תושדח - ןיטורק אטב
Beta Carotene - News

הלאש ןמיסב םיטנדיסקוא-יטנא
שמש תויווכמ הנגהל ןיטורק אטב
ןטרס םיענומ םניא םינימטיו
םינשעמב תואיר ןטרסו 'טורק אטב
םימוגפ םדוקה רקחמה יאצממ
ןטרסמ םישנ לע םיניגמ םינימטיו
ההובג ןיטורק אטב תכירצב ןוכיסה
היצנמיד דגנ ןיטורק אטבו C ןימטיו
ןיטורק אטב תכירצל ןוילע לובג
סגה יעמב םיפילופו ןיטורק אטב
םיחמצמ ןיטורק אטב
רמייהצלאמ ןגמ ןיטורק אטב
תואירה תונקדזהו ןיטורק אטב
A 'טיוב רוסחמו דיתעל תוהמא
'סקוא-יטנאו םדב ןיטורק אטב
ןיטורק אטב וקפסי המדא יחופת
תילכש תורדרדיה טאמ 'טורק אטב
בל-תלחממ תוומל ןוכיסו 'ונטורק


...ןיטורק אטב ואר
 
2003 יאמ
סגה יעמב םיפילופ תרזחל ןוכיס תיחפמ ןיטורק אטב
ב"הרא ריישפמה וינ Dartmouth Medical School-ב םייוסינ
םיפילופ לש שדחמ םתעפוה תא תיחפמ ןיטורק אטב יכ וליג
םיילוהוכלא תואקשמו ןושיעו (סגה יעמה ןטרס ואר) סגה יעמב
.תאז םידדועמ

Journal of the National Cancer Institute


2005 רבוטקוא
A ןימטיובו ןיטורק-הטבב םירישע םיחמצ
ARS Beltsville Human Nutrition Research Center-ב םירקוח
םידיאונטורק רחא בוקעל ידכ השידח הקינכטב ושמתשהש ב"הרא
ןיטורק-הטב לש ודיקפת תא ותמיא ,םדב רוזחמב (ןוזמב םרוקמש)
.A ןימטיו לש ויתומר תאלעהב
A ןימטיו לש ההובג המר הליחתכלמ התייה םהל ולא יכ ררבתמ
.ןיטורק אטבה תא רתוי בוט םילצנמ ,םדב
איה A ןימטיו לש ותמר תדידמב הייעבה יכ םיריבסמ םירקוחה
שי ןכלו וב רוסחמה בלשל דע העובק המרב םדב רתונ אוהש
.A ןימטיול רמוה ןיטורק אטבה ךותמ המכ תוארל ישוק

Journal of Lipid Research

2006 רבמצד
רמייהצלאמ ןגמכ ןיטורק אטב
ב"הרא הינרופילק UCLA School of Medicine-ב םירקוח
לע ןגהל תויושע ןיטורק אטב לש תולודג תויומכ יכ ואצמ
ןוכיס רתי םע :םיוסמ (Genotype) יטנג הנבמ ילעב םישנא
.תיביטינגוק תורדרדיה ינפמ ,הלחמה תוחתפתהל
.םיטנדיסקוא-יטנא לש תרבגומ הכירצ רוזעת ולא םישנאל
.89% ןב רועישב ןוכיסה תנטקהב רבודמ

Journal of Gerontology


2006 סרמ
תואירה תונקדזה תא בכעמ ןיטורק אטב
יכ אצמ תפרצ סירפ University of Medicine Bichat-ב רקחמ
דוקפיתב תורדרדיה ןיטקהל היושע ןיטורק אטב לש תרבגומ הכירצ
לש תולודג תויומכ וכרצש םידבכ םינשעמו תונקדזה בקע יתאירה
.התוא ומצמצ E ןימטיוו ןיטורק אטב
דחוימב שגדומה רבד ליגה םע רדרדימו ךלוה תואירה לש םדוקפית
.האירה תמקרב תינוצמיח הקע ריבגמ קבטה ןשע םהב םינשעמב
.םויב תוירגיס 20 לעמ םינשעמה ולא ורדגוה םידבכ םינשעמכ
.וז תורדרדיה תטאהו םירחא םיטנדיסקוא-יטנא ןיב רשק אצמנ אל
ןוכיסב םייוצמ םיטנדיסקוא-יטנא יד םיכרוצ םניאש םידבכ םינשעמ
.תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ תוחתפתהל רתי

Thorax


2006 רבמצד
A ןימטיוב רוסחמו דיתעל תוהמא
הליג הינמרג University Gynaecological Hospital Ulm-ב רקחמ
רתיב תויוצמ ,םייתנש ךות ינש דליל וא םימואתל תופצמה תוהמא יכ
ףסות תליטנמ תלעות קיפהל ןכל תויושעו A ןימטיוב רוסחמל ןוכיס
.ןיטורק אטב
ויתואיר תוחתפתהל תינויח ןוירהה ןמזב A ןימטיו לש התואנ המר
םירישע תונוזמ לש תרבגומ הכירצ .ללכב ותוחתפתהלו רבועה לש
.םידלומ םימומל ןוכיסה ללגב ,תצלמומ הניא ,דבכ ומכ ,A ןימטיוב

לע ןיטורק אטב ןטירפתב לולכל ןוירהב םישנ לע םירקוחה ירבדל
תונוזמ תועצמאב וא וב םירישע רשא תוקריב םא ןיב ,ימוי סיסב
.ןיטורק אטבב ורבגות רשא (Functional Foods) םיידוקפית

European Journal of Nutrition

2007 ראוני
םיטנדיסקוא-יטנאו םדב ןיטורק אטב
םדב ןיטורק אטבה תמר הילטיא Uni. of Parma-מ םירקוח ירבדל
.םדב םיטנדיסקוא-יטנאה לש תללוכה תומכב םג היולת
ןיב אצמנש ךופהה סחיה תא יקלח ןפואב ריבסהל יושע הז אצממ
תוסחוימ רשא תוינורכ תולחמל ןוכיס רתיו םדב ןיטורק אטבה תמר
ןיטורק אטבה ןולשיכ תאו בל-תלחמו תרכוס ומכ ,תינוצמיח הקעל
.הז ןוכיס תתחפהב ודבל
ןוכיס תתחפהל הרושק ןיטורק אטב לש ותכירצ תלדגה יכ אצמנ
GGT-ו םדב םידירצילגירט ,CRP ללוכ ,םד-ילכו בל תולחמ ,תרכוסל
.(Gamma-Glutamyltranspeptidase)
תרבגה םה םדב ןיטורק אטבה תמר תא םילידגמש םיפסונ םימרוג
.E ןימטיוו C ןימטיו ,תוקרי ,תוריפ ,םיביס ,ןמוש לש םתכירצ

European Journal of Clinical Nutrition

2007 לירפא
ןיטורק אטב וקפסי המדא-יחופת
תולודג תויומכ וקפסיש ךכ וסדנוהש ,המדא-יחופת םרג 250 תנמ
תיצחמ תא קפסל היושע (A ןימטיו-ורפ הווהמה) ןיטורק אטב לש
.A ןימטיו לש תצלמומה הכירצה
יכ םיחוודמ הילטיא אמור Casaccia Research Center ירקוח
ןיטורק אטבה תומכ תא לידגהל היושע הירטקב תלצנמה הקינכט
.3,600 יפ המדא-יחופתב

PLoS ONE


2007 רבמבונ
תילטנמ תורדרדיה טאמ ןיטורק-הטב
,ואצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-מ םירקוח
ךשמב ןיטורק-הטב ףסות םילטונ רשא םירבג יכ רקחמב
תיביטנגוקה תורדרדיהב הטאה םיווח הלעמו הנש 15
.ליגב היולתה
םינש 10-מ תוחפ ךשמב הז ףסות ולטנש םירחא םירבג 1,904
תצובק ישנא לש ולאל ומד םהיתולוכיו ונהנ אל
ילולימ ןורכיז יבגל השענ האוושהה רקיע .(המד) ובצלפה
.(Verbal Memory)

Archives of Internal Medicine


2008 ראוני
בל-תלחממ תוומל ןוכיס םימצמצמ םידיאונטורק
ןיטורק אטבו (Alpha-Carotene) ןיטורק אפלא לש תרבגומ הכירצ
.20%-ב בל-תלחממ התומתל ןוכיס ןיטקהל היושע ןוזממ
,559 ופתתשה וב ,דנלוה Wageningen University-ב רקחמ
םינוש םיטנדיסקוא-יטנא לש םתליטנב תלעותה תא ןחב םירבג
ליג ינב) םישישק םירבגב תירלוקסו-וידרק הלחממ התומת דגנ
שיא 197 ותמ ,הנש 15 ךשמנש ,רקחמה תעב .(72 עצוממ
.תירלוקסו-וידרק הלחממ
םוצמצל הרושק ןיטורק-הפלא תכירצ תרבגהש וליג םירקוחה
תכירצ תלדגהו 19%-ב תירלוקסו-וידרק הלחממ תוומל ןוכיסה
.20%-ב ותוא תמצמצמ ןיטורק אטב
רזגה אוה ןוזממ םידיאונטורקל ירקיעה רוקמה יכ םג אצמנ
הלחממ התומתל ןוכיסה םוצמצל הרושק ותכירצ תלדגהו
.17%-ב תירלוקסו-וידרק הלחממ

Journal of Nutrition


2008 לירפא
הלאש ןמיסב םיטנדיסקוא-יטנאבש תלעותה
לש םיפסותל םיעגונה םייארקא םירקחמ 67 לש םחותינמ
ןיטורק אטבו E ןימטיו ,A ןימטיו יכ הלוע םיטנדיסקוא-יטנא
.16%-ב איהש הביס לכמ התומתל ןוכיס לידגהל םילולע
Copenhagen University Hospital ירקוח תאז תמועל
לע העפשה לכ התייה אל C ןימטיול יכ םיחוודמ קרמנד
.9%-ב ותתחפהל רושק אצמנ םוינלסו הז ןוכיס

Cochrane Database of Systematic Reviews


2008 יאמ
שמש תויווכ ינפמ הנגהל ןיטורק אטב
7 ונחב רשא הינמרג Muenster University Hospital ירקוח
ינפמ ןגהל ןיטורק אטב לש ורשוכ תא וקדבש םימדוק םירקחמ
הפה ךרד םילטינה ןיטורק אטב יפסותש וליג שמשה תנירק
תפוקתש לככו (Sunburn) שמש תויווכ ינפמ ןגהל םייושע
.הנגהה םג הלדג ,הלוע הליטנה
.תועובש 10 ךשמב ףסותה תליטנב ךרוצ שי ןגומ תויהל ידכ

שומישה לש וזמ הנוש ןיטורק אטבה תעפשה םירקוחה ירבדל
יננסמ .תימוקמ םימשיימ ותוא ,(Sunscreen) הנגה םרקב
דועב ,םמושיי רחאל רצק ןמז םילעופ הנגה םרק/הנירק
.ןמזה ךשמב תינבנ ןיטורק אטבה תעפשהש
ףילחת הווהמ הניא ןיטורק אטב תכירצ יכ םישיגדמ םירקוחה
(שמשל הקזח הפישחב רבודמ רשאכ דחוימבו) הנירק ןנסמל
.הנירקה ןנסמ לש ותלועפ תא םילשהל הדעונ איהו

Photochemistry and Photobiology


2008 רבמצד
ןטרס םיענומ םניא ןיטורק-הטבו E ןימטיו ,C ןימטיו יפסות
ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-מ םירקוח ירבדל
תעייסמ הניא ןיטורק אטבו E ןימטיו ,C ןימטיו יפסות לש םתליטנ
.הנממ התומת וא ןטרס תלחמ לש תינושאר העינמב
םיטנדיסקוא-יטנא ןיב רשקהש ולעה םייארקא םירקחמ יאצממ םג
.ילילש בורל אוה ןטרסו
ותמ ןכותמ ,םישנ 624 ופתתשה ,םינש 9.4 ךשמנ רשא ,רקחמב
בולישל וא ולא םיפסות תליטנ ךשמל יכ ררבתה .ןטרסמ 176
.הנממ התומתה לע וא הלחמה לע העפשה לכ ןיא םהיניב

Journal of the National Cancer Institute


2009 סרמ
םינשעמב תואירה ןטרסל ןוכיס לידגמ ןיטורק אטב
םינשעמש וליג ב"הרא University of North Carolina ירקוח
םילולע תכשוממ הפוקת ךשמב ןיטורק אטב ףסות םילטונה
וב ,רקחמב .(Lung Cancer) תואירה ןטרסל ןוכיס ךכב לידגהל
הלגתה (םינשעמ םניאשו םינשעמ) שיא 77,000 לעמ ופתתשה
וא םינש 4 ךשמב ,ןיאטולו A ןימטיו יפסות לש םתליטנ יכ םג
53%-ב תואירה ןטרסב תוקלל ןוכיס תרבגהל הרושק ,רתוי
.המאתהב 102%-בו

American Journal of Epidemiology


2009 סרמ
םוגפ תואירה ןטרסל ןיטורק אטב ןיב רשקה
הינמרג University of Hohenheim-מ ריכב ינמרג רקוח ירבדל
תלדגהו ,םינשעמ ידי-לע ,םידיאונטורק תכירצ ןיב אצמנש רשקה
לע ססבתה רקחמהש ןוויכ ,ודוסיב יוגש תואירה ןטרסל ןוכיסה
.הפקת הניאש היגולודותמ
ואלמ רקחמב םיפתתשמהש ךכב ץוענ לדחמה רקיע וירבדל
םינשה 10-ב וכרצ םה םתוא הכירצ ירצומ יבגל םינולאש
תאז לכו קפסמ קוידב רוכזל ןתינ אל ותוא רבד ,תונורחאה
.םהיתונקסמל םירקוחה ועיגה הב היוקלה ךרדה לע ףסונב

University of Hohenheim


2009 ינוי
ןטרס ינפמ םישנ לע םיניגמ םייטנדיסקוא-יטנא םינימטיו
היושע ןיטורק אטבו E ןימטיו ,C ןימטיו לש םתכירצ תלדגה
םירקוח .(Uterus Cancer) םחרה ןטרסל ןוכיס םצמצל
ןיטורק אטב תכירצ לש הלדגה לכ דגנש וליג םיאקירמא
תיריר ןטרסל ןוכיסה ןוזמ תוירולק-וליק 1,000-ל ג"קמ 1,000-ב
.12%-ב ןטק (Endometrial Cancer) םחרה
ג"קמ 50-ב C ןימטיו לש הכירצ תלדגה לכ ,המוד ןפואב
לכו 15%-ב הז ןוכיס הניטקמ ןוזמ תוירולק-וליק 1,000-ל
ןוזמ תוירולק-וליק 1,000-ל E ןימטיו ג"מ 5 תב תפסות
יאצממ לע וכמתסה םירקוחה .9%-ב ןוכיסה תא הניטקמ
.םימדוק םירקחמ 12

Cancer Causes and Control

2012 יאמ
ןיטורק אטב לש ההובג הכירצב ןוכיסה
הכירצ יכ םיחוודמ ב"הרא Ohio State University ירקוח
ןוכיס ינפב םישנא דימעהל הלולע ןיטורק אטב לש ההובג
רשא A ןימטיו לש ויתוליעפמ המכ םסוח אוהש ןוויכ יתואירב
,הייארב עגופ אוה :ןתוא רפשל םוקמב ,תואירבל תויטירק
ידוקפיתבו (Metabolism) םירמוחה ףוליחב ,רועב ,תומצעב
.ןוסיחה תכרעמ

Journal of Biological Chemistry


2012 רבמטפס
היצנמיד דגנ ןיטורק אטבו C ןימטיו
...רקחמ


2015 ראוני
ןיטורק אטב תכירצל ןוילע לובג
VKM ןוזמב תוחיטבל תיגברונה תיעדמה הצעומה
(Norwegian Scientific Committee for Food Safety)
ןיטורק אטב תכירצל ינמז יברימ ןוילע לובג עובקל העיצה
לש ןוכיסה תכרעה תובקעב האב וז העצה .ןוזמ יפסותמ
התומתו (Lung Cancer) תואירה ןטרסב תוקלל םינשעמ
הניא ,םויב ג"מ 4 לע דומעל הרומא רשא ,וז הלבגמ .ךכמ
.תוקרימו תוריפמ הכירצ תללוכ

VKM