?םהמ םינימטיו
קוקז אוהו םייקתהל לוכי וניא ףוגה םהידעלב ,םירמוח םה םינימטיו
אוה ןכלו ומצעב םרציל לוכי וניא ףוגה .דבלב המועז הדימב םהל
.יחה ןמ וא יחמצ רוקממ םא ןיב ,ינוציח רוקממ םלבקל בייח

...תוצובק 2-ל םיקלחנ םינימטיוה
ןתשב ףוגהמ םישרפומ םהמ םיפדוע .םימב םיסיסמ םינימטיו .1
.םהמ העובק הקפסהל קוקז ףוגה ןכלו  
.ןמושב םיסיסמ םינימטיו .2

,B הצובקמ םינימטיו םיללכנ םימב םיסיסמ רשא םינימטיוב
.H ןימטיוו C ןימטיו  
D ןימטיו ,E ןימטיו ,A ןימטיו םיללכנ ןמושב םיסיסמה ולאב
קוקז אוה ,ףוגה ןמושב םירגאנ ולא םינימטיוש ןוויכ .K ןימטיוו  
.תואירבה תא ןכסל םילולע םהמ םיפדועו תוריעז תויומכב קר םהל  

...רובע בורל םיצלמומ םיפסות
.ןוירה דגנ תולולגב שומיש ןמזבו הקינימ/ןוירהב ,השא
.םישישק/םירגובמ
.םינשעמה םישנא
.םיילוהוכלא תואקשמ ינכרצ
.תומיוסמ תולחמב םילוח
.השק תישפנ הקוצמ יבצמב םייוצמה ולא
.תושק תוטייד םירבועש םישנא

 
ןוזמב םינימטיוה לש יברימ יוצימל םיפיט
.תוקריב םינימטיוה תלוכת תא דאמ םיתיחפמ םוחו םימ ,רוא :ורכז

םהב םינימטיוה תלוכת ץא דבאל אל ידכ ךא ,תוקרי ופטש
.םימב םתוא ורשת לא ,(C ןימטוו B הצובקמ םינימטיו)  
םדוק רצק ןמז ,תוקריה וא תוריפה טלס יביכרמ תא וניכה
.ותוא לוכאל םינווכתמ םתאש  
תומרוג 'תועיצפ' .דח ןיכסב ושמתשה תוקרי ךותיח תעב
.C ןימטיוו A ןימטיו לש רבגומ ןדבוא  
,םילעה תא םילכוא םהב תוקריב ,רתוי םיינוציחה םילעה
.םיימינפה רשאמ (A ןימטיוו לזרב ,ןדיסב) רתוי םירישע  
ונסחואש םיירט ונקנש תוקרי לע םיפידע םיאפקומ תוקרי
.ךשוממ ןמז  
תא וכילשה אלא ,םלושיב ינפל םיאפקומ תוקרי ורישפת לא
.ריסל רשי הלוכתה  
םיאצמנ םה הב תירוקמה תיקשב לשבל ןתינ םתוא תוקרי
.םינימטיו רתוי וללכי  
.םירמושמ תוקרי לע ףידע םיאפקומ תוקריב שומיש
,C ןימטיו תלוכת תא סורהל לולע תשוחנ ילכב תוקרי לושיב
.םהב E ןימטיוו תילופ הצמוח  
,ליימאו דלח-לא תדלפ םייושע םילכב שומיש ופידעה ,לושיבל
.הנוזת ירמוח רתויש המכ רמשל ידכ  
לכואה לושיב ןמזב ,הנוזת ירמוח תוחפש המכ דבאל ידכ
הנטק רתויש המכ םימ תומכב ושמתשה ,(C ןימטיו דחוימב)  
.הנכהה ךשמ תא ורצק  
תנכהל תוקרי ולשוב םהב םימב ושמתשה
.םיניזמ םיקרמ  
,רואה תעפשהב ,לולע תיכוכז ילכב בלח
A ןימטיו ,B2 ןימטיו תלוכת תא דבאל  
.וב D ןימטיוו  
.רואה תעפשהב הנוזת ירמוח אוה םג דבאמ םחל
תא לצנל ידכ ,רצק ןמז ,םתפילק לע המדא-יחופת ולשבו ופא
ןושארה אוה C ןימטיו .םהב םייוצמה הנוזתה ירמוח תיברמ  
.םלשבל רשאמ המדא-יחופת דייאל ףידע .דבאיש  
םהמ ןיכהל ידכ ,םירמושמ תוריפ םינותנ וב פוריסב ושמתשה
.םיניזמ םיחוניק  
ןיטקהל ידכ ,תוקרי לושיב תעב הייפאל הדוסב שומישמ וענמיה
.C ןימטיוו B1 ןימטיו ןדבוא תא  
תואצוי .ררקמב ,םתיינק םע ,תוקריו תוריפ ורמשו וריבעה
ץוחמ ןתוא קיזחהל ןתינ .ןחוחינ ללגב ,תוינבגע ןה ללכהמ  
.'צ תולעמ 18 תב הביבס תרוטרפמטב ררקמל  
םיליכמ ,םימב קושה ינכודב םיססרמ םתוא ,םיפושח תוקרי
.םישבי תוקרי רשאמ ,C ןימטיו רתוי  

וא 'צ תולעמ 18 תב הרוטרפמטב רומשל שי םיאפקומ תוקרי
דרתו ,תיבורכ ,ילוקורב ,תיעועש םילולע זא םג .רתוי הכומנ
.הנש ךשמב ,ןהב C ןימטיו תלוכתמ רכינ קלח דבאל םיאפקומ

שי ,ןמזה ךשמב וב םינימטיוה תלוכתמ דבאמה ,רמושמ ןוזמ
.הז ןדבוא רעזמל ידכ ,'צ תולעמ 18 תב הרוטרפמטב קיזחהל

ןתינ (אופק זיכרתמ רזחושמ וא רמושמ ,ירט) םיזופת ץימ
C ןימטיו ןדבוא ךילהתש ינפל ,םימי רפסמ ררקמב קיזחהל
.ליחתמ ובש

.ג"מ 1.4 הווש (1IU) תחא ןימטיו תדיחי
...תורהזא ואר
 
המישר ,םינימטיו

Inositol לוטיסוניא
'דח(Beta Carotene) ןיטורק אטב
(Choline) ןילוכ

'דח(Retinol לוניטר) A ןימטיו
(Thiamin ןימאית) B1 ןימטיו
(Riboflavin ןיבלפוביר) B2 ןימטיו
(Niacin ןיצאינ) B3 ןימטיו
(Pantothenic Acid תינתוטנפ הצמוח) B5 ןימטיו
'דח(Pyridoxine ןיסקודיריפ) B6 ןימטיו
3 2 1 'דח B9 ןימטיו (Folic Acid) תילופ הצמוח
2 1 'דח(Cyanocobalamin ןימלבוקונאיצ) B12 ןימטיו
(Vitamin B Complex) B ןימטיו סקלפמוק

'דח(Ascorbic Acid תיברוקסא הצמוח) C ןימטיו

(Calciferol לורפיצלק) D ןימטיו
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 'דח

(Tocotrienol לונאירטוקוט/Tocopherol לורפוקוט) E ןימטיו
21 'דח

(Biotin ןיטויב) H ןימטיו

2 1 'דחK ןימטיו

P.A.B.A. הבאפ


...תושדח - םילרנימ/םינימטיו-יטלומ ואר