ינימטיו
קוניתה לקשמל תילופ הצמוח
סגה יעמה ןטרס תילופ .ח
תונרגימ לע הלקהל B ינימטיו
המתסא דגנ תילופ .ח
קוניתה בל תואירבו תילופ .ח
תילופ .ח ידי-לע ןטרסמ ששח
סגה יעמה ןטרסו תילופ .ח
העימשה רשוכב עגופ רוסחמ
סגה יעמה ןטרס תרזחו תילופ 'ח
םד-ץחלו הובג ןונימב תילופ 'ח
יקרוע דוקפית תרפשמ תילופ 'ח
תינומרעה ןטרסו תילופ 'ח
קוניתה תוגהנתה רופיש


...תילופ הצמוח ואר
...1 תושדח - תילופ הצמוח ואר

2008 ראוני
ץבשל ןוכיס םיניטקמ דועו תילופ הצמוח
ייפייט National Taiwan University ירקוח לש םהירבדל
ןוכיס רתיל הרושק תילופ הצמוח לש הדורי הכירצ ןאוייט
הנוזתה תא רבגתל שי הז ןוכיס ןיטקהל ידכ .ימכסיא ץבשל
,םירחא םיילרנימ הנוזת ירמוחו B2 ןימטיו ,תילופ הצמוחב
.ןגלשא ומכ
1,700-מ הלעמל לש הנוזת ילגרה יבגל עדימ ופסא םירקוחה
ופתתשהש ,ץבשמ ולבס אל םלועמש ,40-מ רתוי ינב םישנא
.םיירלוקסו-וידרק םינוכיסל עגונב לודג רקחמב
.ימכסיא ץבש םירקמ 132 וב ועראו םינש 10.6 ךשמנ רקחמה

Stroke


2008 ראוני
תמדקומ הדילל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
ינפל הנש ךשמב תוחפל תילופ הצמוח ףסות תולטונ רשא םישנ
רועישב תמדקומ הדילל ןוכיס ךכב ןיטקהל תויושע ןויריהל ןתסינכ
University of Texas Medical Branch-ב רקחמב .70% דע
.םישנ 38,033 ופתתשה ב"הרא ןוטסבלג

28th Ann. Society for Maternal-Fetal Medicine meeting


2008 ראורבפ
ןויריה יכוביס תמצמצמ תילופ הצמוח
היושע תילופ הצמוח ליכמ רשא ןימטיו-יטלומ ףסות לש ותליטנ
University of Ottawa-ב רקחמב .ןויריה תלערל ןוכיס םצמצל
ףסותה תליטנ יכ אצמנ ,ןויריהב םישנ 2,951 ופתתשה וב ,הדנק
.63%-ב ןויריה תלערל ןוכיס הניטקה

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2008 ראורבפ
םישישקב היצנמידל ןוכיס לידגמ תילופ הצמוח טועימ
.3.5 יפ היצנמידל ןוכיס לידגהל לולע תילופ הצמוחב רוסחמ
Chonnam National University Hospital-ב רקחמב
הייעבהש אצמנ ,םינש 2.4-מ רתוי ךשמנש ,הינטירב ןודנול
תילופה הצמוחה תומר םהב ולא ברקב דחוימב הפירח
.ןמזה םע הלדג ןיאטסיצומוהה תמרו תודרוי B12 ןימטיוו

ולבס אלש ,73 עצוממ ליג ינב ,שיא 518 ורטינ םירקוחה
ההובג המר האצמנ 20%-ב .רקחמה תליחתב היצנמידמ
לש הכומנ המר האצמנ םהמ 17%-ב ,ןיאטסיצומוה לש
.תילופ הצמוח טועיממ ולבס 3.5%-ו B12 ןימטיו
,היצנמידמ םילבוס םיפתתשמהמ 45 יכ אצמנ רקחמה םויסב
היצנמיד תויעבמ ולבס 4-ו רמייהצלא תלחמב וקל םהמ 34
.תורחא

Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry


2008 ראורבפ
םינשעמב ץבשל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח
ןיטקהל םייושע תילופ הצמוח תתכירצ םילידגמה םינשעמ םירבג
םלוהקוטש Karolinska Insti.-ב רקחמב .20%-ב ץבשל ןוכיס
ופסא םירקוחה .69 דע 50 ינב םינשעמ 26,556 קלח ולטנ הידבש
.םינולאש תרזעב ,B הצובקמ םינימטיו תכירצ לע עדימ םהיבגל

םטוא/ץבש ירקמ 3,281 וערא ,םינש 13 ךשמנש ,רקחמה ךשמב
המר התייה םמדבש םירבגה .(Cerebral Infarction) יחומ
תמועל ,ץבשמ תוחפ 20%-ב ולבס תילופ הצמוח לש רתוי ההובג
.הכומנה המרה ילעב

American Journal of Epidemiology


2008 סרמ
רתוי אירב ערזו תילופ הצמוח
...םייק


2008 יאמ
בלל םיליעומ םניא B ינימטיו
יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירקוח
לע םיעיפשמ םניא B12 'טיוו B6 'טיו ,תילופ הצמוח יפסות
.ןיאטסיצומוהה תמר תדרוה תורמל ,תירלוקסו-וידרקה תואירבה
תונב םישנ 5,442 ופתתשה ,רחא לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב

וא תירלוקסו-וידרק הלחממ רבעב ולבס ןלוכ .40-מ הלעמל
רתי ,םד-ץחל רתי ומכ ,םימרוג בקע ךכל ןוכיס רתימ ולבסש
.ןושיע וא תרכוס ,לורטסלוכ

JAMA


2008 טסוגוא
םישישק רובע םיליעי B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
,B12 ןימטיו לש ךומנ ןונימו תילופ הצמוחב רשעומ רשא ,םחל
.םישישקב B ינימטיו לש סוטטסה תא רפשמ

ןגנינגוו Top Institute of Food and Nutrition-ב רקחמב
ינב ,םישישק 142 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנ רשא ,דנלוה
49 דע 45 ןב לודיג םירקוחה ודדמ רקחמה םותב .75 דע 50
לש םמדב B12 ןימטיוו תילופה הצמוחה תמרב םיזוחא
B12 ןימטיו תמרב תילובג הדירי האצמנ ףסונב .םיפתתשמה
13% לע םג חווד .ספאל םיזוחא הנומשמ ,םיפתתשמה ברקב
.ןיאטסיצומוהה תמרב הדיר

American Journal of Clinical Nutrition


2008 טסוגוא
ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוחב םייונישל הרושק היצנמיד
תילופה הצמוחה תמרב הדיריל הרושק היצנמיד תוצרפתה
םהירבדל תאז ,ןיאטסיצומוהוB12 ןימטיו לש םתמרב היילעו
.האירוק ואיגנווק University Medical School ירקוח לש

התמרב םייונישה תאו סיסבה תמר תא ןה ונחב םירקוחה
יוזיחל יעצמאכ ןיאטסיצומוהו B12 ןימטיו ,תילופה הצמוחה לש
הייעבהמ ולבס אלש םישישק םילפוטמ 625-ב היצנמיד ץורפ
םכותמ ,םינש 2.4 ךשמב ורטונ ןהמ 518 .רקחמה תישארב
.(8.7%) שיא 518 היצנמידב וקל

Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry


2008 רבמטפס
ייא.ןא.יד יקזנמ סגה יעמה לע הניגמ תילופ הצמוח
וחיכוה הינטירב ןידרבא Rowett Research Institute ירקוח
תורצוויהב דיקפת ילעב םינובלח לע העיפשמ תילופ הצמוחש
.סגה יעמה ןטרס
(Biomarkers) םייגולויב םינמסב שומיש םירקוחה ירבדל
ןונגנמה תא םיריבסמ (Proteomics) הקימואטורפ םע דחי
טועימ בקע םימרגנה (DNA) ייא.ןא.יד ייוניש ירוחאמ דמועה
.םדא-ינבב סגה יעמה יאתב ,תילופ הצמוח

Journal of Proteome Research


2008 רבמטפס
םייביטנגוק םייוקילל םימרוג B ינימטיו טועימ
,םירבכעב רקחמב ,ב"הרא סטסו'צסמ Tufts Uni. ירקוח
םורגל לולע B הצובקמ םינימטיו םירסח וב טירפת יכ וליג
.הדימלה תלוכי תא תיתועמשמ ןיטקהלו יוקל יביטנגוק דוקפיתל

םימרוגה B6 ןימטיוו B12 ןימטיו ,תילופ הצמוחב רוסחמב רבודמ
םייוניש ,םתופיפצ תנטקהלו חומב םדה ימינ לש םכרוא רוציקל
.יוקל יביטנגוק דוקפיתל םורגל םילולע רשא םיירלוקסו
האוושהב 7 יפ ההובג ןיאטסיצומוה תמר וחתיפ יוסינב םירבכעה
.הרקבה תצובק ירבכעל

Proceedings of the National Academy of Sciences


2008 רבמטפס
קפסב ךוראה חווטל תילופ הצמוח רובגית תעפשה
Boston University School of Medicine-ב ךרענש רקחמ
ב"הראב גהנוה זאמש הליג שיא 3,000-כ ופתתשה וב ב"הרא
(עצוממה) וזוכיר לפכוה תילופ הצמוחב םינגד ילכאמ רובגית
ךכל תויגולויזיפהו תוימיכויבה תוכלשהה .םיקדבנה לש םמדב
לש התעפשה תא ןיבהל ךירצמ הז רבד ךא ,תורורב ןניא
.םדב תילופ הצמוחל תינורכ הפישח

American Journal of Clinical Nutrition


2008 רבמבונ
ןטרסמ 65 ינב לע םיניגמ B ינימטיו
...ימוי ףסות


2008 רבמצד
קוניתב הדבכ המישנו ןויריהב םדקומ תילופ הצמוח
םישדוחה 3 ךשמב תילופ הצמוח ףסות תלטונה דיתעל םא
וזופשיאב ךרוצל ןוכיס ךכב לידגהל הלולע ןויריהל םינושארה
.המישנה יכרדב םימוהיז בקע הקונית לש

Norwegian Institute of Public Health-מ םירקוח ירבדל
םימוהיזב לודיגב ,המישנ יישקב 6% ןב לודיגב רבודמ היגברונ
םיזופשיאב 27% ןב לודיגבו 9%-ב תונותחתה המישנה יכרדב
ופתתשה ,2005 דע 2000 תנשמ ךשמנש ,רקחמב .ךכ לשב
.םישדוח 18 דע ינב םיטוטעז 32,077

Archives of Diseases in Childhood


2009 ראוני
תילופ הצמוחב תויטרוט רובגית

(CDC) ב"הראב תולחמ תרקבל זכרמה ירקוח לש םהירבדל
רובגית (Centers for Disease Control and Prevention)
רוקמ הווהמ הייטרוט ינגוט רוצייל תילופ הצמוחב סריתה חמק
םינותנה ,וקיסכמ ידילי םיאקירמא לש םנוזמ תרשעהל בוט
.םידלומ םימגפו חומ תויעב רפסמל ןוכיס רתיב
תילופ הצמוח תוכרוצ 21% קר ב"הראב תוינפסיהה םישנה ןיב
.תונבלה םישנה ןיבמ 40% תמועל ,תצלמומה תומכב

American Journal of Clinical Nutrition


2009 ראורבפ
םישנב ןורוויע םיענומ B ינימטיו
וליג ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירקוח
יושע דחי B12 ןימטיווB6 ןימטיו ,תילופ הצמוח לש בולישש
.34%-ב ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ןיטקהל

תולבוסה הלעמו 40 תונב ,םישנ 5,442 ופתתשה רקחמב
ןהמ 96% .הלחמל ןוכיס ימרוג 3-מ תוחפל וא בל תלחממ
.רקחמה תליחתב תירלוקאמ תונוונתהמ ולבס אל
ג"מ 50 ,תילופ הצמוח ג"מ 2.5 לש בוליש ולביק םישנה
ךשמנש ,רקחמה ךשמב .B12 ןימטיו ג"מ 1-ו B6 ןימטיו
.הלחמה לש םישדח םירקמ 137 ולגתה ,םינש 7.3
ןוכיס ןיטקמ ולא םינימטיו בוליש יכ איה םירקוחה תנקסמ
הלחה םיפסותה תליטנ תעפשה תליחת .34%-ב הלחמל
.םייתנש רחאל

Archives in Internal Medicine


2009 סרמ
תינומרע ןטרסו תילופ הצמוח ןיב רשק ינפמ ששח
הליטנ יכ וליג ב"הרא Uni. of Southern California ירקוח
ליפכהל הלולע ,ג"מ 1 ןונימב ,תילופ הצמוח ףסות לש תימוי
.םירבגב תינומרעה ןטרסל ןוכיס
לש ההובג המר יכ םג אצמנ ,שיא 643 ופתתשה וב ,רקחמב
ןטרסמ הנגהל הרושק רקחמה תליחתב םדב תילופ הצמוח
ןוכיסה היה ףסותה תליטנל םינש 10 םותב יכ ררבתה .הז
.ובצלפה תצובקב 3.3% תמועל 9.7% ותוא םילטונה ברקב

Journal of the National Cancer Institute


2009 סרמ
קאילצ ילוחל B ינימטיוב תלעותה
דנלוה םדרטסמא VU Uni. Medical Center-ב םירקוח
תילופ הצמוח ,B6 ןימטיו) B ינימטיו לש תימוי הליטנ יכ וליג
לש םמדב ןיאטסיצומוהה תומר תא התיחפמ B12 ןימטיוו
.קאילצ תלחמב םילוחה
,םיאירב 50-ו קאילאצ תלחמ םע שיא 51 ופתתשה רקחמב
.הרקבכ

World Journal of Gastroenterology


2009 לירפא
קוניתה לקשמ דודיעל תורבעתה ינפל תילופ הצמוח
לידגהל היושע תורבעתהה ינפל תילופ הצמוח ףסות תליטנ
ןוכיס םג ןיטקמ רבדה .םרג 60-מ רתויב דולייה לקשמ תא
.60%-ב וליג יפכמ ןטק קוניתלו 57%-ב הדילב דורי לקשמל
,םויב ג"קמ 400 אוה תוירופה ליגב םישנל ץלמומה ןונימה
.ןויריהל הסינכה ינפל דוע תחקל ליחתהל שי םתוא

British Journal of Nutrition


2009 לירפא
?סגה יעמה ןטרסל תמרוג תילופ הצמוח
רועיש הלי'צ וגאיטנס Uni. of Chile ירקוח לש םהירבדל
תבוח םש גהנוה זאמ לדג הלי'צב סגה יעמה ןטרס ירקמ
ןימטיוה תפסוה רועיש .תילופ הצמוחב םינגד ירצומ רובגית
.חמק םרג 100 לכל ג"קמ 220 וניה וז ץראב

דע 65 ינבבו 162%-ב לדג ,64 דע 45 ינבב ,ןטרסל ןוכיסה
הרוצב ךכל םשאה תא םילותה םנשי .190%-ב לדג אוה 79
ךכל םשאה תא םילותה םנשי הצמוחה לש תיעבט אלה
(Folic acid) תילופה הצמוחה לש תיעבט אלה הרוצב
הז ןימטיו וב הרוצה תמועל ,ןוזמה רובגיתל תשמשמה
.(Folate) עבטב עיפומ

Hepatology & The European Jour. of Gastroenterology


2009 לירפא
תונרגימ לע הלקהל B ינימטיו
םצמצל םייושע תילופ הצמוחו B12 ןימטיו ,B6 ןימטיו יפסות
,תונרגימ תומרוג ןהל תולבגמה תאו םתרמוח ,םתורידת תא
.הילרטסוא ןייבזירב Griffith University-מ םירקוח ירבדל תאז

,(Aura) הרואא םע הנרגיממ םילבוסה שיא 52 ופתתשה רקחמב
400-ו B6 ןימטיו ג"מ 25 ,תילופ הצמוח ג"מ 2 יארקאב ולביקש
.םישדוח 6 ךשמב ,B12 ןימטיו ג"מ
39%-ב םינייסנב ןיאטסיצומוהה תמר תא ודירוה ולא םיפסות
םהב הנטק תונרגימה תוחיכשו רקחמה תליחתל האוושהב
.םישדוח 6 רחאל ,תיצחמב

Pharmacogenetics and Genomics


2009 יאמ
המתסאל ןוכיס התיחפמ תילופ הצמוח
ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Children's Center ירקוח
םדב תילופה הצמוחה לש התמר ןיב רשק אצמנ יכ םיחוודמ
ךכל הרורב היצקידניא םיווהמ םיאצממה םהירבדל .המתסאל
תרדסהל שמשל היושע תילופ שמשל היושע תילופ הצמוחש
םצמצל יושע הז ןימטיו יכו םינגרלאלתינוסיחה הבוגתה
.המתסאו תויגרלא לש םינימסת

םייתנש ינב שיא 8,000-מ רתוי לש םהיקית תא ודמל םירקוחה
הרושק תילופ הצמוח לש הכומנה המרה יכ ואצמו 85 דע
ההובגה המרל האוושהב ,תחנגל 40% רועישב ןוכיס רתיל
.םיקדבנב האצמנש רתויב

Clinical Immunology & Allergy


2009 יאמ
קוניתה לש וביל תואירב תא תרפשמ תילופ הצמוח
םשל ,םינגד ירצומב ורובגית ידי-לע תילופ הצמוח תכירצ תרבגה
בל ימגפל ןוכיס םצמצל םג היושע ,םייגולוריונ םינוכיס תנטקה
.6%-ב םידלומ םירומח
עדימ ופסא הדנק תואירטנומ McGill University-ב םירקוח
םהמ ,קביווקב 2005-ל 1990 ןיב ודלונש תוטועפ 1,324,440 יבגל
.םידלומ םייבבל הדיל ימגפמ םילבוסכ 2,083 ולגתה

British Medical Journal


2009 ינוי
תילופ הצמוח ידי-לע ןטרס תמירגמ ששח
ךרענ רשא הדנק University of Toronto-ב רקחמ יאצממ
םורגל הלולע תילופ הצמוחש ךכל תוששח םיריבגמ תודלוחב
הלולע תילופ הצמוח יכ וליג םירקוחה .סגה יעמה ןטרסל
סגה יעמב תוילמרונ יתלב תוטולב לש םתכיפה דדועל
.םיינטרס םילודיגל (Aberrant Crypt Foci/ACF)

תוחתפתה וארה תילופ הצמוח יפסותב וטעלוה rat תודלוח
.ולביק ןהש ףסותה ןונימל םאתה ,םילודיג לש הלדגו תכלוה

Carcinogenesis


2009 ילוי
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תנטקהל הרושק תילופ הצמוח
ןיטקהל היושע (Folate) ןוזמהמ תילופ הצמוח תכירצ תלדגה
םהירבדל תאז ,50%-ל בורקב םישנב סגה יעמה ןטרסל ןוכיס
.האירוק Seoul National University ירקוח לש

ןטרסל ןוכיס הניטקמ ןוזממ תילופ הצמוח לש תיברימ הכירצ
םירבג תאז םע .70%-ב תעבטה-יפ ןטרסלו 66%-ב סגה יעמה
םירבגו םישנ 596 ופתתשה רקחמב .תלעות ךכמ םיקיפמ םניא
םישנא 509-ל וושוהa ,79 דע 30 ינב ,סגה יעמה ןטרס ילוח
.םיאירב

European Journal of Clinical Nutrition


2000 סרמ
העימשב עגופ B12 ןימטיוב וא תילופ הצמוחב רוסחמ
...ירקוח


2008 סרמ
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס לש ובוש תא ענומ ןיריפסא
תאז השוע הניא תילופ הצמוחו
...םירקוח


2009 ילוי
ןיאטסיצומוהו םד-ץחל הדירומ תילופ הצמוח
...ףסות


2009 רבמטפס
בלה תואירבו יקרוע דוקפית תרפשמ תילופ הצמוח
הינטירב Norwich University Hospital NHS Trust-ב רקחמ
היושע ג"קמ 400 ןונימב תילופ הצמוח ףסות תליטנ יכ אצמ
תלחמ לש התוחיכש תא םצמצלו תירלוקסו-וידרק תואירב רפשל
.(Peripheral Arterial Disease/PAD) םיירפירפה םדה-ילכ
,תיתועמשמ םדה תמירז תאו םדה-ץחל תא רפיש ףסותה
.תועובש 16 ןב לופיט םותב

British Journal of Surgery


2009 רבמטפס
תינומרעה ןטרסל תמרוג הניא תילופ הצמוח
תורשע קלח ולטנ וב ,הינטירב Uni. of Bristol-ב ינג רקחמ
ןיב רשק ןיא יכ אצמ תינומרעה ןטרס אללו םע םירבג יפלא
ררבתה .תינומרעה ןטרסו םדב תילופה הצמוחה לש התמר
תליחת תעב ההובג תילופ הצמוח תמר ילעב ויהש םירבג יכ
.תינומרעה ןטרס ינפמ ,םירחאל תיסחי ,םינגומ ויה רקחמה
.םימדוק םייטירב םירקחמ 8 וקרס םירקוחה

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2009 רבמטפס
קוניתה תוגהנתה תא תרפשמ תילופ הצמוח
...הצלמהה


2009 רבוטקוא
םירבגב העימש ןדבוא תענומ תילופ הצמוח
...תלדגה


2009 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרסו תילופ הצמוח
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב םירקוח
המר ילעב םישנא ידי-לע תילופ הצמוח ףסות תליטנ יכ וליג
,סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םהב םצמצל היושע םמדב ולש הכומנ
יפתתשמ .הניקת תילופ הצמוח תמר םע םישנא יבגל ןכ אל ךא
הצמוח ג"מ 1 ןב ימוי ףסות ולביק ,הנש יצח ךשמנש ,רקחמה
.(המד) ובצלפ וא תילופ

American Journal of Clinical Nutrition


2009 רבוטקוא
תודירש םירפשמ ןויריהב לזרבו תילופ הצמוח
...ירקוח


2009 רבוטקוא
הייעב הניא תילופ הצמוח לש רתי תכירצ
Centers for Disease Control and Prevention ירקוח ירבדל
תימויה תומכה לעמ םיכרוצ םיאקירמאהמ 5%-מ תוחפ ב"הרא
םייעבט תורוקממ ןה ,(ג"קמ 1,000) תילופ הצמוח לש תצלמומה
םינותנ וחתינ םירקוחה .תילופ הצמוחב םירשעומ תונוזממו
רשא תיצרא ללכ הריקסב ופתתשהש שיא 8,258-ל םיסחייתמה
.2006-ו 2003 ןיב הכרענ
דבלב ןוזממ תילופ הצמוח וכרצ רשא םיפתתשמהמ 60% ךותמ
רשא םכותמ 34%-ו תצלמומה תיברימה תומכה תא שיא רבע אל
תא דבלב 1% ורבע םויב תוחפ וא ג"קמ 400 ןב ףסות וכרצ
.תיברימה תומכה


2009 רבמבונ
תרכוס ילוחב בלה תואירבל תילופ הצמוח
ךרענש ,גנוק גנוה Chinese Uni. of Hong Kong-ב רקחמ
םייוניש גיסהל יושע תילופ הצמוח ףסות יכ הליג ,םירבכעב
יאת לש) ילתודנא קזנ ונייהד ,תרכוסב םרוקמש םדה-ילכב
.(םדה-ילכ םינפ יופיצ
רשא ,םויב ג"מ 5-ל ךרע הווש היה םירבכעה ולביקש ןונימה
.ג"ק 70 לקשמב םדאל םינתינ

The Journal of Nutritional Biochemistry


2009 רבמבונ
המתסאל ןוכיס לע םיעיפשמ ןויריהה בלשו תילופ הצמוח
...ירקוח


2009 רבמבונ
ןטרסל ןוכיסו תילופ הצמוח רתי
יכ םיחוודמ Scientific Cooperation Working Group ירקוח
ןוכיסו תילופ הצמוח לש ההובג הכירצ ןיב רשק לולשל ןתינ אל
ףסוי אוה םא תאז ,ותכירצ תא רטנל שי ןכלו ןטרסל לדגומ
םיחמומ 60 ופתתשה וב סנכב הנתינ וז תעד תווח .ןוזמ ירצומל
.ץייוושו הדנק ,ב"הרא ,יפוריאה דוחיאהמ

ESCO


2009 רבמבונ
ןטרסב םינכסמ B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
...הריקס


2009 רבמבונ
םינטרסמ םניא B12 ןימטיוו תילופ הצמוח
רקחמה B12 ןימטיוו תילופ הצמוח לש םיפסותה ינרצי תנעטל
םילידגמ B12 ןימטיוו תילופ הצמוח יפסות יכ אצמ רשא יגברונה
רקחמב םיפתתשמה ךותמ 94%-ש ןוויכ ,העטמ ןטרסל ןוכיס
.ןובשחב חקלנ אלש םרוג ,רבעשל םינשעמ ויה


2009 רבמצד
םיאצאצב בל תויעב תמצמצמ םאל תילופ הצמוח
...ירקוח


2010 ראוני
ןואכיד דגנ תילופ הצמוח
ופתתשה וב ,ןפי ויקוט International Medical Center-ב רקחמ
תילופ הצמוח לש ההובג המרש אצמ ,םישנ 217 םהמ ,שיא 530
םמדבש ולא .םישנב אל ךא ,םירבגב ןואכידל ןוכיס הניטקמ םדב
ןוכיסב ואצמנ תילופ הצמוח לש רתויב ההובגה המרה האצמנ
.רתויב הכומנה המרה ילעבל סחיב 50% רועישב ןואכידל תחפומ
.ןואכידל ןוכיס רתיב ויה ההובג ןיאטסיצומוה תמר ילעב םגש אצמנ

European Journal of Clinical Nutrition


2010 ראורבפ
בלבלה ןטרס ינפמ םישנ לע הניגמ תילופ הצמוח
ופתתשה וב ,הינטירב National Inst. of Health-ב רקחמ
הכירצ יכ אצמ ,74 דע 55 ינב םישנ 57,187-ו םירבג 51,988
ןגהל היושע (םויב ג"קמ 253.3) תילופ הצמוח לש תלדגומ
ךא ,(Pancreatic Cancer) בלבלה ןטרס ינפמ םישנ לע
התשענ הקידבה .םירבגב הז ןטרסל ןוכיסה תלדגהל הרושק
.םויב ג"קמ 279.1 וכרצש ולאל האוושהב

American Journal of Clinical Nutrition


2010 סרמ
דולייב המתסאב תנכסמ ןויריהב השאל תילופ הצמוח
...רקחמ


2010 לירפא
תויביטקארפיהל םרוג תילופ הצמוח טועימ
...תוחתפתה


2010 לירפא
ירלוקסו-וידרק ןוכיס םיניטקמ B6 ןימטיוו תילופ הצמוח
וחקלנ וינותנ רשא ןפי הקסוא Osaka University-ב רקחמ
23,119 ופתתשה וב ,הנש 14 ךשמנש םדוק לודג רקחממ
לש םתכירצ יכ אצמ ,79 דע 40 ינב ,םישנ 35,611-ו םירבג
התומתל ןוכיס הניטקמ הנוזתמ B6 ןימטיוו תילופ הצמוח
,תילילכ בל תלחמ ןהב ,תורחא תוירלוקסו-וידרק תולחמו ץבשמ
.םירבגב בל תקיפס-יאמו םישנב

Stroke


2010 יאמ
תוצרב םד-ילכ דוקפית תרפשמ תילופ הצמוח
,ב"הרא יקוולימ Medical College of Wisconsin-ב רקחמ
רפשל יושע תילופ הצמוח ףסותש אצמ ,םישנ 20 ופתתשה וב
תאו הצירב תוקסועה תויאטרופס לש ןביל דוקפית תא
רקחמב תופתתשמה .תוריעצ תוצר לש םייטלתאה ןהיעוציב
.תועובש 4 ךשמב תילופ הצמוח ג"מ 10 ןב ימוי ףסות ולביקש

Clinical Journal of Sport Medicine


2010 יאמ
המישנ רצוקו המתסאל רושק תילופ הצמוחב רוסחמ
,קרמנד Glostrup University Hospital-ב רקחמ יאצממ
5 ךשמנ רשאו 60 דע 30 ינב םירגובמ 6,784 ופתתשה וב
ןוכיס לידגהל לולע תילופ הצמוחב רוסחמ יכ םיארמ ,םינש
.תואירה לש יוקל דוקפיתל רמולכ ,המישנ רצוקלו המתסאל

Allergy


2010 ינוי
הייפא ןמזב תלדלדימ תילופ הצמוח
םחלל הפסוהש תילופ הצמוח םידנלריא םירקוח לש םהירבדל
,םיזוחא 32.1 דע 21.9 ןב רועישב הייפאה תעב תלדלדימ
ןיב אוה ךכל שורדה הפסוהה סחי ןכלו םחלה גוסל םאתהב
.םחלה גוסל םאתהב ,חמק םרג 100-ל ג"קמ 225-ל 120
העפשה ךכל היהית םדאל םדאמ הנוש םחלה תכירצש ןוויכ
יבגל דחוימב בושח רבדה .תילופה הצמוחה תכירצ לע הנוש
.םידליו םישנ ידי-לע תילופה הצמוחה תכירצ

Int. Journal of Food Science and Technology


2010 ינוי
העימש ןדבוא ץיאמ תילופ הצמוחב רוסחמ
...תומר


2010 רבמטפס
ןואכידל ןוכיס ריבגמ םדב תילופ הצמוח טועימ
רשא הריקסב ,הינטירב National Institute on Aging ירקוח
ינב םישנא 2,524 ופתתשה וב לודג רקחמ ינותנ לע הססבתה
תילופה הצמוחה לש התמר ןיב ךופה סחי האצמ ,85 דע 20
ברקב ןוכיסה יכ ררבתה .םישנב דחוימב ,ןואכידל ןוכיסו םדב
תמועל תיצחמב ןטק ההובג תילופ הצמוח תמר םע םישנא
.הכומנ המרה ילעב

Psychosomatic Medicine


2010 רבוטקוא
בלל תילופ הצמוחב תלעותה יבגל קפס
לש התכירצ הינטירב Uni. of Oxford ירקוח לש םהירבדל
,םדב ןיאטסיצומוהה תמר תא הניטקמ םנמוא תילופ הצמוח
.םיירלוקסו-וידרק םיעוריא םוצמיצ לע העפשה ןיא ךכל ךא
8 לש םהיאצממ לע וז םתנעט תא םיססבמ םירקוחה
תנטקהל יכ וארהש ,שיא 37,485 ופתתשה םהב םירקחמ
לע תיבויח העפשה התייה אל 25%-ב ןיאטסיצומוהה תמר
.התומת וא ןטרס ,םיירלוקסו-וידרק םיעוריא

Archives of Internal Medicine


2010 רבמטפס
רמייהצלא תלחמ םיטיאמ B ינימטיו
...םהירבדל


2010 רבמבונ
קדצומ וניא תילופ הצמוח ינפמ ששחה
...תליטנ


2010 רבמצד
ןיאטסיצומוהו תילופ הצמוחב רובגית
...ןונימ


2011 לירפא
הינמרגב תילופ הצמוחב ןוזמ קוזיח
ןתינ יכ אצמ הינמרג Saarland University-ב ךרענש רקס
םיבצעה תכרעמ רוניצב םידלומה םימומהמ 85% עונמל היה
הצמוחב ןוזמ ירצומ רובגית ידי-לע (Neural tube defects)
ןמזבו ינפל תילופ הצמוח לש התליטנ םירקוחה תעדל .תילופ
םיננכותמ םניא םיבר תונויריהש ןוויכ יד םהב ןיא ןויריהה
.שארמ

Deutsches Aerzteblatt International


2011 יאמ
סגה יעמה ןטרסו תילופ הצמוח ןיב רשק ןיא
ב"הרא ריישפמה-וינ Dartmouth Medical School ירקוח
,םישנו םירבג 2,632 ופתתשה םהב ,םירקחמ 3 וחתינ רשא
ףסות ןיב רשק לכ ןיאש הנקסמל ועיגה ,םינש 3-כ וכשמנש
.סגה יעמה ןטרס תוחתפתהל ןוכיסו תילופ הצמוח

International Journal of Cancer


2011 ינוי
סגה יעמה תואירבו תילופ הצמוח
ופתתשה וב ,ןפי ויקוט Nippon Medical School-ב רקחמ
תכירצל תילמינימה תומכה יכ אצמ ,םישנ 200-ו םירבג 258
ותוחתפתה ינפמ סגה יעמה תנגהל השורדה תילופ הצמוח
רטיל-ילימל םרג-וננ 8 איה (Adenoma) המונדא/ריפש לודיג לש
עובקל ידכ םיפסונ םירקחמ ךורעל שי םהירבדל .םדה לזונ לש
.לעופב ךורצל שי התוא תילופה הצמוחה תומכ יהמ

Clinical Nutrition


2011 טסוגוא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ תילופ הצמוח תפסוה
התפסוה תובקעב ,תילופה הצמוחה לש התכירצ תלדגה
ותוחיכש תא הניטקה ,1998 תנשב ב"הראב ןוזמ ירצומל
.סגה יעמה ןטרס לש
ךשמנש ,71דע 50 ינב שיא 525,488 ופתתשה וב רקחמב
תילופ הצמוח תומר ילעב ויה רשא ולא יכ אצמנ ,םינש 9-כ
ןטרסב תוקלל 30% ןב תחפומ ןוכיסב ויה םמדב ההובג
.סגה יעמה
ב"הרא US National Institutes of Health/NIH ירקוח
תילופה הצמוחה תכירצ תא ורבגית תונידמ 51 יכ םינייצמ
.םינוש םירועישב ,ןוזמב

American Journal of Clinical Nutrition


2011 רבוטקוא
תוומב תושישק םינכסמ םיפסות
Uni. of Minnesota School of Public Health-ב רקחמ
םתוא םיפסותהמ קלחש ךכ-לע חוודמ ב"הרא סילופאנימ
ןהב תולידגמ ןתואירב תא רפשל ידכ תושישק םישנ תולטונ
,םינימטיו-יטלומב רבודמ .איהש הביס לכמ התומתל ןוכיס
.B6 ןימטיוו ץבא ,םויזנגמ ,תשוחנ ,לזרב ,תילופ הצמוח
תאז םע .לזרב ףסות ידי-לע םרגנ םלוכמ הובגה ןוכיסה
.התומתל ןוכיס ןיטקמ ןדיס ףסות יכ אצמנ

יבגל םינוכנ תויהל םילולע ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
םיפסות תליטנ יכ הרעשה םילעמ םה .םישנהו םירבגה לכ
םהש יפכ ,םייתנוזתה םיביכרמה ראש תפסות אלל ,ולא
.התומתב ןכסמה םרוגה איה ,ןוזמב םיעיפומ

Archives of Internal Medicin


2011 רבוטקוא
תופש ירושיכ תרפשמ תילופ הצמוח
םג ליעוהל היושע ןויריהה ןמזב תילופ הצמוח ףסות תליטנ
.שולש ליגב הפשב הטילשב בוכיע תעינמו רופיש תניחבמ
Norwegian Inst. of Pub. H.-ב רקחמ הלעמ ולא םיאצממ
.םידלי 38,954 ופתתשה וב היגברונ

JAMA

.