תושדח - םילרנימ/םינימטיו-יטלומ
Multivitamins/Minerals - News

תויביטנגוקו חומה חפנ ,הנוזת
תיחומ תוליעפ םירפשמ םינימטיו
ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םינימטיו
התומתל ןוכיס םילידגמ םניא 'טיו
ןטרס םידדועמ 'סקוא-יטנא 'טיו
ןטרס םיענומ םניא םילרנימו 'טיו
תופורתמ העימש ןדבוא דגנ 'טיו
ןוירהב םינימטיו לש רתי תכירצ
קיזהל םילולע םילרנימו םינימטיו
םייחה תא רצקל םילולע םיפסות
הלעמו 50 ינבל ןוזמ יפסות
ריעצ יגולויב ליגו םינימטיו-יטלומ
ןוזמל תויגרלא םימצמצמ םינימטיו
תואירה ןטרסל ןוכיס דגנ םינימטיו
חור-בצמו תונריע םירפשמ 'טיו
ןוירהל יוכיס םירפשמ םינימטיו


...םינימטיו ואר

2002 ילוי
קיזהל םילולע םילרנימו םינימטיו יפסות
םוסרפ האיצוה ב"הרא The Food Standarts Agency-ה תושר
רקסמ .םילרנימו םינימטיו יפסות תליטנ יבגל תוחיטב רקסל עגונב
זרפומ שומיש ךות םמצע תא םינכסמ םישנא יכ ררבתמ הז
,B3 ןימטיו ,ןיטורק אטב לש רתי תוכירצ תנכוסמ דחוימב .םתכירצב
םיקזנל םורגל לולע םהמ רתי ןונימ .B6 ןימטיוו ןחרז ,ןגנמ ,ץבא
.תומצעה תשלחהו דבכל קזנ ,ןטרס םהב ,םיכיפה יתלב םייתואירב
םורגל איה םג הלולע C ןימטיו לש רתי תכירצ יכ ח"ודב רמאנ דוע
.הקספוה הכירצה םא ,ךורא חווטל אל ךא ,םיקזנל

NNO


2007 ראורבפ
םייחה תא רצקל םילולע ןוזמ יפסות
תליטנ יכ םיחוודמ קרמנד University of Copenhagen ירקוח
.םייתואירב םיקזנלו יאוול תועפותל םורגל הלולע ןוזמ יפסות
.םייחה תלחות תא רצקל םילולע ןיטורק אטבו E ןימטיו ,A ןימטיו
םהב םימדוק םירקחמ 47 לע םהיאצממ תא םיססבמ םירקוחה
.ורקס םה םתוא ,שיא 180,938 ופתתשה
הלידגמ A ןימטיוו ןיטורק אטב ,E ןימטיו לש םתליטנ יכ ררבתמ
םהירבדל .המאתהב 16%-בו 7%-ב ,4%-ב התומתה רועיש תא
.תיבויח אלו תילילש העפשה התייה אל C ןימטיו תליטנל

NNO


2007 רבמטפס
הנוזתב םירוסחמ לע םיצפמ הלעמו 50 ינבל ןוזמ יפסות
ופתתשה וב ,ב"הרא US Department of Agriculture-ב רקחמ
םילטונ רשא 51 ליג לעמ םישנו םירבג יכ אצמ ,םירגובמ 4,384
תומכ לבקל ההובג תוריבס ילעב םה הנוזת יפסות תועיבקב
.תאז םישוע םניאש ולא תמועל םילרנימו םינימטיו לש התואנ
,(תילופ הצמוח הז ללכב) B ינימטיו ,A ןימטיו לש םבצמ וקדבנ
.ץבאולזרב ,C ןימטיו

Journal of the American Dietetic Association


2009 ינוי
רתוי ריעצ יגולויב ליגו םינימטיו-יטלומ
...ירקוח


2009 רבמבונ
םידליב ןוזמל תויגרלא םימצמצמ םינימטיו-יטלומ
...רקחמ


2010 ראוני
םינשעמב תואירה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ םינימטיו-יטלומ
Lovelace Respiratory Research Institute-ב רקחמ
US National Cancer Institute ידי-לע ךמתנש ב"הרא יקרקובלא
םייושע םיקורי תוקרי-ילעו תילופ הצמוח ,םינימטיו-יטלומ יכ חוודמ
(Lung Cancer) תואירה ןטרס לש ותוחתפתהל ןוכיס םצמצל
.רבעב ונשיעש וליאבו הווהב םינשעמה םישנאב
היושע (Micronutrients) טרוק הנוזת ירמוח לש םתכירצ תלדגה
תותיא לע עיפשמה (Methylation) היצליתמה ךילהת תא ןיטקהל
הנוזת ירמוח) םילקימיכוטיפב רבודמ .(Gene Signaling) ינג
,תילופ הצמוח ,ןיאטול ,םידיאונטורק ,C ןימטיו ומכ (חמוצב
.םיקורי תוקרי ילעב םג םייוצמה K ןימטיוו A ןימטיו

Cancer Research


2011 רבמבונ
םירבגב חור-בצמו תונריע םירפשמ םינימטיו-יטלומ
ןימטיו-יטלומ לש ימוי ףסות יכ םיארמ ילרטסוא רקחממ םינותנ
תונריע רפשל יושע ,םייחמצ םיביכרמ תפסותב ,לרנימ-יטלומו
רקחמב םיפתתשמה .(Well-Being) החוור תושוחתו (Alertness)
,םינימטיו ליכה רשא Swisse Men’s Ultivite ףסותה תא ולביק
הז רקחמ יאצממ .תויחמצ תויצמתו םיטנדיסקוא-יטנא ,םילרנימ
ןואכיד לש םינימסת תווחל םילולעש םישישק יבגל דחוימב םימישי
םירבג 50 ופתתשה רקחמב .(Subclinical Depressive) ינילק-בס
.69 דע 50 ינב

Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental


2011 רבמצד
ןוירהל יוכיס םירפשמ םינימטיו ירודכ
,הינטירב ןודנול University College London-ב ךרענש רקחמ
ילופיט תולבקמו תוירופ-תתמ תולבוסה םע םישנ 58 ופתתשה וב
ןה יכ אצמ ,(Ovulation) ץויב תמירג םשל םייתפורת תוירופ
הסינכב החלצהה רועיש .םינימטיו תליטנמ תלעות קיפהל תויושע
ולאש דועב 60% היה םינימטיו ירודכ ולביקש םישנה ברקב ןוירהל
.דבלב 25% היה אוה הז לופיט ולביק אלש

Reproductive BioMedicine


2011 רבמצד
יביטנגוק דוקפיתו חומה חפנל תורושק הנוזת תוינבת
,ב"הרא דנלטרופ Science Uni. & Oregon Health-ב רקחמ
וכרצש ולא יכ אצמ ,םיאירב תיסחי םישישק 104 ופתתשה וב
3-הגמוא ןמוש תוצמןחב וא םימיוסמ םינימטיוב הרישע הנוזת
יחומ ןווינמ תוחפ ולבסו רתוי בוט יביטנגוק דוקפית ילעב ויה
אלש ולא תמועל רמייהצלא תלחמב רושקה (Brain Atrophy)
.ולא הנוזת ירמוח וכרצ
תורורב תיתנוזת תינבת לש םינמס 3 והוז רקחמב
תורושק רשא םדב (Nutrient Biomarker Patterns/NBPs)
.ןקדזמה חומה לש MRI תיימדהלו םייביטנגוק םיעוציבל
,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו לש םדב תוהובג תומרב רבודמ
,תאז תמועל ,סנארט ןמוש .B12 ןימטיוו תילופ הצמוח ,B6 ןימטיו
חומ חפנלו חומ ידוקפית לש רתוי תוכומנ תומרל רושק אצמנ
.רתוי ןטק

Neurology


2012 לירפא
תיחומ תוליעפ םירפשמ ןימטיו-יטלומ יפסות
,וקדב רשא Northumbria University-ב םייטירב חומ ירקוח
םינימטיו יפסות לש םתליטנ תעפשה תא ,תועובש 12 ךשמב
ועיגה ,םייביטנגוק םיעוציב לעו חורה בצמ לע םילרנימו
רפשל היושע ימוי סיסב לע ןימטיו-יטלומ תליטנ יכ הנקסמל
ולא םיפסות תעפשה .םירגובמבו םידליב םייביטנגוק םיעוציב
.תועובש רפסמ רחאל רבכ הרכינ
רופיש ומיגדה הובג ןונימב B ןימטיו סלפמוק ולטנ רשא םירבג
םיצרמינו תישפנ םיפייע תוחפ ויה םה ,םייביטנגוקה םיעוציבב
תוריהמו קויד ורפיש לרנימ/ןימטיו יטלומ יפסות ולטנש םישנו רתוי
דע 8 ינב םידלי .(Multitasking) תומישמ יוביר לש תויוליעפב
.בל תמושת וכירצהש תומישמב קוידב רופיש ומיגדה 14

British Journal of Nutrition


2012 רבוטקוא
םירבגב ןטרסל ןוכיס םיניטקמ םינימטיו-יטלומ
רתויו 50 ינב םיאפור 14, 641 ופתתשה וב ,הנש 11 ךשמנש רקחמ
םינימטיו-יטלומב ימוימוי שומיש יכ אצמ ,ןטרס לש הירוטסיה םע
העפשה התפצנ אל .8%-ב םירבגב ןטרסל ןוכיסה תא ןיטקהל יושע
התומתל ןוכיסה .תינומרעה ןטרסל ןוכיס לע םינימטיו-יטלומה לש
.המוד רועישב אוה םג תחפ ןטרסמ

JAMA


2013 ראוני
התומתל ןוכיס םילידגמ םניא םינימטיו-יטלומ
,הילרטסוא Swinburne University of Technology ירקוח
,וכרע התוא ,(שיא 91,074) םירמאמ 21 הללכש הזילנא-הטמב
םינימטיו-יטלומ ןונימ םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב יכ וליג
וא ןטרסמ התומתל ןוכיס לידגמ וניא ימוי םילרנימ-יטלומו
.(םדה-ילכ לש) תוירלוקסו תולחממ
רועישב ךא ,םצמוצ יהשלכ הביסמ התומתל ןוכיסהש םג אצמנ
היה םירקחמב םיפתתשמה לש עצוממה םליג .יתועמשמ יתלב
.םישדוח 43 היה םיפסותה תליטנ לש יברימה ךרואהו הנש 62

American Journal of Clinical Nutrition


2013 ראוני
ינטרס לודיג תוחתפתה םידדועמ םיטנדיסקוא-יטנא
רמאנ James Watson לבונ סרפ הכוז ידי-לע םסרופש רמאמב
תוחתפתה דדועל םילולע םייטנדיסקוא-יטנא הנוזת יפסות יכ
םירחואמה םיבלשב ןטרסמ םילבוסה םילפוטמב ןטרס לש
C ןימטיו ,A ןימטיו לש םיפסותב רבודמ .(Late-Stage Cancers)
לש הביטמה תוליעפה תא ,רמאמה ירבדל ,םימלובה E ןימטיוו
.לודיגה לש ותומדקתה תא םידדועמו ולא םילוחב לופיטה

Open Biology


2013 רבמבונ
ואןטרס םיענומ םניא םילרנימו םינימטיו יפסות
תירלוקסו-וידרק הלחמ
Kaiser Permanente Center for Health Res. ירקוח ירבדל
םיאירב םישנא יכ הארמ םירקחמ 26 תריקס ,ב"הרא דנלטרופ
םתעינמ םשל םילרנימ וא/ו םינימטיו לש םיפסותל םיקוקז םניא
.תירלוקסו-וידרק הלחמ וא ןטרס לש

Annals of Internal Medicine


2014 סרמ
תופורתמ העימש ןדבוא םיענומ םינימטיו יפסות
םע םישנאב לופיטב הליעי (Gentamicin) ןיצימאטנג הפורתה
ךא ,תורחא תוקיטויביטנא ינפב םידימעה םיילאירטקב םימוהיז
.העימשה ןדבוא - הרומח יאוול תעפות םג הל תויהל הלולע
םינקרשב רקחמב ,ב"הרא University of Michigan ירקוח
לופיטה תעב לטינ רשא םינימטיו ףסות יכ וליג ,(Guinea Pigs)
.הלומרופה לע טנטפ ומשר םירקוחה .וז יאוול תעפות ינפמ ןגמ

Journal of the Ass. for Research in Otolaryngology


2015 סרמ
העיפשמ ןוירהה תעב תודלוח ידי-לע םינימטיו לש רתי תכירצ
םהיאצאצ לש ןוזמה ופדעה לע
לש התעפשה תא ןחב הדנק University of Toronto-ב רקחמ
תוחתפתה לע תודלוח לש ןוירהה תעב תמזגומ םינימטיו תכירצ
,D ןימטיו ,A ןימטיו רקחמב וללכנ .ןהיצאצ לש םתוגהנתהו םחומ
.תוקותמ תוסימת תריחבב הדירי האצמנ .K ןימטיוו E ןימטיו

Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism