Folic acid - תילופ הצמוח
(Vitamin B9 ןימטיו)


תילופה הצמוחה ידיקפת
...תילופה הצמוחה
(DNA-ו RNA) ןיערג תוצמוח תזטניסב (םיזנא-וקכ) תרזוע
םימודא םד-יאת רוצייב תינויח
הייברו החימצ :םיאת תקולח תחטבאל השורד
םייעמה דוקפיתל תינויח
ףוגב היגרנאה רוציי ךילהתב השורד
םימגפ תורצוויה תענומ איה .ןויריהה ךלהמבו ינפל תינויח
רבועה לש הרדישה דומעב םידלומ םימגפו םייבצעו םייחומ  


םימוטפמיסו רוסחמ
,ףוגב םייאתה םידוקפיתה לכב עגפי תילופ הצמוחב רוסחמ
םינושאר ועגפיש ,םימודא םד-יאת ומכ ,םד יאת ןקתל תלוכיב
.הימנא םרגיתו

.םייעמ תויעב.הפה תויוזב םיקדס.ןושלב םיעצפ
הנוזת-תתל ליבותש ,הנוזתה ירמוח תגיפסב יוקילו לושליש
היתפאו השלוח ,הלידגה תריצעלו  

- רצק ןמז ךות וארי תילופ הצמוחב רוסחמ ינימסת
םישדוח רפסמל תועובש רפסמ ןיב

וב רוסחממ ,ללכ-ךרדב ,עבונ תילופ הצמוחב רוסחמ
םיירט תוקרי לש הטעומ הכירצ ונייהד ,ןוזמב 
ליגה םע דרוי תילופה הצמוחה לש הגיפסה רשוכ

תרבגומ תכירצ
םינותנה ולאל דחוימב השורד תרבגומ תילופ הצמוח תכירצ
...תינפוג וא תישפנ הקוצמב
ןיריפסא םיכרוצה ולא
תותיווע תודגונ תופורת םילטונל
םילוח םישנא
םיטסילוהוכלא
הפב םילטינה העינמ יעצמאב תושמתשמה ולא


תצלמומ הכירצ
.ג"קמ 200 דע 180 איה רגובמל תצלמומה תימויה הכירצה
.הרה השאל ג"קמ 800-ו רגובמל ג"קמ 400 התייה איה רבעב

תכרצנה תילופה הצמוחה תומכ ןיב רישי רשק םייק
ןוכיס םרוג הווהמה ,םדב ןיאטסיצומוהה תמרב הדיריל
םינגד תכירצ רחאל הדירי התפצנ ןכ ומכ .בל-תלחמל
.B ןימטיו סקלפוקב םירשעומ


תורוקמ
ןיבוס
ףוע
תוינטק
הרועש
הסיסת ירמש
הדש תות
דרת
םיאלמ םינגד
הניבגו בלח
םיקורי תוקרי ילע
דבכ
בורכ
ןומיל
הטיח יטבנ
םוח זרוא
סוגרפסא
תוננב
ילוקורב
רקב רשב
הנוט גד
ןומלס גד

!ןוזמהמ תילופה הצמוחה תא ףדנמ ךשוממ לושיב :בל ומיש

...םע בולישב רתוי בוט גפסית תילופ הצמוח
.H ןימטיוו C ןימטיו ,B5 ןימטיו ,B12 ןימטיו ,B ןימטיו סקלפוק


םיפיסומ תופסונ תונידמבו הדנקב ,ב"הראב
םימגפ תעינמל םינגד ירצומל תילופ הצמוח
.תוקוניתה לש םיבצעה תכרעמב םידלומ400 הנכורצת ןויריהב םישנש איה םתרטמ
.םויב ג"קמ

תוקונית תדלוה לש ןוכיסה תא ענמית וז תפסות
...לש תויעב םע 
(Spina Bifida) הרדישה דומע תלעת תריגס-יא 
(Anencephaly) הדילמ חומ רדעה 
דולייה חומ לש היוקל תוחתפתה 
אוה ןויריהה ןמזב תילופ הצמוח תליטנל ףסונ ןורתי
רתוי הובג לקשמב קונית תדיל 
הניטקמ תילופ הצמוח לש תקפסמ תומכ תכירצ
ןטרסלו (Uterine Cancer) םחרה ןטרסל ןוכיס 
(Cervical Cancer) םחרה ראווצ 


רתי תכירצ
רוע תויעבל םורגל הלולע תילופ הצמוח לש רתי תכירצ
תועבונה ןטרס תולחמב םילפוטמ לע הרוסא הכירצה
תותיוועל םורגל םג הלולע איה .תוילנומרוה תויעבמ 
םילפוטמב 
םיפדועש אוה תילופ הצמוח לש תרבגומ הכירצב ןוכיסה
םישישקב רקיעב ,B12 ןימטיוב רוסחמ בקע הימנא וכסמי 
יבצע קזנל םורגי בר ןמז ךשמב היעבה לש הרותיא יא
.ךיפה יתלב 

היושע תילופ הצמוח לש התואנ הכירצש םירובס םירקוח
םיינטרסל םיילמרונ יתלב םיאת תוחתפתה עונמל 
,40%-ב ,רתוי בוט ףוגב תגפסנ תיטתניס תילופ הצמוח
תיעבט תילופ הצמוח רשאמ 
םירקמב ,יושע B12 ןימטיו םע תילופ הצמוחב לופיט
."םייחל בישהל" ,םימיוסמ 

ואר
...1 תושדח - תילופ הצמוח
...2 תושדח - תילופ הצמוח
...3 תושדח - תילופ הצמוח

.